Spune așa cum spune Universul: «Lā ilāha illa Allah (Nu există altă divinitate în afară Allah)!» ()

 

Această carte detailează importanța primordială a expresiei „Lā ilāha illa Allah” (nu există altă divinitate în afară Allah), ajutându-ne să-L cunoaștem mai bine pe Creatorul nostru, Allah Cel Atotputernic. Ea aduce în vizor câteva suplicații foarte valoroase, toate susținute cu dovezi incontestabile din Coranul cel Nobil și Sunnah Profetului și, de asemenea, ne avertizează împotriva shirk-ului (atribuirea de parteneri lui Allah Cel Atotputernic), prezentând diferitele forme și cauze ale apariției sale.

|

 Spune așa cum spune Universul:«Lā ilāha illa Allah (Nu există altă divinitate în afară Allah)

În numele lui Allah Ar-Rahman (Cel Milostiv), Ar-Rahīm (Cel Îndurător)

Toată Slava I se cuvine lui Allah, Stăpânul lumilor, și toate binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi și asupra tuturor celor care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Cel Atotputernic să aibă milă de ei în Ziua Judecății!

d  c

 O introducere în istoria shirk-ului (atribuirea de parteneri lui Allah) și Tawhīd (Monoteism)

Allah Cel Atotputernic i-a creat pe toți adoratorii Lui ca fiind musulmani, mărturisind Unicitatea Lui; însă, diavolii au venit la aceștia, au modificat și corupt religia și credința lor. Allah Cel Atotputernic spune într-un hadith Qudsi:

„I-am creat pe robii Mei cu înclinația naturală de a se închina doar Mie, dar Șeitan este cel care îi îndepărtează de religia lor, le interzice ceea ce Eu le-am permis și le poruncește să îi asocieze pe alții cu Mine, deși el nu este îndreptățit pentru aceasta.” (Muslim)

Așadar, ori de câte ori oamenii comit vreo formă de shirk, Allah Cel Atotputernic Şi-a trimis Profeții (Pacea fie asupra lor!) cu forma de Tawhīd potrivită.

Unii dintre ei nu au crezut în Domn, în Creator, precum neamurile Thamud și Faraon... Allah Cel Atotputernic a trimis Profeți (Pacea fie asupra lor!) pentru a-i informa despre Domnul și Creatorul lor, așa cum Moise (Pacea fie asupra sa!) i-a spus lui Faraon:

„Și să te călăuzesc către Domnul tău, astfel încât tu să fii cu frică de El (să devii evlavios și să te oprești de la comiterea de păcate și de nelegiuiri, iar inima ta cea crudă să devină blândă)?” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 79:19]

Unii oameni au căzut atât de mult în necredință în ceea ce privește Numele și Atributele lui Allah încât au spus că „Allah este al Treilea din trei” și că „El are un fiu”. Mărire Lui, Allah se află deasupra a ceea ce zic ei. Allah Cel Atotputernic  spune:

„Spune (o, Mohammed): «El este Allah, (Al) Ahad (Cel care este Unul, Cel care nu are partener sau ceva similar. Nu este niciun alt Dumnezeu în afară de El. Nimeni nu împarte cu El Atributele Sale Divine, nimeni nu poate face vreunul din Actele Sale Divine şi nimeni nu este asemeni Sinelui Său Divin. El este Indivizibil şi nu trei în unul aşa cum spun creştinii. El nu a avut vreodată soţie sau copii şi El este Singurul care ne poate ierta păcatele şi care ne va judeca în Ziua Judecăţii). ~ Allah As-Samad (Cel care Își este Sieși de ajuns, Cel care este Perfect în Slava și Onoarea Sa, în Atributele Sale, în Cunoașterea Sa, în Puterea Sa, Care nu are nevoie de nimic de la creațiile Sale, dar de Care întreaga creație are nevoie, iar El nici nu mănâncă, nici nu bea și nici nu moare)! ~ El nu dă naștere și nici nu este născut ~ Și nu este nimeni egal sau comparabil cu El.»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 112:1-4]

Deși mulți dintre ei știu că Allah Cel Atotputernic este Domnul și cunosc unele dintre Numele și Atributele Lui, aceștia au făcut shirk prin asocierea de parteneri lui Allah în adorare, pe care îi iau drept idolii lor, așa cum Allah Cel Atotputernic spune:

