Hisn Al-Mu’min „Adăpostul credinciosului”

 Cuvânt înainte

Toată lauda I se cuvine lui Allah Preaînaltul şi toate

binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed,

 asupra familiei sale, companionilor săi şi asupra tuturor celor

care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah

Cel Atotputernic să aibă milă de ei în

Ziua Judecăţii

            Lăudat fie Allah (Dumnezeu), pe El îl implorăm pentru iertare și călăuzire. Ne adăpostim la El de propria noastră răutate și de consecințele generate de faptele noastre rele. Pe cel pe care Allah îl călăuzește nimeni nu îl poate devia și pe cel căruia El i-a decretat pierderea nimeni nu îl poate călăuzi. Mărturisesc că nu există Divinitate care merită să fie adorată în afară de Allah, Cel fără de asociați, și mărturisesc că Mohammed este Robul și Trimisul Lui. Pacea și binecuvântarea fie asupra lui, asupra familiei și companionilor lui, și asupra tuturor celor care îl urmează până în Ziua Învierii.

            Una dintre binecuvântările pe care Allah le-a oferit-o musulmanilor este aceea că El a stabilit fapte și acte de adorare prin care să ne apropie de El în orice situație și în orice moment. Printre aceste acte de adorare se numără pomenirea lui Allah și suplicaţiile (du’a).

            Pomenirea lui Allah este una dintre cele mai bune forme de adorare,  Profetul explicându-ne meritele și virtuțile acesteia atunci când a spus:

            „«Să vă informez în legătură cu cea mai bună dintre fapte și cea mai iubită de Allah, care vă va  face să aveţi un grad mai înalt în Fața Lui, mai bună chiar şi decât lupta pe Calea lui Allah (Jihad)?» Ei au spus: «Despre ce faptă este vorba, o, Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus: «Pomenirea lui Allah Atotputernicul.»(Hakim)

            Pomenirea lui Allah este un adevărat „refugiu” care îl adăpostește pe credincios, pe familia lui și bunurile lui, atât timp cât acesta continuă să facă acest lucru. El nu trebuie să uite că această lume este doar o stare tranzitorie, în care persoana va fi încercată cu diferite situații, după cum spune[1] Allah în Coranul cel Glorios:

            „(Oare)Nu l-am creat pe om dintr-o picătură de amestecuri, ca să-l încercăm, și l-am făcut pe el cu auz și cu vedere?” [Coran, 76:2]

            De asemenea, mai găsim:

            „Noi l-am creat pe om spre încercare!” [Coran, 90:4]

            Omul este slab; el nu  poate aduce un bine, nici pentru el însuși și nici pentru altcineva  şi  nici nu poate evita un rău care urmează să i se întâmple lui sau altcuiva. Viața lui este într-o continuă stare de necesitate, care nu va înceta până la moarte. Omul se are nevoie de ajutor și sprijin; fapt pentru care Allah l-a călăuzit şi i-a oferit rugile, prin care să poată cere Ajutorul Său. Suplicaţiile (du’a) sunt puntea de legătura dintre Creator și robii Săi. Credinciosul îl va ruga pe Creatorul lui pentru a-i îndeplini nevoile și Allah va răspunde. Allah   spune în Coranul cel Nobil:

            „Și Domnul vostru zice: «Chemați-Mă și Eu vă voi răspunde! Aceia care din prea multă trufie refuză să Mă adore vor intra în Gheena umiliți.»[Coran, 40:60]

            Allah mai spune, de asemenea:

            „Și dacă te vor întreba robii Mei despre Mine, [spune-le] Eu sunt aproape, răspund rugii celor care Mă cheamă, atunci când Mă cheamă, dar și ei să-Mi răspundă și să creadă în Mine. Poate că ei vor fi bine călăuziți!” [Coran, 2:186]

            Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Oricine nu îl roagă pe Allah, să știe că Allah este mânios pe acela care nu îl roagă.” (Tirmidhi)

            În această carte, voi menționa diferitele tipuri de cauze ale nenorocirilor și dificultăților care se pot coborî asupra Ummei (comunitatea musulmană), precum și modalităţile prin care acestea pot fi evitate sau rezolvate după ce acestea au avut loc. În cer lui Allah să ne acorde succesul și să ne călăuzească pe Calea Sa cea Dreaptă. Amin!


 Nenorocirile din perspectiva Shari’ei

            Nenorocirile nu sunt lucruri rele, după cum le percep unii; o persoană poate fi încercată și prin lucruri bune, aşa cum ne spune Allah în Coranul cel Glorios:

            „Fiecare suflet trebuie să guste moartea. Noi vă încercăm cu răul și cu binele, în chip de ispită, și la Noi vă veți întoarce.” [Coran, 21:35]

            După cum este menționat în versetul anterior, putem observa că Allah îi încearcă pe robul Său dreptcredincios printr-o nenorocire, printr-un lucru rău,  pentru a vedea dacă acesta rămâne răbdător sau nu. În Coranul cel Sfânt ni se spune:

            „Vă vom încerca cu puțină spaimă, foamete, lipsire de bunuri, de suflete și de roade, dar binevestește celor răbdători, ~ Care, dacă s-a abătut asupra lor vreo nenorocire, spun: «Noi suntem ai lui Allah și noi la El ne întoarcem.» ~ Aceia sunt cei peste care se pogoară Binecuvântarea Domnului lor și Îndurarea Lui și aceia sunt cei călăuziți.” [Coran, 2:155-157]

            Cât despre cel de-al doilea tip, Allah spune că îi încearcă pe oameni printr-un lucru bun, pentru a vedea dacă dreptcredinciosul este recunoscător. În acest sens, Allah ne spune povestea Profetului Suleiman (Solomon – Pacea lui Allah fie asupra sa!):

            „A zis unul care avea știință de Carte: «Eu ți-l voi aduce înainte ca tu să clipești din ochi!» Și când a văzut [Solomon tronul] stând dinaintea lui, a zis el: «Aceasta este prin Grația Domnului meu, ca să mă încerce dacă eu sunt mulțumitor sau sunt nemulțumitor. Însă acela care este mulțumitor este mulțumitor pentru sine însuși, cât despre acela care este nemulțumitor, Domnul meu Își este Deajuns pentru Sine și El este Înstărit [și] Mărinimos [Al-Ghaniy, Al-Karim] [Coran, 27:40]

            Omul trebuie să înțeleagă că dacă primeşte lucruri bune, acesta nu este un semn că Allah îl iubește sau este mulțumit de el. În acest sens, Allah ne spune povestea lui Qarun (Core din Biblie):

            „Qarun a fost din neamul lui Moise, însă el s-a răzvrătit împotriva lor. Și i-am dat Noi atâtea comori, încât numai cheile lui apăsau greu asupra unei cete de [bărbați] vânjoși. Și când i-a zis lui neamul său: «Nu te semeți, fiindcă Allah nu-i iubește pe cei care se semețesc, ~ Ci caută cu ceea ce ți-a dăruit Allah Casa cea veșnică! Și nu uita partea ta din această viață! Și fă bine, așa după cum și Allah ți-a făcut ție bine! Și nu umbla după stricăciune pe Pământ, fiindcă Allah nu-i iubește pe cei care fac stricăciune», ~  A zis el: «Mie mi s-a dat ceea ce am numai pentru știința pe care eu o stăpânesc!» Oare el nu știa că Allah a nimicit înainte de el dintre neamuri pe cine era mai puternic decât el și adunase mai multe bunuri? Iar nelegiuiții nu sunt întrebați pentru păcatele lor! ~ Și a ieșit el dinaintea neamului său cu toată podoaba sa. Cei care voiau viața lumească au zis atunci: «O, de-am avea și noi asemenea cu ceea ce i s-a dat lui Qarun! El este [un om] cu mare noroc!» ~ Însă aceia cărora le-a fost dăruită știința au zis: «Vai vouă! Răsplata lui Allah este mai bună pentru aceia care cred și săvârșesc fapte bune!» Însă ea [răsplata] nu va fi primită decât de către cei statornici. ~  Noi am făcut ca Pământul să-l înghită pe el și casa lui și nu a avut el nici o ceată care să-l sprijine împotriva lui Allah și nu a fost el dintre cei în stare să se ajute pe ei înșiși.” [Coran, 28:76-81]

            Sahl ibn Sa’d (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a trecut prin Dhul-Hulaifah și a văzut o oaie umflată în stare de putrefacție cu picioarele în sus, iar el a spus:

            „«Vi se pare că această oaie nu are nici o valoare pentru stăpânul ei?» Cei care îl însoțeau au spus: «Da!» Iar el a continuat: «Pe Cel în Mâinile Căruia se află sufletul meu, această lume valorează mai puțin pentru Allah decât acest animal pentru stăpânul lui! Dacă viața din această lume ar fi valorat chiar și cât o aripă de muscă, El nu i-ar fi dat necredinciosului nici un pahar cu apă.»(Hakim)

            Allah  oferă bogății în această lume atât celor pe care îi iubește, cât și celor pe care nu îi iubește; în timp ce succesul Vieții de Apoi îi este dat doar aceluia pe care îi iubește. În plus, dacă un om are parte de o calamitate, aceasta nu înseamnă că Allah o urăște. Pentru a evidenţia aceasta, Allah ne relatează în Coran povestea Profetului Iov (Pacea lui Allah fie asupra sa!), spunând:

            „Și [adu-ți aminte] de Iov, când l-a chemat el pe Domnul lui: «M-a atins pe mine răul! Însă Tu ești Cel mai Milostiv între milostivi!»[Coran, 21:83]

            Muslim’ab ibn Sa’d ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a povestit că tatăl lui a spus:

            „«O, Trimis al lui Allah! Cine este cel care trebuie să treacă prin cele mai grele încercări pe lumea asta?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Profeții și cei care îi urmează în evlavie. Omul este încercat conform nivelului credinței sale. Dacă credința sa este puternică, încercările sale sunt mai aspre, iar dacă există o slăbiciune în credința lui, el va fi încercat în consecință.»(Tirmidhi)

            Abdullah ibn Mugaffal (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că un om a trecut pe lângă o femeie cunoscută ca prostituată în zilele Jahiliyyei (Perioada Ignoranţei din vremea preislamică) și a întins mâna pentru a o mângâia, însă ea a exclamat cu dezaprobare, spunându-i: „Lasă-mă! Allah ne-a eliberat de shirk (idolatrie) și ne-a onorat cu Islamul!” El a lăsat-o, dar s-a întors pentru a o privi și în timp ce făcea aceasta s-a ciocnit de un perete, rănindu-se la față. Atunci, el s-a dus la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și i-a povestit cele întâmplate, iar acesta i-a spus:

            „Allah îți vrea binele, și când Allah îi vrea binele supusului lui îi dă un avans din pedeapsă pentru păcatele comise pe această lume. Dar dacă El îi dorește răul, amână pedeapsa până în Ziua Judecății.” (Hakim)

            Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus:

            „Omul va fi lovit de nenorociri și încercat în privinţa sănătăţii, copiilor și bunurilor sale până ce se va întâlni cu Allah (în Ziua Judecății) liber de păcate.” (Ibn Hibban)

            Recompensa pe care Allah le-a promis-o celor care suportă calamitățile va fi doar pentru cei răbdători. Imamul Ibn Al-Qayyim (Allah  să aibă milă de el!) a spus:

            „O persoană poate fi considerată a face parte din una dintre șase categorii sau poziții diferite, după credința lui atunci când este încercat de Allah.:

            Prima categorie: Tawhid-ul pur sau certitudinea Unicității lui Allah, ca spre exemplu, știința că Allah deține cele predestinate, cele decretate și cele create. Ca urmare, ceea ce Allah dorește se petrece și ceea ce nu dorește, nu se va întâmpla.

            A doua categorie: Dreptatea, sau credința că Allah este Drept și tot ceea ce El porunceşte este drept.

            A treia categorie: Milostenia, care înseamnă că imensa Milostenie a lui Allah  depășește Mânia Lui.

            A patra categorie: Înțelepciunea sau credința că Allah este Atotștiutor și că El a poruncit ca Voința lui să fie îndeplinită, și, drept urmare, există o Înțelepciune Divină în spatele tuturor lucrurilor; El nu a creat, nici predestinat nimic fără un motiv înțelept și drept.       A cincea categorie: Lauda, care înseamnă că Allah merită toată lauda și gloria în toate circumstanțele.

            A şasea categorie: Supunerea totală în faţa lui Allah, recunoașterea că tot ceea ce El poruncește și dorește se va petrece.

Motivele pentru care nenorocirile îl lovesc pe om

         1. Comiterea de păcate

           Allah spune în Coranul cel Glorios:

          „Nu vă lovește nicio nenorocire, decât pentru ceea ce agonisesc mâinile voastre, însă El iartă multe.” [Coran, 42:30]

            Aishah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „«Către sfârșitul timpurilor, vor dispărea unele pământuri, vor bate vânturi puternice și vor avea loc cutremure dese.» Aishah a spus: «O, Trimis al lui Allah, vom fi noi atunci nimiciți, chiar dacă se vor afla printre noi oameni pioși?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Da, dacă răul va fi larg răspândit.»(Tirmidhi)

            Abu Musa (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „«Allah îi va da asupritorului multe șanse pentru a opri asuprirea lui; însă atunci când îl va pedepsi (pentru asuprirea pe care a făcut-o), nu se va opri din a face aceasta.» Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a recitat apoi:

            «Astfel este pedeapsa Domnului tău când El pedepsește cetățile, dacă ele sunt nelegiuite! Iar pedeapsa Lui este dureroasă și aspră.» [Coran, 11:102]

            Ali  (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:

            „Fiecare nenorocire care afectează Ummah (comunitatea Islamică) este pentru păcatele acesteia, și oamenii nu vor fi la adăpost până ce ei nu se vor căi (în faţa lui Allah).”

            Un poet a spus:

            „Păcatele îl fac pe cel care le comite neatent şi dacă cineva păcătuiește încontinuu; va fi umilit.

            Când cineva abandonează păcatul, inima lui revine la viață și este mai bine pentru el să nu își urmeze propriile pasiuni.”

             2. Dragostea pentru această viață și a dori lucrurile lumești mai mult decât orice altceva; neglijarea Vieții de Apoi și a nu te pregăti pentru ea

             Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

             „Celui care dorește și caută încântările Vieții de Apoi, Allah îi va dărui bogăția în inima lui, îl va susține și îi va facilita lucrurile; și toate cele pe care Allah le-a hotărât pentru el în această lume (Dunya) le va obține cu ușurință. Celui care dorește și caută încântările acestei vieți lumești, Allah îi va oferi greutăți, îi va îngreuna lucrurile și nu va obține în această lume mai mult decât Allah a hotărât pentru el.” (Tirmidhi)

3. Obținerea de profit din riba (cămătărie) și a ajuta la propagarea acesteia

Allah spune în Coranul cel Glorios:

„O, voi, cei care credeți! Fiți cu frică de Allah și lipsiți-vă de restul de camătă ce v-a mai rămas (la oameni), dacă sunteți credincioși! ~ Dacă nu o veți face, vi se vestește război din partea lui Allah și a Trimisului Său. Însă dacă vă veți căi, veți avea banii voștri (mai puțin camăta). Nu nedreptățiți și nu veți fi nedreptățiți.” [Coran, 2:278-279]

Scoaterea de profit din riba este un motiv pentru a pierde binecuvântările bunurilor. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Nimeni nu va comite riba fără să întâmpine necesități.” (Ibn Majah)

Acela care comite cămătărie va pierde milostenia lui Allah. Jabir (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Allah îi va blestema pe cei care scot profit din riba (cămătărie), pe cei care o propun, pe cei care o scriu (într-un contract) și pe cei care o confirmă.” (Muslim)

Un alt fapt care dovedește prejudiciile acestei acţiuni sunt cuvintele Profetului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care a spus:

„Riba are șaptezeci și trei de nivele, cel mai jos dintre ele este similar cu a întreține relații intime cu propria mamă; și cel mai grav este a atinge (părţile intime) ale credinciosului.” (Hakim)

4. Păcatul în public, prezentat ca pe ceva bun și speranţa ca acesta să fie răspândit şi printre ceilalți oameni

Allah spune în Coranul cel Nobil:

„Aceia care vor ca printre dreptcredincioși să se răspândească ticăloșia vor avea parte de osândă dureroasă atât în această lume, cât și în Lumea de Apoi. Allah știe, în vreme ce voi nu știți.” [Coran, 24:19]

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Întreaga Ummah (comunitate musulmană) va fi la adăpost dacă nu comite păcate în public. A comenta greșelile ce au fost comise în timpul nopții, după ce Allah îl protejase pe om (de a afla și alții despre aceasta) este considerat, de asemenea, ca și cum s-ar păcătui deschis. Un om care spune: «Eu am făcut cutare şi cutare pe timpul nopții.» (este păcătos), deoarece s-a dus să doarmă în timp ce Allah îl proteja (de ceea ce a făcut) și el s-a dat singur de gol în ziua următoare.” (Bukhari)

Abdullah ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus:

„O, emigranţi (din Mecca la Medina) dacă sunteţi afectaţi de cinci lucruri, şi eu caut refugiu la Allah Cel care le Vede, niciun păcat imoral nu este comis făţiş într-o societate, fără ca Allah să trimită boli şi epidemii printre oameni, care nu au existat mai înainte. Dacă oamenii vor înșela la greutate și la măsurători, foamea și lipsa de provizii îi vor afecta și vor apărea conducătorii nedrepți. Când nu va fi plătit Zakat-ul (Dania rituală obligatorie), nu veți mai primi ploaie, și dacă nu ar fi pentru animale, nu ar mai ploua niciodată. Dacă încălcați angajamentul vostru faţă de Allah și de Trimisul lui (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), inamicii voștri vă vor domina și vă vor lua bunurile. Și dacă guvernatorii nu vor guverna în acord cu Cartea lui Allah, atunci vor apărea conflicte între voi.” (Ibn Majah)

5. Renunţarea şi abandonarea poruncirii binelui și a interzicerii răului

A porunci binele și a interzice răul este unul dintre factorii cei mai importanți care mențin Ummah în siguranță. Allah spune în Coranul cel Sfânt:

„Blestemați au fost aceia dintre fiii lui Israel care nu au crezut, prin ce au spus David și Isus, fiul Mariei, și asta pentru că s-au răzvrătit și au călcat poruncile, ~ Nu s-au oprit unii pe alții de la fărădelegile pe care le-au săvârșit. - și ce fapte rele au săvârșit! ~ [Și pentru că] îi vezi pe mulți dintre ei făcând alianță cu cei care nu cred! Vai de cele pe care sufletele lor le trimit înainte! Allah se mânie pe ei și în chinuri vor rămâne ei veșnic! ~ Dacă ar crede în Allah, în Profet și în ceea ce i s-a trimis lui, nu și i-ar face aliați. Însă mulți dintre ei sunt nelegiuiți!” [Coran, 5:78-81]

Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:

„O, oameni! Voi citiți următorul verset:

«O, voi cei care credeți! Fiţi cu grijă faţă de sufletele voastre şi nu vă vor dăuna cei rătăciţi, dacă sunteţi pe calea cea bună... » [Coran, 5:105],

 iar eu l-am auzit pe Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: «Dacă oamenii îl văd pe asupritor în timp ce comite nedreptăți împotriva altora și nu îl opresc, pedeapsa lui Allah va cădea peste ei toți.»(Tirmidhi)

6. A da dovadă de dragoste față de păcătoși (a fi fără supunere faţă de Allah), a li se alătura și a se strădui să-i sprijine

Abdullah ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

«Unul dintre primele păcate ale fiilor lui Israel a fost atunci când s-a aflat că o persoană a comis nedreptăți față de alta și i s-a spus: «Ai frică de Dumnezeu și încetează să faci ceea ce faci, pentru că nu este legal ceea ce faci!» Și în ziua următoare, când s-a întâlnit din nou cu acea persoană, păcatul pe care aceasta îl comisese cu o zi înainte nu îl împiedică să stea la masă cu el, să bea sau să mănânce cu el. Când au făcut aceasta, Dumnezeu le-a îngreunat inimile (celor care au comis păcatul și celor care nu au făcut aceasta).» Atunci, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a recitat:

«Blestemați au fost aceia dintre fiii lui Israel care nu au crezut, prin ce au spus David și Isus, fiul Mariei, și asta pentru că s-au răzvrătit și au călcat poruncile, ~ Nu s-au oprit unii pe alții de la fărădelegile pe care le-au săvârșit. - și ce fapte rele au săvârșit! ~ [Și pentru că] îi vezi pe mulți dintre ei făcând alianță cu cei care nu cred! Vai de cele pe care sufletele lor le trimit înainte! Allah se mânie pe ei și în chinuri vor rămâne ei veșnic! ~ Dacă ar crede în Allah, în Profet și în ceea ce i s-a trimis lui, nu și i-ar face aliați. Însă mulți dintre ei sunt nelegiuiți!» [Coran, 5:78-81]

Apoi, El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Jur pe Allah că voi trebuie să porunciți binele și să interziceți răul, să evitați nedreptățile și veți reuși să îl întoarceți pe asupritor la drumul drept.»(Abu Dawud)

7. Ridiculizarea credincioșilor și răspândirea dușmăniei printre aceștia, și în mod particular printre cei evlavioşi dintre ei

Allah  spune în Coranul cel Glorios:

„Allah îi apără pe cei care cred. Allah nu-i iubește pe cei haini și necredincioși.” [Coran, 22:38]

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a povestit că Allah  a spus:

„Oricui nedreptăţeşte un wali (persoană evlavioasă), Eu îi voi declara război.” (Bukhari)

Ridiculizarea credincioșilor duce la ridiculizarea religiei lui Allah, Preaînaltul şi Preaslăvitul, și aceasta scoate în afara religie lui Allah pe acela care săvârșește aceasta. Allah spune în Coranul cel Sfânt:

„Iar dacă-i întrebi, atunci zic ei: «Noi vorbeam întra-olaltă și glumeam!» Spune: «Voi luați în derâdere pe Allah și semnele Sale și pe Trimisul Lui?!» ~ Nu vă dezvinovățiți. Voi v-ați făcut necredincioși după ce ați fost credincioși. Iar dacă Noi iertăm o parte dintre voi, osândim o [altă parte], pentru că ei sunt nelegiuiți!” [Coran, 9:65-66]

8. A arăta dispreț, a râde de alții și a nu-i prețui

 Allah,  Preaînaltul şi Preaslăvitul, spune:

„Pe aceia care îi ponegresc pe dreptcredincioși, care de bunăvoie fac milostenii, dar nu află [pentru a oferi] decât [rodul] trudei lor, și îi iau în derâdere pe ei, pe aceia îi va lua și Allah în derâdere și ei vor avea parte de osândă dureroasă.” [Coran 9:79]

Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus:

„Nu face haz de necazul fratelui tău, căci poate Allah va avea milă de el şi va aduce necazul asupra ta.” (Tirmidhi)

9. A complota împotriva supușilor lui Allah, înșelându-i și trădându-i

 Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

„Semețindu-se pe Pământ și prin viclenia celui șiret. Însă viclenia perfidă nu cuprinde decât neamul ei...” [Coran, 35:43]

Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a relatat că Allah a spus:

„Am creat între oameni pe unii al căror discurs este mai dulce decât mierea, iar inimile lor sunt mai amare decât Saber-ul (planta cea mai amară). Jur pe Mine însumi că îi voi face să cadă într-o nenorocire care ar lăsa nedumerit până și pe cel mai răbdător om. Ei cred că mă pot înșela? Sau cred că Îmi pot depăși limitele?” (Tirmidhi)

10. A se bucura de binecuvântările lui Allah, fără a fi recunoscător pentru ele și a fi recunoscător altora pentru acestea

Allah  spune în Coranul cel Sfânt:

„Și a ieșit el dinaintea neamului său cu toată podoaba sa. Cei care voiau viața lumească au zis atunci: «O, de-am avea și noi asemenea cu ceea ce i s-a dat lui Qarun! El este [un om] cu mare noroc!» ~ Însă aceia cărora le-a fost dăruită știința au zis: «Vai vouă! Răsplata lui Allah este mai bună pentru aceia care cred și săvârșesc fapte bune!» Însă ea [răsplata] nu va fi primită decât de către cei statornici. ~ Noi am făcut ca Pământul să-l înghită pe el și casa lui și nu a avut el nici o ceată care să-l sprijine împotriva lui Allah și nu a fost el dintre cei în stare să se ajute pe ei înșiși.»” [Coran, 28:79-81]

Allah Preaînaltul mai spune:

„Așadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tăgăduiți?” [Coran, 55:25]

Exegetul Abd Ar-Rahman As-Sa‘di (Allah să aibă milă de el!) a spus în legătură cu interpretarea acestui verset:

„Atunci, pe care dintre binefacerile religioase sau lumești de la Allah le vei nega?” și a primit un răspuns excelent atunci când a recitat acest verset: „O, Domnul nostru, noi nu negăm niciuna dintre binecuvântările Tale, și Ție Ți se cuvin toate laudele!”

