بسم الله الرحمن الرحيم

(دإسلام لنده ييزندنه)

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصخابه أجمعين.

أمّا بعد: دإسلام معنى داده حي يه كلكه كواهي كول حي دالله تعالى حخه برته بل هيحوك به حقه دعبادت لايق نشته، او محمد –صلى الله عليه وسلم- دالله تعالى استاذي او ييغمبر دي. داسي كواهي حي يه زره باور او تصديق، يه ربه إقرار، او يه أندامونو ددي كواهي يه مقتضى عمل وكري.

دإسلام دغه معنى دإيمان يه شيرو أركانوا باندي باور، او ده إسلام يه ينحه أركانو باندي عمل، او يه دغه أركانوا كسي دإحسان يه كولو سره سرته رسيري.

*إسلام دالله (جل جلاله) هغه آخري دين دي كوم حي ئي يه خيل آخري ييغمبر محمد ﷺ‬ باندي راليرلي دي.

*إسلام هغه سييحلي دين دي حي الله (جل جلاله) يرته لدي له هيح حا حخه بل دين نه قبلوي، او الله (جل جلاله) دا سييحلي دين دير أسان كرحولي دي هيح سختيا او مشقت وريكي نه شته، الله (جل جلاله) ددي دين به منونكو (مسلمانانو) هغه حه ندي واجب كري حي دوي ئي توان نه لري.

*إسلام هغه دين دي حي بنياد ئي دالله (جل جلاله) يه وحدانيت (يووالي) ايسودل شوي دي، سكاره نسه او شعار ئي رشتيا ويل دي، دار ومدار ئي يه عدل او إنصاف دي، يه حق ولار دي، او روح ئي نرمي او مهرباني ده.

*إسلام هغه مقدس لوي دين دي حي خلكو ته دهغي كارونو لارسوونه كوي حي د دووي ددنيا او آخرت كته وريكي وي، او دهغه كارونو نه ئي داروي او ويروي حي ددوي دين او دنيا ته حيان رسوي.

*إسلام هغه دين دي حي يدي سره الله (جل جلاله) دخلكو خراب عقائد او أخلاق إصلاح كرل، او هم ئي ورله ددنيا او آخرت زندكي برابره كره، او يدي إسلام سره ئي هغه بدبينه او جلا جلا زرونو او بيلو بيلو خواهشاتو تر مينح جورست او يووالي راوست، او د باطل دتياركوو نه ئي خلاص كرل، حق طرف ته ئي بلنه وركره، او سمي لياري ته ئي برابر كرل.

*إسلام هغه مضبوط دين دي حي يه خيلو تولو أخبارو أو أحكامو كي نهايت رشتوني او محكم دي ، يه حه حي ئي خبر وركري دي هغه تول رشتيا او حق دي، فيصلي ئي يه عدل او إنصاف كري دي، خوا دغه خبر وركول يا فيصلي كول يه صحيح عقائدو يوري أره لري، يا يه نيكو أعمالو يوري، يا يه خائسته أخلاقو يوري، اويا يه لورو آدابو يوري أره لري.

*دإسلام دييغام هدف دلاندني أمورو عملي كول دي:

1-خلكو باندي دهغوي خيل رب (يرورش كونكي) او خالق (ييداكونكي) ييرندل، حي دالله (جل جلاله) هغه خائسته نمونه وييرني حي هغي كي ورسره همنامي نه شته، او دهغه لور او اوجت صفتونه وييزني حي هغي كي ورسره بل مقابل نه شته، او دهغه هغه دحكمت نه دك كارونه وييرني حي يه هغي كي ورسره شريك او برخه دار نه شته، او دا وه ييرني حي يواحي همدغه الله (جل جلاله) دعبادت مستحق دي حي يه عبادت كي بل اندول نه لري.