„Iar cei mai mulți dintre ei nu cred în Allah, fără să-I facă Lui asociați (prin adorarea idolilor)!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 12:106]

Așadar, Allah Cel Atotputernic a trimis toți Profeții (Pacea fie asupra lor!), ultimul dintre ei fiind Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), pentru a chema oamenii la adorarea doar a lui Allah Cel Atotputernic și la renunțarea la adorarea altora în afara Lui, El fiind Unicul Dumnezeu demn de adorat, Cel care nu are parteneri. Allah Cel Atotputernic  spune:

„Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis (ca să le zică): «Adorați-L pe Allah și țineți-vă departe de Taghut (oricine este adorat în afară de Allah) (...)»!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 16:36]

Deoarece în timpurile noastre există multă fitnah (teste și încercări), au apărut trei categorii diferite de shirk; mai mult decât atât, de curând a apărut și satanismul. Allah este Suficient pentru noi și El este Cel mai bun Protector! Răspândindu-se ignoranța, toate aspectele s-au schimbat. Acesta este exact ceea ce Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Înainte de venirea Ceasului vor apărea încercări (fitnah) precum părți din noaptea întunecată, când un om se va trezi credincios, iar până seara el va deveni kāfir (necredincios), sau seara el va fi credincios și până dimineața va fi kāfir.” (Ibn Majah)

Nimeni nu va fi salvat de ele, decât prin cunoștințe corecte și fapte bune, așa cum este menționat într-o relatare de la Ibn Majah:

„Vor exista încercări (fitnah), când un om se va trezi credincios iar până seara va fi kāfir (necredincios), cu excepția celui căruia Allah i-a dăruit știința.” (Ibn Majah)

Îi cerem lui Allah Cel Atotputernic să ne protejeze de fitnah, de cea evidentă și de cea ascunsă!


 Ce crezi despre Allah Cel Atotputernic ?

Crezi că Allah Cel Atotputernic are o astfel de frumusețe, maiestate, măreție și glorie?

Ce crezi despre Domnul a Cărui Milă cuprinde toate lucrurile?

Ce crezi despre Domnul care Arată iubire față de creația Sa, în timp ce El este pe deplin Independent și nu are nevoie de creația Sa?

Ce crezi despre Domnul a Cărui Milă întrece Mânia Sa, iar Bunătatea Lui întrece Pedeapsa Sa?

Ce crezi despre Domnul care l-a iertat pe cel care a omorât 100 de oameni, i-a acceptat căința și l-a lăsat să intre în Paradis?

Ce crezi despre Domnul care a iertat o prostituată fiindcă i-a dat să bea apă unui câine?

Ce crezi despre Domnul care l-a iertat pe cel ce a înlăturat o creangă din calea oamenilor?

Ce crezi despre Domnul care a lăsat o femeie să intre în Paradis pentru că i-a dat fiicei sale o curmală?

Ce crezi despre Domnul care îți dă pentru o singură faptă bună de 10 ori răsplată și apoi de până la 700 ori?

Ce crezi despre Domnul care este Mulţumit de căința ta și de ascultarea ta, răspunde rugilor tale și îți înlătură nefericirea?

Ce crezi despre Domnul care coboară la cel mai jos nivel al Cerurilor și te cheamă pentru a te ierta, a îți accepta căința, a îți da speranță, iar acest lucru se petrece în fiecare noapte?

Ce crezi despre Domnul care se rușinează de creația Sa „da, Allah Cel Atotputernic se simte rușinat de creația Sa!” Ce crezi despre Domnul care se rușinează de cei care Îl venerează?

