PRAWDZIWA RELIGIA

DR ABU AMEENAH

BILAL PHILIPS

Pierwszą rzeczą, z którą powinniśmy się zapoznać jest znaczenie słowa “islam”. Słowo to nie pochodzi od imienia osoby jak to jest w przypadku chrześcijaństwa (od Jezusa Chrystusa, pokój z nim), buddyzmu (od Gotamy Buddy), konfecjonizmu (od Konfucjusza), czy marksizmu (od Karola Marksa). Islam nie pochodzi też od nazwy plemiennej jak judazim (od plemienia Judy), czy hinduizm (od Hindusów). Islam jest prawdziwą  religią Boga (po arabsku: Allaha), a jego nazwa odzwierciedla główną zasadę tej religii, oznacza bowiem całkowite podporządkowanie się woli Boga.

Słowo arabskie “islam”oznacza więc podporządkowanie się, poddanie się woli jedynego godnego chwały Boga, a ten, kto poddaje się Jego woli nazywany jest “muzułmaninem”. Inne znaczenie słowa “islam” to pokój, który jest konsekwencją poddania się woli Boga. Islam nie jest więc nową religią, którą stworzył w siódmym wieku w Arabii prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), lecz prawdziwą religią Boga w swej nowej, ostatecznej formie.

Islam jest religią Adama, pierwszego człowieka i zarazem pierwszego proroka Boga, jak również religią wszystkich proroków zesłanych ludzkości. Nazwa tej religii nie została stworzona przez ludzi, lecz została wybrana przez samego Boga i wspomniana w Jego ostatnim objawieniu adresowanym do ludzkości. W objawieniu tym, Koranie, Bóg mówi:

“Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię.” (Koran 5:3)

“A od tego, kto poszukuje innej religii niż islam, nie będzie ona przyjęta; i on w życiu ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę.” (Koran 3:85)

“Abraham nie był żydem ani chrześcijaninem, lecz był szczerze wierzącym hanifem, całkowicie poddanym, i nie był on z liczby bałwochwalców.” (Koran 3:67)

Nigdzie w Biblii nie znajdziemy fragmentu, w którym Bóg mówiłby do ludu proroka Mojżesza, że ich religią jest judaizm, czy też do podążajacych za Chrystusem, że ich religią jest chrześcijaństwo. Co więcej, Jezus nie zwał się Chrystusem. Słowo “chrystus” pochodzi od greckiego słowa “christos”, które oznacza “namaszczony, pomazaniec”. “Chrystus” jest greckim tłumaczeniem z hebrajskiego słowa „mesjasz”,  imię Jezus zaś, jest łacińskim uproszczeniem hebrajskiego imienia Joszue.

W celu uproszczenia będe jednak nazywał proroka Joszue (pokój z nim) Jezusem.

Jak wszyscy prorocy przed nim, Jezus wzywał ludzi do podporządkowania się woli Boga (islam), to znaczy do bycia muzułmanami (podporządkowani woli Boga) i przestrzegał ich przed wielbieniem fałszywych bóstw, owoców ludzkiej wyobraźni. Według Nowego Testamentu Jezus nauczał modlitwy : “Niech będzie wola twoja jako w niebie tak i na ziemi”. Oznacza to nic wiecej jak podporządkowanie się woli Jedynego Boga.

 PRZESŁANIE ISLAMU

Skoro całkowite poddanie się woli Boga jest esencją Jego wielbienia, głównym przesłaniem boskiej religii - islamu, jest wielbienie wyłącznie Allaha i odrzucenie wszelkiego kultu osób, miejsc czy rzeczy.