2-خلكو ته يواحي ديو الله (جل جلاله) –حي بل برخه دار نه لري- دعبادت بلنه وركول، دهغه حه يه يوره كولو او عملي كولو سره حي الله (جل جلاله) يه خيل كتاب، او دييغمبر ﷺ‬ يه سنتو كي ددوي لياره دين كرحولي دي، خوا هغه يه نيكو كارونو باندي أمر كول وي، او يا د بدو كارونو حخه منع كول وي، يه كوم كي حي ددوي ددنيا او آخرت نيكبختي او كاميابي وي.

3-خلكو ته ددوي دمرك حخه روسته ددوي دحال او حاي دورتك يادونه كول، او دهغه حه يادونه كول حي دوي ورسره يه خيلو قبرونو كي، او دقبرونو حخه ديورته كيدو يه وخت كي، او دحساب يه وخت كي مخامخ كيري، او ددوي دورتك دحاي يه باره كي يادونه وركول حي ددوي دخيلو عملونو مطابق يا به جنت وي او يابه د دوزخ أور وي ، كه عملونه ئي خه وي جزاء او بدله به ئي سه وي، او كه عملونه ئي بد وي نو جزاء او بدله به ئي بده وي.

*دإسلام مُهم او ضروري قواعد يه لاندني تكو كي خلاصه كولاي شو:

أول: دإيمان بناوي (أركان):

(إيمان شيربناوي (أركان) لري):

*دإيمان لمري بنا(ركن):يه الله (جل جلاله) باندي إيمان لرل.

يه الله (جل جلاله) باندي إيمان لرل لاندني أمورو ته مشتمل دي:

أ-دالله (جل جلاله) يه ربوبيت باندي إيمان لرل، يعني دا يوره باور كول حي يالونكي ييداكوونكي، اختيار مند، دمخلوقاتو دتولو كارونو نظام حلوونكي، او يه تول عالم كي تصرف كوونكي يواحي يو الله (جل جلاله) دي.

ب-دالله (جل جلاله) يه ألوهيت باندي إيمان لرل، يعني دا يوره باور كول حي يواحي الله (جل جلاله) يه حقه سره معبود او دعبادت لايق دي، او دالله (جل جلاله) حخه يرته نور تول معبودان باطل او يه ناحقه دي.

ج-دالله (جل جلاله) يه نومونو او صفتونو باندي إيمان لرل، يعني يه دي باندي يوره باور كول حي الله (جل جلاله) لره خائستة نومونه، او دكمال والا اوحت صفتونه دي، لكه حرنكه حي ئي يه قران كريم او أحاديثو كي ذكر شوي دي.

دإيمان دوهمه بنا(ركن): دالله (جل جلاله) يه ملائكو (يريشتو) باندي إيمان لرل:

ملائك دالله (جل جلاله) عزتمند بندكان دي، الله (جل جلاله) ييدا كري دي، أو هغوي يواحي ديو الله (جل جلاله) عبادت كوونكي او دهغه دحكم تابعدار دي. او هغوي لره الله (جل جلاله) يه جلا جلا كارونو مكلف كري دي، او حيني ددغه ملائكو حخه جه يه بيلو بيلو كارونو مكلف دي:

*جبيرل (عليه السلام) حي دالله (جل جلاله) له طرفه يه وحي راورلو مكلف دي يه هغه جاباندي حي دالله (جل جلاله) خوسه وي حي هغوي أنبياء او ييغمبران دي.

*بل ميكائيل (عليه السلام) حي يه بارانونو او بوتو شنه كولو باندي مكلف دي.

*بل إسرافيل (عليه السلام) دي حي دشييلي يه يوكولو باندي مكلف دي، يوه شييلي به دمخلوقاتو دمره كولو يه وخت كي وهي او بله شييلي به ددوباره روندي كولو يه وخت كي.

*بل ملك الموت (عليه السلام) دي حي دمرك يه وخت كي دروحونو يه قبض كولو باندي مكلف دي.