Ce crezi despre Domnul care este Cel Frumos, Cel Bun, Cel plin de Compasiune, Cel Generos, Iertătorul, Îngăduitorul (...)? (Allah Cel Atotputernic, Preamărită și Slăvită fie Maiestatea Sa!),

Cel mai frumos lucru în această viață este cunoașterea lui Allah Cel Atotputernic cu Numele și Atributele Sale. Allah Cel Atotputernic  spune:

 „Ale lui Allah sunt Numele cele mai frumoase! Chemați-L cu ele și depărtați-vă de aceia care schimonosesc Numele Lui (le deformează și se abat cu ele de la adevăr)! Ei vor fi răsplătiți după ceea ce fac!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 7:180]

Ibn Al-Qaiyym (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Mă mir de cel care L-a cunoscut bine pe Allah Cel Atotputernic și nu L-a iubit. Mă mir de cel care știe cât de profitabilă este adorarea Lui și nu L-a adorat. Mă mir de cel care știe ce pierdere mare va suferi dacă se va întoarce de la El și totuși nu-L ascultă.”

Cea mai bună metodă de a intra în Paradis este a cunoaște Numele Sale, a crede în ele și a te comporta în conformitate cu ele. S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Allah are nouă zeci și nouă de Nume, o sută fără unul, oricine le va cunoaște, va intra în Paradis.” (Bukhari și Muslim)

Cel mai bun mod prin care Allah Cel Atotputernic poate fi adorat este cunoașterea Numelor și Atributelor Sale.

Abu Al-Qasim At-Tamimi (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Unii învățați au spus: «Prima acțiune obligatorie pe care Allah Cel Atotputernic a prescris-o creației Sale este aceea de a-L cunoaște, căci dacă oamenii Îl cunosc, Îl vor adora în mod corespunzător[1]».”

Imam Bukhari (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Cunoștințe înainte de vorbă și faptă.”

Allah Cel Atotputernic  spune:

„Deci să știi (o, Mohammed!) că nu există altă divinitate afară de Allah și cere iertare pentru păcatele tale (…)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 47:19]

Cea mai măreață ayah (verset) din Coran vorbește despre Numele și Atributele lui Allah Cel Atotputernic. Este vorba despre „Ayat-ul-Kursi”. Este o ayah binecuvântată ce cuprinde zece enunțuri și toate vorbesc despre Numele Frumoase și Atributele Sublime ale lui Allah Cel Atotputernic.

A fost relatat sub autoritatea lui Ubayy ibn Kaʻb (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus:

 „O, Abu Mundhir! Știi care ayah, din Cartea lui Allah, este cea mai măreață? Am răspuns: «„(Allah lā ilāha illā Huwa-l-Haiyul-Qayyūm)” Allah! Nu există divinitate afară de El, Cel Viu, Al-Qayyūm (Veşnicul)... (2:255)» Atunci, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) m-a bătut pe piept și a spus: «Bucură-te de aceste cunoștințe, o, Abu Al-Mundhir.»(Muslim)

 Îl cunoști pe Allah Cel Atotputernic?

Acesta este Allah Cel Atotputernic 

Acesta este Allah, Cel fără niciun partener:

„Spune (o, Mohammed): «El este Allah, (Al) Ahad (Cel care este Unul, Cel care nu are partener sau ceva similar. Nu este niciun alt Dumnezeu în afară de El. Nimeni nu împarte cu El Atributele Sale Divine, nimeni nu poate face vreunul din Actele Sale Divine şi nimeni nu este asemeni Sinelui Său Divin. El este Indivizibil şi nu trei în unul aşa cum spun creştinii. El nu a avut vreodată soţie sau copii şi El este Singurul care ne poate ierta păcatele şi care ne va judeca în Ziua Judecăţii). ~ Allah As-Samad (Cel care Își este Sieși de ajuns, Cel care este Perfect în Slava și Onoarea Sa, în Atributele Sale, în Cunoașterea Sa, în Puterea Sa, Care nu are nevoie de nimic de la creațiile Sale, dar de Care întreaga creație are nevoie, iar El nici nu mănâncă, nici nu bea și nici nu moare)! ~ El nu dă naștere și nici nu este născut ~ Și nu este nimeni egal sau comparabil cu El.»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 112:1-4]

Acesta este Allah…Cel Milostiv, Cel Îndurător

Vei afla că Lui îi place să-i facă pe cei care Îl adoră să știe despre Mila Sa. Allah Cel Atotputernic  spune:

„Vestește (o, Mohammed) robilor Mei că Eu sunt Al-Ghafūr (Iertătorul), Ar-Rahīm (Îndurătorul) (acelora care se căiesc și săvârșesc bine).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 15:49]