 Cum să păstrezi binecuvântările de la Allah

            O, rob al lui Allah, ține cont că Acela care ți-a dat aceste binecuvântări ți le poate lua înapoi! Tu nu ești cel mai iubit dintre supuși, nici cea mai bună creație a Lui, deci ai teamă de El și fă ca faptele tale să fie corecte. Allah spune în Coranul cel Nobil:

            „O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat și o femeie și v-am făcut pe voi popoare și triburi, pentru ca să vă cunoașteți. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre voi. Allah este Al-’Alim, Al-Khabir [Atoateștiutor și Bineștiutor].” [Coran, 49:13]

            Allah  arată metoda corectă de a păstra binecuvântările pe care El le acordă:

            „Și când Domnul vostru a vestit: «Dacă veți fi mulțumitori, vă voi înmulți [binefacerile Mele], iar de veți fi nemulțumitori, pedeapsa Mea va fi aspră!»[Coran, 14:7]

            Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Allah nu îi oferă robului Său o binecuvântare, fără ca lauda de mulțumire pe care o primește în schimb de la supus (spunând alhamdulillah) să fie mai bună decât binecuvântarea pe care El a acordat-o.” (Ibn Majah)

            O metodă de a arăta recunoștința față de Allah în chestiuni referitoare la bani este aceea de a îndeplini obligațiile față de cei săraci și nevoiași, în limitele posibilităților:

            „Din a căror avere este un drept hotărât, ~ Pentru cerșetor și pentru cel lipsit.» [Coran, 70:24-25]

            Trebuie să se țină cont că în afară de Zakah (Dania rituală oferită anual celor săraci), mai sunt și alte drepturi legate de bogățiile pe care cineva le posedă. Acestea sunt: oferirea de hrană unui sărac înfometat, îmbrăcarea cuiva care nu are haine, îngrijirea unui bolnav, ajutarea celor din jur pentru a își a plăti datoriile etc. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Cel mai iubit de Allah este acela care aduce cele mai multe beneficii pentru frații lui. Fapta cea mai iubită de Allah este aceea care aduce fericire unui musulman sau îl eliberează de probleme, prin achitarea datoriilor acestuia sau hrănirea acestuia. A ajuta o persoană aflată la nevoie are mai multă valoare pentru mine decât retragerea într-o moschee (itikaf) pentru o lună. Cine ușurează tulburarea unui musulman, va fi pus în siguranță de Allah, și El îi va umple inima de fericire în Ziua Învierii. Cine ajută un musulman aflat la nevoie, Allah va face ca pașii lui să fie fermi în Ziua în care oamenii vor aluneca (în Ziua Judecăţii pe Sirat – podul peste Infern). În schimb,  comportamentul rău față de un musulman va ruina faptele bune, așa cum oțetul ruinează mierea.” (Tabrani)

            Allah Preaînaltul a clarificat că imensa Lui răsplată va fi pentru aceia care vor face aceste lucruri exclusiv pentru de dragul Lui: 

            „[Zicând]: «Noi vă hrănim pentru a dobândi Fața lui Allah și nu voim de la voi nici răsplată, nici mulțumire! ~ Noi ne temem de o Zi posomorâtă și tristă de la Domnul nostru!» ~ Allah îi va apăra pe ei de răul acelei Zile și-i va face pe ei să aibă parte de lumină și bucurie; ~ Și îi va răsplăti pe ei pentru că au răbdat,cu o Grădină și cu [veșminte] de mătase.” [Coran, 76:9-12]

            Se poate arăta recunoștință lui Allah  pentru felul în care El ne-a creat și pentru sănătatea noastră. Allah ne-a acordat binecuvântările prin ascultarea față de El. Atunci, persoana trebuie să se abțină de la a pune ochii pe ceva ce nu este legal; de la a asculta lucruri neadecvate și de la a folosi limba pentru bârfe și minciuni. Picioarele nu trebuie folosite pentru căutarea de lucruri ilegale; nici mâinile pentru a face lucruri interzise, așa cum nu trebuie să se abandoneze săvârșirea de fapte bune cu ajutorul acestora. Allah spune în Coranul cel Glorios:

            „Și nu urma [lucrul despre] care nu ai cunoștință! Auzul și văzul și inima, pentru toate acestea vei fi întrebat!” [Coran, 17:36]

            Credinciosul nu trebuie să îl ajute pe asupritor să fie nedrept sau pe un păcătos să comită păcate. O persoană trebuie să se poarte așa cum a spus Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):

«Ajută-l pe fratele tău, fie el asupritor sau asuprit.» Un om a întrebat: «O, Profetul lui Allah, eu o să-l ajut dacă este asuprit, dar dacă este un asupritor, cum a ar trebui să-l ajut?»  Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Împiedicându-l să asuprească pe alţii, pentru că acesta este modul în care îl ajuţi.»(Bukhari)

            Nu trebuie să fie folosite capacităţile naturale pe care Allah ni le-a acordat, precum inteligența și înțelepciunea, pentru a face rău sau pentru a lupta împotriva Adevărului. În schimb, acestea pot fi folosite pentru a face lucruri care ne pot aduce beneficii atât în această viață, cât și în Viața de Apoi. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Un rob al lui Allah nu va fi în măsură să facă niciun pas în Ziua Judecăţii, până când nu este întrebat despre următoarele lucruri: timpul său şi modul în care l-a folosit, cunoştinţele sale şi felul în care s-a folosit de ele, banii săi şi felul în care i-a obţinut şi i-a cheltuit şi tinereţea sa şi felul în care s-a folosit de ea.” (Tirmidhi)

            Părțile intime ale corpului trebuie să fie protejate de orice acțiune ilicită. Nu trebuie satisfăcute dorinţele sexuale decât în cadrul căsătoriei, deoarece  Allah spune:

            „Și care își păzesc castitatea ~ Afară de soațele lor și de aceea ce stăpânesc mâinile lor drepte, căci pentru aceasta nu sunt ei învinuiți, ~ În vreme ce aceia care caută mai mult de atât, aceia sunt nelegiuiți.” [Coran, 23:5-7]

            Musulmanul dreptcredincios trebuie să fie recunoscător pentru binecuvântările pe care Allah  i le-a acordat și să nu le pună niciodată pe seama altcuiva, pentru că aceasta implică pedeapsa și distrugerea. Allah  spune în Coranul cel Glorios:

            „Aceia vor avea parte de grădinile pentru sălaș [Eden], pe sub care trec pâraie. Se vor împodobi în ele cu brățări de aur și vor îmbrăca straie verzi din mătase și brocart, rezemându-se [îmbrăcați] în ele pe divane. Minunată răsplată și minunat sălaș! ~ Spune-le lor pilda a doi bărbați: I-am dat Noi unuia dintre ei două grădini cu viță de vie, pe care le-am împrejmuit cu palmieri de curmale, iar între ele am făcut ogoare verzi. ~ Amândouă grădinile au dat roadele lor și nu i-a lipsit lui nimic. Și am făcut Noi să curgă prin mijlocul lor un pârâu. ~ Și a avut el și alte roade și i-a zis semenului său, când stătea de vorbă cu el: «Eu am mai multă avere decât tine și sunt mai puternic, [căci am] mai mulți sprijinitori!» ~ A intrat în grădina lui, păcătuind față de sine însuși [prin necredința sa] și a zis: «Nu cred că aceasta va pieri vreodată ~Și nu cred că Ceasul va veni. Iar de voi fi adus la Domnul meu, voi găsi [loc] și mai bun decât ea, în schimb!» ~ Și i-a zis semenul său, stând de vorbă cu el: «Oare nu crezi tu în Acela care te-a creat pe tine din țărână, apoi dintr-o picătură și la urmă ți-a dat ție chip de bărbat? ~ În ce mă privește, Allah este Domnul meu și nu-I fac Domnului meu pe nimeni asociat.» ~ Când ai intrat în grădina ta spunând: „Ce voiește Allah [se împlinește]! Nu este putere decât numai la Allah!” Iar dacă mă vezi pe mine cu mai puțină avere și cu mai puțini copii decât tine, ~ S-ar putea întâmpla ca Domnul meu să-mi dea ceva mai bun decât grădina ta și să trimită asupra ei nenorocire din cer, încât să devină un pământ lunecos, ~ Ori apa ei să se ducă așa de adânc, încât n-o s-o mai poți scoate.» ~ Și roadele lui au fost înconjurate [de mânia lui Allah], iar el a rămas frângându-și mâinile pentru ceea ce cheltuise pentru ea și [via] era distrusă cu totul pe proptelele ei. Și atunci a zis el: «Ce bine ar fi fost dacă eu nu-I făceam Domnului meu nici un asociat!»[Coran, 18:31-42]

            Astfel, robul lui Allah va beneficia complet de pomenirea lui Allah:

            „... Însă acela care este mulțumitor este mulțumitor pentru sine însuși, cât despre acela care este nemulțumitor, Domnul meu este Al-Ghaniy, Al-Karim [Deajuns pentru Sine, Înstărit și Mărinimos].” [Coran, 27:40]

            Un credincios trebuie să îi fie recunoscător lui Allah pentru toate binecuvântările acordate şi el poate face aceasta astfel:

            a. fiind conștient că Allah este prezent tot timpul în viaţa noastră. Acesta este nivelul Ihsaan (cel mai înalt grad al credinței), despre care Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Ihsaan înseamnă să îl adori pe Allah ca și cum l-ai vedea, deoarece, chiar dacă tu nu Îl poți vedea tot timpul, El te vede.” (Bukhari)

            Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!)  a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Vă voi învăţa câteva cuvinte, care vă vor ajuta: protejaţi Cuvintele lui Allah şi El vă va proteja pe voi. Păziţi ceea ce Allah v-a poruncit şi El se va afla în faţa voastră. Dacă cereţi ceva, atunci cereţi de la Allah, iar dacă veţi căuta ajutor, atunci căutaţi ajutor la Allah şi să ştiţi că şi dacă întreaga lume şi-ar dori să vă ajute, aceasta nu va putea să vă ajute decât în chestiunile în care Allah a stabilit acest lucru dinainte. De asemenea, dacă întreaga lume doreşte să vă facă un rău, acesta nu vă va atinge, cu excepţia a ceea ce Allah a stabilit aceasta dinainte. Calemurile au fost ridicate, iar sulurile s-au uscat.” (Tirmidhi)

            b. abținându-se de la cele ilicite, îndepărtându-se de cele interzise și îndeplinind îndatoririle obligatorii, mai ales Rugăciunea în moschee (masjid), dacă nu există o scuză validă care să împiedice aceasta. Rugăciunea va fi prima despre care va fi întrebat omul în Ziua Învierii. Dacă a îndeplinit Rugăciunea, atunci toate celelalte acțiuni îi vor fi acceptate. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Cu adevărat, primul lucru pentru care este socotit un rob în Ziua Judecăţii, dintre faptele sale, este Rugăciunea – şi dacă a îndeplinit-o el corect, atunci, cu adevărat, a izbândit, iar dacă el a greşit, atunci, cu adevărat, a decăzut şi a fost pierdut; şi dacă a lipsit ceva din ceea ce era obligatoriu (prescris) pentru el, Allah va spune: «Uitaţi-vă (şi cercetaţi): oare are robul Meu dintre faptele  voluntare ceva cu care să acopere golul din faptele obligatorii?»; apoi sunt restul faptelor sale tot astfel (socotite).” (Nasa’i, Tirmidhi şi Ibn Majah)

            Trebuie să se realizeze mereu dhikr Allah (pomenirea și lauda lui Allah) după fiecare Rugăciune. De exemplu, se poate spune:

» أَسْتَغْفِرُالله، أَسْتَغْفِرُالله، أَسْتَغْفِرُالله»

Astagfiru Allah, Astagfiru Allah, Astagfiru Allah

            Semnificație: „Îi cer iertare la Allah, Îi cer iertare la Allah, Îi cer iertare la Allah!”

اللهُمّ أَنْتَ السّلام ومِنْك السّلام تَبارَكْتَ يا ذا الجَلالِ والإكْرَام. لا إِلهَ إلاّ الله وَحْدَه لا شَريكَ له لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْد وهُو على كُلّ شَيْءٍ قَدِير. لا حَوْل ولا قُوّة إلا بالله. لا إِلَهَ إلاّ الله وَ لا نَعْبُدُ إلا إِياه لَهُ النِّعْمَة ولَهُ الفَضْل ولَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنْ. لا إِلَه إلا الله مُخْلِصين له الدِّين ولو كَرِه الكافِرُون. اللهُمّ لا مانِعَ لما أَعْطَيْت ولا مُعْطِي لما مَنَعْت ولا يَنْفَعُ ذَا الجَدّ مِنْكَ الجَد. اللهُمَّ أَعِنِّي على ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْن عِبَادَتِكْ»

Allahumma Anta As-Salam ua minka As-Salam tabarakta ia dha Al-Jalali ua Al-Ikram. Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika lah, Lahu Al-mulk ua Lahu Al-hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir. Laa haula ua la quuata illa Billah, la ilhah illa Allah ua la na‘budu illa Iiah lahu An-Ni‘matu ua Lahu Al-Fadl, ua Lahu Ath-Thana’o Al-hasan. Laa ilaaha illa Allahu mukhlisina Lahu Ad-din ua lau kariha Al-Kafirun. Allahumma la mani‘a lima a‘tait, ua la mu‘tia lima mana‘t, ua la ianfa‘u dha Al-Jaddi Minka Al-Jadd. Allahumma a‘inni ‘ala dhikrika ua shukrika ua husni ‘ibadatik.

            Semnificație: „O, Allah! Tu ești Pacea şi de la Tine provine Pacea, binecuvântat fii Tu, Cel care posedă Măreția și Generozitatea. Nu există Divinitate în afară de Tine, care nu ai partener. Nu există putere, nici forță în afară de cele ce provin de la Tine. Nu există Divinitate în afară de Allah, nu adorăm pe nimeni în afară de El. Lui îi aparțin Harul și Lauda. Nu există altă Divinitate în afară de Allah. Noi îL adorăm sincer, chiar dacă aceasta îi deranjează pe necredincioși. O, Allah! Nimeni nu poate da ceva ce Tu ai hotărât că nu va fi primit. O, Allah! Ajută-mă să Te pomenesc, să valorez Harul Tău și să Te ador în cel mai bune fel.”

            Se mai poate spune: Subhanallah (Glorie lui Allah), Alhamdulilah (Lăudat fie Allah), Allahu Akbar (Allah este Cel mai Mare) de treizeci și trei de ori fiecare dintre aceste cuvinte, apoi se adaugă:

لا إِلَه إِلا الله وَحْدَه لا شَرِيْكَ له، له المُلْك ولَهُ الحَمْد وَهُو على كلّ شَيءٍ قدير

            Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, lahu Al-Mulku ua Lahu Al-Hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir.

            Semnificație: „Nu există altă Divinitate demnă de adorare în afară de Allah, care nu are parteneri. Lui îi aparțin Stăpânirea și toate laudele și El este cu putere peste toate lucrurile.”

            Apoi se recită Ayat-ul Kursi (2:255):

"اللهُ لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ الْحَيُّ القَيُوم. لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْم لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ وما في الأَرْض مَنْ ذا الّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّ بِإِذْنِه يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وما خَلْفَهُمْ ولا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَات والأَرْض ولا يَؤُودُهُ حِفْظُهُما وهُوَ العَلِيُّ العَظِيْم"

            Semnificație: „Allah! Nu există Divinitate afară de El, Cel Viu, Veșnicul [Al-Qayyum]! Nici ațipirea, nici somnul nu-L cuprind! Ale Lui sunt cele din Ceruri și de pe Pământ! Cine este acela care ar putea mijloci la El fără de îngăduința Lui? El le știe pe cele din fața lor și pe cele din urma lor. Și ei nu pricep nimic din știința Sa în afară de ceea ce El voiește. Tronul Lui se întinde peste ceruri și peste pământ și nu-I este grea păzirea lor. El este Preaînaltul, Mărețul [Al-Aliyy, Al’Azim].”

            Și se va continua recitând Surat Al-Ikhlas (112:1-4):

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدْ اللهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ

Semnificație: „Spune: «El este Allah, Cel Unic! ~ Allah-us-Samad! ~ El nu zămislește și nu este născut ~ Și El nu are pe nimeni egal!»

            Apoi se va recita, de asemenea, Surat Al-Falaq (113:1-5) și Surat An-Nas (114:1-6).

Surat Al-Falaq:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرِّ ما خَلَقْ ومِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرٍّ النَّفَّاثَاتِ في العُقَدْ ومِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ

            Semnificație: „Spune: «Eu caut adăpost la Stăpânul revărsatului zorilor ~ Împotriva răului (venind) de la ceea ce El a creat ~ Și împotriva răului întunericului care se așterne ~ Și împotriva răului vrăjitoarelor care suflă în noduri ~ Și împotriva răului pizmuitorului, când pizmuiește.»”

Surat An-Nas:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس إِلَهِ النَّاس مِنْ شَرِّ الوَسْوَاسِ الخَنَّاسْ الّذي يُوَسْوِسُ في صُدُورِ النَّاس مِنَ الجِنَّةِ والنَّاس»

Semnificație: „Spune: «Eu caut adăpost la Domnul oamenilor, ~ Stăpânul oamenilor, ~ Dumnezeul oamenilor ~ Împotriva răului ademenitorului fugar ~ Care șoptește în piepturile oamenilor,  ~ Dintre djinni și oameni.»

            Este un mod de adorare a lui Allah prin recitarea Surelor Al-Ikhlas, Al-Falaq și An-Nas de trei ori după rugăciunile Fajr și ´sha. Zu’ban (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cerea de trei ori iertare după ce termina Rugăciunea, după care spunea:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلام وَمِنْكَ السَّلاَم تَبَارَكْتَ يا ذا الجَلاَلِ والإِكْرَام

Allahumma Anta As-Salam ua Minka As-Salam tabarakta ia dha Al-Jalali ua Al-Ikram.

            Imamul Al-Auza’i, unul dintre relatatorii acestui hadith, a spus, răspunzând la întrebarea: „Cum cerea iertare Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)?” El a spus: „Spunând: «Astagfirullah, Astagfirullah»

            Abdullah ibn az-Zubair (Allah să fie mulţumit de el!) a povestit că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunea, după ce termina Rugăciunea:

لا إِلَهَ إَلاّ اللهُ وَحْدَه لا شَرِيْكَ لَه لَهُ المُلْك ولَهُ الحَمْد وَهُوَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيْر لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلا بِالله لا إِلَهَ إِلاّ الله وَلا نَعْبُدُ إِلاّ إِيَاه لَهُ النِّعْمَة وَلَهُ الفَضْل وَلَهُ الثَّنَاء الحَسَنْ لا إِلَه إِلا الله مُخْلِصِين لَهُ الدِّين وَلَوْ كَرِهَ الكافِرُون »

Laa ilaaha illa Allahu Uahdahu la sharika Lah, lahu Al-Mulk ua Lahu Al-Hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir. La haula ua la quuata illa Billah, laa ilaaha illa Allah ua la na‘budu illa iiah, Lahu An-Ni‘mata ua Lahu Al-Fadl, ua Lahu Ath-Thana’o Al-Hasan. Laa ilaaha illa Allah, mukhlisina Lahu Ad-Dina ua lau kariha Al-Kafirun.

            Al-Mugira ibn Shu’bah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunea când termina Rugăciunea:

لا إِلَه إِلا الله وَحْدَه لا شَرِيْكَ له، له المُلْك ولَهُ الحَمْد وَهُو على كلّ شَيءٍ قدير اللهُمَّ لا مانِعَ لما أعْطيْت ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْت. ولا يَنْفَع ذا الجَدّ مِنْكَ الجَدْ»

Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu Al-Mulk ua Lahu Al-hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir. Allahumma la mani‘a lima a‘tait, ua la mu‘tia lima mana‘t, ua la ianfa‘u dha Al-Jaddi Minka Al-Jadd.'

            Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Celui care, după ce termină Rugăciunea, spune Subhanallah de treizeci și trei de ori, Alhamdulillah de treizeci și trei de ori, și Allahu Akbar de treizeci și trei de ori, și apoi spune:

لا إِلَهَ إِلاّ الله وَحْدَه لاشَرِيْكَ لَه لَهُ المُلْك ولَهُ الحَمْد وهُوَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِير

Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu Al-Mulk ua Lahu Al-Hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir,  

            îi vor fi șterse păcatele, chiar de ar fi mai multe decât spuma mării.”   (Muslim)

            Abu Umamah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Pe oricine recită Ayat Al-Kursi (Versetul Tronului) după fiecare Rugăciune, nimeni nu îl va putea împiedica să intre în Jannah (Paradis) în afară de moarte.”   (Baiyhaqi)

            Uqbah bin ’Amir (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:

             „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a spus să recit Mau'idhat (Surele protectoare: Surah Al-Ikhlas – Al-Falaq – An-Nas).” (Ibn Khuzaimah)

            Mu’adh bin Jabal (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a luat de mână și i-a spus:

            „«O Mu’adh! Eu te iubesc pentru Allah.» Mu’adh a răspuns spunând: «Eu aș da ca răscumpărare pe tatăl meu și pe mama mea, pentru că și eu te iubesc pentru Allah.» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus atunci: «O Mu’adh!, te sfătuiesc să nu încetezi niciodată să spui:

                                               اللهُمَّ أَعِنِّي على ذِكْرِك وشُكْرِك وحُسْنِ عِبَادَتِك

Allahumma a‘inni ‘ala dhikrika ua shukrika ua husni ‘ibadatik după fiecare Rugăciune.»”   (Ibn Hibban)

            Trebuie îndeplinite şi actele de adorare voluntare, în mod special cele Sunnah Ar-Ratibah (Rugăciunile Sunnah de dinainte și se după fiecare Rugăciune obligatorie), realizând două rak’ah înainte de Fajr, patru înainte de Duhur și două după Duhur, două după Maghrib și două după Isha., pentru că îi va fi dată o mare răsplată celui care îndeplinește aceasta. Umm Habibah (Allah să fie mulţumit de ea!) și fiica lui Abu Sufiyan au povestit că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Oricui îndeplinește cele douăsprezece unități (rak’ah) de Rugăciune voluntare zilnice, Allah va construi pentru el o casă în Paradis (Jannah): patru rak'ah înainte de Duhur și două după acesta, două rak’ah înainte de Asr, două rak’ah după Maghrib și două rak’ah înainte de Fajr.” (Ibn Khuzaimah)

            Trebuie, de asemenea, să fie îndeplinită Rugăciunea Ad-Duha; pentru că există o mare răsplată în realizarea acesteia. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Când unul dintre voi se trezește dimineața, fiecare falangă a corpului vostru trebuie să facă o caritate; a spune «Subhanallah» se înregistrează ca o caritate, «Alhamdulillah» este de asemenea o caritate, «Allahu Akbar» este o caritate. A porunci binele este o caritate și a interzice răul este o caritate. Va fi suficient pentru o persoană să realizeze două rak’ah ale Rugăciunii Duha (dimineața, după răsărit) pe zi pentru a-i fi înregistrate toate cele menționate mai înainte.” (Muslim)

            Trebuie să se realizeze Rugăciunea Witr (Rugăciunea impară). Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) realiza această Rugăciune chiar și când se afla în călătorie, în ciuda faptului că deseori întâmpina numeroase dificultăți. Trebuie realizată minim o rak'ah (unitate de Rugăciune). Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Witr este un lucru care a fost prescris, iar cel care dorește poate realiza cinci unități de Rugăciune Witr. Cine dorește poate realiza doar trei unități și cine dorește, poate realiza doar o singură unitate.” (Ibn Hibban)

            Musulmanii dreptcredincioşi trebuie, de asemenea, să ţină şi Posturile voluntare; de exemplu, Postul din zilele de luni și joi, sau zilele cu lună plină ale fiecărei luni (zilele de 13, 14 și 15 ale calendarului lunar), ziua de Arafat, ziua de Ashura și zilele de dinainte și de după acestea. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Niciun rob al lui Allah nu va posti o zi de dragul lui Allah fără ca Allah să nu îl îndepărteze de Focul Iadului cu o distanță de șaptezeci de ani pentru acea zi (de Post).” (Muslim)

            Cel mai bun  tip de Post voluntar este cel al Profetului Dawud (David – Pacea lui Allah fie asupra sa!).  Abdullah ibn Al-’Amr (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus:

„«Am fost informat că tu ţii Post toată ziua şi stai în Rugăciune în fiecare noapte (toată noaptea). Ţine Post (câteva zile) şi nu ţine (câteva zile); ridică-te pentru Rugăciune noaptea şi, de asemenea, să şi dormi pentru că ochii tăi au un drept asupra ta, şi, de asemenea, corpul tău şi familia (soţia) ta au un drept asupra ta.» I-am spus: «Pot mai mult decât atât (să ţin Post)» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Atunci ţine Post aşa cum a ţinut (Profetul) David.» Am întrebat: «Cum?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «El obişnuia să ţină Post în zile alternative şi renunţa dacă se întâlnea cu duşmanii.» […] Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a continuat: «Oricine ţine Post zi de zi pe toată perioadă vieţii este ca şi cel care nu a ţinut post deloc.»(Bukhari)

            Chiar dacă nu va îndeplini astfel de acte de adorare voluntare, dacă musulmanul își menține vie dragostea pentru Allah, va fi suficient. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a povestit că Allah a spus:

            „Îi declar război celui care îi este dușman celui pe care Eu îl iubesc. Robul nu se va putea apropia de Mine decât prin actele pe care le-am stabilit ca obligatorii, și va continua să se apropie de mine prin acte voluntare până când îl voi iubi. Și când îl voi iubi, el va auzi doar lucruri care Mă mulţumesc pe Mine, se va uita doar la lucruri care Mă mulţumesc pe Mine, va lua doar lucruri care Mă mulţumesc şi se va îndrepta doar către lucruri care Mă mulţumesc pe Mine. Dacă Îmi va cere ceva, îi voi oferi și dacă Îmi cere adăpost, îl voi proteja.” (Bukhari)

   Metode de prevenire a nenorocirilor și cum pot fi reduse efectele acestora după ce acestea se petrec

            Soluţia cea mai eficientă pentru a preveni nenorocirile este credința în Destin şi Predestinare (Qadaa și Qadar – al șaselea stâlp al credinței). Aceasta este un factor cheie pentru a reduce efectele acestora, care îl afectează pe credincios. Cu această credință în suflet,  musulmanul se protejează de multe dereglări psihologice ce îi afectează pe oameni. Când credinciosul știe că nimic nu îi poate face rău în afară de ceea ce Allah a hotărât. Allah Preaînaltul şi Preaslăvitul spune în Coranul cel Sfânt:

            „Nicio nenorocire nu se îndreaptă pe Pământ și nici în sufletele voastre fără ca ea să nu se afle într-o carte, înainte ca Noi să o pricinuim. Acesta este un lucru ușor pentru Allah, ~ Pentru ca voi să nu fiți triști pentru ceea ce ați pierdut și nici să nu vă prea bucurați pentru ceea ce El vă dăruiește. Și Allah nu-l iubește pe cel trufaș și lăudăros.” [Coran, 57:22-23]

            Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Dreptcredinciosul puternic[2] este mai bun şi mai iubit de Allah decât cel slab şi cu toţii sunt de folos[3]. Fii sârguincios în ceea ce îţi este de folos, cere ajutorul lui Allah şi nu te delăsa! Iar dacă păţeşti ceva, să nu spui: «Dacă aş fi făcut aşa, s-ar fi întâmplat aşa şi aşa...»[4], ci spune: «Aceasta este ceea ce Allah a ales şi a făcut ceea ce a voit...»,  deoarece acest «dacă» deschide calea Satanei.” (Muslim)

            Musulmanul trebuie să fie mulţumit cu ceea ce Domnul lui a stabilit pentru fiecare moment al vieţii sale, fie dacă este vorba de sărăcie sau de bogăție, de sănătate sau de boală. Allah le-a descris pe acele persoane care sunt mulțumite cu Creatorul lor doar când au bogății, sănătate și se bucură de o situație bună, dar care nu fac acelaşi lucru și în momentele de sărăcie sau boală:

            „Sunt unii dintre oameni care Îl adoră pe Allah pe o margine: dacă au parte de bine, sunt ei netulburați, dar dacă au parte de o încercare, atunci își întorc ei fața, pierzând și aceastã lume și Viața de Apoi. Aceasta este pierderea învederată!” [Coran, 22:11]

            Dacă dreptcredinciosul este convins de faptul că toate chestiunile se află în Mâinile lui Allah Cel Atotputernic, Cel care nu are parteneri și că El este Cel care dispune toate chestiunile Creației Sale şi că El poruncește doar ceea ce este bun și benefic pentru aceasta, că El este Cel care trimite binele și răul și El este Cel care însănătoșește și protejează, Cel care dă și Cel care reține, după cum ni se spune în Coranul cel Glorios:

            „Și dacă Allah te atinge cu un rău, [să știi că] nu este cine să-l îndepărteze decât numai El! Iar dacă El îți voiește un bine, nu este nimeni care să poată respinge harul Său. El îi atinge cu aceasta pe cei care voiește El dintre robii Săi, iar El este Al-Ghafur, Ar-Rahim  [Iertător şi Îndurător].” [Coran, 10:107]

            Dacă dreptcredinciosul ştie că toate acţiunile acestei lumi se află în Mâinile lui Allah, care nu are parteneri, şi caută adăpost la El temându-se de pedeapsa Lui, așteptând răsplata și binecuvântările Lui (în această viață), realizând lucruri potrivite pentru obținerea mulțumirii lui Allah, atunci acesta va fi dintre cei descriși în Coran:

            „... Iar aceluia care se încrede în Allah, El îi este de ajuns...” [Coran, 65:3]

            Toți robii lui Allah sunt slabi și nu cunosc ce anume le va da binele. Allah spune:

            „... Or, se poate [întâmpla] ca voi să urâți un lucru care este bun pentru voi și să iubiți un lucru care este rău pentru voi. Dar Allah știe, în vreme ce voi nu știți.” [Coran, 2:216]

             Este important să se caute răsplata lui Allah cu răbdare faţă de lucrurile pe care El, Preaînaltul şi preaslăvitul, le-a stabilit, fie calamități sau nenorociri în viață, familie sau avuții. Allah spune în Coranul cel Nobil, referindu-se la acest aspect:

            „Vă vom încerca cu puțină spaimă, foamete, lipsire de bunuri, de suflete și de roade, dar binevestește celor răbdători, ~ Care, dacă s-a abătut asupra lor vreo nenorocire, spun: «Noi suntem ai lui Allah și noi la El ne întoarcem.» ~  Aceia sunt cei peste care se pogoară binecuvântarea Domnului lor și îndurarea Lui și aceia sunt cei călăuziți.” [Coran, 2:155-157]

            Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

             „Niciun rob al lui Allah care spune…  «Inna lillahi ua inna ilaihi raji’un. Allahumma-jurni fi musibati uakhluf li khairan minha»[5] atunci când este lovit de o nenorocire, fără ca Allah să îl răsplătească și să îi dea în schimb un bine.” (Convenit)

            Imamul Ibn Al-Qayyim  (Allah să aibă milă de el!) a spus:

            „Aceste cuvinte sunt cele mai bune cuvinte ce pot fi rostite de o persoană aflată într-o dificultate, atât în această viață, cât și în Viața de Apoi, deoarece conțin două mari principii. Dacă o persoană le cunoaște și le practică în viața de zi cu zi, situația îi va fi ușurată:

            Primul: robul, familia și bogăția lui îi aparțin lui Allah Preaînaltul. Acestea se află în posesia robului doar sub formă de împrumut, și dacă Allah i le ia, va fi ca acel stăpân care își ia înapoi ceea ce îi aparține.