د إيمان دريمه بنا (ركن): دالله (جل جلاله) يه كتابونو باندي إيمان لرل:

الله (جل جلاله) يه خيلو ييغمبرانو كتابونه راليرلي دي كوم كي حي دبندكانو لياره لارسونه، او خير خواهي، او كاميابي ده. او مونر ته ددعه كتابونو حخه لاندني كتابونه معلوم دي:

1-تورات: كوم حي الله (جل جلاله) يه موسى (عليه السلام) راليرلي دي، اودا دبني إسرائلو يه كتابونو كي غت كتاب دي.

2-إنجيل: كوم حي الله (جل جلاله) يه عيسى (عليه السلام) راليرلي دي.

3-زبور:كوم حي الله(جل جلاله) داود (عليه السلام) ته وركري ؤ.

4- دإبراهيم (عليه السلام) صحيفي.

5-قرآن كريم: دا هغه لوي كتاب دي حي الله (جل جلاله) يه خيل آخري ييغمبر محمد ﷺ‬ باندي راليرلي دي، يدي سره الله (جل جلاله) مخكني تول كتابونه منسوخ او ختم كره، او ددي كتاب (قرآن كريم) ساتنه ئي خيل حان ته وسيارله ددي لياره حي دا قرآن كريم دقيامت دورحي يوري يه تول مخلوق باندي حجت اودليل ياتي شي.

د إيمان حلورمه بنا(ركن): دالله (جل جلاله) يه ييغمبرانو إيمان لرل:

الله (جل جلاله) خيلو بندكانو ته ييغمبران راليرلي دي، حي أولني رسول(ييغمبر) نوح (عليه السلام) دي، او آخرني رسول محمد ﷺ‬ دي، او تول ييغمبران دعيسى (عليه السلام) حي دمريم (عليها السلام) حوي دي، او دعزير (عليه السلام) يه شموليت دوي تول بشر يعني بنيادمان دي، او دالله (جل جلاله) مخلوق دي، الله (جل جلاله) دوي ته دخيل ربوبيت دخصوصيتونو حخه هيح نه ؤو وركري، بلكه هغوي دنورو بندكانو يه شانته بندكان ؤو، الله (جل جلاله) يه رسالت (وحي ليرلو) باندي مشرف او عزتمند كري ؤ. او الله (جل جلاله) دمحمد ﷺ‬ يه راليرلو سره دييغمبري سلسله ختمه كره، الله (جل جلاله) محمد ﷺ‬ تولو خلكو ته ييغمبر راو ليره، دهغه نه روسته بل ييغمبر نه شته.

د إيمان ينحمه بنا (ركن):دآخرت يه ورح باندي إيمان لرل:

دآخرت ورح حي دقيامت ورح ده، هغه ورح ده حي دهغي نه روسته بله ورح نه شته، يدغه ورح به الله (جل جلاله) تول خلك دقبرونو حخه روندي رايورته كوي، دهميشه زندكي لياره يا دنعمتونو به كور كي حي جنت دي، او ياد دردناك عذاب يه كور كي حي دوزخ دي.

دقيامت يه ورح باندي دإيمان لرلو معنى داده حي يه هغه حه باندي حي دمرك حخه روسته ورسره مخامخ كيري كلك باور او تصديق وكري، لكه يه قبر كي سوال او جواب، يا يه قبر كي نعمتونه، يا يه قبر كي عذاب.

او هم يه هغه حه باور وكري حي دقبر حخه روسته ورسره مخامخ كيري لكه دقبرونو نه رايورته كيدل، او دحشر ميدان ته غونديدل، او هلته حساب او كتاب كيدل، او بيا يا جنت ته تلل او يا دوزخ ته.