(…) iar Îndurarea Mea cuprinde toate lucrurile (…)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 7:156]

Mai mult decât atât, vei afla că El este mult mai Milostiv decât o mamă cu copilul ei

A fost relatat că ʻOmar ibn Al-Khattāb (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

„Câțiva prizonieri au fost aduşi la Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), printre care și o femeie care căuta (pe cineva), iar atunci când și-a găsit copilul printre prizonieri, l-a luat, l-a îmbrățișat și l-a pus la pieptul ei. Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a întrebat: «Credeți că această femeie și-ar arunca copilul în foc?» Am spus: «Nu, (jurăm) pe Allah!» Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Allah este mai Milostiv cu robii Săi, decât este această femeie cu copilul ei.»(Bukhari și Muslim).

Dacă necredinciosul (kāfir) ar cunoaște cât de mare este Mila lui Allah, ar spera la Paradisul Lui

S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Dacă necredinciosul (kāfir) ar ști cât de mare este Mila lui Allah, el nu ar pierde speranța Paradisului.” (Muslim)

Mila Lui face ca animalele, insectele și alte creaturi să fie milostive unele cu altele   

S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Există o sută (de părți) ale Milei lui Allah  și dintre acestea El a pogorât doar o parte de Milă asupra djinnilor, oamenilor, animalelor și  insectelor. Și datorită acestei (singure) părți, ei arată compasiune unul față de celălalt și chiar și fiara își tratează puiul cu afecțiune.” Într-o altă relatare, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „(…)  chiar și  calul își ridică copita ca nu cumva să-și rănească puiul. Iar Allah a păstrat cele nouăzeci și nouă de părți de Milă să-i trateze El cu acestea pe robii săi, în Ziua Învierii.” (Bukhari și Muslim)

El coboară în fiecare noapte și îi caută pe cei care Îl adoră ca să reverse Mila Lui asupra lor

S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Domnul nostru Cel Binecuvântat și Preaînaltul coboară în fiecare noapte la Cerul din dunya (Cerul cel mai de jos, al acestei lumi), când rămâne ultima treime din noapte și spune: «Cine Mă cheamă (face duʻā’), pentru ca Eu să-i răspund lui? Cine Îmi cere pentru a îi da lui? Cine își cere iertare de la Mine, pentru ca Eu să-l iert?»”  (Muslim şi Tirmidhi)

 Acesta este Allah „Cel Bun, Cel Atotputernic ,Preaînaltul”

S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„O oameni, Allah este Bun și nu acceptă decât ceea ce este bun.” (Muslim)

Acesta este Allah… Dăruitorul, Îngăduitorul, Cel Atotputernic și Cel Măreț.

S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Allah este Blând și Iubește blândețea și Oferă (răsplată) pentru blândețe, ceea ce nu Oferă pentru asprime.” (Muslim)

Allah Cel Atotputernic, Cel Măreț Râde… există ceva mai frumos decât acesta?

Nu vom fi lipsiți de bunătatea unui Domn care Râde. S-a relatat că Abu Razin (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

«O, Mesager al lui Allah! Allah Râde?» El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Da.» Am spus: «Atunci nu vom fi niciodată lipsiți de la bunătatea unui Domn care Râde.»(Muslim)

Felicitări celui căruia Allah Cel Atotputernic îi Zâmbește!

S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Atunci când Domnul tău îi Zâmbește unui rob în această viață, acesta (robul) nu este tras la răspundere.”  (Ahmad clasificat ca fiind  sahih de către Albani)

O, Allah, fă-ne și pe noi dintre ei, o, Cel mai Milostiv dintre cei milostivi!