Skoro wszystko jest stworzeniem Boga, można powiedzieć, że islam wzywa do odrzucenia kultu stworzenia a zaprasza do wielbienia wyłącznie Stworzyciela. Tylko Jedyny Bóg jest godny czci i tylko On  poprzez  Swą wolę może spełniać nasze prośby. Jeśli człowiek będzie modlił się do drzewa i jego modlitwa zostanie wysłuchana, nie znaczy to, że drzewo odpowiedziało na jego modlitwę; to Bóg pozwolił na zaistnienie pewnych okoliczności. Niektórym wydaje się to jasne, lecz dla wielbiących drzewa tak nie jest. Tak samo modlitwy adresowane do Jezusa, Buddy, Kryszny, Świętego Krzysztofa, czy nawet Muhammada nie są spełniane przez nich samych, lecz przez Boga. Jezus, syn dziewicy Marii (pokój z nimi) nigdy nie nakazał swym uczniom, aby go wielbili, lecz nakazał im wielbić Boga, Swego Pana i Stwórcę :

“I oto powiedział Bóg: O Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie i moją matkę za dwa bóstwa, poza Bogiem?  On powiedział: Chwała Tobie! Nie do mnie należy mówić to, do czego nie mam prawa. Jeślibym ja tak powiedział, Ty przecież wiedziałbyś o tym. Ty wiesz, co jest w mojej duszy, a ja nie wiem, co jest w Twojej. Zaprawdę, Ty dobrze znasz rzeczy ukryte.” (Koran 5:116)

Jezus nie wielbił samego siebie, lecz wielbił Boga. Ta glówna zasada  znajduje się w pierwszym rozdziale Koranu, surze Otwierającej :

“Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc” (Koran 1:5)

Bóg w Koranie mówi również:

“Powiedział wasz Pan: Wzywajcie Mnie, a ja was wysłucham! Zaprawdę, ci, którzy są zbyt dumni, by Mi oddawać cześć - wejdą do Gehenny, poniżeni!” (Koran 40:60)

Należy zauważyć, że głównym przesłaniem islamu jest odróżnienie Boga od Jego stworzenia. Wszechmocny Bóg nie jest Swym własnym stworzeniem, bądź jego częścią; tak samo Jego stworzenie nie jest Nim, ani nie stanowi części Jego samego. Może wydawać się to jasne, lecz wielbienie przez człowieka stworzenia zamiast Stworzyciela wynika w dużej mierze z nieznajomości tego zagadnienia.

Błędna wiara zakładająca, że Bóg jest obecny w Swym stworzeniu, lub że Jego boskość jest, bądź była obecna w niektórych aspektach Jego stworzenia przyczyniła się do kultu stworzenia, który nazywa się wielbieniem Boga poprzez Jego stworzenie. Przesłaniem islamu wspólnym dla wszystkich proroków Allaha jest wielbienie wyłącznie Boga i unikanie kultu Jego stworzenia w sposób bezpośredni, czy też pośredni. W Koranie Bóg mówi:

“Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!” (Koran 16:36)

Kiedy spytamy  bałwochwalców dlaczego kłaniają się przed idolami stworzonymi przez ludzi, usłyszymy odpowiedź, że nie wielbią oni rzeźby z  kamienia, lecz Boga, którego ona przedstawia. Utrzymują oni, że kamienny idol jest tylko sposobem umożliwiającym zblizenie się do Boga, a nie samym Bogiem.

Ten, kto twierdzi, że Bóg obecny jest w Jego własnym stworzeniu w pewien sposób akceptuje ten argument bałwochwalców. Lecz ten, kto rozumie główne przesłanie islamu i jego konsekwencje nigdy nie dopuści do siebie bałwochwalstwa, nawet gdyby wydawało się ono racjonalne.

Ci, którzy w różnych epokach uznawali się za bóstwa często bazowali na mylnym założeniu zakładającym obecność Boga w człowieku. Utrzymywali oni, że skoro Bóg jest obecny w każdym z nas (według ich błędnej wiary), w nich w większym stopniu manifestuje się Jego obecność. W konsekwencji, powinniśmy podporządkować się ich woli i wielbić ich, gdyż są oni wcielonym Bogiem, bądź też koncentracją Boga.

Tak też ci, którzy głosili po śmierci niektórych ludzi ich boskość, znaleźli żyzną glebe, aby siać fałszywą wiarę wśród ludzi wierzących w obecność Boga w człowieku.

Ten, kto rozumie przesłanie islamu i jego konsekwencje nigdy nie zgodzi się na kult człowieka, niezależnie od okoliczności. Religia Allaha jest wezwaniem do wielbienia Stworzyciela i odrzucenia kultu stworzenia w każdej formie.