د إيمان شيرمه بنا (ركن): يه تقدير باندي إيمان لرل:

يه تقدير باندي دإيمان لرلو معنى داده حي يدي خبره يوره باور او تصديق وكري حي الله (جل جلاله) تول كائنات –يعني هغه حه حي كيدونكي دي- أندازه كري دي، او تول مخلوقات ئي دخيل مخكني علم او دخيل حكمت دغوستني مطابق ييداكري دي، له دي كبله تول كائنات او مخلوقات الله (جل جلاله) ته يه خيل أزلي علم سره معلوم دي، او دهغه سره يه لوح محفوظ كي ليكلي دي، او الله (جل جلاله) ددي تولو كائناتو ييداكول غوستل، نو تول ئي ييدا كرل، هيح شي هم ددي مخلوقاتو او كائناتو نه كيداي نه شي مكر دالله (جل جلاله) يه إراده او كرنه او ييدائش سره به كيري.

دوهم: دإسلام بناوي (أركان):

دإسلام أساس او بنياد يه ينحه بناؤو (أركانو) باندي دي، يو إنسان تر هغه يوري يه رشتيا مسلمان نه شي كيداي ترحو حي ئي يه دغه أركانو إيمان نه وي راوري، او يه صحيح توكه ئي نه وي آداء كري، هغه أركان دادي:

د اسلام لمري بنا(ركن): كلمه شهادت ويل (لا إله إلاّ الله محمد رسول الله).

يه رشتيا سره ددي كلمي كواهي وركول دإسلام كلي
(كونجي) أو هغه بنياد دي حي إسلام يري ولار دي.

(لاإله إلاّ الله) معنى داده حي: نه شته لايق او مستحق دعبادت يه حقه سره يرته دالله (جل جلاله) حخه بل هيحوك، يواحي يو الله (جل جلاله) يه حقه سره دعبادت لايق دي، او نور تول هغه حه حي يرته دالله (جل جلاله) حخه دهغي عبادت كيدائي شي باطل او به ناحقه دي. د(إله) معنى (معبود) يعني دعبادت مستحق.

*او د(محمد رسول الله) معنى داده حي: دمحمد ﷺ‬ يه تولو خبرو او ويناو باندي يوره تصديق او باور كول، او دهغه دتولو حكمونو –يه كومو ئي حي أمر كري دي- تابعداري كول، او دهغه حه نه حان ساتل دكوم حخه ئي حي منع او رتنه كريده، او دالله (جل جلاله) عبادت يواحي يه هغه طريقه كول حي محمد ﷺ‬ يري راتك كري دي او هغه ئي دين كرحولي.

د اسلام وهمه بنا (ركن): لمونح كول:

الله (جل جلاله) يه شيه او ورح كي ينحه وخته ينحه لمونحونه فرض كريدي، ددي لياره حي بندكان ددي لمونحونو يه كولو سره يو خو دالله (جل جلاله) حق أدا كري، او بل دالله (جل جلاله) دنعمتونو شكر أدا كري.

او هم دا لمونحونه دمسلمان بنده او دهغه درب يه مينح كي قوي رابطه او ترون دي، يه لمانحه كي دالله سره يتـي يتـي خبري كوي، دهغه نه غوستني كوي.

او بل ئي ددي لياره دا لمونحونه فرض كري دي حي مسلمان بنده لره دهر ناوره او ناروا كارونو حخه منع كري.

أو الله (جل جلاله) يه لمانحه باندي ددين خير، دإيمان صحيح والي، او يه دنيا او آخرت كي دالله تعالى ثوابونه مرتب كري دي، او هم يه لمانحه سره بنده ته هغه بدني او نفسي راحت حاصليري كوم حي ده لره يه دنيا او آخرت كي دخوشحالي سبب كرحي.

د اسلام دريمه بنا (ركن): زكات وركول:

زكات يو صدقه ده حي هر كال به ئي هغه حوك وركوي حي يري واجب شي، او دابه مستحقو كسانو ته حي فقيران او مسكينان او يانور هغه كسان حي دزكات وركول ورته جائز دي وركوي.