            Al doilea: într-un final, robul se va întoarce la Allah și va părăsi această lume. Va fi dus înaintea lui Allah singur, așa cum a fost creat, fără familie, bani sau ajutoare. Se va prezenta înaintea Creatorului doar cu faptele lui bune și rele, drept urmare acesta este începutul și sfârșitul lui... deci, cum poate cineva să se bucure prea tare pentru ceva ce obține, sau să dispere atunci când pierde ceva? Atunci când un om se gândește la începutul și sfârșitul lui este, fără îndoială, un mare remediu pentru a suporta mai bine necazurile.”[6]

 Alte metode de prevenire a nenorocirilor

            1. Realizarea Rugăciunii (As-Salah). Despre aceasta, Allah spune în Coranul cel Glorios:

            „Căutați liman în răbdare și în Rugăciune [As-Salat]!...” [Coran, 2:45]

            Atunci când se afla într-o situație care îl preocupa, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mergea să se roage, spunând:

             „O, Bilal! Fă chemarea la Rugăciune, pentru că aceasta ne aduce pace.” (Abu Dawud)

            2. A gândi bine despre Allah și a nu da dovadă de nemulțumire. Abu Hurairah  (Allah să fie mulţumit de el!) a povestit că Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Eu sunt (pentru robul Meu) aşa cum gândeşte el despre Mine că sunt, şi Eu sunt cu el dacă M-a pomenit, şi dacă M-a pomenit în sinea lui, l-am pomenit în Sinea Mea, şi dacă M-a pomenit într-o adunare (de oameni), îl voi pomeni într-o adunare mai bună decât aceasta.” (Bukhari şi Muslim)

            3. Pomenirea frecventă a lui Allah. Prin aceasta, omul va fi eliberat de nenorocirile și necazurile ce îl afectează și credința lui va fi consolidată. Allah  spune în Coranul cel Nobil:

            „«Pe cei ce cred și ale căror inimi sunt liniștite întru pomenirea lui Allah», căci prin pomenirea lui Allah se liniștesc inimile.” [Coran, 13:28]

            4. A se ruga mult lui Allah. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt:

            „Nu este El Cel care răspunde aceluia care este la nevoie, când Îl cheamă, și îndepărtează răul și vă face pe voi urmași pe Pământ? Oare există altă Divinitate alături de Allah? Numai rareori vă aduceți voi aminte!” [Coran, 27:62]

            5. A crede că după o greutate vine o ușurare și eliberarea de aceasta, și că după orice necaz urmează uşurarea. Allah  spune în Coranul cel Glorios:

            „Alături de greu vine și ușorul!” [Coran, 94:6]

            Un poet a spus:

„Într-o situație gravă, totul în jurul meu părea că se închide,

Dintr-odată am fost eliberat de problema mea când credeam că nu aveam nicio ieșire.”

6. A ști că viața în această lume este o perioadă scurtă; că nu este eternă și că totul va ajunge la un sfârşit. Allah spune:

            „Toți cei care sunt pe Pământ vor pieri, ~ Va rămâne veșnic [numai] fața Domnului tău, Cel plin de Slavă și de Cinste.” [Coran, 55:26-27]

            7. A cunoaște cât de insignifiantă este această lume. Sahl ibn Sa'd (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a trecut prin Dhul-Hulaifah și a văzut o oaie umflată care se afla într-o stare avansată de descompunere, iar el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „«Vi se pare că această oaie nu are nici o valoare pentru stăpânul ei?» Cei care îl însoțeau au spus: «Da!» Iar el a continuat: «Pe Cel în Mâinile Căruia se află sufletul meu, această lume valorează mai puțin pentru Allah decât acest animal pentru stăpânul lui! Dacă viața din această lume ar fi valorat chiar și cât o aripă de muscă, El nu i-ar fi dat necredinciosului nici un pahar cu apă.»(Hakim)

            8. A ști că niciun om nu va părăsi această lume fără să i se fi împlinit termenul pe care Allah l-a stabilit pentru viața sa. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Nicio persoană nu va părăsi această lume până când nu va împlini termenul său (de trai) pe acest Pământ şi până când Allah nu îi va da toate lucrurile ce au fost scrise pentru ea...” (Bukhari şi Muslim)

            Imam Ibn Al-Qayyim (Allah să aibă milă de el!) menționează, de asemenea, alte soluţii pentru a întâmpina greutăţile, printre care:

            1. A îi observa pe cei care au fost loviţi de o nenorocire. Omul trebuie să fie conștient că nu este singurul care trebuie să înfrunte o nenorocire. Dacă va observa cu atenţie ceea ce se întâmplă în lume, va ajunge la concluzia că nenorocirile se întâmplă ca urmare a pierderii unei oportunități dorite sau a petrecerii unui lucru neplăcut. Omul trebuie să știe că această lume este o etapă în care este pus la încercare; în care se râde puțin și se plânge mult; un loc în care va fi fericit o perioadă și nefericit o altă perioadă; un loc în care uneori se distrează și alteori trebuie să evite unele lucruri (ilicite). Allah spune:

            „Noi l-am creat pe om spre încercare!” [Coran, 90:4]

            De asemenea, Allah spune:

            „Dacă ați primit o rană, și ceilalți oameni au primit răni asemenea ei...” [Coran, 3:140]

             Abdullah ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:

            „Există câte o ocazie tristă pentru fiecare ocazie fericită. Nu există niciun cămin care să fie plin de bucurii mereu, care să nu aibă parte de tristețe niciodată.”

            Un poet a spus:

„Eu știu că nu este nenorocire care să mi se întâmple

Care să nu i se fi întâmplat înainte unei alte persoane.”

            2. A considera că, datorită lui Allah, o nenorocire care ni s-a întâmplat nu a fost și mai mare și a-i mulțumi lui Allah că nu a fost o nenorocire legată de diin (credinţă). De câte ori pierdem ceva în această viață, ceva material, nu trebuie să ne plângem cu privire la aceasta, cu excepția cazului în care nenorocirea are de a face cu credința (diin). Trebuie să îi fim recunoscători lui Allah pentru toate binecuvântările date.

            Lui Urwah ibn az-Zubair (Allah să fie mulţumit de el!) i-a fost amputat un picior și fiul i-a murit în aceeași zi, iar el a putu spune:

            „O, Allah! Toate laudele Ți se cuvin, dacă Tu mi-ai luat ceva, cu adevărat Tu mi-ai dat multe altele. Dacă m-ai lovit cu un necaz, Tu mă vei ajuta să trec peste el... Tu mi-ai dat patru membre și ai luat una dintre ele și Tu mi-ai dat patru fii și mi-ai luat unul dintre ei.”

            3. A ști că acela care dă dovadă de nemulțumire față de ceea ce Allah a hotărât va avea parte de Mânia Lui, îl mulţumeşte pe Satana și îi bucură pe dușmani, în timp ce îi întristează pe prieteni. În același timp, aceasta anulează recompensa unuia și îl slăbeşte. Dar dacă, în schimb, suportă totul cu răbdare și caută răsplata de la Allah aceasta îl va mulţumi pe Allah, îl va umili pe Satana, îi va dezgusta pe dușmani și îi va bucura pe prieteni.

            4. A ține cont de faptul că nenorocirile sunt o oportunitate pentru a acumula fapte bune, dacă persoana suportă cu răbdare acel rău și caută recompensa de la Allah. Abu Musa Al-Ash’ari (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Atunci când fiul unui credincios moare, Allah le spune Îngerilor: «Voi ați luat sufletul fiului robului Meu?», iar aceștia răspund: «Da!». Allah le spune: «Oare i-ați luat voi ceea ce iubea el cel mai mult?». Iar ei răspund: «Da!». Atunci El îi întreabă: «Ce a spus robul Meu?», iar ei răspund: «Cu adevărat el Te-a lăudat și a proclamat că el Îţi aparține și că la Tine se va întoarce.» Atunci, Allah le va spune Îngerilor: «Construiți pentru el o casă în Paradis (Jannah) și chemați-o Casa Laudei.»” (Ibn Hibban)

            Abu Sa’id Al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Nu este încercat un musulman cu vreo boală, sau cu vreo nelinişte, sau cu vreo supărare, sau cu vreo suferinţă, sau cu vreo deznădejde, chiar şi (numai) cât un spin care l-ar înţepa, decât iertându-i-se lui din păcatele lui prin aceasta.” (Bukhari şi Muslim)

            5. Ar trebui să se țină cont de faptul că a aștepta cu răbdare și a căuta recompensa de la Allah în momentele grele este o caracteristică a credincioșilor și o cauză pentru care credinciosul va intra în Paradis. Allah spune în Coranul cel Glorios:

            „Și vă vom încerca până ce îi vom cunoaște pe cei care luptă (pentru cauza lui Allah) dintre voi și pe cei statornici și vom încerca veștile despre voi.” [Coran, 47:31]

            Ibn Abbas  (Allah să fie mulţumit de el!) a povestit că, odată, le-a spus celor care îl însoțeau:

            „«Doriți să vă arăt o femeie din Paradis?» Ei au spus: «Da!» Și el a continuat: «O femeie brunetă s-a apropiat de Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și i-a spus: „Am venit pentru că sufăr de epilepsie și corpul meu se descoperă atunci când am crize, roagă-l pe Allah pentru mine.” Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: „Dacă vrei, pot să îi cer lui Allah să te însănătoșești sau poți să ai răbdare cu boala ta și așa vei obține Paradisul.” Ea a spus: „Voi avea răbdare, dar roagă-te să nu mi se mai descopere corpul atunci când am crize.” și el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a rugat pentru ea.»” (Bukhari) 

            Suhaib (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Cât de minunată este situaţia unui credincios. Este bine pentru el în orice situaţie şi acesta se întâmplă numai credinciosului. Dacă prosperă el îşi exprimă recunoştinţa lui Allah, şi aceste este bine pentru el; iar dacă îl loveşte un necaz, îndură cu răbdare şi aceste este şi mai bine pentru el.” (Muslim)

            6. Trebuie să se țină cont de faptul că, şi dacă speranța a fost pierdută, mereu va trebui să tolereze situația grea  cu răbdare. Disperarea nu este bună, iar acela care disperă va pierde toată recompensa. Mahmud ibn Labid (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Cea mai mare binecuvântare este însoţită de anumite încercări. Dacă Allah iubește o persoană, atunci o încearcă printr-o nenorocire. Cel care va primi aceasta fiind răbdător, va avea parte de Mulţumirea lui Allah, iar cel care îşi va pierde răbdarea, va avea parte de Mânia Lui.” (Ibn Majah)

            7. Credinciosul trebuie să știe că Cel care îl încearcă este Allah, care este Cel Mai Milostiv. El nu i-a trimis drept încercare o nenorocire pentru a-l pedepsi sau a-l distruge; din contră, îi încearcă răbdarea, fericirea în a-L asculta pe Allah și credința în El. El vrea, de asemenea, ca robul Lui să Îl invoce, să Îi ceară ajutorul. Omar ibn al-Khattab (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că:

            „Câţiva Sabi (prizioneri de război, femei şi copii) au fost aduşi în faţa Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), printre care se afla şi o femeie care îşi mulgea laptele, iar de fiecare dată când observa un copil dintre captivi, îl strângea la pieptul său şi îl alăpta (îşi pierduse copilul, pe care l-a găsit mai apoi). Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Credeți că această femeie și-ar arunca propriul prunc în foc?», iar companionii lui au spus: «Nu, dacă stă în puterea ei să nu îl arunce în flăcări.» Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cu adevărat, Allah este mai Milostiv cu robii Săi decât această femeie cu pruncul ei.»(Bukhari)

            8. Credinciosul trebuie să țină cont de faptul că suferința din această viață conduce la o viață de fericire în Viaţa de Apoi, iar fericirea din această viață conduce la suferință în Viaţa de Apoi. De aceea, a accepta starea de suferință temporară pentru a obține starea de fericire permanentă este mai bine decât contrariul. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „... Paradisul (Jannah) a fost înconjurat de dificultăți, iar Infernul a fost înconjurat de pofte și dorințe...” (Nasa’i)

            Aceasta nu înseamnă că omul trebuie să fie ca o ființă neînsuflețită și fără sentimente, care nu dă dovadă de emoții naturale. Este interzis ca o persoană să îşi piardă speranța, sau să fie supărată și nemulțumită cu ceea ce Allah a hotărât pentru el. Anas ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:

            „Am intrat cu Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) la Abu Saif (Allah să fie mulţumit de el!)  fierarul, a cărui soție era mama de lapte a lui Ibrahim – fiul Profetului – iar Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a luat în brațe pe Ibrahim, l-a sărutat și l-a mirosit. După aceea, noi am intrat în casa lui când era pe moarte și Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a început să plângă. Abd Ar-Rahman ibn Awf (Allah să fie mulţumit de el!) a întrebat: «Și tu, Trimis al lui Allah, plângi?» Iar Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a răspuns: «O, Ibn Awf, aceasta este milostenie și, mai mult decât atât, cu adevărat lacrimile izvorăsc din ochi, inima se întristează, dar eu spun doar ceea ce Îl mulțumește pe Domnul nostru, iar noi suntem foarte triști pentru plecarea lui Ibrahim.»(Bukhari)

            Osamah ibn Zaid  (Allah să fie mulţumit de el!)a spus:

            „Fiica Profetului i-a cerut Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să vină să o vadă, pentru că unul dintre fiii ei era pe moarte. Atunci, Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a însărcinat pe emisar să îi transmită salutările lui și să îi spună: «Cu adevărat, lui Allah îi aparține ceea ce El a dat și ceea ce El a luat, și totul are un timp determinat, de aceea, ai răbdare și caută recompensa la Allah.» Atunci ea a insistat să vină, însă el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a dus însoțit de Sa’d ibn Ubadah, Mu’adh ibn Jabal, Ubai ibn Ka’b, Zaid ibn Zabit și de alți oameni. Când au ajuns, au pus copilul care abia se mai mișca în brațele Profetului, iar acesta (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a început să plângă. Sa'd (Allah să fie mulţumit de el!) a spus atunci: «O, Trimis al lui Allah, ce este aceasta?» Iar el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Aceasta este milostenia pe care Allah a pus-o îi inimile robilor Săi, cu adevărat Allah este Milostiv cu robii Săi cei milostivi.»(Bukhari)

            Un poet a spus:

„Lasă zilele să treacă așa cum le place.

Fii fericit cu destinul și cu predestinarea

    O dată ce se întâmplă ceva, se întâmplă pentru că a fost hotărât

Și nu există cale de a împiedica asta.”

 Modalităţi de protejare a sinelui

            ● Recitarea Coranului cel Nobil în mod constant, pentru că Șeitan se îndepărtează de casa în care este recitată Cartea Sfântă. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!)  a narat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Nu faceți din casele voastre morminte. Cu adevărat, Șeitan fuge de casa în care se recită Surat Al-Baqara.” (Muslim)

            ●  A spune „Bismillah” (În Numele lui Allah) înainte de a face orice, pentru că aceasta este o modalitate de a te proteja de Șeitan. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Bariera de protecție care evită ca djinnii[7]să vadă părțile intime ale fiilor lui Adam este a spune «Bismillah».” (Tirmidhi)

            ● A Îl ruga pe Allah chiar şi atunci când binele îl înconjoară pe el, pe familia sau pe copiii săi, spunând, de exemplu: „O, Allah, dă-i din bogățiile Tale și protejează-l de rele.” sau a spune „Ma shaa Allah”, „Tabarak-Allah” etc.

            ● A căuta refugiu la Allah pentru a fi protejat împreună cu familia și copiii de orice rău. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să facă aceasta pentru nepoţii săi, Hassan și Hussein:

            „Tatăl tău făcea aceasta cu Ismail și Isaac:

أَعُوذُ بِكَلِمَات الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقْ

A‘udhu bi Kalimati Ellah At-Tammati min sharri ma khalaq

             Caut refugiu în Cuvintele perfecte ale lui Allah de toate relele celor create!” 

            ● A fi conștient de prezența lui Allah  tot timpul și a face în mod continuu dhikr Allah (pomenirea lui Allah):

            „Pomeniți-mă pe Mine și o să-Mi aduc aminte de voi! Și să-Mi fiți mulțumitori, să nu fiți fără credință față de Mine.” [Coran, 2:152]

            Abdullah ibn Jasr (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că un beduin i-a spus Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):

            „«Shari’ah are multe legi, informează-mă despre ceva pe care eu să îl pot practica!» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Pomenește-L pe Allah în mod constant.»(Hakim)

            Allah  Îşi amintește de acela care își amintește de El, după cum ne spune:

            „Oricine face o faptă bună, va avea de zece ori mai mult și Eu îi dau chiar mai mult; iar oricine săvârșește un păcat, pedeapsa unui păcat este la fel de rea ca și ea, sau Eu îi dau iertarea; și oricine se apropie de Mine cu o palmă, Eu mă voi apropia de el cu un cot; oricine se apropie de Mine cu un cot, Eu mă apropii de el cu un stânjen; și oricine vine la Mine mergând, Eu mă duc la el în fugă; iar oricine vine dinaintea Mea cu un pământ plin de păcate (fără să-I asocieze nimic lui Allah), Eu merg la el cu iertare.” (Muslim )

            Allah a menționat în Cartea Sa că a-L pomeni în mod constant ajută la evitarea nenorocirilor:

            „A fost și Iona printre Trimiși. ~ Când a alergat el la corabia încărcată ~ Și a tras la sorți și a fost osândit [să fie aruncat] ~ Și l-a înghițit peștele cel mare, pentru că el era vinovat ~ Și de n-ar fi fost el printre cei care aduceau preamărire, ~ Ar fi rămas în burta lui până în ziua când vor fi înviați.” [Coran, 37:139-144]

            A-L pomeni în mod constant pe Allah este un motiv pentru ca El să accepte rugile și pentru a îl întări pe robul Său. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus despre aceasta:

            „Cu adevărat Allah l-a inspirat pe Yahia ibn Zakaria cu cinci cuvinte pe care i le-a dat lui și fiilor lui Israel; se pare că a întârziat în a le da acest mesaj și atunci Isa (Iisus) i-a spus: «Allah ți-a poruncit să transmiți cinci cuvinte oamenilor tăi pentru ca ei să le pună în practică, fie le spui tu, fie le voi spune eu.» El a spus: «O, Isa, nu o face pentru că mi-e teamă că dacă le transmiți tu, Allah mă va pedepsi.»  Atunci i-a reunit pe fiii lui Israel în moscheea din Ierusalim până s-a umplut de lume și oamenii se așezaseră până și pe tocurile ferestrelor, iar el s-a adresat lor spunându-le: «Cu adevărat, Allah mi-a poruncit să vă transmit cinci principii pe care trebuie să le puneți în practică: primul este să nu Îi asociați parteneri lui Allah, pentru că exemplul aceluia care o face este precum al celui care cumpără un sclav cu banii lui (aur și argint) iar apoi îi dă de muncă în casa lui și îi spune: „Muncește și adu-mi câștigurile.”, dar acesta muncește și îi dă câștigurile altcuiva care nu este stăpânul lui... Care dintre voi ar fi mulțumit de sclavul lui dacă ar face asta? Allah v-a creat și v-a dat provizii pentru ca voi să nu Îi asociați pe nimeni și nimic. Atunci când realizați Rugăciunea nu vă uitați în stânga sau în dreapta, pentru că Allah se uită la robul Lui mereu; vă poruncesc să țineți Post; și exemplul acestui lucru este ca al aceluia care are un recipient cu mosc și toți ar vrea să miroasă aroma, iar Postul este mai apreciat de Allah decât mirosul moscului; vă poruncesc să dați caritate, iar exemplul acestui lucru este ca al aceluia care a fost capturat de inamic și este legat de mâini și de picioare și dus să fie decapitat, iar el spune: „Mă lăsați să plătesc răscumpărare pentru viața mea?”, plătește mult și reușește să se salveze; vă poruncesc să Îl pomeniți mult pe Allah, iar exemplul acestui lucru este ca al aceluia care este urmărit de inamic și ajunge la o fortăreață protejată unde se adăpostește și se salvează de acesta. În același fel robul va fi la adăpost de Șeitan atâta timp cât Îl pomenește pe Allah.» Apoi Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: «Vă poruncesc cinci lucruri: rămâneți cu comunitatea Islamică, ascultați și faceți ceea ce vi se spune, emigrați pe pământuri Islamice și luptați pentru cauza lui Allah. Acela care se îndepărtează de comunitatea Islamică cu o palmă, va fi părăsit imanul și Islamul, iar acela care răspândește ideile Jahiliyyei (perioada preislamică) va fi combustibil pentru Focul Iadului.» Cineva a întrebat atunci: «O, Trimis al lui Allah, chiar dacă postește și se roagă?» Iar el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Chiar dacă postește și se roagă. Așa că invitați oamenii la Calea lui Allah, Care i-a numit pe credincioși musulmani, robi ai lui Allah.»(Tirmidhi)

            Pomenirea lui Allah este suficientă dacă cineva nu poate recita Coranul cel Nobil. Abdullah ibn Abu ’Ufa (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

            „Un om a venit la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și i-a spus: «O, Trimis al lui Allah, nu pot memora Coranul; învață-mă ceva care să fie suficient.» I-a răspuns: «Spune: Subhanallah (Glorificat fie Allah), Alhamdulillah (Toate laudele sunt pentru Allah), La Ilaha ill-Allah (Nu există altă Divinitate în afară de Allah), Allahu Akbar (Allah este Cel mai Mare) și La haula ua la quata illa billah (Nu există putere şi sprijin decât la Allah).» Omul a întrebat: «Aceasta este pentru Allah, ce poți să îmi spui pentru mine?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)i-a spus: «Spune:

رَبِّ اغْفِر لي وَارْحَمْني واهْدِني وعافِنِيْ وارْزُقْنِي

Rabbi ighfir li ua irhamni ua ihdini ua ‘afini ua orzuqni

(O, Allah, iartă-mă, ai milă de mine, călăuzește-mă, iartă-mă și aprovizionează-mă.)»

            Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)a spus într-un final: «Mâinile lui s-au umplut de bine.»(Convenit)

            Pomenirea lui Allah îl îndepărtează pe Șeitan și îl protejează pe credincios de șoaptele lui. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Când omul merge la culcare, Şeitan face trei noduri la ceafa acestuia şi suflă în noduri, spunând: «Ai în faţă o noapte lungă, deci dormi!» Dacă omul se scoală şi Îl cheamă pe Allah, un nod se desface, dacă face şi purificarea pentru rugăciune, atunci al doilea nod, de asemenea, se desface, iar dacă face rugăciunea, al treilea nod este desfăcut şi el, şi omul devine activ şi bine intenţionat; altfel, dimpotrivă, el se trezeşte fără chef de viaţă şi leneş.” (Bukhari şi Muslim)

            Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a prevenit în legătură cu pedeapsa pe care o primește acela care se îndepărtează de pomenirea lui Allah, iar El  spune în Coranul cel Sfânt:

            „Însă acela care se va îndepărta de la Pomenirea Mea va avea parte de o viață grea și în Ziua Învierii îl vom aduce pe el orb la adunare.” [Coran, 20:124]

 Cea mai bună modalitate de a face dikr Allah (pomenirea lui Allah)

            1. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Există două fraze ușor de spus care atârnă greu în balanță în Ziua Judecăţii și care sunt iubite de Cel mai Milostiv:

سُبْحانَ الله وَبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ الله العَظِيْم

Subhana Allah ua bihamdih; Subhana Allah Al-‘Adhim

            (Glorificat și lăudat fie Allah, glorificat fie Allah, Cel Măreţ.)(Bukhari)

            2. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:   „Cine spune «SubhanAllah ua bihamdihi» de o sută de ori, păcatele îi vor fi șterse, chiar dacă sunt numeroase precum spuma mării.” (Bukhari)

      3. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Acela care se trezește noaptea și spune:

لا إِلَهَ إِلاّ الله وحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَه لَهُ المُلْك وَلَهُ الحَمْد وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْء قَدِيْر الحَمْدُ لله وسُبْحَان الله ولا إِلَه إِلاّ الله والله أَكْبَرْ وَلا حَوْل وَلا قُوَّةَ إِلاّ بالله

Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu Al-Mulk ua Lahu Al-Hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir. Alhamdu lillah ua subhana Allah ua laa ilaaha illa Allah ua Allahu Akbar ua la haula ua la quuata illa bi Ellah

      și apoi spune...

Allahumma ighfir li

            sau îi cere lui Allah ceea ce dorește, Allah îi acceptă ruga, iar dacă realizează abluțiunea și se roagă, Rugăciunea îi este acceptată.” (Bukhari)

Semnificaţie: Nu există Divinitate în afară de Allah, fără parteneri, al Lui este Stăpânirea și Lui îi aparțin laudele, și El este cu putere peste toate. Lăudat fie Allah, nu există Divinitate în afară de Allah, Allah este Cel mai Mare și nu există forță, nici putere decât la Allah... Allah, iartă-mă.