Oto znaczenie kreda islamu:

“La ilaaha illa Allah” co znaczy: “Przeto wiedz, że nie ma boga, jak tylko Bóg!” (Koran 47:19)

Głoszenie go i szczera wiara w nie zapewnia raj. Zostało przekazane, że ostatni prorok islamu powiedział:

“Ten, kto mówi: Nie ma boga prócz Allaha i umiera podtrzymujac to, wejdzie do raju.” (Al-Buhari i Muslim, według Abu Dharr)

Kredo to polega na poddaniu się Jedynemu Bogu, posłuszeństwie Jego nakazom i odrzuceniu każdej formy politeizmu.

 PRZESŁANIE FAŁSZYWYCH RELIGII

Na świecie jest wiele sekt, religii, filozofii i ruchów; wszystkie one uważają się za jedyną dobrą i prawdziwą drogę. Jak więc rozpoznać,  która z nich jest właściwą, a może wszystkie one są dobre? Aby znaleźć odpowiedź wystarczy przymknąć oko na powierzchowne różnice pomiędzy naukami różnych religii, czy prądów i wyłonić główne założenie kultu do którego wzywaja one w sposób pośredni, czy też bezpośredni. Wszystkie fałszywe religie mają taki sam pogląd na temat Boga. Jedne utrzymują, że wszyscy ludzie są bogami, inne że pewni ludzie byli bogami (bądź jego manifestacją), inne jeszcze, że natura jest bogiem, bądź że Bóg jest tylko owocem wyobraźni człowieka. Możemy więc stwierdzić, że podstawowym przesłaniem fałszywych religii jest zezwolenie na wielbienie Go poprzez Jego stworzenie. Falszywe religie zapraszają człowieka do wielbienia stworzenia tworząc konfuzję pomiędzy stworzeniem Boga a Bogiem, bądź nazywając Bogiem niektóre aspekty stworzenia.

Na przykład, prorok Jezus wzywał swych uczniów do wielbienia Boga, lecz ci, którzy dzisiaj uważają się za jego uczniów, wzywają ludzi do wielbienia Jezusa, twierdząc, że był on Bogiem! Budda zaś był reformatorem, wprowadził pewną liczbę nowych założeń do religii Indii. Nigdy nie twierdził on, że jest bogiem, ani nie namawiał swych uczniów do czynienia z niego przedmiotu kultu, a jednak dziś większość buddystów z poza terytorium Indii uważa go za manifestację Boga i kłania się przed idolami uczynionymi na jego podobieństwo.

Wyłonienie przesłania rónych religii sprawia, że widoczny staje się ich fałsz oraz i ich natura, która została stworzona przez człowieka. Bóg Wszechwiedzący (chwała Mu) mówi w Koranie:

“Ci, których wy czcicie, poza Nim, to są tylko imiona,

którymi wy ich nazwaliście - wy i wasi ojcowie. Bóg nie zesłał z nimi żadnej władzy. Sąd należy tylko do Boga. On rozkazał; abyście czcili tylko Jego. To jest religia prawdziwa, lecz większość ludzi nie wie.” (Koran 12:40)

Możemy utrzymywać, że wszystkie religie nauczają dobra, po co więc dochodzić, która religia jest prawdą. Odpowiedź jest prosta, wszystkie fałszywe religie nauczają największego zła, wielbienia stworzenia zamiast Stwórcy!

Kult stworzenia jest największym grzechem, jaki człowiek może popełnić, gdyż zaprzecza celowi istnienia czlowieka. Człowiek został stworzony,  aby wielbić Jedynego Boga. Bóg mówi o tym w Koranie:

“I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili.” (Koran 51:56)

Wielbienie stworzenia, które jest istotą bałwochwalstwa, jest jedynym niewybaczalnym grzechem. Ten, kto umiera będąc bałwochwalcą wybrał już swój los w przyszłym życiu. Nie jest to nasza opinia, ale fakt ogloszony przez Boga w Jego ostanim objawieniu, Koranie:

“Zaprawdę, Bóg nie przebacza tym, którzy Jemu dodają współtowarzyszy, podczas gdy On przebacza, komu chce, mniejsze grzechy. A kto dodaje Bogu współtowarzyszy, ten wymyślił grzech ogromny.” (Koran 4:48 i 4:116)

 UNIWERSALNOŚĆ ISLAMU

Skoro konsekwencje wyznawania fałszywych religii są tak poważne, prawdziwa religia musi być zrozumiała i w zasięgu każdego człowieka, a nie ograniczona do danego ludu, epoki, czy miejsca. Dla wierzącego, aby mógł on wstąpić do raju, nie mogą istnieć warunki takie jak chrzest, wiara w człowieka stworzonego przez Boga w celu zbawienia świata itd.