Cel căruia Allah îi Zâmbește va fi primit în Paradis

S-a  relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus despre ultimul om care va intra în Paradis:

(…) El va spune: «O, Domnul meu! Nu mă face dintre cei mai mizerabili din creația ta!» și va continua să Îl roage pe Allah, până când Allah va Râde (datorită vorbelor lui), iar atunci când Allah va Râde, El îi va spune: «Intră în Paradis.», iar el va intra. Allah îi va spune: «Cere ce îți dorești». Iar el Îi va cere lui Allah și va cere multe lucruri, fiindcă Allah îi va reaminti să ceară anumite lucruri spunând «Cere cutare, cutare» (...)(Bukhari)

 Acesta este Allah, Al-Wadūd (Cel plin de iubire),

 Cel Atotputernic, Cel Măreț

Imam Bukhari (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Al-Wadūd înseamnă «Cel plin de iubire». Așadar El întrece creația în iubire.” Allah Cel Atotputernic spune:

„O, voi cei care credeți! Acela dintre voi care se leapădă de religia sa (să știe că) Allah va aduce (în locul lui) un neam (de oameni) pe care-i iubește și care-L iubesc pe El (…)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 5:54]

Așadar, El, Cel Atotputernic, a menționat prima dată Iubirea Sa pentru cei care-L adoră cu devotament, înainte de a menționa iubirea lor pentru El, Cel Atotputernic.

Mai mult decât atât, Allah Cel Atotputernic Iubește să-i întâlnească pe cei care Îl iubesc

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Pe oricine iubește să Îl întâlnească pe Allah, Allah Iubește să îl întâlnească și pe oricine urăște să Îl întâlnească pe Allah, Allah urăște să îl întâlnească.” (Bukhari)

El, de asemenea, Iubește să Îl pomeneşti

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

 „(Sunt) două vorbe, ușoare pentru limbă, grele pe Balanţă, iubite de Cel Milostiv (Ar-Rahman) și acestea sunt: «Subhān Allahi ūa bi-hamdihi, subhān Allahi-l-ʻAžim – Slavă și Laudă lui Allah, Slavă lui Allah Cel Măreț!»(Bukhari și Muslim)

El Iubește urmele și semnele (urmele picăturilor de lacrimă din ochii tăi și semnele de pe picioarele tale)

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Nimic nu-I este mai drag lui Allah decât două picături și două semne: o picătura de lacrimă vărsată de frica lui Allah și o picătură de sânge vărsată pe Calea lui Allah. Cu privire la cele două semne, acestea sunt: semnul făcut pe Calea lui Allah și semnul lăsat de actele de adorare obligatorii ale lui Allah Cel Măreț.” (Tirmidhi)

El, Cel Atotputernic, se apropie de tine mai mult decât te apropii tu de El

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Domnul meu a spus: «Dacă robul meu se apropie de Mine cât lungimea unei palme, Eu mă voi apropia de el cât lungimea unui cot, dacă se apropie de Mine cât lungimea unui cot, Eu mă voi apropia de el cât lungimea unui braț, dacă el vine la Mine mergând, Eu mă voi duce la el Alergând.”  (Bukhari)

 Acesta este Allah, Cel Atoateiertător, Cel mai Iertător, Cel Măreț, Cel Atotputernic

Vei descoperi cât de vastă este generozitatea Sa la iertare:

Allah Cel Atotputernic  spune:

 „(...) Domnul tău este Darnic la iertare (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 53:32]

Mai mult decât atât, El, Cel Atotputernic, Iartă toate păcatele:

Allah Cel Atotputernic  spune:

„Spune: «O, voi robii Mei, care ați întrecut măsura în defavoarea voastră (ați săvârșit păcate împotriva voastră înșivă, prin exagerările voastre), nu deznădăjduiți în privința îndurării lui Allah (în privința iertării Sale)!» Allah iartă toate păcatele (celor care se căiesc și cred). El este Al-Ghafūr (Atoateiertătorul), Ar-Rahīm (Cel Îndurător).»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 39:53]

Allah Cel Atotputernic își Întinde Mâna pentru a-i ierta pe păcătoși

S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Allah Cel Atotputernic Își întinde Mâna în timpul nopții pentru a accepta căința celor care au păcătuit în timpul zilei și Își întinde Mâna în timpul zilei pentru a accepta căința celor care au păcătuit pe timpul nopții, (iar aceasta va continua) până când Soarele va răsări de la vest (până în Ziua Învierii).” (Muslim)

El, Cel Atotputernic, se bucură atunci când robii Săi se căiesc

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Allah se Bucură de căința robului Său mai mult decât s-ar bucura oricare dintre voi când își găsește cămila pierdută în deșert.” (Bukhari, Muslim)