            4.​ Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus, de asemenea:

            „A spune: «SubhanAllah uua-l-hamdu li-llaah uua laa ilaaha illa-llaah uua Allahu Akbar – Slavă lui Allah şi Lauda (este a) lui Allah şi nu există altă Divinitate în afară de Allah şi Allah este Cel mai Mare» îmi este mai drag mie decât orice (lucru) asupra căruia a răsărit vreodată Soarele.” (Tirmidhi)

            5.​ Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Oare este între voi cineva care nu își dorește să câștige o mie de recompense pe zi? Oricui spune SubhanAllah (Slavă lui Allah) de o sută îi vor fi înregistrate o mie de recompense sau îi vor fi iertate o mie de păcate.” (Muslim)

            6.​ Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Aceluia care îi cere lui Allah să intensifice menționare mea îi vor fi date zece recompense și îi vor fi șterse zece greșeli.” (Ibn Hibban)

            7. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Curăţenia înseamnă jumătate din credinţă; rostirea frazei «Toată lauda I se cuvine lui Allah» umple spaţiul dintre Ceruri şi Pământ, iar Rugăciunea înseamnă lumină; milostenia este încercarea credinţei, răbdarea este o strălucire, iar Coranul este un mijloc care te sprijină sau care ţi se opune. Fiecare om îşi începe dimineaţa, pregătit să facă un târg cu sufletul său, supunându-se la riscuri; el îşi poate răscumpăra sufletul sau îl poate pierde.” (Muslim)

            8. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Vă voi informa despre o frază care este una dintre comorile Paradisului: «La haula ua la quata illa billah.»(Bukhari)

            9. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a învăţat nişte cuvinte care valorează mai mult decât Rugăciunea făcută de dimineaţa până la amiază:

            „Juwairiah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a ieşit din camera ei dimineaţa, pe când ea se ruga. Când s-a întors după-amiaza, ea se afla încă în Rugăciune. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat-o: «Ai rămas în această poziţie de când am plecat?» Ea a răspuns afirmativ. Atunci Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Eu am repetat patru fraze de trei ori după ce am plecat și dacă ar fi comparate cu tot ceea ce ai spus tu încă de dimineaţă, cuvintele mele ar atârna mult mai mult şi aceste cuvinte sunt următoarele:

سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَا نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه»

      Subhana Allah ua bihamdihi ‘adada khalqihi ua rida Nafsihi ua zinata ‘Arshihi ua midada Kalimatih

            (Slava şi Măreţia I se cuvin, cât numărul creaţiilor Sale, cât cuprinde Mulţumirea Sa, precum splendoarea Tronului Său, cât Măreţia cuvintelor Sale!)»”

 Metode prin care Îl putem mulţumi pe Allah

            1. A fi conştienţi de prezența lui Allah și a căuta iertarea Lui, pentru că majoritatea nenorocirilor care îi lovesc pe oameni sunt rezultatul păcatelor lor. Allah spune în Coranul cel Glorios:

            „Nu vă lovește nicio nenorocire, decât pentru ceea ce agonisesc mâinile voastre, însă El iartă multe.” [Coran, 42:30]

            Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a arătat care este importanța cererii de iertare în mod constant, spunând:

            „Celui care Îi cere iertare în mod constant lui Allah, El îi va aduce uşurarea de orice preocupare sau tensiune și îi va asigura cele necesare de unde nici nu se așteaptă.” (Hakim)

            Allah ne-a informat, de asemenea, de faptul că starea de căință constantă este o modalitate prin care dreptcredinciosul poate primi cele necesare traiului, binecuvântări și ispăşirea păcatelor. Allah spune în Coranul cel Sfânt:

            „Și le-am zis lor: «Rugați-vă de iertare Domnului vostru, căci El este Al-Ghaffar [Iertător], ~  Pentru ca El să trimită asupra voastră cerul cu ploaie din belșug ~  Și pentru ca să vă dăruiască vouă averi și copii și să vă dea vouă grădini și să vă dea vouă pâraie!” [Coran, 71:10-12]

            Allah a făcut ca recunoașterea păcatelor și căința în fața Lui să fie o modalitate de protecţie împotriva nenorocirilor. Recunoașterea păcatelor (pronunțând acest lucru) nu este suficientă, aceasta trebuie să fie însoțită de o determinare fermă și de credința care îl îndepărtează pe credincios de păcat, de remușcări și de convingerea că acestea nu vor mai fi comise. Allah spune în Coranul cel Nobil:

            „Și [adu-ți aminte] de Dhu-n-Nun[8], când el a plecat furios și și-a închipuit că Noi nu vom mai avea putere asupra lui. Atunci el a strigat în întunecimi: «Nu există altă Divinitate în afară de Tine! Slavă Ție! Eu am fost dintre cei nelegiuiți!»[Coran, 21:87]

            Omul trebuie să fie conștient de prezența lui Allah în momentele bune, să fie recunoscător pentru toate binecuvântările, pomenindu-L și adorându-L într-un mod adecvat. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Acela care dorește să îi fie acceptate rugile în momentele grele trebuie să îşi sporească rugile în momentele bune.” (Convenit)

            Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus, de asemenea, într-un hadith relatat de la Ibn Abbas (Allah să fie mulțumit de el!):

            „Pomenește-L pe Allah în momentele bune și El te va ajuta în momentele dificile.” (Muslim)

            2. A-i ajuta pe musulmani atunci când au probleme. Abdullah ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!)  a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Acela care dorește ca ruga lui să îi fie acceptată și ca greutățile să îi fie ușurate, să îl ajute pe cel care are datorii.” (Nasa’i)

            Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus:

„Celui care îndepărtează suferinţele unui credincios dintre suferinţele acestei lumi, Allah Atotputernicul îi va îndepărta şi lui suferinţele din Ziua Învierii. Celui care aduce uşurare (din punct de vedere financiar) unui nevoiaş, Allah Atotputernicul îi va uşura dificultăţile atât în lumea aceasta, cât şi în Lumea de Apoi. Celui care ascunde greşelile unui musulman în această lume, Allah Atotputernicul îi va ascunde greşelile în această lume şi în cea de Apoi. Allah Atotputernicul Îşi va sprijini slujitorul atâta vreme cât el îl ajută pe fratele său.” (Muslim)

            3. Oferirea de milostenie și realizarea de fapte bune. Cu voia lui Allah, acestea ușurează nenorocirile. Anas ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Milostenia micşorează Mânia lui Allah și vă salvează de la o moarte cumplită.” (Ibn Hibban)

            Mu’adh ibn Jabal (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:

            „Îl însoțeam pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) într-o călătorie, eram aproape de el și l-am întrebat: «O, Trimis al lui Allah, îndrumă-mă către o faptă care să mă facă să intru în Paradis și să mă salveze de Focul Iadului.» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Ai întrebat despre ceva foarte important! Și este ceva ușor pentru aceia pentru care Allah a făcut să fie ușor. Efectuează Rugăciunile, oferă Zakah (milostenia obligatorie), postește în timpul lunii Ramadan și efectuează Hajj.» Apoi a adăugat: «Să te informez eu despre „porțile” bunătății? Postul îl salvează pe om de Infern, iar milosteniile și Rugăciunile din timpul nopții șterg greșelile în același fel în care apa stinge focul.» Apoi a recitat Cuvintele lui Allah :

            «Când coastele lor părăsesc culcușurile, pentru a-L chema pe Domnul lor cu frică și cu nădejde și ei fac milostenie din cele cu care i-am înzestrat.» [Coran, 32:16]

            Apoi a spus: «Vrei să te informez despre aspectul cel mai important al Diin-ului (credinţei), stâlpul ei și punctul cel mai important al credinţei?» Mu’adh a răspuns: «Bineînțeles, o, Trimis al lui Allah!» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spus: «Aspectul cel mai important al Diin-ului este Islamul (cele două mărturisiri de credință), stâlpul Diin-ului este Rugăciunea și punctul cel mai important al ei este lupta pe Calea lui Allah.» Apoi, a adăugat: «Vrei să te informez despre ceva care îți poate asigura toate acestea?» Mu’adh a răspuns afirmativ, iar Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Protejează-ți limba și fii conștient de ceea ce spui.» Atunci Mu’adh a întrebat: «Vom fi responsabili pentru ceea ce spunem?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spus: «Fie ca mama ta să te piardă! Nu vor fi oamenii aruncaţi în Focul Iadului pe chipurile și nasurile lor pentru ceea ce ei spun?»(Tirmidhi)

            4. A menține relații bune cu rudele vizitând familia și ajutând-o la ceea ce are neboie. Allah spune în Coranul cel Glorios:

            „Și dacă vă întoarceți voi, nu s-ar putea sã semănați voi stricăciune pe Pământ și să rupeți legăturile voastre de rudenie? ~ Aceștia sunt cei pe care i-a blestemat Allah și i-a făcut pe ei surzi și le-a orbit vederile lor. ~ Oare ei nu cugetă la Coran sau peste inimile lor sunt lacăte?” [Coran, 47:22-24]

            Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Preamilosul are Milă de cei care sunt miloşi. Arată milă celor de pe Pământ şi vei primi Mila celui de deasupra Cerurilor. Oricui menţine legăturile sale (de rudenie), Allah va continua să aibă milă de el, dar oricine rupe legăturile sale, va fi rupt de Mila lui Allah.” (Tirmidhi)

            5. A te abține de la a face rău oamenilor. Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Du’a (suplicaţia) celui asuprit este ridicată deasupra norilor și i se deschid porțile Paradisului, iar Domnul său va spune: «Pe Puterea Mea, îți voi acorda victoria, chiar dacă aceasta va veni după un anumit timp.»(Ibn Hibban)

            Nu contează cât de mare va fi pedeapsa asupritorului, acesta tot va trebui să îşi înfrunte Destinul. Abu Musa al Ash’ari (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „«Allah amână pedeapsa celui care asupreşte, însă, atunci când decide să îl pedepsească, nu îl mai eliberează de aceasta niciodată.» Apoi a recitat:

            «Astfel este pedeapsa Domnului tău când El pedepsește cetățile, dacă ele sunt nelegiuite! Iar pedeapsa Lui este dureroasă și aspră!» [Coran, 11:102](Bukhari)

            6. A căuta adăpost la Allah, implorând ajutorul Său în mod constant și căindu-se în Fața Lui. Allah spune în Cartea Sa:

            „... Chemați-Mă și Eu vă voi răspunde! Aceia care din prea multă trufie refuză să Mă adore vor intra în Gheena umiliți.” [Coran, 40:60]

            Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Nu este nimic mai iubit de Allah decât să fie implorat (prin du’a).” (Tirmidhi)

            Zu’baan (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus, de asemenea:

            „Omul va primi provizii și binecuvântări limitate din cauza păcatelor pe care le comite și nimic nu poate preveni o nenorocire ce urmează să i se întâmple în afară de du’a (suplicaţia); și niciun bine nu i se va întâmpla în această viață decât dacă va avea o purtare corectă.” (Ibn Majah)

            Al-Ghazali (Allah să aibă milă de el!) a spus:

            „Dacă se spune: «Care este beneficiul unei du’a dacă ceea ce este predestinat nu poate fi evitat?» să știți că unul dintre lucrurile prescrise de Allah este prevenirea nenorocirilor prin intermediul suplicaţiilor. Du’a-urile îl salvează pe om de orice dificultăți și  sunt izvor de milostenie. În același fel în care o sămânță face planta să crească din pământ, sau o armură îl protejează pe cel care o îmbracă de săgeți, suplicaţiile îl protejează pe credincios de greutățile vieții.”

            Ibn al-Qayyim (Allah să aibă milă de el!) a spus:

            „Dacă metoda celor care neagă ar fi consistentă, ar trebui să nege totul. Ca răspuns la aceasta, cineva ar putea spune: dacă ameliorarea setei și a foamei după ce se mănâncă a fost hotărâtă, ar trece oricum, iar dacă nu, niciodată nu s-ar întâmpla. Dacă Allah a poruncit ca cineva să aibă un fiu, acela îl va primi, fie el căsătorit sau nu, iar dacă Allah nu vrea, niciodată și sub nicio formă ca el să aibă copii, atunci nu va putea avea acel fiu! Atunci, o persoană poate greși crezând nu are nicio nevoie să se căsătorească...”

            Du’a este arma credinciosului. Cu ea, îi sunt date lucrurile bune și provizii pentru această viaţă lumească; cu ea se previn nenorocirile ce i se pot întâmpla, sau, cel puțin, se poate ameliora efectele acestora. Aishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Atenţia și precauția nu îl salvează pe om de la ceea ce îi este scris. Du’a ajută la prevenirea nenorocirilor, chiar și după ce acestea s-au petrecut. Ceea ce este scris va coborî și se va confrunta cu suplicaţiile până în Ziua Învierii.” (Convenit)

 Eticheta şi manierele de a face suplicaţii (du‘a’)

            Conducătorul credincioșilor, al doilea calif al Islamului, Omar ibn Al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:

            „Nu mă preocupă răspunsul la suplicaţiile mele, ci suplicaţia în sine. Dacă sunt inspirat în a cere, Allah îmi va răspunde.”

            Du’a-urile au anumite condiții ce trebuie respectate atunci când sunt rostite pentru a fi acceptate. Unele dintre acestea sunt următoarele:

            1. A folosu numai lucrurile permise (ceea ce persoana mănâncă, bea sau îmbracă).

            Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „O, voi, oameni! Allah este departe de orice imperfecțiune și acceptă doar faptele bune. Cu adevărat, El a poruncit credincioșilor ceea ce a poruncit şi Trimișilor Săi. El, Preaînaltul, spune:

            «O, Trimișilor! Mâncați din cele bune și împliniți fapte bune! Eu sunt Bineștiutor a ceea ce săvârșiți voi.» [Coran, 23:51]

            De asemenea, mai spune:

            «Mâncați din ceea ce v-a hărăzit Allah, îngăduit și bun, și fiți mulțumitori pentru binefacerea lui Allah, dacă Îl adorați pe El!» [Coran, 16:114]

            Apoi Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a menționat un bărbat nepieptănat, acoperit de praf, care a călătorit pe o mare distanță și care a ridicat mâinile lui spre Ceruri, spunând: «O, Domnul meu! O, Domnul meu!” Însă, el a consumat din cele interzise, a băut din cele interzise, a îmbrăcat cele interzise, fiind crescut şi hrănit cu cele care sunt interzise (haram). Cum ar putea Allah să îi răspundă rugii sale?!” (Muslim)

            Ibn Abbas (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Sa’d ibn Abu Uaqas  (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

            „«O, Trimis al lui Allah, cere-I lui Allah să mă facă dintre cei cărora le răspunde la suplicaţii (du’a)!» Trimisul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Sa'd, mănâncă din cele permise și Allah îți va răspunde la suplicaţii. Pe Allah, dacă o persoană mănâncă o îmbucătură din ceea ce este interzis, du’a acesteia este respinsă timp de patruzeci de zile. Acela care mănâncă ceea ce este interzis este cel care merită cel mai mult Focul Iadului.»(Bukhari)

            2. Atunci când o persoană îi cere ajutorul lui Allah prin suplicaţii, este mai bine să se afle în stare de puritate, să se îndrepte către Qiblah[9] și să ridice mâinile.

            Salman (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Cu adevărat, Domnul vostru este Modest și Generos. Ar fi îndurerat ca robul Lui să ridice mâinile pentru a Îi cere Lui, iar El nu i-ar răspunde.” (Ibn Hibban)

            Al-Muhajir ibn Qunfudh (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

            „Am trecut pe lângă Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în timp ce el urina și l-am salutat, dar nu mi-a răspuns până când nu a realizat abluțiunea. Apoi și-a cerut scuze spunând: «Nu îmi place să menționez numele lui Allah atunci când mă aflu în stare de impuritate.»(Ibn Khuzaimah)

            3. Credinciosul trebuie să implore cu o voce nici prea ridicată, nici prea scăzută. Allah spune în Coranul cel Glorios:

            „Spune: «Chemați-L Allah sau chemați-L Milostivul, oricum L-ați chema, ale Lui sunt numele cele mai frumoase! Și nu rosti cu glas tare Rugăciunea ta, dar nici nu o rosti în șoaptă, ci caută între acestea [două] o cale!»[Coran, 17:110]

            Abu Musa al-Ash’ari (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

            „Eram cu Trimisul lui Allah și mereu când coboram într-o vale recitam tahlil (a spune «Laa ilaaha illa Allah») și takbir (a spune «Allahu Akbar») și ridicam glasurile noastre în timp ce făceam aceasta. Atunci Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a spus: «O, oameni! Nu ridicați glasurile voastre, pentru că voi nu invocați pe Unul care este surd sau absent, ci pe Unul care se află cu voi; fără îndoială El este a toate Ascultător şi Omniprezent.»(Bukhari)

            4. Suplicaţia trebuie începută lăudându-L pe Allah și menţionând numele Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Atunci dreptcredinciosul trebuie să se căiască cu umilinţă în fața lui Allah și trebuie să își finalizeze cerința în același fel. Allah spune:

            „Rugăciunea lor în ele va fi «Mărire Ție, o, Allah!», iar salutul lor în ele va fi «Pace [vouă], iar sfârșitul Rugăciunii lor va fi «Laudă lui Allah, Domnul lumilor!»[Coran, 10:10]

            Fudalah ibn Usaid al-Ansari (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că:

            „ Profetul l-a văzut pe un om care implora în timpul Rugăciunii lui, dar care nu L-a slăvit pe Allah și nici nu a menționat numele Profetului Lui (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!),  după care s-a retras. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a exclamat: «Omul a plecat!» A trimis pe cineva după el și i-a spus: «Dacă cineva îi cere ceva lui Allah, să înceapă lăudându-L pe Domnul lui și înălţând mențiunea numelui Profetului Său, apoi să ceară ceea ce își dorește.»(Ibn Khuzaimah)

            5. Credinciosul trebuie să Îl implore pe Allah invocându-L cu frumoasele Lui Nume și Atribute. Allah spune în Coranul cel Sfânt:

            „Ale lui Allah sunt Numele cele mai frumoase! Chemați-L cu ele și depărtați-vă de aceia care schimonosesc Numele Lui! Ei vor fi răsplătiți după ceea ce fac!” [Coran, 7:180]

            Abdullah ibn Buraidah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat de la tatăl lui că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a auzit pe un om spunând:

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَأَنِّيْ أَشْهَد أَنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلَه إِلاّ أَنْتَ الأَحَدْ الصَّمَدْ الّذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ

Allahumma inni as’aluka bi ’anni Ash-hadu Annaka Anta Allah, laa ilaaha illa Anta Al-Ahad As-Samad Alladhi lam ialid ua lam iulad ua lam iakun lahu kufouan ahad

 (Semnificație): „O, Allah, mărturisesc că Tu ești Allah, Cel fără de parteneri, Unicul, Cel de care depinde întreaga creația. El nu a zămislit și nu a fost născut și El nu are pe nimeni egal.”

            „Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus atunci: «L-ai implorat pe Allah cu Numele Lui Cel mai Mare, Cel cu care dacă ceri, ți se va răspunde și cu care dacă implori, vei fi ascultat.»(Ibn Hibban)

            6. Persoana care Îl imploră pe Allah trebuie să fie devotată, să se teamă de pedeapsa Lui și să aibă speranță în recompensa Lui. Allah spune în Coranul cel Glorios:

            „Și [adu-ți aminte] de Zaharia, când Îl chema el pe Domnul său: «Doamne, nu mă lăsa singur, căci Tu ești cel mai bun dintre moștenitori!» ~ Și i-am răspuns Noi și i l-am dat lui pe Ioan și am tămăduit-o pentru el pe soața lui. Ei se întreceau în bine și Ne chemau cu dorință și cu teamă și erau evlavioși față de Noi.” [Coran, 21:89-90]

            7. Răspunsul la rugă nu trebuie așteptat cu nerăbdare. Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Allah vă va răspunde atâta timp cât veți avea răbdare pentru a primi răspuns și nu spuneți: «Am implorat, dar Allah nu mi-a răspuns.»(Bukhari)

            8. Credinciosul nu trebuie să depășească limitele în du’a lui.

            Abdullah ibn Mugaffal (Allah să fie mulțumit de el!) a spus că l-a auzit pe fiul lui spunând:

            „«O, Allah, Îţi cer palatul cel alb aflat în dreapta Paradisului!» Atunci i-am spus: «Fiul meu, dacă îi ceri lui Allah, cere-I Paradisul și caută adăpost de Focul Iadului, pentru că l-am auzit pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: „Aproape de sfârșitul timpurilor vor fi oameni care vor depăși limitele în rugile și abluțiunile lor.”»” (Ibn Hibban)

            9. Credinciosul nu trebuie să ceară ruperea legăturilor de rudenie sau să caute lucruri ilicite prin suplicaţia sa. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „«De fiecare dată când un musulman va implora pentru ceva care nu reprezintă ruperea relațiilor de rudenie, Allah îi va da unul dintre aceste trei lucruri: ori îi va răspunde la rugă, ori îl va îndepărta de un rău, ori îi va păstra recompensa pentruViaţa de Apoi.» Companionii au spus la aceasta: «O, Trimis al lui Allah, atunci îI vom cere mult lui Allah!» Iar el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cereți-I pentru că El iubește aceasta.»(Hakim)

            10. Trebuie să Îl implorăm pe Allah în locuri și momente onorabile și nobile. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Cea mai bună suplicaţie este cea din ziua de Arafat. Cele mai bune cuvinte pe care le-am rostit eu și Profeții anteriori mie sunt: «La ilaha illa Allah» (nu există Divinitate în afară de Allah).” (Baiyhaqi)

            Ruga din ziua de Jummu’ah (vineri) are cea mai mare recompensă, după cum indică un hadith al lui lui Abu Huraira în care Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spune:

            „Este o oră în ziua de vineri în care niciun rob nu îi cere ceva lui Allah fără ca El să nu îi dea ceea ce își dorește.” (Bukhari)

            De asemenea, o mare importanță o are ruga în timpul lunii Ramadan; Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „În luna Ramadan, porţile Paradisului sunt larg deschise, iar porţile Iadului sunt închise şi diavolii sunt înlănţuiţi.” (Bukhari şi Muslim)

            Dreptcredinciosul trebuie să Îl implore pe Allah atunci când postește. Abu Hurairah  (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Du’a (suplicaţia) a trei persoane nu va fi respinsă: cea a conducătorului drept, cea a unei persoane care posteşte până în momentul în care a rupt Postul său şi cea a celui care a fost asuprit...” (Ibn Majah)

            De asemenea, este recomandată şi ruga din timpul ultimei treimi din noapte, ca și cea care este făcută după Rugăciunile obligatorii, aşa cum ne arată un hadith al lui Abu Umamah (Allah să fie mulţumit de el!), care a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns atunci când a fost întrebat cu privire la suplicaţia cea mai plăcută lui Allah:

            „... Du’a (suplicaţia) din ultima parte a nopții și cea de la sfârşitul Rugăciunilor fard (obligatorii).” (Tirmidhi)

            Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Domnul nostru coboară în fiecare noapte din Cer pe Pământ, atunci când începe a treia parte a nopţii. El oferă robilor Lui din Generozitatea Sa, zicând: «Cine Îmi spune Mie o Rugăciune, să pot să-i răspund? Cine Îmi cere Mie ceva, să-i dau? Cine îşi cere iertare de la Mine, să-l iert?»(Bukhari şi Muslim)

            Omul trebuie să îi ceară lui Allah mai ales atunci când se află în poziția de sujud (prosternare); Ibn Abbas (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a tras perdeaua de la fereastra lui și i-a văzut pe oameni rugându-se în spatele lui Abu Bakr (Allah să fie mulțumit de el!) și a spus:

            „Nu va rămâne nicio veste bună din Profeție în afară de visele bune pe care le vede cineva sau cele pe care alții le văd pentru el. A fost interzis să se recite Coranul în ruku (aplecăciune) și în sujud (prosternare). În ceea ce privește ruku, în timpul lui slăviţi-L pe Domnul vostru și în sujud, implorați-L, pentru că rugile voastre vor fi ascultate.” (Muslim)

            Du’a este acceptată atunci când plouă sau atunci când două armate se înfruntă; Imamul Ash-Shafa’i (Allah să aibă milă de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Căutați răspunsul la rugile voastre atunci când vă înfruntați inamicul, atunci când este realizată Iqamah pentru Rugăciune și atunci când plouă.” (Convenit)

            11. Ruga (du’a) trebuie repetată de trei ori. Abdullah ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a poruncit ca ruga să fie repetată de trei ori și iertarea să fie, de asemenea, căutată de trei ori. (Abu Dawud)

            12. Dreptcredinciosul trebuie să caute apropierea de Allah și să îi ceară anumite lucruri prin faptele bune pe care le realizează. Abdullah ibn Omar (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

            „Trei bărbaţi din vremurile trecute au plecat într-o călătorie. Când s-a lăsat noaptea, au dormit într-o peşteră la poalele unui munte. Un bolovan s-a rostogolit şi a căzut la intrarea peşterii, închizând complet intrarea. S-au sfătuit cu privire la situaţia lor şi au ajuns la concluzia că nu există nicio cale de ieşire din acest necaz cu excepţia Rugăciunilor şi suplicaţiilor. «Ar fi mai bine să cerem ajutorul lui Allah, amintind de cele mai bune şi drepte fapte pe care le-am făcut în vieţile noastre.»

            Primul bărbat a spus: «O, Allah! Am avut doi părinţi în vârstă şi niciodată nu le ofeream ceva de mâncare sau de băut soţiei şi copiilor mei, înainte de a le oferi lor. Într-o zi a trebuit să merg o distanţă mai lungă pentru a căuta hrană pentru turma mea şi m-am întors târziu. Atunci când am ajuns, i-am găsit pe amândoi părinţi dormind. Am muls o oaie, pentru a le oferi părinţilor mei cina, dar pentru că nu am vrut să îi trezesc pentru aceasta, am rămas stând în picioare lângă ei, ţinând vasul cu lapte în mână, aşteptând ca ei să se trezească. Nu am dat soţiei sau copiilor nimic înainte de a le oferi lor. În zori, s-au trezit şi în acest timp copii mei erau la picioarele mele, plângând pentru lapte. Atunci când s-au trezit, le-am oferit laptele. O, Allah! Dacă ştii că am făcut acest lucru de dragul Tău, te rog, salvează-ne din această capcană.»

            La aceasta, piatra s-a mutat puţin mai departe de intrarea peşterii, dar nu suficient de mult pentru ca ei să poată ieşi.

            Al doilea om a spus: «O, Allah! Am avut o verişoară din partea tatălui, care era pentru mine cea mai iubită femeie de pe faţa Pământului. Am simţit o dorinţă imensă pentru ea, dar ea a refuzat. La un moment dat, ea a avut probleme financiare, din cauza foametei. A venit la mine să îmi ceară ajutorul. I-am oferit o sută douăzeci de dinari de aur în schimbul cărora să pot să iau orice vroiam de la ea. Presată de nevoie, ea a acceptat. Atunci când am eram gata să încep o relaţie cu ea, fata spus: „Vărul meu! Teme-te de Allah! Nu scoate sigiliul fecioriei, decât în mod legitim.” Auzind acestea, nu am atins-o, chiar dacă era femeia cea mai iubită şi dorită de mine. Nici nu am luat înapoi aurul pe care i l-am dat.»