W sercu głównej zasady islamu, a nawet w samej jego definicji (poddanie się woli Boga) znajdują się korzenie uniwersalności islamu. Kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że Bóg jest jeden, i że należy oddzielić Stworzyciela od Jego stworzenia; kiedy decyduje się poddać Bogu, staje się muzułmaninem  ciałem i duszą i zyskuje szanse na raj. Tak też każdy, w każdym momencie, w każdym miejscu na świecie może zostać muzułmaninem, wyznawcą islamu, odrzucając kult stworzenia i powracając do Jedynego Boga Wszechmogącego. Uznanie  Jedynego Boga i podporządkowanie się Jego woli wymaga od nas dokonania wyboru pomiędzy dobrem a złem, a wybór taki pociąga za sobą odpowiedzialność. Człowiek będzie sądzony za wybory dokonane w życiu, musi więc zrobić wszystko co w jego mocy, aby czynić dobro i unikać zła, a głównym dobrem jest wielbienie Boga Jedynego, zaś głównym złem wielbienie Jego stworzenia (wraz z Nim, bądź zamiast Niego). Jest o tym mowa w Koranie:

“Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!” (Koran 2:62)

“Gdyby zachowywali Torę i Ewangelię, i to, co im zostało zesłane od ich Pana, to z pewnością żywiliby się i z tego, co jest ponad nimi, i z tego, co jest pod ich stopami. Wśród nich są ludzie, którzy zachowują umiarkowanie, lecz wielu z nich jakże źle czyni!” (Koran 5:66)

 WIARA W BOGA

Możemy sobie zadać poniższe pytanie:

Czy można mieć nadzieję, że cała ludzkość uwierzy w Boga Jedynego biorąc pod uwagę różnorodność środowisk, społeczeństw i kultur?

Ażeby uznać ludzi za odpowiedzialnych za wielbienie (lub nie) Boga, muszą oni najpierw Go poznać. Koran naucza nas, ze ludzkość posiada ową świadomość istnienia Boga w swej duszy, jest to częścią natury z którą człowiek został stworzony.

W surze Al-A'raaf  (Koran 7:172-173) Bóg mówi, że gdy stworzył Adama oraz jego potomków, wziął od nich świadectwo mówiąc im:

“Czy Ja nie jestem waszym Panem? Oni powiedzieli: Tak! Zaświadczamy”

Bóg Wszechmogący wytłumaczył dlaczego kazał zaświadczyć ludziom, że jest On Stworzycielem i Jedynym prawdziwym Bogiem godnym  uwielbienia.

Powiedział On:

“Abyście nie powiedzieli  w Dniu Zmartwychwstania:  Nie dbaliśmy o to!”  (Koran 7:172)

Innymi słowy, „nie mieliśmy pojęcia, że Ty Boże jesteś naszym Bogiem. Nikt nam nie powiedział, że mamy wielbić wyłącznie Ciebie."

Bóg wziął zobowiązanie od ludzi w wypadku, gdyby potem mieli oni zamiar powiedzieć:

“Albo abyście nie powiedzieli: Przecież nasi ojcowie przedtem  byli bałwochwalcami,  a my byliśmy ich potomstwem.  Czy Ty więc wytracisz nas za to,  co czynili ci, którzy poszli za fałszem?” (Koran 7:173)

Tak więc każde dziecko rodzi się z  naturalną wiarą w Boga. Ta wrodzona sklonność do wielbienia tylko Jego zwie się po arabsku "fitra". Gdybyśmy pozostawili dziecko samemu sobie, uwielbiałoby ono Boga na swój sposób, lecz dzieci ulegają wpływom wszystkiego tego, co je otacza, czy jest to widzialne, czy też nie.