Allah Cel Atotputernic îi Iubește pe cei care se căiesc în mod constant

Allah Cel Atotputernic  spune:

(...) Allah îi Iubește pe cei care se căiesc și îi Iubește pe cei care se curăţesc.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:222]

El, Cel Atotputernic, schimbă faptele rele cu cele bune

Allah Cel Atotputernic spune:

„Afară de acela care se căiește, crede și săvârșește fapte bune; acestora le va schimba Allah faptele rele cu fapte bune, căci Allah este Ghafūr (Iertător), Rahīm (Îndurător); (cu cei care se căiesc, cred și săvârșesc fapte bune).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 25:70]

El, Cel Atotputernic, Acoperă în această viață și Iartă în Viața de Apoi

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Unul dintre voi se va apropia de Domnul său până când El îl va acoperi și va întreba: «Ai comis păcatul acesta și acesta?» El va răspunde: «Da». Atunci, Allah va spune: «Ai comis păcatul acesta și acesta?» El va spune: «Da». Atunci Allah va întreba: «Ai comis păcatul acesta și acesta?» El va spune: «Da». Iar Allah îl va face să mărturisească (toate păcatele) și îi va spune: «Ți-am Acoperit (păcatele) în această viață, iar astăzi le voi Ierta pentru tine.»” (Bukhari)

 Acesta este Allah, Cel Modest, Cel mai Generos (Cel mai Generos față de cel care cere)

Allah Cel Atotputernic este Cel mai Milostiv, Cel Căruia I se poate cere și Cel mai Generos Care poate oferi. S-a relatat sub autoritatea lui Salman (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

 „Domnul tău este Darnic și Generos, așadar, dacă un rob își ridică mâinile (în rugă), Lui îi este rușine să i le întoarcă goale și respinse.” (Abu Dawud și Tirmidhi)

Felicitări celui pe care Allah l-a acoperit (i-a ascuns greșelile)

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Robului ale cărui greșeli îi sunt ascunse de Allah în această viață îi vor fi acoperite (greșelile sale) și în Ziua Judecății.” (Muslim)

El îl Acoperă pe cel care acoperă greșelile unui musulman

S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Oricui acoperă greșelile unui musulman, Allah îi va acoperi greșelile în Ziua Judecății.” (Muslim)

El îl Pedepsește pe cel care divulgă greșelile musulmanilor

S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

 „O, voi cei care ați rostit cuvinte de credință, dar credința nu a intrat în inimile voastre! Nu îi bârfiți pe musulmani și nu le căutați greșelile, deoarece celui care va căuta greșelile lor, Allah îi va căuta greșelile sale, chiar dacă se află într-o casă.” (Ahmad și Abu Dawud)

 Acesta este Allah, Cel Mulțumitor și Cel Blând

Așadar răsplata va fi multiplicată. Allah Cel Atotputernic spune:

„Dacă voi (o, musulmani) Îi veţi face lui Allah un împrumut frumos (cheltuiţi făcând milostenie pe Calea lui Allah cu bunătate), atunci El vi-l va da înapoi dublat şi vă va ierta pe voi (pentru păcatele voastre). Şi Allah este Shakūr (Mulţumitor faţă de cei care cheltuiesc făcând milostenie, crescând răsplata pentru acţiunile lor), Halīm (Îngăduitor).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 64:17]

O faptă bună va fi răsplătită de 700 de ori și chiar de mai multe ori.

S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Fiecare faptă a fiului lui Adam va fi răsplătită între 10 și 700 de ori.” (Muslim)

Allah Cel Atotputernic spune:

„Pilda acelora care dau (din) averea lor pe Calea lui Allah este ca pilda grăuntelui care face șapte spice și în fiecare spic sunt o sută de grăunțe, căci Allah înmulțește (răsplata) celui care voiește El. Allah este Wāsi’ (Cel cu Har Nemărginit), ‘Alīm (Omniscient, Atoateștiutor).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:261]

El, Cel Atotputernic, acceptă o îmbucătură sau o curmală și o face cât un munte

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„De la cel care dă milostenie chiar și numai o curmală din ceea ce a fost obținut prin mijloace bune - Allah nu primește decât ceea ce este bun - Allah o primește cu Dreapta Sa, apoi înmulțește răsplata sa pentru acea persoană (care a dat-o) și o face să crească, așa cum își îngrijește unul dintre voi mânzul său, până ce ajunge asemenea unui munte.” (Bukhari și Muslim)