            Apoi a ridicat mâinile spre cer şi a spus: «O, Allah! Dacă ştii că ceea am făcut şi ceea ce fac este de dragul Tău, te rog îndepărtează capcana în care suntem. Scoate piatra de la intrarea peşterii ca noi să putem ieşi!»

            La aceasta, piatra s-a mai mutat puţin din loc, dar nu atât de mult pentru ca ei să poată ieşi.

            Al treilea bărbat a spus: «O, Allah! Ştii că odată am angajat câţiva muncitori şi la sfârşitul zilei le-am dat salariul, cu excepţia unuia care a plecat fără să îşi ia salariul. Am investit salariul lui în afacerea mea, şi am păstrat o notă specială şi suma care se aduna. Suma de bani care aparţinea acestui muncitor a crescut pe parcursul anilor, iar după mulţi ani lucrătorul a venit la mine să ceară salariul pe care nu îl luase în acea zi. I-am arătat un număr mare de oi, vaci, cămile, sclavi şi servitori şi i-am spus: „Tot ceea ce vezi este al tău! Acesta este salariul cu care îţi eram dator!” Muncitorul sărac era foarte uimit şi a spus: „Te rog nu mă face să mă simt ridicol, şi nu face glume cu mine! Eu îţi cer numai salariul meu pentru o zi.” Angajatorul a spus: „Nu te fac să te simţi ridicol şi nici nu glumesc cu tine. Acestea sunt toate ale tale.” Lucrătorul a luat tot ceea ce i s-a spus că este al lui şi a plecat.»

            Apoi bărbatul a ridicat mâinile spre cer şi a spus: «O, Allah! Dacă ceea ce am făcut a fost de dragul şi pentru mulţumirea Ta, îndepărtează capcana de care suferim.»

            La aceasta, piatra s-a rostogolit departe de intrarea peşterii, iar cei trei oameni au plecat din peşteră, din nou liberi.” (Bukhari)

            13. Atunci când implorăm, trebuie să o facem cu certitudine și să îl implorăm pe Allah cu determinare, umilindu-ne în fața Lui. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Dacă îi cereți lui Allah, atunci faceți-o cu determinare și nu spuneți «... dacă Tu vrei, dă-mi...», pentru că nimeni nu Îl poate obliga pe Allah să facă ceva.” (Bukhari)

            14. Atunci când implorăm, trebuie să fim atenți la ceea ce spunem, având siguranța că Allah ne va răspunde. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Inimile sunt asemeni unor vase și unele pot cuprinde mai mult decât altele; așa că atunci când implorați pe Allah, faceți-o cu siguranța că vă va răspunde. El nu îi răspunde unui rob cu inima neglijentă.” (Ahmad)

            15. Este mai bine ca atunci când Îl implorăm pe Allah să facem cu rugi care sunt menționate în Coranul cel Nobil și în Sunnah autentică. Aishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) prefera rugile concise (scurte), dar cu înţelesuri mari și a avertizat împotriva cererilor extinse și elaborate. (Abu Dawud)

            16. Dreptcredinciosul nu trebuie să se teamă să Îl implore pe Allah din cauza păcatelor pe care le-a comis. Iblis (Allah să îl blesteme!), care a fost cel mai rău din întreagă creație, îi cerea lui Allah, iar El îi răspundea, după cum ni se spune în Coranul cel Glorios:

            „[Iblis] A răspuns: «Dă-mi un răgaz până în Ziua când vor fi înviați [din morți] ~ A grăit [Allah]: «Vei fi dintre aceia cărora li se va da păsuire!»[Coran, 7:14-15]

            Abu Hurairah  (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

             „Dacă un rob al lui Allah comite un păcat și apoi spune: «O, Doamne, am păcătuit, iartă-mă!», Domnul lui va spune: «Robul meu a comis un păcat și apoi a înţeles că are un Domn care iartă și pedepsește pentru păcate.» Apoi, robul va comite un nou păcat şi va spune: «O, Doamne, am păcătuit, iartă-mă!» Iar Allah va spune: «Robul meu a comis un păcat și apoi a înţeles că are un Domn care iartă și pedepsește pentru păcate.» Apoi, omul va comite din nou un păcat şi va spune: «O, Doamne, am păcătuit din nou, iartă-mă!», iar Domnul lui va spune: «Robul meu a comis un păcat și apoi a înţeles că are un Domn care iartă și pedepsește pentru păcate şi pentru aceasta Eu îl voi ierta și va putea să facă ceea ce doreşte[10].»” (Bukhari şi Muslim)

            Un poet a spus:

Atunci când inima mea a devenit dură și nu aveam unde să mă duc

așteptam ca iertarea Ta să sosească.

Păcatele mele grave atârnă deasupra mea,

dar, când mă gândesc la iertarea Ta, ştiu că este mult mai mare!

 Du‘a’ (suplicaţii) menționate în Coran

            1. Allah  spune în Coranul cel Glorios:

رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنا إِنْ نَسِيْنا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنَا ولا تَحْمِل عَلَيْنا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَه على الّذِيْن مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا ولا تُحَمِّلْنَا ما لاطاقَةَ لنا بِهْ واعْفُ عَنّا واغْفِرْ لنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فانْصُرْنا على القَوْمِ الكافِرُون

            „Allah nu impune niciunui suflet decât ceea ce este în putința lui. El are ca răsplată ceea ce și-a agonisit [faptele bune] și împotriva lui ceea ce a dobândit [faptele rele]. Doamne, nu ne pedepsi pe noi, dacă am uitat sau am greșit! Doamne, nu ne împovăra pe noi cu grea povară, așa cum i-ai împovărat pe cei dinaintea noastră. Doamne, nu ne împovăra pe noi cu ceea ce nu putem îndura! Și șterge-ne nouă greșalele noastre și iartă-ne pre noi și fii milostiv cu noi! Tu ești Ocrotitorul nostru, ajută-ne pe noi să izbândim asupra celor necredincioși!” [Coran, 2:286]

            2. Allah  spune în Coranul cel Nobil:

رَبَّنا لا تَزِغْ قُلُوبَنا بَعْد إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَة إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابْ

            „Doamne! Nu duce în rătăcire inimile noastre, după ce Tu ne-ai călăuzit și dă-ne nouă îndurarea Ta, căci Tu ești Al-Wahhab [Cel Darnic]!” [Coran, 3:8]

            3. Allah  spune în Coranul cel Sfânt:

رَبَّنَا اغْفِرْلنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيْئِاتِنَا وتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَار

            „... Doamne, iartă-ne nouă păcatele noastre, șterge faptele noastre rele și ia-ne sufletele împreună cu cei evlavioși!” [Coran, 3:193]

            4. Allah  spune în Coranul cel Glorios:

رَبَّنَا لاتَجْعَلْنا فِتْنَة للقَوْم الظَّالِمِين ونَجِّنا بِرَحْمَتِك مِنَ القَوْم الكَافِرِين

            „Și au răspuns ei: «În Allah ne încredem! Doamne, nu ne face pre noi [țintă a] urgisirii neamului de nelegiuiți!»[Coran, 10:85]

            5. Allah spune în Coranul cel Nobil:

رَبَّنا لاتَجْعَلْنا مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِيْن

            „... Doamne! Nu ne așeza pe noi împreună cu neamul celor nelegiuiți!” [Coran, 7:47]

            6. Allah spune în Coranul cel Sfânt:

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْني مُخْرَج صِدْق واجْعَل لي مِنْ لَدُنْك سُلْطَاناً نَصِيراً

            „Și spune: «Doamne, fă-mă să intru printr-o intrare a Adevărului și scoate-mă pe mine printr-o ieșire a Adevărului și dă-mi de la Tine putere ajutătoare!»[Coran, 17:80]

            7. Allah  spune în Coranul cel Sfânt:

رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وتَوَفَّنَا مُسْلِمِين

            „... Doamne, revarsă asupra noastră răbdare și fă-ne pe noi să murim cu desăvâșire supuși [musulmani]!” [Coran, 7:126]

            8. Allah spune în Coranul cel Glorios:

رَبِّ اشْرَحْ لي صَدْرِي ويَسِّر لي أَمْرِي

            „A zis: «Doamne, deschide-mi mie pieptul ~ Și ușurează-mi mie lucrul [ce trebuie să-l împlinesc].” [Coran, 20:25-26]

            9. Allah spune în Coranul cel Nobil:

رَبِّ اجْعَلْني مُقِيْم الصَّلاة وَمِنْ ذُرِّيَتِي رَبَّنا وَتَقَبَّلْ دُعَاء رَبَّنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ وللمُؤْمِنِين يَوْمَ يَقُومُ الحِسَاب

            „Doamne, fă ca eu să împlinesc Rugăciunea [As-Salah] cu sârguință, ca și o parte din urmașii mei! Și primește ruga mea, Doamne!” [Coran, 14:40]

            10. Allah  spune în Coranul cel Sfânt:

رَبَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَات الشَّياطِين وَأُعوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْضُرُون

            „Și spune: «Doamne, eu caut scăpare la Tine împotriva ispitelor șeitanilor ~  Și eu caut scăpare la Tine, Doamne, pentru ca ei să nu se apropie de mine!»[Coran, 23:97-98]

            11. Allah spune în Coranul cel Glorios:

رَبِّ اغْفِرْ وارْحَمْ وأَنْتَ خَيْر الرَّاحِمِين

            „Și spune: «Doamne, iartă și fii îndurător, căci Tu ești Cel mai bun dintre cei îndurători!»[Coran, 23:118]

            12. Allah spune în Coranul cel Nobil:

رَبِّ هَبْ لي حُكْماً وأَلْحِقْنِي بالصّالحِين واجْعَلْ لي لِسَان صِدْقٍ في الآخِرين واجْعَلْني مِنْ وَرَثَةِ جَنّةِ النَّعِيم ولا تُخْزِني يَوْم يُبْعَثُون يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ ولا بَنُون إِلاّ مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيم

            „Doamne, dă-mi mie înțelepciune și ajută-mă pe mine să mă alătur celor drepți! ~ Fă să fiu eu pomenit de bine de cei care vor urma! ~ Și fă-mă pe mine să fiu unul dintre moștenitorii Grădinii tihnei! ~ Și iartă-i tatălui meu, căci el a fost dintre cei rătăciți! ~ Și să nu mă acoperi de rușine, în Ziua când vor fi înviați, ~ Ziua în care nu vor folosi nici avere, nici copii, ~ Afară de acela care vine la Allah cu inima curată!” [Coran, 26:83-89]

            13. Allah  spune în Coranul cel Sfânt:

رَبَّنا اغْفِرْ لي ولِوَالِدَيّ وللمُؤْمِنِين يَوْمَ يَقُومُ الحِسَاب

            „Doamne, iartă-mi mie și părinților mei și dreptcredincioșilor în Ziua când se va face socoteala!” [Coran, 14:41]

            14. Allah spune în Coranul cel Glorios:

رَبَّنا آتِنَا مِنْ لَدُنْك رَحْمَةً وَهَيِّءْ لنَا مِنْ أِمْرِنا رَشَداً

            „... Doamne, dă-ne nouă îndurare de la Tine și orânduiește-ne nouă lucrurile noastre așa cum este drept!” [Coran, 18:10]

            15. Allah spune în Coranul cel Nobil:

رَبَّنا اصْرِفْ عَنّا عَذَابَ جَهَنّم إِنّ عَذَابَهَا كان غراماً إِنّها سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً ومُقَاماً

            „... Doamne, ține departe de noi chinul Gheenei, căci chinul ei este pieire veșnică.” [Coran, 25:65]

            16. Allah spune în Coranul cel Sfânt:

رَبَّنا هَبْ لنا مِنْ أَزْوَاجِنا وذُرِّياتِنَا قُرَّة أَعْيُن واجْعَلْنا للمُتّقِين إِمَاماً

            „... Doamne, dă-ne nouă de la soațele noastre și de la vlăstarele noastre mângâiere pentru ochi și fă din noi călăuză pentru cei evlavioși!” [Coran, 25:74]

            17. Allah spune în Coranul cel Glorios:

رَبَّنا اغْفِرْ لنا ولإخْوانِنَا الذين سَبَقُونا بالإيمان ولا تَجْعَل في قُلُوبِنا غِلاً للذين آمَنُوا رَبَّنا إِنَّك رَؤُوف رَّحِيم

            „... Doamne, iartă-ne nouă și fraților noștri care ne-au luat-o înainte întru credință și nu ne lăsa în sufletele noastre nici un fel de pizmă față de aceia care au crezut! Doamne, Tu ești Ar-Ra’uf, Ar-Rahim [Iertător şi Îndurător]!” [Coran, 59:10]

            18. Allah spune în Coranul cel Nobil:

رَبَّنا آتِنَا في الدّنْيا حَسَنَة وفي الآخِرَة حَسَنة وَقِنَا عَذَابَ النَّار

            „... Doamne, fă-ne nouă parte bună în această lume și parte bună în Lumea de Apoi și apără-ne pe noi de chinurile Focului!” [Coran, 2:2011]

 Du’a (suplicaţii) menționate în Sunnah

            1. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الهُدَى والتُّقَى والعَفَافَ والغِنَى

Allahumma inni as’aluka Al-Huda ua At-Tuqa ua Al-‘Afafa ua Al-Ghina.

O, Allah, Îţi cer să îmi oferi călăuză, milă, castitate și mulţumire de sine! (Muslim)

2. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابَ القَبْر، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَة المَسِيْح الدَّجَّال، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيا وفِتْنَة المَمَات، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ المَأْثَمْ والمَغْرَمْ

Allahumma inni a‘udhu Bika min ‘adhaabi El-Qabr, ua a‘udhu Bika min fitnati El-Masiihi Ed-Dajjal, ua a‘udhu Bika min fitnati El-Mahya ua fitnati El-Mamaat, Allahumma inni a‘udhu Bika min Al-Ma’tham ua Al-Maghram

O, Allah, caut adăpost la Tine de chinurile mormântului, de chinurile Iadului, de înşelăciunile vieţii şi morţii şi de amăgirea lui al-Masih ad-Dajjal (Muslim)

            3. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْز والكَسَلْ والجُبْن والهَرَم وأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابَ القَبْر وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيا والمَمَات

Allahumma inni a‘udhu Bika min Al-‘ajzii ua Al-Kasal ua Al-Jubni ua Al-heram, ua a‘udhu Bika min a‘dhabi El-Qabr, ua a‘udhu Bika min fitnati El-Mahia ua Al-Mamaat.

O, Allah, caut adăpost la Tine de lașitate și mă refugiez la tine de senilitatea vârstei avansate, și caut adăpost la tine de încercările și greutățile acestei lumi și caut adăpost la tine de pedepsele mormântului! (Bukhari)

            4. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي وإِسْرَافي في أَمْرِي وما أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللهُمَّ اغْفِرْ لي جدّي وهَزْلي وخَطَئِي وعَمْدِي وكُلُّ ذلك عِنْدي اللهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدّمت وما أَخّرت وما أَسْرَرْت وما أَعْلَنْت وما أَنْتَ أَعْلَم بِهِ مِنِّي أَنْتَ المُقَدِّم وأَنْتَ المُؤَخِّر وأَنْتَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيْر

Allahumma ighfir li khatii’ati ua jahli, ua israfi fi amri ua ma Anta a‘lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jaddi ua hazli ua khata’i ua ‘amdi ua kulla dhalika ‘indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu ua ma akhartu ua ma asrartu ua ma a‘lantu ua ma Anta a‘lamu bihi minni. Anta Al-Muqaddem ua Anta Al-Mu’akhiir ua Anta ‘ala kulli shai’in Qadir.

O, Allah, iartă-mi păcatele și ignoranța, și întrecerea limitelor, și iartă-mi cele pe care Tu le cunoști mai bine ca mine. O, Allah, iartă toate relele pe care le-am făcut, în glumă sau în serios și iartă-mi greșelile neintenţionate sau intenționate şi tot ceea ce am făcut. O, Allah, iartă-mă pentru păcatele comise recent și pentru cele din trecut, pentru cele comise în privat și pentru cele comise în public, și pentru ceea ce Tu cunoști mai bine ca mine. Tu ești Cel care dă în avans și Cel care dă mai târziu, și, cu adevărat, Tu ai putere peste toate lucrurile. (Bukhari)

5. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِك وتَحَوّل عافِيَتِك وفُجَاءَة نِقْمَتِك وجَمِيع سَخَطِك

Allahumma inni a‘udhu Bika min zauali ni‘matika ua tahauli ‘afiatika ua fuja’ati niqmatika ua jami‘i sakhatika.”

O, Allah, caut adăpost la Tine de pierderea binecuvântărilor și a recompenselor Tale, de pierderea binelui din toate lucrurile și de Supărarea și Mânia Ta. (Muslim)

            6. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْز والكَسَلْ والجُبْن والبُخْل والهَرَم وعَذَابَ القَبْر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهُمَّ آتِ نَفْسي تَقْواها وزَكِّها أَنْتَ خَيْر مَنْ زَكَّاها أَنْت وَلِيُها ومَوْلاها اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَع ومِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَع ومِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَع ومِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَاب لها

Allahumma inni a‘udhu Bika min Al-‘Ajzi ua Al-Kasal ua Al-Jubni ua Al-bukhli ua Al-heram ua ‘adhabi El-Qabr, ua a‘udhu Bika min fitnati Al-mahia ua Al-mamat. Allahumma ’aati nafsi taquaha ua zakki-ha Anta khairu man zakkaha Anta Ualiiu-ha ua Maulaha. Allahumma inni ‘audhu Bika min ‘ilmin la ianfa‘ ua min qalbin la iakhsha‘ ua min nafsin la tashba‘ ua min da‘uatin la iustajabu laha.

O, Allah, caut adăpost la Tine de lașitate şi de zgârcenie și mă refugiez la Tine de la a cădea în senilitate, de încercările acestei lumi și de pedeapsa mormântului. O, Allah, oferă-i evlavie sufletului meu, purifică-l și călăuzește-l. Tu ești Singurul care poate să o facă, Tu ești Susținătorul, Stăpânul. O, Allah, caut adăpost la Tine de cunoștințele nefolositoare și de o inimă care nu ascultă, de un suflet care nu este satisfăcut și de o rugă fără de răspuns. (Muslim)

            7. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ أَصْلِحْ لي دِيْنِي الّذي هُو عِصْمَة أَمْرِي وأَصْلِح لي دُنْيَاي الَّتي فِيْها مَعَاشِيْ وأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيْها مَعَادِي واجْعَل الحَيَاة زِيادَةً لي فِيْ كُلِ خَيْر واجْعَل المَوْت رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرْ

Allahumma aslih li dini alladhi hua ‘ismata amri. Ua aslih li duniaia allati fiha ma‘ashi. Ua aslih li aakhirati allati fiha ma‘adi uaj‘al Al-Haiata ziadatan li fi kulli khair uaj‘al Al-Mauta rahatan li min kulli sharr.

O, Allah, fă-mă un practicant fidel al diin-ului meu (credinţei), prin care să fie protejate toate acţiunile mele, îmbunătățește-mi viața lumească în care toate lucrurile necesare mie fie protejate. Protejează acţiunile mele din Viaţa de Apoi (atunci când voi fi înviat), acolo unde trebuie să mă întorc. Fă din viața mea un izvor de excelență în toate lucrurile mele, și din moartea mea o ușurare de orice rău. (Muslim)

            8. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَل والهَرَم والمَغْرَمْ والمَأْثَمْ اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّار وفِتْنَةِ النَّار وفِتْنَة القَبَر وعَذَاب القَبَرْ وشَرِّ فِتْنَة الغِنَى وشَرِّ فِتْنَة الفَقَر ومِنْ شَرِّ فِتْنَة المَسِيْح الدَّجَال اللهُمَّ اغْسِل خَطَاياي بِمَاءِ الثَّلْج والبَرَد ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايا كما يُنَقَّى الثَوْب الأَبْيَض مِنَ الدَّنَسْ وباعِدْ بَيْنِي وبَيْن خَطَاياي كما باعَدَت بَيْن المَشْرِق والمَغْرِبْ

Allahumma inni a‘udhu Bika min Al-Kasal ua Al-heram ua Al-Maghram ua Al-ma’tham. Allahumma inni a‘udhu Bika min ‘adhabi En-Nar ua fitnati En-Nar ua fitnati El-Qabr ua ‘adhabi El-Qabr ua sharri fitnati El-Ghina ua sharri fitnati El-Faqr ua min sharri fitnati El-Masiihi Ed-Dajjal. Allahumma ighsil khataia-ia bi-ma’i Ath-Thalaji ua Al-Baradi ua naqqi qalbi min Al-Khataia kama iunaqqa Ath-Thaubu Al-Abiadu min Ad-Danas ua ba‘id baini ua baina khataia-ia kama ba‘adta baina Al-Mashriqi ua Al-Maghrib.

O, Allah, caut adăpost la Tine de lenevie, de senilitate, de datorii și de comiterea de păcate. O, Allah, caut adăpost la Tine de pedeapsa Focului, de chinul Infernului, de pedeapsa mormântului, de tentația bogăției și de răul pe care îl va cauza Dajjal. O, Allah, spală păcatele mele cu apa ninsorii și a lapoviței, și curăță inima mea de păcate așa cum o haină albă este curățată de murdărie și fă să fie o mare distanță între mine și păcatele mele așa cum ai separat Estul de Vest. (Bukhari)

            9. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك وبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتِك وأُعُوذُ بِكَ مِنْك لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كما أَثْنَيت على نَفْسِك

Allahumma inni a‘udhu bi ridaka min sakhatika ua bi mu‘afatika min ‘uqubatik. Ua a‘udhu Bika Minka la ’uhsi thana’an ‘Alaika. Anta kama athnaita ‘ala Nafsik.

O, Allah, caut adăpost în Mulțumirea Ta de Mânia Ta, și în Iertarea Ta de Pedeapsa Ta și caut adăpost la Tine de Tine. Nu pot să Te slăvesc suficient; Tu ești așa cum Te-ai slăvit Tu Însuți. (Muslim)

            10. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْت وما أَخَّرْت وما أَسْرَرْت وما أَعْلَنْت وما أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْ طاعَتِك ما تَحُول بَيْنِي وبَيْنَ مَعْصِيَتِك وارْزُقْنِي مِنْ خَشْيَتِك ما تُبلّغنِي بِهِ رَحْمَتك وارْزُقْني مِنْ اليَقِين ما تَهُونُ بِهِ عليَّ مَصَائِبَ الدُّنْيا وبَارِكْ لِيْ في سَمْعِي وبَصَريْ واجْعَلْهُمَا الوَارِثَ مِنِّي اللهُمَّ وخُذْ بِثَأْرِي مِمَنْ ظَلَمَنِي وانْصُرْنِي على مَنْ عادَاني ولا تَجْعَل الدُّنْيا أَكْبَرَ هَمِّي ولا مَبْلَغَ عِلْمِي اللهُمَّ ولا تُسَلِّط عَلَيّ مَنْ لا يَرْحَمني

Allahumma ighfir li ma qaddamtu ua ma akhartu ua ma asrartu ua ma a‘lantu ua ma Anta A‘lamu bihi minni. Allahumma erzuqni min ta‘atika ma tahulu baini ua baina ma‘siatik, uarzuqni min khashiatika ma tobllighoni bihi rahmatak, uarzuqni min Al-Iaqin ma tahunu bihi ‘alaiia masa’iba Ad-Dunia, ua barik li fi sam‘i ua basari uaj‘alhuma Al-Uaritha minni. Allahumma ua khudh bi tha’ri mimman dhalamani uansurni ‘ala man ‘adani ua la taj‘al Ad-Dunia akbara hammi ua la mablagha ‘ilmi. Allahumma ua la tusallit ‘alaiia man la iarhamuni.

O, Allah, iartă-mi păcatele, atât acelea pe care le-am comis în secret, cât și cele comise în public, și iartă-mă și pentru acele situații în care am depășit limitele și toate cele despre care Tu știi. Binecuvântează-mă cu o ascultare care să se interpună între mine și păcatele mele, cu o teamă de Tine care să mă conducă spre Milostenia Ta și cu o certitudine de Tine care să mă facă să depășesc nenorocirile acestei lumi. Binecuvântează auzul și vederea mea (ca ele să se facă doar ceea ce Te mulțumește). O, Allah, protejează-mă de aceia care vor să mă asuprească și salvează-mă de inamicii mei. Nu permite ca această lume să fie singurul meu obiectiv și nu permite să mă domine acela care nu are milă de mine.

            11. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ احْفَظْنِي بالإِسْلاَم قَائِما واحْفَظْنِي بالإِسْلام قاعِدًا واحْفَظْنِي بالإسْلاَم راقِدًا ولا تُشْمِتْ بي عَدُوًا حاسِدا واللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُه بِيَدِك وأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُه بِيَدِك

Allahumma ihfadhni bi Al-Islam qa-’iman ua ihfadhni bi Al-Islam qa‘idan ua ihfadhni bi Al-Islam raqidan ua la tushmit bi ‘aduan hasidan ua Allahumma inni as’aluka min kulli khairin khaza’inuhu bi Iadik ua a‘udhu Bika min kulli sharrin khaza’inuhu bi Iadik.

O, Allah, protejează-mă cu Islamul în timp ce stau în picioare, protejează-mă cu el în timp ce stau așezat și în timp ce stau culcat. Nu permite ca un inamic al meu invidios să se bucure de nenorocirea mea. O, Allah, Îţi cer binele și toate comorile care Îţi aparțin, și caut adăpost la Tine de orice rău. (Muslim)

            12. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَات الأَخْلاَق والأَهْوَاء والأَسْوَاء والأَدْوَاء

Allahumma jannibni munkarat Al-Akhlaqi ua Al-Ahua’i ua Al-Asua’i ua Al-Adua’.

O, Allah, salvează-mă de manierele rele, de înclinațiile rele, de condițiile rele și de boli. (Ibn Hibban)

            13. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ بِعِلْمِك الغَيْب وقُدْرَتِك على الخَلْق أَحْيِنِي ما عَلِمْت الحياةَ خَيْرا لي وتَوَفَّنِي إذا كانت الوَفَاة خيرًا لي اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك خَشْيَتِك في الغَيْب والشَّهَادة وكَلِمَةِ العَدْل والحَقّ في الغَضَبْ والرِّضا وأَسْأَلُك القَصْد في الفَقَرْ والغِنَا وأَسْأَلُك نَعِيما لا يبِيْد وقُرّة عَيْن لا تَنْقَطِع وأَسْأَلُك الرِّضَا بَعْد القَضَاء وأَسْأَلك بَرد العَيْش بَعْدَ المَوْت وأَسْأَلُك لَذَّة النَّظَر إلى وَجْهِك وأَسْأَلُك الشَوق إلى لِقَائِك في غَيْرِ ضَرَّاء مُضِرّة ولا فِتْنَة مُضِلَّة اللهُمَّ زَيِّنَا بِزِيْنَةِ الإِيْمَان واجْعَلْنا هُدَاة مُهْتَدِين

Allahumma bi ‘ilmika Al-Ghaib ua qudratika ‘ala Al-Khalq ah-ini ma ‘alimta Al-Haiata khairan li ua tauaffani idha kanat Al-Uafato khairan li. Allahumma inni as’aluka khashiataka fi Al-ghaibe ua Ash-shahada ua kalimat Al-‘Adl ua Al-Haqq fi Al-Ghadabe ua Ar-Rida. Ua as’aluka Al-Qasda fi Al-faqre ua Al-Ghina. Ua as’aluka na‘iman la iabidu ua qurrata ‘ainin la tanqati‘. Ua as’aluka Ar-Rida ba‘da Al-Qada’, ua as’aluka barda Al-‘Aishi ba‘da Al-Maut ua as’aluka ladhdhata An-Nadhari ila Uajhika ua as’aluka Ash-Shauqa ila liqa’ik fi ghairi dharra’ mudhirrah ua la fitnatin mudilla. Allahumma zaiinna bi zinati El-Iman ua ij‘alna hudatan muhtadin.