زكات يه هغه غريب سري واجب ندي حي دهغه مال او شتمني دزكات نصاب ته نه وي رسيدلي، بلكه الله (جل جلاله) زكات يه شتمنو او مالدارانو باندي واجب كري دي، ددي لياره حي ددوي دين او إسلام ورباندي يوره او مكمل شي، ددوي يه أحوالو او أخلاقو كي إصلاح او زيادت حاصل شي، ددوي او ددوي دمالونو حخه أفتونه او مصيبتونه بح كري، او دوي د كناهونو حخه ياك كري.

او هم ددي لياره حي شتمن او مالداران دخيلو بي وحله او غريبو خلكو سره مرسته او خيكنه وكري، او نور رنك رنك دخيكني كارونه ورباندي تر سره كري. او دا زكات -ددغه فائدو سره سره- دهغه مال يه نسبت حي الله (جل جلاله) شتمنو او مالدارو ته وركري دي، ديره لره برخه او حصه ده.

د اسلام حلورمه بنا (ركن): روره نيول:

درمضان المبارك دمياشتي –حي دقمري مياشتو يه حساب نهمه مياشت ده- روره نيول، يدي مياشت كي تول مسلمانان يه كده سره دورحي دسبا ختلو نه تر لمر دوبيدو يوري خيل تول أصلي شهوتونه او خواهشات: خوراك، حساك، او كوروالي يوره كول يريدي. الله (جل جلاله) ورته ددي يه بدل كي دخيلي بسني او مهرباني له لوري ددوي دين او إيمان يوره كوي، كناهونه ورته بخي، او درجي ورته بلندوي، او ددي نه علاوه ورته ددنيا او آخرت هغه لوي خير او نعمتونه وركوي كوم حي الله (جل جلاله) دروري يه نيولو سره ترلي دي.

د اسلام ينحمه بنا (ركن): حج كول:

حج: يه خاص وقت كي دبيت الله (كعبي شريفي) دورتك قصد او إراده كول، دالله (جل جلاله) دياره ديو خاص عبادت دأدا كولو يه خاطر، لكه حرنكه حي دهغي وضاحت دإسلام به دين كي شويدي.

حج الله (جل جلاله) يه عمر كي يو حل يه توان لرونكو باندي فرض كريدي.

*يه حج كي مسلمانان دزمكي يه هغه غوره برخه كي
–حي مكه شريفه ده- راتوليري، ديو رب عبادت كوي، او يو رنك جامي (احرامونه) اجوي، دمشر او كشر، شتمن او بي وحله، سبين او تور تر مينح هيح توبير نه وي، تول يو شان دحج تاكلي مراسم أدا كوي، حي ددغه مراسمو نه لوي او غت مراسم: دعرفات يه ميدان كسي ودريدل، دكعبي شريفي نه
–حي دمسلمانانو قبله ده- طواف كول، دصفا او مروه ترمينح مندي وهل دي.

او يه حج كي نوري ديري زياتي ديني او دنيوي كتـي دي حي دهغي شميرل او راكيرول ممكن ندي.

دريم: إحسان كول:

إحسان دي ته وائي: حي دإيمان او إسلام يه رنا كي ته دالله (جل جلاله) داسي عبادت وكري لكه حي ته الله (جل جلاله) لره ويني، كه ته الله (جل جلاله) لره نه ويني نو هغه خو تا ويني. معنى داحي ته يه زره كي دا راولي حي ته دالله (جل جلاله) يه وراندي ولار ئي او دهغه عبادت كوي. او دغه عبادت به دييغمبر ﷺ‬ دسنتو مطابق كوي، او مخالفت به ئي نه كوي. او تول هغه حه جه مخكي بيان شول دغي ته دإسلام دين ويلي شي.