Prorok (pokój i błogosławieństwo Boga z nim) poinformował nas,  że Bóg powiedział: “Stworzylem moje sługi na dobrej drodze, lecz diabły ich z niej zwiodły”.

Prorok  Muhammed (pokój i błogosławieństwo Boga z nim) powiedział również: “Każde dziecko rodzi się w stanie fitra, jednak jego rodzice czynią z niego żyda, chrześcijanina czy maga”. (Al-Buhari i Muslim)

Dziecko poddaje się prawom fizycznym, które Bóg ustanowił w naturze, a jego dusza uznaje w sposób naturalny, że Bóg jest jego Panem i Stworzycielem. Później jego rodzice nakłaniają go, aby podążało ich drogą, a w pierwszych etapach swego życia jest ono zbyt słabe, aby stawić opór, lub sprzeciwić się woli rodziców. Religia, którą dziecko przyjmuje w tym stadium swego życia jest częścią otrzymanej przez niego tradycji i edukacji; Bóg nie ukarze go za to, ani nie obarczy odpowiedzialnością. W czasie swego życia człowiek, od dzieciństwa aż do śmierci, doświadcza znaków bożych niezależnie od tego w jakiej części świata się znajduje; doświadcza ich także poprzez swą dusze, a wszystko po to, by mogł zdać sobie sprawę, że istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg (Allah). Gdyby ludzie byli uczciwi wobec samych siebie, odrzuciliby swe fałszywe bóstwa i szukaliby Allaha, a ich droga ku temu stałaby się łatwiejsza. Jeśli jednak odrzucają oni ciągle znaki dane im przez Boga i kontynuują wielbienie Jego stworzenia, ciężko będzie im znaleźć wyjście.  Na przykład w południowo-wschodnim regionie amazońskiej dżungli w Ameryce Południowej, w Brazylii, prymitywne plemię zbudowało nową strzechę dla swego głównego idola Skwatch reprezentującego w ich oczach najwyższego Boga wszelkiego stworzenia. Młody mężczyzna, który kłaniał się przed swym - jego zdaniem - stworzycielem i zaopatrzycielem zobaczył jak stary, zapchlony pies wchodzi do strzechy, podnosi tylną łapę i sika na idola. Rozgniewany, przegonił psa ze świątyni, lecz gdy się uspokoił i złość mu przeszła, zrozumiał, że idol ten nie mógł być stworzycielem wszechświata. Bóg musi być gdzie indziej.  Został postawiony więc przed wyborem poszukiwania Boga, lub pozostania przy kłamliwej wierze swego plemienia w fałszywe bóstwa.  Nawet jeśli wydaje nam się to dziwne, Bóg zesłał znak temu młodemu mężczyźnie; znak ujawniający, że wielbiony przez niego idol nie jest bogiem.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, prorokowie zostali zesłani do każdego narodu i plemienia, aby wzmocnić naturalną wiarę człowieka w Boga, przypomnieć mu jego wrodzoną skłonność do wielbienia Go oraz wzmocnić autentyczność codziennych znaków zsyłanych nam przez Boga. Choć wiele nauk proroków zostało zniekształconych, część z  tego co pozostało wskazuje nam co jest dobre, a co złe, na przykład dziesięć przykazań, które znajdujemy w Torze, ich poświadczenie w ewangeliach i istnienie w większości społeczeństw praw zakazujących morderstwa, kradzieży i cudzołóstwa. Każda dusza będzie musiała odpowiedzieć za swą wiarę w Boga i przyjęcie, bądź odrzucenie islamu (całkowitego podporządkowania się woli Boga Wszechmogącego).

Prosimy Boga, naszego Pana, niech będzie On pochwalony, aby zachował nas na drodze prostej, ku której nas poprowadził i dał nam Swe błogosławieństwo. Bóg jest Miłosierny. Chwała i wdzięczność Allahowi, Panu światów. Pokój i błogosławieństwo Jego prorokowi Muhammadowi, jego rodzinie, towarzyszom, i tym, którzy wiernie podążają za jego naukami.