O, Allah, pe Cunoașterea Ta a celor ascunse, pe Puterea Ta peste creație, dă-mi viață atâta timp cât acest lucru este benefic pentru mine și dă-mi moarte dacă aceasta este mai bună pentru mine. O, Allah, fă-mă să mă tem de Tine atât în public, cât și în privat! Îţi cer să mă faci să spun adevărul și să fiu drept atât în timp de furie, cât și de fericire. Să îmi dai moderație atât în timp de bogăție, cât și în timp de sărăcie. Îţi cer fericirea eternă. Să mă faci să fiu satisfăcut cu tot ceea ce ai scris și cu o viață bună după moarte; Îţi cer să îmi dai șansa să Îţi văd chipul și să mă aflu într-o stare de bine și de siguranță. O, Allah, înfrumusețează-ne cu credință și fă-mă dintre cei care călăuzesc și care sunt bine călăuziți.

            14. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَل والبُخْل والهَرَمْ والقَسْوَة والغَفْلَة والذِّلَّة والمَسْكَنَة وأُعوذُ بِكَ مِنَ الفَقَر والكُفْر والشِّرْك والنِّفَاق والسُّمْعَة والرِّيَاء وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمْ والبكْم والجُنُون والبَرَص والجُذَام وسَيِّءِ الأَسْقَام

Allahumma inni a‘udhu Bika mina al-‘ajzi ua al-kasal ua al-bukhul ua al-heram ua al-qasuati ua al-ghaflati ua adh-dhillati ua al-maskana. Ua a‘udhu Bika mina al-faqar ua al-Kufr ua ash-shirk ua an-nifaq ua as-sum‘ati ua ar-ria’, ua a‘udhu Bika min as-samam ua al-Bukum ua al-junun ua al-baras ua al-judham ua sa-i’ el-asqam.

O, Allah, caut adăpost de Tine de lașitate și ticăloșie, și caut adăpost la Tine pentru a ajunge la o vârstă senilă, caut adăpost la Tine de cruzime, de lipsa de atenție, de umilință, de sărăcie, de necredință și de politeism. Caut adăpost la Tine de sărăcie, necredință, politeism, ipocrizie și ostentație. Caut adăpost la Tine de surditate, muțenie, nebunie, lepră și de toate bolile.

            15. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوْع فَإِنَّه بِئْسَ الضَّجِيع ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الخِيَانَة فإِنَّها بِئْسَتِ البِطَانة

Allahumma inni a‘udhu Bika mina aj-ju‘ fa innahu bi-’sa ad-daji‘, ua a‘udhu Bika mina al-khianati fa innaha bi-’sati al-bitana.

O, Allah, caut adăpost la Tine de foame, pentru că este cel mai rău tovarăș. Și caut adăpost la Tine de trădare, pentru că este cea mai rea caracteristică.

            16. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

رَبِّ أَعِنِّي ولا تُعِنْ عَلَيّ وانْصُرْني ولا تَنْصُرْ عَلَيّ وامْكُر لي ولا تَمْكُر عَلَيّ واهْدِنِي ويَسِّرْ الهُدَى لي وانْصُرْني على مَنْ بَغَى عَلَيّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكرًا لك ذاكرًا لك أوَّاهًا لك مِطْوَاعًا لك مُخْبِتًا أَوَّاهًا مُنِيْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي واغْسِل حَوْبَتِي وأَجِبْ دَعْوَتِي وثَبِّتْ حُجَّتِي واهْدِ قَلْبِي وسَدِّدْ لِسَاني واسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِي

Rabbi a‘aini ua la tu‘in ‘alai, ua insurni ua la tansur ‘alai ua umkur li ua la tamkur ‘alai ua ihdini ua iassir Al-huda li ua insurni ‘ala man bagha alai. Rabbi ij‘alni Laka shakiran, Laka dhakiran, Laka auahan, Laka mitua‘an, Laka mukhbitan auahan muniban. Rabbi taqabbal taubati ua ighsil hubati ua ajib da‘uati ua thabbit hujjati ua ihdi qalbi ua saddid lisani ua uslul sakhimata qalbi.

Doamne, ajută-mă și susține-mă împotriva inamicilor mei și nu-i ajuta împotriva mea. Dă-mi victoria și nu o da dușmanului meu. Călăuzește-mă și fă ca drumul pe care mă călăuzești să fie ușor pentru mine. Fă-mă un rob recunoscător, care Te pomenește și se căiește ascultându-Te. Fă-mă un rob umil care Te imploră în mod constant. O, Allah, acceptă căința mea, iartă păcatele mele, răspunde-mi la rugi și întărește-mi argumentele (împotriva inamicilor mei), călăuzește-mă și fă-mă să spun adevărul și protejează-mă de invidie.

            17. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

يا مُقَلِّبُ القُلُوب ثَبِّتْ قُلُوبنا على دِيْنِك

Ia Muqalliba al-qulub thabbit qulubana ‘ala dinik.

O, Allah, Tu care poți schimba inimile, fă-ne fermi în Religie!

            18. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ اغْفِرْ لي وارْحَمْنِي وعافِني واهْدِني وارْزُقْنِي

Allahumma ighfir li ua irhamni ua ‘afini ua ihdini ua urzuqni

O, Allah, iartă-mă și ai milă de mine, salvează-mă, călăuzește-mă și asigură-mi cele necesare traiului!

.           19. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوْجِبَات رَحْمَتِك وعَزَائِمَ مَغْفِرَتِك والسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْم والغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِر والفَوْزَ بالجَنَّة والنَّجَاة بِعِزَّنِك مِنَ النّار

Allahumma inna nas’aluka mujibati rahmatik, ua ‘aza’ima maghfiratik ua as-salamata min kulli ithm ua al-ghanimata min kulli birr ua al-fauza bi al-jannah ua an-najata mina an-nar.

O, Allah, Îţi cer să ne aşezi printre aceia care spun și fac lucruri care ne fac să merităm Mila și Iertarea Ta, protejează-ne de păcate și fă-ne dintre aceia care fac binele, şi dintre cei victorioşi care obțin Paradisul și se salvează de Foc.

            20. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُك مِنْ الخَيْر كُلِّه عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْت مِنْه وما لَمْ أَعْلَمْ وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَرِّ كُلِّه عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْت مِنْه وما لِمْ أَعْلَم وأَسْأَلُك الجَنّة وما قَرَّبَ إِلَيْها مِنْ قَوْل أوْ عَمَل وأَعُوذُ بِكَ مِنَ النّار وما قَرَّبَ إِلَيْها مِنْ قَوْل أوْ عَمَل وأَسْأَلُك خَيْر ما سَأَلَكَ عَبْدك وَرَسُولك مُحَمّد وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْه عَبْدك وَرَسُولك مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وأَسْأَلُك ما قَضَيْت لي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَل عَاقِبَتُه رشدا

Allahumma inni as’aluka mina al-khairi kullihi ‘ajilih ua ’ajilih ma ‘alimta minhu ua ma lam a‘lam. Ua a‘udhu Bika mina ash-sharri kullihi ‘ajilih ua ’ajilih ma ‘alimta minhu ua ma lam a‘lam. Ua as’aluka al-jannah ua ma qarraba ilaiha min qaulin au ‘amal ua a‘udhu Bika mina an-nar ua ma qarraba ilaiha min qaulin au ‘amal ua as’aluka khaira ma sa’alaka ‘abduka ua rasuluka Mohammed, ua a‘udhu Bika min sharri ma ista‘adha Bika minhu ‘abduka ua rasuluka Mohammed salla Allahu ‘alaihi ua sallam ua as’aluka ma qadaita li min amrin an taj‘ala ‘aqibatahu rushda.

O, Allah, Îţi cer să îmi dai tot binele în această viață și în Viaţa de Apoi, binele pe care îl cunosc și cel pe care nu îl cunosc. Caut adăpost la Tine de tot răul din această viață și de răul din Viaţa de Apoi. Îţi cer să îmi dai Paradisul și să îmi uşurezi în toate acțiunile care mă apropie de el. Îţi cer ce este mai bun din ceea ce Robul și Trimisul Tău, Mohammed, Ți-a cerut și caut adăpost la Tine de acelea de care el s-a adăpostit. Îţi cer, o, Allah, să faci ca tot ceea ce îmi dai să fie de bine.

            21. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ أَعِنِّي على ذِكْرِك وشُكْرِك وحُسْنِ عِبَادَتِك

Allahumma ’a‘inni ‘ala dhikrika ua shukrika ua husni ‘ibadatika.

O, Allah, ajută-mă să Te pomenesc, să Îţi fiu recunoscător și să Te ador într-un mod corect!

            22. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُك الطَّيِّبَات وتَرْك المُنْكَرات وَحُبّ المَسَاكِين وأَنْ تَتُوبَ عَلَيّ وتَغْفِرْ لي وتَرْحَمْني وإذا أَرَدْت في خَلْقِك فِتْنَة فَنَجِّنِيْ إِلَيْك مِنْها غَيْر مَفْتُون اللهُمَّ وأَسْأَلُك حُبّك وحُبّ مَنْ يُحِبّك وحُبّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إلى حُبّك

Allahumma inni as’aluka at-taibat ua tarka al-munkarat ua hubba al-masakiin ua an tatuba ‘alaia ua taghfir li ua tarhamni ua idha aradta fi khalqika fitnatan fanajjini ilaika minha ghaira maftun. Allahumma ua as’aluka hubbaka ua hubba man iuhibbuka ua hubba ‘amalin iuqarribuni ila hubbika.

O, Allah, Îţi cer să îmi dai lucruri bune, să mă faci să abandonez tot ceea ce este rău, să iubesc săracii, iartă-mă și ai milă de mine. Și dacă Tu îi încerci pe robii Tăi cu calamități, dă-mi siguranță și fă-mă să ies din ele în siguranţă. O, Allah, Îţi cer să mă faci să Te iubesc și să îl iubesc pe acel care Te iubește, ca și toate faptele bune care mă apropie de dragostea Ta.

            23. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ القَضَاء ومِنْ دَرَك الشَّقَاء ومِنْ شَمَاتَةِ الأعداء ومن جهد البلاء

Allahumma inni a‘udhu Bika min su-’il-qada’ ua min daraki esh-shaqa’ ua min shamatati el-a‘da’ ua min jahdi el-bala’.

O, Allah, caut adăpost la Tine de un destin rău și de nefericire, de bucuria dușmanului meu pentru nenorocirea mea și încercările mele dificile!

            24. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

  اللهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ولا يَغْفِر الذُّنُوبَ إِلاّ أَنْتَ فاغْفِرْ لي مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِك وارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحِيم

Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathiran ua la iaghfiru adh-dhunuba illa Anta. Fa ighfir li magfíratan min ‘indika ua irhamni Innaka Anta Al-Ghafur Ar-Rahim.

O, Allah, am păcătuit și nimeni nu iartă păcatele în afară de Tine, de aceea iartă-mă și ai milă de mine, pentru că Tu ești Dătătorul, Milostivul.

            25. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ مَنَيِّيِ

Allahumma inni a‘udhu Bika min sharri sam‘i ua min sharri basari ua min sharri nafsi ua min sharri manii.

O, Allah, caut adăpost la Tine de răul auzului meu pentru ca acesta să asculte doar aceea ce Te mulțumește. Și caut adăpost la Tine de răul vederii mele, pentru a putea vedea doar ceea ce Te mulțumește, și caut adăpost de răul din mine. Caut adăpost la Tine de răul dorințelor mele pentru a nu comite adulter sau a avea relații ilicite.

            26. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقَر والقِلَّة والذِّلَة وأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِم أَوْ أُظْلم

Allahumma inni a‘udhu Bika min al-faqar ua al-qillah ua adh-dhillah ua a‘udhu Bika min an adhlima au udhlam.

O, Allah, caut adăpost la Tine de sărăcie și de la a face puține fapte bune sau de a comite păcate grave care să mă degradeze. Caut adăpost la Tine de la a asupri pe cineva sau de a fi asuprit.

            27. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُك بِرَحْمَتِك الّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لي ذُنُوبِي

Allahumma inni as’aluka bi rahmatika allati uasi‘at kulla shai’in an taghfira li dhunubi.

O, Allah, Îţi cer milostenia Ta, care cuprinde totul și să îmi ierți păcatele!

            28. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ أَنْتَ المَلِكْ لا إِلَه إِلاّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّيْ وأَنَا عَبْدُك ، ظَلَمْتُ نَفْسِي واعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِيْ جَمِيعاً إِنَّه لايَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاّ أَنْتَ ، واهْدِنِيْ لأَحْسَن الأَخْلاق لايَهْدِي لأَحْسَنِها إِلاّ أَنْتَ ، واصْرِفْ عَنِّيْ سَيِئها لايَصْرِف سيئها إِلاّ أَنْت

Allahumma Anta Al-Malik laa ilaaha illa Ant, Anta Rabbi ua ana ‘abduk. Dhalamtu nafsi ua i‘taraftu bi dhanbi fa ighfir li dhunubi jami‘an innahu la iaghfiru adh-dhunuba illa Ant. Ua ihdini li ahsani al-akhlaq la iahdi li ahsaniha illa Ant, ua isrif ‘anni sai-’aha, la iasrifu sai-’aha illa Ant.

O, Allah, Tu ești Stăpânul, nu există altă Divinitate în afară de Tine. Tu ești Domnul meu și eu sunt robul Tău. Mi-am făcut rău prin comiterea de păcate și recunosc, iartă-mă pentru că nimeni nu iartă greșelile în afară de Tine. O, Allah, călăuzește-mă spre bunele maniere; căci nimeni nu poate călăuzi în afară de Tine. Și îndepărtează de mine relele maniere pentru că nimeni nu poate face aceasta în afară de Tine.

            29. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ اكْفِنِي بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِك ، وأَغْنِنِي بِفَضْلِك عَمَّنْ سِوَاك

Allahumma ikfini bi halalika ‘an haramik, ua ighnini bi fadlika ‘amman siuak.

O, Allah, fă ca ceea ce este permis să fie suficient pentru mine pentru a nu cădea în ceea ce este nepermis și salvează-mă cu Harul Tău pentru a nu avea nevoie de nimeni altcineva!

            30. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ اقْسِمْ لنا مِنْ خَشْيَتِك ما يَحُول بَيْنَنا وبَيْن مَعاصِيك ومِنْ طاعَتِك ما تُبَلِّغنا به جَنَّتِك ومِنْ اليَقِين ما تُهَوِّن به عَلَيْنا مُصِيبَات الدُّنْيا ومَتِّعْنا بأَسْمَاعِنا وأَبْصَارِنا وقُوّتنا ما أحْيَيتَنا واجْعله الوَارِث مِنَّا واجْعَل ثَأْرَنا على مَنْ ظَلَمَنا وانْصُرْنا على من عادَانا ولا تَجْعَل مُصِيَبتنا في دينِنا ولا تَجْعَل الدُّنْيا أَكْبَر هَمِّنا ولا مَبْلَغ عِلْمِنا ولا تُسَلِّط علينا مَنْ لا يَرْحَمنا

Allahumma iqsim lana min khashiatika ma iahulu bainana ua baina ma‘asiik. Ua min ta‘atika ma tubllighuna bihi jannatak ua mina al-iaqin ma tuhauenu bihi ‘alaina musibati ed-dunia ua mat-ti‘na bi ’asma‘ina ua absarina ua quuatina ma ahiaitana ua ij‘alhu al-uaritha minna ua ij‘al tha’rana ‘ala man dhalamana ua insurna ‘ala man ‘adana ua la taj‘al musibatana fi dinina ua la taj‘al ad-dunia akbara hammina ua la mablagha ‘ilmina ua la tusallit ‘alaina man la iarhamuna.

O, Allah, fă-ne să ne fie atât de teamă de Tine încât să nu comitem păcate. O, Allah, fă-ne să Te ascultăm pentru a intra în Paradis și fă-ne să credem în Tine ferm pentru a putea depăși nenorocirile din această viaţă lumească. O, Allah, fă să beneficiem de simțul auzului și al vederii, ca și de forța noastră atâta timp cât trăim. O, Allah, fă ca aceste simțuri să dureze până când vom muri. O, Allah, pedepsește-i pe aceia care ne asupresc, dă-ne victoria peste inamicii noștri. Nu face ca problemele noastre să aibă legătură cu religiozitatea noastră și nu face ca această lume să fie cea mai mare preocupare a noastră, nici singurul nostru obiectiv. Nu le da putere peste noi acelora care nu au milă de noi.

            31. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ اهْدِني وسَدِّدْنِيْ

Allahumma ihdini ua saddidni

O, Allah, călăuzește-mă pe Calea cea Dreaptă și fă-mă să fiu neclintit pe ea!

            32. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْت وعافِنِيْ فِيْمَن عافَيْت وتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْت وبَارِكْ لي فيما أَعْطَيْت وقِنِي شَرَّ ما قَضَيْت فإنَّك تَقْضِي ولا يُقْضَى عليك وإِنَّه لا يَذِل مَنْ والَيْت تَبَارَكْت رَبَّنا وتَعَالَيْت

Allahumma ihdini fi man hadait, ua ‘afini fi man ‘afait, ua tauallani fi man tauallait ua barik li fi ma a‘tait uaqini sharra ma qadaita fa-’Innaka taqdi ua la iuqda ‘Alaik ua innahu la iadhillu man ualait, tabaratka Rabbana ua ta‘alait.

O, Allah, călăuzește-mă alături de aceia pe care i-ai călăuzit, iartă-mă alături de aceia pe care i-ai iertat, fii un Aliat al meu așa cum ești al acelora cărora le ești Aliat, și binecuvântează-mă cu acelea pe care mi le-ai dat. Protejează-mă de tot răul pe care l-ai scris, pentru că Tu ai hotărât și nimeni nu poate hotărî în afară de Tine. Cu adevărat, acela care Ți se aliază niciodată nu va fi denigrat și acela pe care îl consideri dușman nu va avea niciodată onoare sau putere. O, Domnul nostru, Tu ești Binecuvântat și Preamărit!

            33. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ طَهِّرْنِيْ بالثَّلْج والبَرد والماءِ البارِدْ اللهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوبِ والخَطَايا كمَا يُنَقَّى الثَوْب الأَبْيَض مِنَ الوَسَخْ

Allahumma tahhirni bi ath-thalji ua al-barad ua al-ma’i al-barid. Allahumma tahhirni mina adh-dhunubi ua al-khataia kama iunaqqa ath-thaubu al-abiadu mina al-uasakh.

O, Allah, purifică-mă cu zăpadă, lapovița și apa proaspătă, purifică-mă de păcatele și acțiunile mele precum o haină albă este curățată de murdărie!

            34. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِيْ كُلّه دِقّه وجُلّه وأَوّله وآخِرَه وعَلانِيَته وسِرَّه

Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu ua jellahu ua auualahu ua akhirahu ua ‘alaniatahu ua sirrahu.

O, Allah, iartă-mi păcatele, cele mici și cele grave, primele și ultimele, cele vizibile și cele ascunse!

            35. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِك وتَحَوّل عافِيَتِك وفُجَاءة نِقْمَتِك وجَمِيع سَخَطِك

Allahumma inni a‘udhu Bika min zauali ni‘matika ua tahauuli ‘afiatik ua fuja’ati niqmatik ua jami‘ sakhatik.

O, Allah, caut adăpost la Tine de pierderea harului și a recompenselor Tale și de pierderea binelui în care trăim, caut adăpost la Tine de răzbunarea Ta și de toate lucrurile care Te înfurie!

            36. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُك الثَّبَات في الأَمْرِ والعَزِيْمَة على الرُّشْد وأَسْأَلُك شُكْر نِعْمَتِك وحُسْنِ عِبَادَتِك وأَسْأَلُك مِنْ خَيْر ما تَعْلم وأَعُوذُ بِكَ مِنَ شَرِّ ما تَعْلم وأَسْتَغْفرك لِمَا تَعْلم إِنَّك أَنْتَ عَلاّم الغُيُوب

Allahumma inni as’aluka ath-thabata fi al-amri ua al-‘azimata ‘ala ar-rushdi ua as’aluka shukra ni‘matika ua husna ‘ibadatika ua as’aluka min khairi ma ta‘lam ua a‘udhu Bika min sharri ma ta‘lam ua astaghfiruka li ma ta‘lam Innaka Anta ‘Allamu al-ghuiub.

O, Allah, Îţi cer să mă menții ferm și aproape de bine. Îţi cer să mă faci să fiu recunoscător pentru toate binecuvântările pe care mi le dai. Îţi cer să mă binecuvântezi cu ce este mai bun din ceea ce cunoști și caut adăpost de acel rău pe care doar Tu îl cunoști. Îţi cer iertare pentru toate păcatele mele și doar Tu cunoști cele nevăzute.

            Omul trebuie să realizeze rugile atât dimineața, cât și seara, dată fiind importanța acestor două momente care au fost menționate şi în Coranul cel Nobil în numeroase versete, fapt care motivează credinciosul să îşi dorească recompensele aduse de acestea. Allah spune în Coranul cel Glorios:

            „... și preamărește-L pe Domnul tău cu laudă, atât spre seară cât și spre dimineață!” [Coran, 40:55]

            De asemenea, Allah mai spune:

            „... și preamărește-L cu laudă pe Stăpânul tãu, înainte de răsăritul Soarelui și înainte de asfințit.” [Coran, 50:39]

            Tot în Coranul cel Sfânt mai găsim:

            „O, voi cei care credeți, pomeniți-L pe Allah mereu ~  Și slăviți-L pe El dimineața și seara!” [Coran, 33:41-42]

            Acela care realizează aceste rugi cu fervoare și crede în ele, având certitudinea că Allah îi va răspunde, va fi adăpostit de Creator, iar aceste du’a-uri îi vor fi suficiente ca provizie în timpul zilei, îi vor întări credința și vor face ca Allah să fie mulțumit de el. De aceea, este mai mult decât adecvat pentru un musulman să implore cu aceste fraze și să le pronunțe încontinuu; iar ele trebuie să fie o prioritate în viața lui. Trebuie să se înceapă cu rugile de la Rugăciunea Fajr până la răsărit, iar rugile de după-masă trebuie să înceapă de la Rugăciunea Asr până la apus.

 Du’a (suplicaţii) care se spun dimineața și după-masa

            1. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Când unul dintre voi se trezește dimineața, să spună:

أَصْبَحْنا وأَصْبَحَ المُلْك لله رَبّ العَالَمِين اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُك خَيْر هذا اليَوم فَتْحَه ونَصْرَه ونُورَه وبَرَكَته وهُدَاه وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ ما فيه وشَرّ ما بَعْده

Asbahna ua asbaha al-mulku Lillahi Rabbi el-‘alamin. Allahumma inni as’aluka khaira hadha al-iauma fatehau ua nasrahu ua nurahu ua barakatahu ua hudahu ua a‘udhu Bika min sharri ma fihi ua sharri ma ba‘dah (A sosit dimineața şi cu adevărat lui Allah, Domnul Universului, Îi aparţine Stăpânirea. O, Allah, Îţi cer să îmi dai binele acestei zile: triumful, lumina, binecuvântarea și călăuza; și caut adăpost la Tine de răul acestei zile și de răul de după această zi.)

            și după-masa să spună același lucru.”

            2. Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunea după-masa:

أَمْسَيْنا وأَمْسَى المُلْك لله والْحَمْدُ لله لا إِلَه إِلاّ الله وَحْدَه لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك ولَهُ الْحَمْد وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر رَب أَسْأَلُك خَيْر ما في هَذِهِ اللَّيْلَة وخَيْر ما بَعْدَها وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ ما في هَذِهِ اللّيْلَة وشَرّ ما بَعْدَها رَبّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَل وسُوءْ الكِبَر رَبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَاب في النَّار وعَذَاب في القَبَر

Amsaina ua amsa al-mulku lillah. Ua al-hamdu lillah, laa ilaaha illa Allahu Uahdahu la sharika lah, Lahu al-mulku ua Lahu al-hamdu ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadír. Rabbi as’aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati ua khaira ma ba‘daha ua a‘udhu Bika min sharri ma fi hadhihi al-lailati ua sharri ma ba‘daha. Rabbi a‘udhu Bika mina al-kasali ua su-’i el-kibar, Rabbi a‘udhu Bika min ‘adhabin fi en-nari ua ‘adhabin fi el-qabr. (A sosit după-masa şi cu adevărat Stăpânirea I se cuvine lui Allah. Nu există altă Divinitate în afară de Allah, Unicul, fără parteneri. Lui îi aparțin Stăpânirea și Slava și El este cu putere peste toate lucrurile. Doamne! Îţi cer binele acestei nopți și cel de după ea și caut adăpost la Tine de răul acestei nopți și de răul de după ea!)

            3. Uzman ibn Affan (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Cine spune de trei ori atunci când se trezește dimineața:

بِسْمِ الله الّذِي لا يَضُرّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ في الأَرْضِ ولا في السَّمَاء وهُوَ السَّمِيعُ العَلِيم

Bismi Ellahi Al-Ladhi la iadurru ma‘a Ismihi shai’un fi el-ardi ua la fi as-sama’i ua Hua As-Sami‘u Al-‘Alim (de trei ori) – Invoc numele lui Allah, Cel pe care nimic din ce este în Ceruri sau pe Pământ nu Îi poate aduce vreun rău. El este Cel care aude și vede totul.

            nu va fi atins de niciun rău până când se va culca. Și cine o spune de trei ori după-masa nu va fi atins de niciun rău până dimineața.”

            4. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că un om s-a prezentat în fața Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și a spus:

            „«O, Trimis al lui Allah, ieri m-a mușcat un scorpion.» Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Dacă ai fi spus atunci când ai mers să te culci:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّات مِنْ شَرِّ ماخَلَقْ

            A‘udhu bi Kalimat Ellahi at-tammati min sharri ma khalaq (Caut adăpost în Cuvintele perfecte ale lui Allah de răul pe care El l-a creat!)

            nu ți-ar fi făcut rău.»”