*سكاره او معلومه خبره ده حي إسلام دمسمانانو إنفرادي او اجتماعي زندكي يه هغه طريقه منظمه او ترتيب كري ده حي دهغوي ددنيا او آخرت نيكبختي او كاميابي وريكي ده، له دي كبله الله (جل جلاله) دمسلمانانو لياره نكاح (واده) يه شرعي طريقه حلال او جائز كري دي او تينكار ئي يري كري دي،او زنا، لواطت، او نور تول ناوره او دفحاشي كارونه ئي حرام كري دي. صله رحمي –خيلولي- او يه بي وحله او بيجاره خلكو باندي مهرباني او دهغوي يالنه ئي واجب كريده. همدارنكه هر خائسته او سه أخلاق كول ئي واجب كري، او تينكار ئي يري كري دي، او هر رنك بد او بيكاره أخلاق ئي حرام كري او دارنه ئي تري وركري ده.

*همدارنكه إسلام ددي خبري خيال او لحاظ هم ساتلي دي حي تول خلك ددين إسلام يه عملي كولو، او دنورو خلكو دحقونو يه خيال ساتلو كي يو شان ندي، بلكه توبير لري، لدي كبله الله (جل جلاله) حيني ويرونكي او منع كونكي سزاكاني دحيني هغه تيريو يه مقابل كي مقرر كريدي كوم حي دالله (جل جلاله) دحق يوري أره لري، لكه دمرتد كيدلو (خيل دين يريخودلو) سزا، دزنا كولو سزا، دشراب حسلو سزا، او دارنكه دنورو بدو او ناوره كارنو سزاكاني.

*لكه حرنكه حي إسلام يو حاي نوري ويرونكي او منعه كونكي سزاكاني دتولو هغو تيريو يه مقابل كي مقرر كري دي كوم حي دخلكو يه حقونو باندي تر سره كيري، لكه دهغوي يه وينو او مالونو او أبرو باندي تيري كول.

د دغي سزاكانو حيني دا دي: دبي حقه ورني سزا، دغلا كولو سزا، يه ياك دامنه خلكو او سحو باندي دبد نامي لكولو سزا، بي حقه ديو جا وهلو، او ياورته تكليف رسولو، او يا دجا بي حقه مال أخستلو سزاكاني.

دغه تولي ذكر شوي سزاكاني داسي سزاكاني دي حي هره سزا دخيل جرم سره يه غير دكمي او زياتي نه مناسب او برابره ده.

دارنكه إسلام درعيت علاقه او رابطه دهغوي دحاكمانو او أميرانو سره منظمه كري او يه حوكات كي ئي بنده كريده.

يه رعيت ئي دهغوي دأميرانو او حاكمانو تابعداري يه هغه كارونو كي واجب كري ده كوم كي حي ناروا او دالله (جل جلاله) دحكم خلاف نه وي. او هم ئي يه رعيت باندي دخيلو أميرانو او حاكمانو يه خلاف ياحون او بغاوت حرام كريدي، حكه حي ددغه ناروا ياحون او بغاوت يه وحه دير زيات عام او خاص فسادونه راييداكيري.

*او يه آخر كي دا ويلي شو حي: يواحني دإسلام دين دي حي دبنده او دهغه درب يه مينح كي، او دإنسان او دهغه دتولني يه مينح كي يه تولو أرخونو دزندكي كي دتينكي او صحيح علاقي او رابطي جورولو او نيك عمل كولو ضامن دي. هيح كوم دخير كار نه شته –خوا هغه أخلاقو يوري أره لري، يا معاملاتو يوري- مكر إسلام خلكو ته دهغي سودنه كريده، او دهغي يه كولو ئي تينكار كري دي، او دهر بد أو ناروا كارونو –خوا هغه أخلاقو يوري أره لري يا معاملاتو يوري- حخه ئي خلك دارولي دي او دهغي دكولو حخه ئي منع كريدي.

داتول هر حه حي ذكر شول يدي سكاره دلالت كوي حي دإسلام دين يه خيلو تولو أرخونو كي كامل او خائسته دين دي.

 د ((التعريف الموجز بالإسلام)) يه يشتو ربه كي ترجمه بائي ته ورسيده

 والحمد لله رب العالمين

ربارن: أبو عمر سيد حبيب بن أحمد المدني الأفغاني

المدينة الطيبة، السبت 23/3/1423ه‍

*********