            5. Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Cine spune:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُك وأُشْهِدُ حَمَلَة عَرْشِك ومَلاَئِكَتِك وجَمِيْع خَلْقِكْ أَنَّك أَنْتَ الله لا إِلَه إِلاّ أَنْت وحدك لا شريك لك وأَنّ مُحَمّدا عُبْدك ورَسُولك

            Allahumma inni asbahtu ush-hiduka ua ush-hidu hamalata ‘Arshika ua mala’ikataka ua jami‘a khalqika Annaka Anta Allahu laa ilaaha illa Anta Uahdaka la sharika laka ua anna Mohammadan ‘abduka ua rasuluk (O, Allah, în această dimineață Te pun pe Tine martor, pe cei care susțin Tronul Tău, pe Îngerii Tăi și toată creația Ta de faptul că Tu ești Allah și că nu există altă Divinitate în afară de Tine, Unicul, fără parteneri și că Mohammed este Robul și Trimisul Tău.)

            o dată un sfert din el se va salva de Foc, cine o spune de două ori, jumătate din el se va salva de Foc, cine o spune de trei ori, se va salva de Foc trei sferturi din el, iar cine o spune de patru ori se va salva în întregime de Foc.”

            6. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Cine spune:

لا إِلَه إِلاّ الله وَحْدَه لا شَرِيْك لَهُ لَهُ الْمُلْك ولَهُ الْحَمْد وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر

            Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu al-mulku ua Lahu al-hamdu ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir (Nu există altă Divinitate în afară de Allah, Unicul, fără parteneri. A lui Allah este Stăpânirea și Lui îi aparține toată Slava. El este cu putere peste toate lucrurile.)

            de o sută de ori pe zi, va primi recompensa echivalentă a eliberării a zece sclavi, o sută de fapte bune vor fi înregistrate în favoarea sa și i se vor șterge o sută de păcate și va fi protejat de Șeitan toată ziua până după-masa. Nimeni nu va fi mai bun ca el în afară de acela care realizează mai mult decât atât.”

            7. Shaddad ibn Aws (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Cel mai bun mod de a cere iertare este spunând:

اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لا إِلَه إِلاّ أَنْت خَلَقْتَنِيْ وأَنَا عَبْدُك وأَنَا على عَهْدِك وَوَعْدِك ما اسْتَطَعْت أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْت أَبُوءُ لك بِنِعْمَتِك عَليّ وَأَبُوءُ لك بِذَنْبِيْ فاغْفِرْ لي فَإِنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أَنْت

            Allahumma Anta rabbi laa ilaaha illa Ant. Khalaqtani ua ana ‘abduka ua ana ‘ala ‘ahdika ua ua‘dika ma istata‘t. A‘udhu Bika min sharri ma sana‘t, abu’u Laka bi ni‘matika ‘alaiia ua abu’u bi dhanbi fa ighfir li fa innahu la iaghfiru adh-dhunuba illa Anta  (O, Allah, Tu ești Domnul meu, nu există altă Divinitate în afară de Tine. Tu m-ai creat și eu sunt robul Tău; îmi mențin înțelegerea și promisiunea față de Tine așa cum pot. Caut adăpost la Tine de orice rău pe care l-am comis. Recunosc binecuvântările Tale faţă de mine și îmi recunosc păcatele; iartă-mă! Pentru că nimeni în afară de Tine nu iartă păcatele.)

            Cine spune aceasta cu certitudine după-masa și moare în acea zi înainte de a se înnopta, va fi dintre locuitorii Paradisului. Cine o spune noaptea cu certitudine și moare înainte de răsărit va fi dintre locuitorii Paradisului.”

            8. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să spună atunci când se trezea dimineața:

اللهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنا وبِكَ أَمْسَيْنا وبِكَ نَحْيَا وبِكَ نَمُوت وإِلَيْك النُّشُور

            Allahumma Bika asbahna ua Bika amsaina ua Bika nahia ua Bika namutu ua Ilaika an-nushur (O, Allah, cu Voia Ta am văzut răsăritul și apusul; trăim și murim conform voinței Tale și la Tine ne vom întoarce după Înviere!)

            După-masa obișnuia să spună:

اللهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنا وبِكَ نَحْيَا وبِكَ نَمُوت وإِلَيْك المصير

            Allahumma Bika amsaina ua Bika asbahna ua Bika nahia ua Bika namutu ua Ilaika al-masir (O, Allah, cu Voia Ta am văzut răsăritul și apusul; trăim și murim conform Voinței Tale și la Tine va fi întoarcerea!)

            9. Mu’adh ibn Abdullah ibn Khubaib (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că tatăl lui a spus:

            „L-am căutat pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) într-o noapte ploioasă și întunecată pentru a se ruga cu noi, iar când l-am găsit ne-a întrebat: «Ați realizat Rugăciunile?» Eu nu am răspuns, și el a spus: «Vorbește!» Dar eu nu am răspuns și a repetat din nou întrebarea și eu am continuat fără să răspund, iar când m-a întrebat din nou, eu l-am întrebat: «O, Trimis al lui Allah, ce vrei să spun?» Iar el a spus: «Qul huuallahu ahad și cele două mauidhadhatain (Surele protectoare – ultimele două Sure din Coran) atunci când te duci să te culci, iar când te trezești, dacă le repeți de trei ori, te va proteja de orice rău.»”

            10. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) l-a întrebat pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):

            „«O, Trimis al lui Allah, poruncește-mi ceva ce pot spune dimineața și după-masa.» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus:

اللهُمَّ عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَة فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ والأَرْض رَبّ كُلِّ شَيْءٍ ومَلِيْكِه أَشْهَد أَنْ لا إِلَه إِلاّ أَنْت أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرّ الشَّيْطَان وشِرْكِه

           «Allahumma ‘Alima al-ghaibi ua ash-shahada, Fatiru as-samauati ua al-ard, Rabba kulli shai’in ua Malikah, ash-hadu an la ilaha illa Ant, a‘udhu Bika min sharri nafsi ua min sharri ash-shaitani ua shirkih (O, Allah! Cunoscător al celor ascunse și al celor manifestate, Creator și Stăpân al Cerurilor și al Pământului și al tuturor lucrurilor. Mărturisesc că nu există altă Divinitate în afară de Tine. Caut adăpost la Tine de răul din sufletul meu, de răul lui Șeitan și idolatria lui!)»

            Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Spune aceasta când te trezești dimineața, după-masa și noaptea înainte să mergi la culcare.»

            11. Abdullah ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) Îl ruga mereu pe Allah dimineața și după-masa, folosind cuvintele: 

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلك العَفْوَ والعَافِيَة في دِيْنِيْ ودُنْيَاي وأَهْلِي ومالي اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتي وآمِنْ رَوْعَاتي اللهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ ومِن خَلْفِي وعَنْ يَمِيْني وعَنْ شِمَالِي ومِنْ فَوْقِيْ وأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

Allahumma inni as‘aluka al-‘afua ua al-‘afiata fi diini ua duniaia ua ahli ua mali. Allahumma ustur ‘aurati ua ’aamin rau‘ati. Allahumma ihfadhni min baini iadaii ua min khalfi ua ‘an iamini ua ‘an shimali ua min fauqi ua a‘udhu bi ‘Adhamatika an ughtala min tahti (O, Allah! Te rog să îmi dai indulgență și bunăstare în această viață și înViaţa de Apoi. O, Allah, Te rog să îmi dai indulgență și bunăstare în chestiunile religioase și lumești, familia și bunurile mele. O, Allah, acoperă slăbiciunile mele și calmează temerile mele. O, Allah, protejează-mă pe dinainte, pe dinapoi, pe la dreapta, pe la stânga și pe deasupra mea. Mă refugiez în Imensitatea Ta de a fi înghițit de pământ.)

            12. Abd Ar-Rahman ibn Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) i-a spus tatălui său:

                        „Mereu te aud spunând: 

اللهُمَّ عَافِنْيْ في بَدَنِيْ اللهُمَّ عَافِنِيْ في سَمْعِيْ اللهُمَّ عافِنِيْ في بَصَرِيْ لا إِلَه إِلاّ أَنْتَ

          Allahumma ‘afini fi badani Allahumma ‘afini fi sama‘i Allahumma ‘afini fi basari laa ilaaha illa Ant. (O, Allah, însănătoşeşte-mi trupul! O, Allah,protejează-mi auzul! O, Allah, protejează-mi văzul! Nu există altă Divinitate în afară de Tine.)

            Și repeți aceasta de trei ori dimineața și după-masa.» Atunci el mi-a spus: «L-am auzit pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) implorându-L pe Allah cu aceste cuvinte, iar eu iubesc să urmez Sunnah lui.»”

            13. Anas ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus Fatimei (Allah să fie mulţumit de ea!):

            „Ce te împiedică să spui pe fiecare zi, dimineața și după-masa:

يا حَيّ يا قَيُومْ بِرَحْمَتِك أَسْتَغِيْث أَصْلِحْ لي شَأْنِيْ كُلَّه ولا تَكِلْنِيْ إِلى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْن

            Ia Haiiu ia Qaiiumu bi rahmatika astaghith, aslih li sha‘ni kullahu ua la takilni ila nafsi tarfata ‘ain (O, Tu Cel Veșnic! O, Tu, Cel care ești suficient pentru Tine și Te ocupi de toată creația! În milostenia Ta caut ajutor! Îmbunătățește chestiunile mele și nu mă lăsa singur nici măcar pentru secunda cât durează un clipit de ochi.)?

            14. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Cine spune Subhan Allah ua bihamdih (Slava şi Gloria fie asupra lui Allah) de o sută de ori în timpul zilei și a nopții, nimeni nu se va prezenta în Ziua Învierii cu ceva mai bun decât el a spus în afară de acela care a spus-o de mai multe ori.”

            15. Abu Dharr (Allah să fie mulţumit de el!)  a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Cine spune atunci când termină Rugăciunea înainte de a se ridica din locul unde este așezat și înainte de a conversa:

لا إِلَه إِلاّ الله وَحْدَهُ لاشَرِيْك لَهُ لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْد يُحْي وَيُمِيْت وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر

            Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu al-mulku ua Lahu al-hamdu ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir (Nu există altă Divinitate în afară de Allah, Unicul, fără parteneri. Lui îi aparțin Stăpânirea şi Slava și El este cu putere peste toate lucrurile.)

            de zece ori, îi vor fi înregistrate zece fapte bune, îi vor fi șterse zece păcate, va fi avansat zece grade și în timpul acelei zile va fi protejat de orice rău și de Satana. Niciun păcat nu îl va distruge, cu excepția cazului în care comite păcate majore.”

            16. Abdullah ibn Ghann’aam al-Baiiad (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Cine spune:

اللهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أو بأحد من خلقك فَمِنْكَ وَحْدَك لاشَرِيْك لَكَ فَلَك الْحَمْد وَلَكَ الشُّكْر

            Allahumma ma asbaha bi min ni‘matin au bi ahadin min khalqika fa Minka Uahdaka la sharika Laka fa Laka al-hamdu ua Laka ash-shukr (O, Allah, orice binecuvântare dată mie sau a cuiva din creația Ta provine doar de la Tine, Unicul, fără parteneri. Pentru Tine este Slava şi Mulţumirea)

           dimineața a îndeplinit datoria de a mulțumi în acea zi, iar cine o spune după-masa a îndeplinit obligația de a mulțumi în acea noapte.”

 Alte du’a (rugi) benefice pentru musulman

          La culcare:

            Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:

            „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a încredințat custodia pentru sadaqah al-Fitr (milostenia obligatorie) din timpul lunii Ramadan. Un om a început să fure, iar când l-am prins, i-am spus: «Pe Allah, te voi duce în fața Trimisului lui Allah!», la care el mi-a răspuns: «Sunt foarte sărac și am multe persoane sub îngrijirea mea.» Eu i-am dat drumul și în dimineața următoare Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) m-a întrebat: «Ce a făcut ieri prizonierul tău?», iar eu i-am răspuns: «O, Trimis al lui Allah, acel om s-a plâns că era foarte sărac și că avea multe persoane sub îngrijirea sa, așa că mi s-a făcut milă și l-am lăsat să plece.» Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «De fapt, ți-a spus o minciună și va veni din nou.» Eu am crezut că se va prezenta din nou, așa cum a spus Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Atunci am așteptat cu multă atenție. Când a venit și a început să fure din alimente, l-am prins și i-am spus: «Acum te voi duce în fața Trimisului lui Allah.» Mi-a spus: «Lasă-mă să plec pentru că sunt foarte sărac și am multe persoane sub îngrijirea mea. Îți promit că nu voi mai veni niciodată.» Din nou, mi-a fost milă de el și l-am lăsat să plece. În dimineața următoare, Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) m-a întrebat: «Ce ai făcut cu prizonierul tău?» I-am răspuns: «O, Trimis al lui Allah, s-a plâns de sărăcia lui și de persoanele de care trebuie să se ocupe, atunci mi s-a făcut milă de el și l-am lăsat să plece.» Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cu adevărat, te-a mințit și se va întoarce.» Am așteptat cu atenție și de această dată, iar când a venit din nou pentru a fura alimente, l-am prins și i-am spus: «Cu adevărat, te voi duce în fața Trimisului lui Allah, pentru că aceasta este a treia oară în care vii și în care îţi încalci promisiunea.» Apoi mi-a spus: «Iartă-mă și eu te voi învăța niște cuvinte cu care Îl vor mulţumi pe Allah.» L-am întrebat: «Care sunt acestea?» Mi-a răspuns: «Atunci când mergi la culcare recită Ayat al-Kursi (2:255) și Allah te va proteja și niciun Şeitan nu va putea să vină la tine până dimineața.» I-am dat drumul și dimineața Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) m-a întrebat: «Ce ai făcut ieri cu prizonierul tău?» I-am răspuns: «Mi-a spus că mă învăța niște cuvinte ce Îl vor mulţumi pe Allah și atunci i-am dat voie să plece.» Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) m-a întrebat: «Ce cuvinte?» Iar eu i-am răspuns: «Mi-a spus ca la culcare să recit Ayat al-Kursi și Allah mă va proteja și niciun Şeitan nu va veni la mine până dimineața.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «El a spus adevărul, deși este un mincinos! Știi cu cine ai stat de vorbă aceste trei nopți, Abu Hurairah?» Eu am spus că nu, iar el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a spus: «Era Satana.»(Bukhari)

            Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Când unul dintre voi se ridică din patul lui și apoi se întoarce în el, să îl scuture cu colțul hainei lui de trei ori, pentru că nu poate ști ce s-a întâmplat acolo în absența lui; și când se culcă să spună:

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وبِكَ أَرْفَعُه، إِنْ أَمْسَكْتُ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا، وإِنْ أَرْسَلْتَها فَاحْفَظْها بِمَا تَحْفَظ بِهِ عِبَادك الصَّالِحِين

            Bismika Rabbi uada‘tu janbi ua Bika arfa‘uh, fa in amsakta nafsi fa irhamha ua in arsaltaha fa-hfadh-ha bi ma tahfadhu bihi ‘ibadaka as-salihin. (În numele Tău, o, Domnul meu, mă culc și în numele Tău mă trezesc. Dacă iei sufletul meu ai milă de el și dacă îl lași, protejează-l, așa cum îi protejezi pe robii Tăi cei drepți.).” (Bukhari)

            Aishah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că:

            „Atunci când Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mergea la culcare, obişnuia să sufle în palmele sale şi să recite Mu'auwidhat (Surat Al-Falaq [113] şi Surat An-Nas [114]), după care îşi trecea mâinile peste întreg corpul.” (Bukhari)

            Hudhaifa (Allah să fie mulţumit de el!)  a relatat:

            „Atunci când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mergea la culcare noaptea,  îşi punea mâna sub obraz și spunea:

بِاسْمِكَ اللهُمَّ أَمُوتُ وأَحْيا

          Bismika Allahumma amutu ua ahia. (În numele Tău, o, Allah, trăiesc şi mor.)

            iar atunci când se trezea spunea:

الْحَمْدُ لله الّذِيْ أَحْيَانا بَعْدَ ما أَمَاتَنَا وإِلَيْه النُّشُور

            Alhamdu Lillahi Aladhi ahiana ba‘da ma amatana ua Ilaihi an-nushur. (Lăudat fie Allah, Care ne-a readus la viață (atunci când ne-am trezit) după ce ne-o luase înainte (atunci când am adormit) și la El ne vom întoarce în Ziua Învierii).” (Bukhari)

            Abdullah ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Dacă cineva recită ultimele două versete din Surat Al-Bakara (2:285-286) noaptea, aceasta va fi suficient pentru el.” (Bukhari)

            Unii înțelepți au spus că înțelesul acestui hadith este că recitarea acestor două versete ar fi suficientă în ceea ce privește ruga nocturnă. Alții au spus că înțelesul acestuia este acela că persoana care face acest lucru va fi protejată de orice rău în timpul acelei nopți.

          Ce se spune atunci când se visează ceva plăcut sau neplăcut:

            Abu Qatadah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Visul frumos provine de la Allah și coșmarul este de la Şeitan. De aceea, oricine vede ceva neplăcut (în visul său) trebuie să scuipe fără salivă de trei ori către stânga  şi să caute adăpost la Allah de Şeitan, deoarece astfel nu îi va putea face rău, iar cine mă vede în vis să știe că în realitate m-a văzut, pentru că Satana nu poate să adopte forma mea.” (Bukhari)

            Abu Sa’id al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Dacă vreunul dintre voi are un vis care îi place, atunci acesta este de la Allah și trebuie să Îi mulțumească pentru el şi să le povestească şi altora despre acesta; însă dacă el vede altceva (are un vis care nu îi place), atunci acesta este de la Şeitan, iar persoana trebuie să caute adăpost la Allah de răul pe care acesta îl provoacă şi să nu îl povestească nimănui, deoarece în acest fel nu îi va aduce niciun rău.”  (Bukhari)

            Ce se spune în fața preocupărilor, a stării rele pe care o provoacă un coșmar:

            Amr ibn Shu’aib (Allah să fie mulţumit de el!) a transmis că tatăl lui a relatat că bunicul lui a spus că Abdullah ibn Amr (Allah să fie mulţumit de el!)  a relatat:

            „L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cerându-le companionilor să spună următoarele cuvinte atunci când le este frică:

             أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّات مِنْ غَضَبِه وَمِنْ عِقَابِه ومِنْ شَرِّ عِبَادِه وَمِنْ هَمَزَات الشَّياطِيْن وأَنْ يَحْضُرُون

       A‘udhu bi kalimati Ellahi at-tammati min ghadabihi ua min ‘iqabihi ua min sharri ‘ibadihi ua min hamazati esh-shaiatini ua ai iahdurun. (Caut adăpost în Cuvintele perefecte ale lui Allah de Mânia şi Pedeapsa Lui, de răutatea robilor Săi, de tentația şoaptelor lui Şeitan și de prezența lor.)(Bukhari)

            La intrarea în toaletă:

            Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) intra în baie cu piciorul stâng și spunea:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ والْخَبَائِثْ

            Allahumma inni a‘udhu Bika mina al-khubthi ua al-khaba’ith. (O, Allah, caut adăpost la Tine de al-khubth [djinn – bărbat] şi al-khaba’ith [djinn – femelă]!)

          La ieșirea din toaletă:

            Aishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunea atunci când ieșea din baie, făcând aceasta cu piciorul drept:

غُفْرَانَكْ

            Ghufranak. (Implor iertarea Ta!)

          La intrarea în casă:

            Abu Malik al-Ash’ari (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Când unul dintre voi intră în casa lui, să spună:

بِسْمِ الله وَلَجْنَا وبِسْمِ الله خَرَجْنَا وعلى الله رَبَّنا تَوَكَّلْنا

             Bismi Ellahi ualajna ua bismi Ellahi kharajna ua ‘ala Allahi Rabbina tauakkalna (În numele lui Allah am intrat şi în numele lui Allah am ieşit şi în Domnul nostru ne încredem!)

            şi apoi să îi salute pe cei pe care îi găsește în casă.”

          La ieșirea din casă:

            Umm Salamah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să spună atunci când ieșea din casă:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِل أَوْ أضل أو أَزِلّ أو أزل أَوْ أَظْلِم أَوْ أظْلم أَوْ أَجْهَل أو يُجْهَل عَلَيّ

            Allahumma inni a‘udhu Bika an adilla au udal, au azilla au uzal, au adhlima au udhlam, au ajhala au iujhala ‘alaii. (O, Allah, caut adăpost la Tine de la a rătăci sau de la a fi rătăcit, de a greşi sau a fi atras în greşeală, de a asupri sau de la a fi asuprit, de a a fi nesăbuit sau de la a trata cu nesăbuinţă!)

            Anas ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să spună atunci când ieșea din casă:

بِسْمِ الله تَوَكَّلْتُ على الله لا حَوْلَ ولا قُوّة إِلاّ بِالله

            Bismi Ellah, tauakkaltu ‘ala Allahi ua laa haula ua la quuata illa bi Ellah. (În numele lui Allah am intrat şi în numele lui Allah am ieşit şi în Domnul nostru ne încredem!)

          La intrarea și la ieșirea din moschee:

            Abu Humaid (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Când unul dintre voi intră în moschee să spună:

اللهُمَّ افْتَحْ لي أَبْوَاب رَحْمَتِك

            Allahumma iftah li abuaba rahmatik.  (O, Allah! Deschide-mi porțile Milosteniei Tale.)

            iar la ieșirea din moschee să spună:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُك مِنْ فَضْلِك

            Allahumma inni as’aluka min fadlik.  (O, Allah! Îţi cer din virtuţile tale!)(Nasa’i)

            Dreptcredinciosul trebuie să intre în moschee cu piciorul drept și să iasă cu piciorul stâng.

          La sfârşitul adunării pentru ispăşirea păcatelor:

            Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Cine participă la o reuniune să spună:

سُبْحَانَك اللّهُمّ وبِحَمْدِك أَشْهَد أَنْ لا إِلَه إِلاّ أَنْت أَسْتَغْفِرُك وأَتُوبُ إِلَيْك

            Subhanaka Allahumma ua bi hamdika ash-hadu an laa ilaaha illa Anta astaghfiruka ua atubu Ilaik. (Cât de Măreţ eşti, O, Allah, şi eu te slăvesc pe Tine. Mărturisesc că nu există

altă Divinitate în afară de Tine. Caut iertarea Ta şi mă întorc la Tine cu căinţă!)

            va avea ispăşire pentru  tot ceea ce a spus necuviincios.”

            Pentru facilitarea unor acţiuni:

            Ali (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Fatimah (Allah să fie mulțumit de ea!) s-a văitat de bășicile pe care le avea pe mâini și s-a dus să îi ceară Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) un servitor, dar nu l-a găsit și a informat-o pe Aishah  (Allah să fie mulțumit de ea!) de nevoia ei. Când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a întors, Aishah (Allah să fie mulţumit de ea!) l-a informat de această chestiune. Ali (Allah să fie mulţumit de el!) a adăugat:

            „Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a venit să ne vadă când noi eram culcați. Când am vrut să mă ridic, mi-a spus: «Rămâi la locul tău.» Apoi s-a așezat între noi. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Vă voi învăța un lucru care este mai bun pentru voi decât un servitor. Când vă culcați spuneți de treizeci și trei de ori Allahu Akbar (Mărire lui Allah), de treizeci și trei de ori SubhanAllah (Slavă lui Allah) și de treizeci și trei de ori Alhamdulillah (Lăudat fie Allah), pentru că aceasta este mai bun pentru voi decât un servitor.»” (Nasa’i)

            Ruga călătorului:

            ● Abdullah ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pronunța de trei ori Takbir (Allahu Akbar) când încăleca pe cămila lui și apoi spunea:

سُبْحَانَ الّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْن وإِنّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُون اللهُمَّ إِنّا نَسْأَلُك في سَفَرِنا هَذا الْبِرَّ والتَّقْوَى وَمِنَ العَمَلِ ما تَرْضَى اللهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنا سَفَرَنا هَذا واطْوِ عَناَّ بُعْدَه اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرْ والْخَلِيْفَةُ في الأَهْل اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاء السَّفَرْ وكَآبَة الْمَنْظَر  وسُوْء الْمُنْقَلِبْ في المَال والأَهْل

            Subhana Alladhi sakh-khara lana hadha ua ma kunna lahu muqrinin, ua inna ila Rabbina la munqalibun, Allahumma inna nas’aluka fi safarina hadha al-birra ua at-taqua ua mina al-‘amali ma tarda. Allahumma hauuin ‘alaina safarana hadha uatui ‘anna bu‘dah, Allahumma Anta As-Sahibu fi as-safari ua Al-Khalifatu fi al-ahl, Allahumma inni a‘udhu Bika min ua‘tha’ is-safari ua ka’abati al-mandhari ua su’ il-munqalabi fi al-mali ua al-ahl. (Slavă Celui ce ne-a dăruit nouă aceasta şi noi înşine n-am fi fost capabili de acest lucru şi la Domnul nostru este întoarcerea. O, Allah, îţi cerem din această călătorie binele şi evlavia şi dintre fapte ceea ce îţi place. O, Allah, uşurează pentru noi această călătorie şi scurtează pentru noi distanţa ei. O, Allah, Tu eşti Stăpânul călătoriei şi Califul  pentru cei de acasă. O, Allah, păzeşte-mă de dificultăţile călătoriei, de tristeţea celor văzute şi de răul din lucruri şi din oameni.)

            ● La întoarcere, se repetă aceste cuvinte și se adăugă:

آيِبُونَ تَائِبُون عَابِدُون لِرَبِّنا حامِدُون

            Aibuna ta’ibuna ‘abiduna li rabbina hamidun. (Ne întoarcem, ne căim, îl mărim şi îl slăvim pe Domnul nostru.)

            ●  Ruga rezidentului pentru călător

            Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că:

            „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și-a luat rămas bun de la mine în felul următor:

أَسْتَوْدِعُك الله الّذِي لا تَضِيْع وَدَائِعُه

            Astaudi‘uka Allaha Al-Ladhi la tadi‘u uada’i‘uh.  (Vă las sub protecția lui Allah și cel pe care Allah îl protejează nu se abate de la drum.)

            Ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) își lua rămas bun de la ei în felul următor:

أَسْتَوْدِعُ الله دِيْنَك، وأَمَانَتك، وخَواتِيْم عَمَلك

            Astaudi‘u Allaha dinaka ua amanataka ua khauatima ‘amalik. (Pun religia ta, credinţa ta şi ultimele fapte ale tale în grija lui Allah.)

          La intrarea într-un sat sau într-un oraş:

            Suhaib (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunea atunci când intra într-un oraș sau într-un sat:

اللهُمَّ رَبِّ السَّمَاوَات السَّبْع وما أَظْلَلْن ورَبّ الأَرَضِين وما أَقْلَلْن ورَبّ الشَّياطِيْن وما أَضْلَلْن ورَبّ الرِّياح وما ذَرَيْن فإِنّا نَسْأَلك خَيْر هَذِهِ القَرْية وخَيْر أَهْلها ونَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وشَرّ أَهْلِها وشَرّ ما فيها

          Allahumma Rabba as-samauati es-sab‘i ua ma adhlalna ua Rabba al-aradina as-sab‘i ua ma aqlalna ua Rabba ash-shaiatini ua ma adlalna ua Rabba ar-riahi ua ma dharaina as-’aluka khaira hadhihi al-qariati ua khaira ahliha ua khaira ma fiha ua a‘udhu Bika min sharriha ua sharri ahliha ua sharri ma fiha.  (O, Allah, Stăpân al celor şapte Ceruri şi al tuturor celor pe care acestea le umbresc, Stăpân al celor şapte Pământuri şi al tuturor celor pe care acestea le susţin, Stăpân al diavolilor şi al tuturor acelora pe care aceştia îi îndrumă greşit, Stăpân al vânturilor şi al tuturor celor pe care acestea le împrăştie. Îţi cer din binele acestui sat, din binele locuitorilor acestuia şi din binele care se află în interiorul lui şi caut adăpost la Tine de răul din acest sat, (de) răul din locuitorii lui şi de răul aflat în interiorul lui.)

          La primirea unor veşti plăcute sau neplăcute:

            Aishah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că atunci când i se întâmpla ceva plăcut Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunea:

            Alhamdulillahi ladhi bi ni‘matihi tatimmus salihat. (Slavă lui Allah prin bunăvoinţa căruia lucrurile bune sunt îndeplinite!),

            iar când se întâmpla ceva neplăcut spunea:

الْحَمْد لله عَلَى كُلِّ حَال

            Alhamdu Lillahi ‘ala kulli hal. (Slavă lui Allah indiferent de situaţie!)

            Atunci când se ajunge într-un loc sau când se face un popas într-o călătorie:

            Jawlah ibn Hakim (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:

            „L-am auzit pe Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: «Cine spune atunci când ajunge într-un loc:

                                                   أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ

           A‘udhu bi Kalimati Ellahi at-tammati min sharri ma khalaq (Caut adăpost în Cuvintele perfecte ale lui Allah de răul pe care l-a creat!)

            nu va putea fi afectat până părăsește acel loc.»”

          Înainte de a începe un act sexual:

            Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Dacă unul dintre voi dorește să întrețină relații conjugale cu soția sa, să spună:

بِسْمِ الله اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَان وجَنِّبْ الشَّيْطان ما رَزَقْتَنَا

            Bismi Ellah, Allahumma jannibna ash-shaitana ua jannib ash-shaitana ma razaqtana (În numele lui Allah! O, Allah, îndepărtează de noi diavolul şi depărtează-l de ceea ce Tu ai binecuvântat pentru noi!)

            iar dacă Allah dorește ca din această relație să se nască un copil, acesta va fi protejat de Șeitan.” (Bukhari)

          La ora mesei:

            Jabir ibn Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:

            „L-am auzit pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând că, dacă o persoană intră în casă și Îl pomenește pe Allah, și atunci când începe să mănânce menționează numele lui Allah, Șeitan va spune: «Nu avem un loc să rămânem în această casă şi nici mâncare să mâncăm.» Dar dacă o persoană nu menționează numele lui Allah când intră în casă și nici când începe să mănânce, Șeitan va spune: «Aici aveți un loc unde să rămâneți peste noapte și un loc unde să puteți cina.»(Bukhari)

            Aishah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Înainte de a începe să mâncați, trebuie să menționați numele lui Allah, iar dacă unul dintre voi uită, să spună atunci când își amintește:

بِسْمِ الله في أَوّله وآخِره

            Bismi Ellahi fi auualihi ua akhirih. (În numele lui Allah începem şi terminăm de mâncat.)(Bukhari)

            La terminarea mesei:

            Abu Sa’id al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) termina de mâncat spunea:

الْحَمْد الله الّذِي أَطْعَمَنا وسَقَانا وجَعَلَنا مِنَ الْمُسْلِمِين

            Alhamdu Lillahi Al-Ladhi at‘amana ua saqanaha ua ja‘alana mina al-muslimin. (Slavă lui Allah care m-a îndestulat cu aceasta şi mi-a dăruit aceasta fără ca eu să am vreo forţă sau putere pentru mine însumi!)(Bukhari)

            La întâlnirea unui duşman sau a unei persoane cu autoritate:

            Abdullah ibn Qais (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că tatăl lui l-a informat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunea atunci când înfrunta un inamic:

اللهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُك في نُحُورِهم ونَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهم

          Allahumma inna naj‘aluka fi nuhurihim ua na‘udhu Bika min shururihim. (O Allah, te punem pe Tine înaintea lor şi căutăm adăpost la Tine de răutatea lor!)

           Pentru momentele dificile:

            Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să Îl implore pe Allah atunci când era abătut astfel:

لا إِلَه إِلاّ الله العَظِيْم الْحَلِيْم لا إِلَه إِلاّ الله رَبّ العَرْش العَظِيْم لا إِلَه إِلاّ الله رَبّ السَّمَاوات ورَبّ العَرْشِ الكَرِيم

            Laa ilaaha illa Allahu Al-‘Adhimu Al-Halim, laa ilaaha illa Allahu Rabbu Al-‘Arshi El-‘Adhim, laa ilaaha illa Allahu Rabbu as-samauati ua Rabbu al-ardi ua Rabbu Al-‘Arshi El-karim. (Nu există altă Divinitate în afară de Allah, Măreţul, Tolerantul. Nu există altă Divinitate în afară de Allah, Stăpânul Tronului Măreţ. Nu există altă Divinitate în afară de Allah, Domnul Cerurilor și al Pământului și Domnul Tronului Generos.)

            Abd Ar-Rahman ibn Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că tatăl lui l-a informat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            Ruga aceluia care este trist este:

اللهُمَّ رَحْمَتَك أَرْجُو فلا تَكِلْنِيْ إِلى نَفْسِي طَرْفَة عَيْن وأَصْلِحْ لي شَأْنِيْ كُلّه لا إِلَه إِلاّ أَنْت

          Allahumma rahmataka arju fa la takilni ila nafsi tarfata ‘ain, ua aslih li sha’ni kullahu laa ilaaha illa Ant. (O, Allah! După milostenia Ta tânjesc. Nu mă lăsa pradă pasiunilor sufletului meu nici pentru o clipă și îmbunătățește condiția mea. Nu există altă Divinitate în afară de Tine.)

            La nelinişte şi întristare:

            Abdullah ibn Masu’d (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „«Robul trebuie să spună atunci când este trist sau preocupat:

اللهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُك ابِن عَبْدِك ابْن أَمَتِك نَاصِيَتِي بِيَدِك مَاضٍ فِيّ حُكْمُك عَدْل فِيّ قَضَاؤُك أَسْأَلُك بِكُلّ اسْمٍ هُوَ لَكْ سَمَّيْت بِهِ نَفْسَك أَوْ أَنْزَلْتَه فِيْ كِتَابِك أَوْ عَلَّمْتَه أَحَدًا مِنْ خَلْقِك أَوْ اسْتَأثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَك أَنْ تَجْعَل القُرْآن رَبِيع قَلْبِي ونُوْرَ بَصَرِيْ وجَلاء حُزْنِيْ وذَهَاب هَمِّيْ

            Allahumma inni ‘abduka ibnu ‘abdika ibnu amatika, nasiati bi iadika, madin fiia hukmuka, ‘adlun fiia qada’uka, as’aluka bi kulli Ismin hua Lak, sammaita bihi Nafsaka au anzaltahu fi Kitabika au ‘allamtahu ahadan min khalqika au ista’tharta bihi fi ‘ilmi el-ghaibi ‘Indek, an taj‘ala Al-Qur’ana rabi‘a qalbi ua nura basari ua jala’a huzni ua dhahaba hammi (O Allah, eu sunt robul Tău, fiul robului Tău, fiul roabei Tale, fruntea mea este în mâinile Tale, urmez Hotărârea Ta şi porunca Ta este întotdeauna dreaptă. Te rog cu fiecare dintre numele Tale cu care Singur te-ai numit, sau le-ai revelat în Cartea Ta, sau le-ai dezvăluit creaţiei Tale, sau le-ai păstrat cu Tine în ştiinţa celor nevăzute te rog să faci Coranul viaţa inimii mele şi lumina pieptului meu, îndepărtarea durerilor mele şi uşurarea suferinţelor mele!),

            iar Allah îi va risipi tristețea și nelinişte și le va înlocui cu fericire.» Companionii l-au întrebat: «O, Trimis al lui Allah, trebuie să învățăm aceste cuvinte?» Profetul Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Sigur că da, cine le ascultă, să le memoreze.»(Bukhari)

            Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

            „Niciunul dintre voi să nu își dorească moartea pentru o calamitate care îl lovește; dar dacă nu poate evita să o dorească, să spună:

اللّهُمّ أَحْيِنِي ما كانَتْ الْحَياة خَيْرا لي وتَوَفّنِي إِذَا كانَتْ الوَفَاة خَيْرًا لي

            Allahumma ahini ma kanat al-haiatu khairan li ua tauaffani idha kanat al-uafatu khairan li. (O, Allah! Ține-mă în viață atâta timp cât aceasta este benefică pentru mine și ia sufletul meu atunci când moartea va fi mai bună pentru mine.)

          La îmbrăcarea pentru prima dată a unui veşmânt:

            Abu Sa’id al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:

            „Atunci când Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) îmbrăca o haină sau un turban, spunea:

              اللهُمَّ لَكَ الْحَمْد أَنْتَ كَسَوْتنِيْه أَسْأَلُك مِنْ خَيْرِه وخَيْر ما صُنِع لَهُ وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّه وشَرِّ مَا صُنِع لَه

            Allahumma Laka al-hamdu Anta kasautanih, as’aluka min khairihi ua khairi ma suni‘a lah, ua a‘udhu Bika min sharrihi ua sharri ma suni‘a lah. (O, Allah, a Ta este toată Slava, Tu m-ai îmbrăcat cu acesta [veşmântul]. Îţi cer din binele lui şi din binele din care a fost făcut acesta şi caut adăpost la Tine, departe de răul lui şi de răul din care a fost făcut acesta!)(Bukhari)

            La achiziţionarea unui lucru:

            Amr ibn Shu’aib (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că tatăl lui l-a informat că bunicul lui l-a auzit pe Profetu (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând:

            „Când unul dintre voi cumpără o sclavă sau un animal de călărit, să Îl implore pe Allah astfel:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُك خَيْرَها وخَيْرَ ما جُبِلَتْ عَلَيْه وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وشَرِّ ما جُبِلَتْ عَلَيْه

             Allahumma inni as’aluka khairaha ua khaira ma jubelat ‘alaih, ua a‘udhu Bika min sharriha ua sharri ma jubelat ‘alaih.  (O, Allah! Îţi cer să mă binecuvântezi cu binele din ea și cu virtuțile cu care ai dotat-o; și caut adăpost la Tine de răul din ea și de relele ei înclinații!)(Bukhari)

          La mânie:

            Sulaiman ibn Su’rad (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:

            „Doi bărbaţi se certau în faţa Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi unul dintre ei s-a mâniat atât de tare, încât faţa sa a devenit roşie. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Știu nişte cuvinte care l-ar calma dacă le-ar spune.» Unul dintre bărbaţii prezenţi a mers să îi spună cuvintele Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) celui furios, cerându-i să spună: «A’udhu billahi minash shaitanir rajim (Caut adăpost de Satana cel alungat).» Când a auzit acestea, persoana mânioasă a spus: «crezi că este ceva în neregulă cu mine? Mă crezi nebun? Pleacă!»(Bukhari)

 Salat al-Istikharah[11] (Rugăciunea Istikharah)

            Rugăciunea al-Istikharah este o practică bazată pe Sunnah prin care se cere călăuzirea lui Allah atunci când o persoană dorește să ia anumite decizii importante, sau când se află într-o situație dificilă și nu știe care opțiune este cea mai adecvată. De asemenea, aceasta ajută dreptcredinciosul de şoaptele lui Şeitan și de ceea ce presupune el că este bun. Omul face tot ceea ce poate pentru a obține unele lucruri, iar Allah îi va da ceea ce caută, sau nu, însă tot ceea ce Allah hotărăşte și poruncește este întotdeauna cel mai bine pentru om. Cel care caută călăuzirea lui Allah prin intermediul Rugăciunii al-Istikharah cu siguranţă nu va fi în pierdere.

            Modul de realizare al Rugăciunii al-Istikharah

          Atunci când face Rugăciunea al-Istikharah, dreptcredinciosul trebuie să realizeze două unităţi de Rugăciune: în prima unitate, se recită Surat Al-Fatiha, apoi Surat Al-Kafirun, apoi, în cea de a doua unitate, se recită Surat Al-Fatiha şi Surat Al-Ikhlas.

            Înainte de a face du’a care se face în cazul acestei Rugăciuni, persoana trebuie să Îl slăvească pe Allah, apoi să trimită salutări asupra Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), apoi spune cuvinele specifice pentru cererea călăuzirii lui Allah, după cum  Jabir ibn ‘Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:

            „Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să ne învețe să Îi cerem călăuzire lui Allah pentru toate chestiunile și situațiile așa cum ne învăța o sură din Coran și spunea: «Dacă pe unul dintre voi îl preocupă o chestiune, să realizeze două raka’at (unităţi de Rugăciune) voluntare, apoi să spună:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُك بِعِلْمِك وأَسْتَقْدِرُك بِقُدْرَتِك وأَسْأَلُك مِنْ فَضْلِك العَظِيم فَإِنَّك تَقْدِر ولا أَقْدِر وتَعْلَمُ ولا أَعْلَم وأَنْتَ عَلاّم الغُيوب اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هذا الأمر خَيْر لي في دِيْنِي ومَعَاشِي وعَاقِبَة أَمْرِي وآجِلِه فَاقْدُرْه لي ويَسِّرْه لي ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيه وإِنْ كُنْتَ تَعْلَم أنَّ هذا الأَمْر شَرّ لي في دِيْنِي ومَعَاشِي وعَاقِبَة أَمْرِي وآجِلِه فاصْرِفُه عَنِّي واصْرِفْنِيْ عَنْه واقْدُرْ لي الخَيْر حَيْثُ كان ثم أَرْضِني به

          Allahumma inni astakhiruka bi ‘ilmika ua astaqdiruka bi qudratika ua as’aluka min fadlika al-‘adhim fa Innaka taqdiru ua la aqdir, ua ta‘lamu ua la a‘lam, ua Anta ‘allamu al-ghuiub. Allahumma in kunta ta‘lamu anna hadha al-amra (și menționează necesitatea, chestiunea sau problema pe care o are) khairun li fi dini ua ma‘ashi ua ‘aqibati amri ‘ajilihi ua ajilih, faqdurhu li ua iassirhu li thumma barik li fih, ua in kunta ta‘lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini ua ma‘ashi ua ‘aqibati amri ‘ajilihi ua ajilih, fa isrifhu ‘anni ua isrifni ‘anhu ua-aqdur lia al-khaira haithu kana thumma ardini bih. (O, Allah, caut îndrumarea Ta în Ştiința Ta și caut forța în puterea Ta și Îţi cer din favorurile Tale nepieritoare, căci, cu adevărat, Tu poți în timp ce eu nu pot, și cu adevărat, Tu știi în timp ce eu nu știu, și Tu ești Cunoscătorul celor nevăzute. O, Allah, dacă știi că acest lucru (acum se menționează despre ce este vorba, în loc de cuvintele hadha lamra din duaa în limba arabă) este bun pentru mine în religia mea, în viața mea și în sfârșitul ei, atunci poruncește-l și ușurează-l pentru mine. Și dacă știi că acest lucru este rău pentru mine, în religia mea, în viața mea și în sfârșitul ei, atunci îndepărtează-l de mine și îndepărtează-mă de el și hotărăște pentru mine ceea ce este bine, oricare ar fi acesta, și fă-mă mulțumit de aceasta.)” (Bukhari)

            Cine Îl consultă pe Creator și apoi pe tovarășii lui dreptcredincioși, apoi reflectează la chestiunile lui, nu se va căi. Allah spune despre aceasta în Coranul cel Glorios:

            „... Sfătuiește-te cu ei asupra treburilor, dar o dată ce ai luat o hotărâre, încrede-te în Allah!...” [Coran, 3:159]

 Medicina Profetică pentru bolile fizice și psihice

            Musulmanul care aderă la învățăturile Islamului și care le aplică în viața lui va găsi fericirea și se va salva de bolile derivate din tulburările psihologice.  Ruga și pomenirea lui Allah se numără printre metodele cele mai importante prin care musulmanul poate preveni bolile pomenite înainte ca acestea să îl afecteze. Rugile și pomenirea lui Allah îl ajută, de asemenea, să depășească adversitățile care se ivesc. Allah Preaînaltul şi Preaslăvitul spune în Coranul cel Sfânt:

            „Noi pogorâm prin Coran ceea ce este tămăduire și îndurare pentru dreptcredincioși și nu face decât să sporească pierderea celor nelegiuiți.” [Coran,17:82]

            De asemenea, mai găsim:

            „... Spune: «El [Coranul] este pentru cei care cred ocârmuire și tămăduire, însă aceia care nu cred [au] în urechile lor surzenie și el este pentru ei rătăcire!»...” [Coran, 41:44]

            Trebuie cunoscut faptul că leacul căutat în rugile menţionate în Coranul cel Nobil și Sunnah Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu va avea efect dacă cel care aplică acest tratament nu are multă credință. Aceasta nu înseamnă că trebuie lăsate deoparte medicamentele convenționale. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:   

            „Căutați tratamentul medical, o, voi robi ai lui Allah, pentru că Allah nu a creat o boală fără a oferi şi leacul pentru aceasta.” (Ibn Hibban)

            Credinciosul trebuie să aibă grijă să nu folosească remedii care sunt interzise. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că:

            „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a interzis să fie folosit ca medicament ceva interzis.”  (Hakim)

            Ibn Al-Qayyim (Allah să aibă milă de el!) a spus:

            „Există un punct care trebuie analizat cu seriozitate. Pomenirea lui Allah, versetele din Coran și rugile care se folosesc pentru leacuri, deși sunt benefice, necesită ca individul și acela care le citește să aibă multă credință. Așa că, atunci când acestea sunt citite și nu se obține niciun rezeultat, se datorează credinței slabe a aceluia care aplică leacul, sau a bolnavului, sau unui alt motiv care evită efectivitatea tratamentului, așa cum se întâmplă și cu unele medicamente, care nu își fac efectul la unele persoane datorită naturii acestora.”[12]

            Ibn al-Qayyim (Allah să aibă milă de el!) a mai spus despre medicina Profetică:

            „Leacul pentru acest tip (de boli) are efect datorită acestor două lucruri: primul are de a face cu pacientul și al doilea cu cel care administrează tratamentul. În ceea ce îi privește pe pacienți, depinde de întregimea sufletului lor, de sinceritatea faţă de  Allah, Creatorul tuturor lucrurilor și de a căuta adăpost cu încredere în Allah. De exemplu, o persoană nu i-ar putea face rău inamicului lui cu o armă decât dacă două lucruri vor fi prezente: o armă potrivită și un braț puternic. Dacă unul dintre aceste două lucruri lipsește, rezultatul nu va fi cel așteptat. Și, mai rău decât atât ar fi dacă niciunul dintre aceste lucruri nu ar fi prezente, dacă inima persoanei este departe de Tawhid (credința în Unicitatea lui Allah), de încredere și de dependența de El. Al doilea fapt este că acela care administrează tratamentul trebuie să dea dovadă, de asemenea, de aceste două lucruri.”[13]

 Tratament prin Ar-Ruqyah Ash-Shar‘iyyah

          Acest fapt se referă la recitarea unor versete din Coranul cel Nobil și la menționarea rugilor pe care Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus, rugi care ajută la depășirea adversităților și servesc, cu voia lui Allah, ca leac împotriva unor boli.

            Abu Sa’id al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:

            „Un grup de companioni ai Profetului lui Allah a călătorit până la un trib arab unde a căutat să fie găzduit, însă aceștia au fost refuzați. Însă, şeful tribului a fost mușcat de un scorpion și a căutat pe cineva care să știe un leac pentru durerea acestuia, dar nu au găsit pe nimeni. Atunci, un bărbat din trib a spus: «Poate ar trebui să ne apropiem de acei călători care sunt în trecere și să îi întrebăm dacă ei cunosc un leac.» Când s-au apropiat de ei, au spus: «Șeful nostru a fost mușcat de un scorpion și noi am căutat să îl însănătoșim, dar nu am obținut niciun rezultat. Este vreunul dintre voi care să cunoască un leac pentru aceasta?» Unul dintre companionii Profetului a spus: «Pe Allah, cunosc leacul, dar noi v-am cerut să ne găzduiți și voi ne-ați refuzat. Eu nu vă voi da leacul dacă nu ne dați ceva în schimb.» Atunci s-au înțeles să îi dea o oaie. Companionul a recitat Surat al-Fatiha și a suflat spre el, iar șeful tribului și-a revenit și a început să meargă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Apoi le-a fost dată oaia. Unii dintre companioni și-au dat cu părerea: «Să împărțim oaia între noi.» Dar cel care a recitat a spus: «Nu facem nimic până nu îl vedem pe Trimisul lui Allah, îl informăm de ceea ce s-a întâmplat și vedem ce ne poruncește.» Când i-au povestit ce s-a întâmplat Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), acesta a spus: «Cum ai știut că această Sură se folosește pentru leacuri?» și a adăugat: «Ai făcut bine, dă-mi o parte din ceea ţi-a fost oferit ţie.» Și Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a surâs.” (Bukhari)

            Aishah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Trimisul lui Allah obișnuia să spună atunci când vizita un bolnav sau îi era adus unul în fața lui:

أَذْهِبْ البَأْس رَبّ النَّاس اِشْفِ وأَنْتَ الشَّافِيْ لا شِفَاءَ إِلاّ شِفَاؤُك شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا

            Adhhib al-Bas Rabba an-nas, ishfi ua Anta Ash-Shafi la shifa’a illa shifa’ok shifaa’an la ugha-di-ru saqama (O, Allah, eliberează de această boală o, Domn al oamenilor, însănătoşeşte.l, căci, cu adevărat, tu eşti Cel care vindecă şi nu există un alt leac cu excepţia celui oferit de Tine!).” (Bukhari)

            Ruqyah Îngerului Jibril  (Gavriil – Pacea lui Allah fie asupra sa!)

            Abu Said al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Îngerul Jibril (Pace alui Allah fie asupra sa!) a venit la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și l-a întrebat:

            „«O, Mohammed, te simți rău?» Iar el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a răspuns: «Da.» Îngerul i-a cerut să spună:

بِاسْمِ الله أَرْقِيك مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْك مِنْ شَرّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حاسِدٍ الله يَشْفِيْك بِاسْمِ الله أَرْقِيك

            Bismi Ellahi arqik min kulli shai’in iu’dhik, min sharri kulli nafsin au ‘aini hasidin Allahu iashfik, bismi Ellahi arqik. (În numele lui Allah, te descânt de orice boală care îţi poate dăuna şi de fiecare suflet sau ochi invidios. Fie ca Allah să te vindece! În numele lui Allah te descânt de orice fel de rău).” (Bukhari)

            Uthman ibn Abu Al-Aas (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că s-a plâns Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) de o durere pe care o simțea de când a devenit musulman. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus:

            „Pune mâna ta pe zona corpului care te doare și spune: «Bismillah (În numele lui Allah)» de trei ori și de șapte ori «A’udhu billahi ua qudratihi min sharri ma ajidu ua uhadhir (Caut adăpost la Allah și în puterea Lui de răul care mă afectează și mă preocupă).” (Bukhari)

            Obai ibn Ka’b (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că era cu Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) când un beduin a spus:

            „«O, Profet al lui Allah, fratele meu suferă de o durere.» Atunci Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a poruncit ca acesta să fie adus. Când s-a prezentat în fața Profetului, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a recitat Surah al-Fatiha și ultimele patru versete din Surah al-Baqarah și următoarele:

وإِلَهُكُم إِلَهٌ وَاحِد لا إِلَه إِلاّ هُوَ الرَّحْمَن الرَّحِيْم

            Ua Ilahukum Ilahun Uahid, laa ilaaha illa Hua Ar-Rahmanu Ar-Rahim.  [Coran, 2:163]

și Ayat-ul Kursi [Coran, 2:255] și din Surat ’Al-’Imran (Sura 3) următoarele:

شَهِدَ اللهُ أَنّه لا إِلَه إِلاّ هُو

Shahida Allaahu Annahu laa ilaaha illa Hu.

 și din Surat Al-’Araf (Sura 7):

إِنّ رَبّكُم الله الّذِي خَلَقَ السَّمَاوَات والأَرْض ِ

Inna Rabbakum Allahu Al-Ladhi khalaqa as-samauati ua al-ard.

 și ultimul verset din Surat Al-Mu’minun (Sura 23):

فَتَعالى اللهُ الْمَلِكُ الْحَق

Fata‘ala Allahu Al-Maliku Al-Haqq.

 și ultimul verset din Surat Al-Djinn (Sura 72):

وأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبّنا ما اتْخَذَ صَاحِبَةً ولا وَلَدًا

Ua an-nahu ta‘ala jaddu Rabbinaa mat-takhadha sahibata ua la ualada.

 și primele zece versete din Surat As-Saffat (Sura 37), și ultimele trei versete din Surat Al-Haşr (Sura 59), și ultimele două sure din Coran (Sura 113 și Sura 114):[1] În această carte, atunci când spunem Allah spune…, utilizăm traducerea sensurilor cuvintelor din versetele respective şi nu o traducere literală, deoarece nimeni nu ştie traducerea lor completă, sub toate aspectele, cu excepţia lui Allah Preaînaltul

[2]  „Puternic” în acest hadith se referă la persistența credinciosului care caută lucruri de care să beneficieze în Viața de Apoi

[3] Din moment ce ambii sunt credincioși, este un bine în amândoi

[4] Aceasta se referă la acela care spune „dacă aș fi făcut aceasta...” crezând cu certitudine că ar fi putut schimba lucrurile care s-au petrecut

[5] Semnificație: Cu adevărat aparținem lui Allah și la El ne vom întoarce. O, Allah, răsplătește-mă pentru această calamitate și îmbunătățește-mi situaţia

[6] Zad al-Ma’ad, vol. 4, pag. 188-195

[7] Djinnii sunt parte din Creaţia lui Allah Preaînaltul. Ei au unele caracteristi asemănătoare oamenilor, aşa cum sunt abilitatea de a gândi şi posibilitatea de a alege între ceea ce este bine şi ceea ce este rău, având liber arbitru. Numele lor provine din limba arabă, de la termenul جين şi înseamnă «cel ascuns vederii oamenilor». Ei diferă, însă, de caracteristicile fiinţei umane prin originea lor. Ei au fost binecuvântaţi cu o mare înţelepciune şi cu un bun raşionament

[8] Supranume al lui Iona, însemnând „Stăpânul peştelui cel mare”

[9] Direcţia spre care se îndreaptă musulmanii de fiecare dată când se roagă

[10] Pentru că atât timp cât se căieşte sincer pentru ceea ce face, Eu (Allah) îl voi ierta

[11] Rugăciunea care se face pentru ca dreptcredinciosul să fie călăuzit pe calea cea dreaptă, care ajută la luarea decizei celei mai bune pentru ceva viitor

[12] Al-Jauab al-Kafi liman saala an ad-daua-ash-Shafi (Răspunsul complet pentru cei care caută medicamentul adecvat), pag. 21

[13] Zad al-Ma’ad. Vol. 4, pag. 67-68