Cu o jumătate de curmală El, Cel Atotputernic, te va salva de Foc

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

 „Feriţi-vă de Foc chiar şi numai cu oferirea ca milostenie a unei jumătăți de curmală.” (Bukhari şi Muslim)

 Acesta este Allah, Dăruitorul, Întreținătorul,

 Cel Atotputernic, Preaînaltul

Allah Cel Atotputernic spune:

„Ci Allah este Ar-Razzāq (Întreţinătorul), Al-Matīn (Cel Statornic).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 51:58]

Toate creaturile primesc din Mila Lui, iar El, Cel Atotputernic, spune:

„Și nu este viețuitoare pe Pământ a cărei hrană să nu fie în Grija lui Allah. El Ştie locul ei de sălaș și locul în care ea va muri. Totul este într-o Carte deslușită (tablele păstrate).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 11:6]

Mai mult decât atât, El, Cel Atotputernic, își revarsă bunătatea asupra creaturilor Sale, ziua și noaptea.

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Mâna lui Allah este plină și nu este afectată de cheltuirea continuă, zi și noapte.” El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus: „Vedeți ce a cheltuit de când a creat Cerurile și Pământul? Cu toate acestea, ceea ce este în Mâna Sa nu s-a diminuat, iar Tronul lui este peste apă.” (Bukhari)

Allah Cel Atotputernic spune:

„Domnul vostru este un Domn Unic. Nu există divinitate în afară de El. El este Ar-Rahman (Cel Milostiv), Ar-Rahīm (Cel Îndurător).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:163]

 Acesta este Allah, care este Frumos

 în Atributele și Acțiunile Sale

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  „Allah este Frumos și Iubește frumusețea.” (Muslim)

Allah Cel Atotputernic spune: „Și încrede-te în Cel Veșnic Viu (în îndepărtarea răului și vicleniei lor) (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 25:58]

El Cel Atotputernic spune: „Allah! Nu există divinitate afară de El, Al-Hayy (Cel Viu), Al-Qayyūm (Cel Veşnic)! Nici aţipirea, nici somnul nu-L cuprind! (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:255]

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Cel Atotputernic  nu doarme și nici nu este potrivit pentru El să doarmă.” (Muslim)

Acesta este Allah, Întâiul, Cel care nu are început, Cel din urmă, Cel care nu are sfârșit

El, Cel Atotputernic, mai spune, de asemenea: „El este Al-Awwal, Al-Akhir, Až-Žahīr, Al-Batīn (Întâiul și Cel de pe urmă, Cel de deasupra tuturor și Cel ascuns).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 57:3]

Acesta este Allah: Stăpânitorul, Cel Sfânt, Cel Atotputernic

Allah Cel Atotputernic  spune:

„El este Allah, afară de care nu este alt Dumnezeu, Al-Mālik (Stăpânitorul), Al-Quddūs (Cel Sfânt şi Preaînalt), As-Salām (Cel care este în afara oricărui fel de imperfecţiune, Făcătorul de pace), Al-Mu’mīn (Cel care îi apără pe profeţii şi trimişii Săi, oferindu-le miracole şi semne – Apărătorul credinţei), Al-Muhaymin (Cel care veghează asupra creaţiei Sale), Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic), Al-Jabbār (Cel care va domina întotdeauna şi în Faţa Căruia toate creaturile se supun), Al-Mutakabbir (Cel Preamărit, Suveranul, Grandiosul). Slava şi Măreţia sunt ale lui Allah, Care este mai presus de ceea ce ei Îi asociază ca parteneri Lui.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 59:23]

Acesta este Allah, Făcătorul, Creatorul, Dătătorul de chipuri

Allah Cel Atotputernic  spune:

„El este Allah: Al-Khāliq (Creatorul), Al-Bāri’ (Cel care îi oferă creaţiei Sale forma cea mai potrivită, în concordanţă cu misiunea pe care fiecare creaţie o va primi), Al-Musaūir (Dătătorul de chipuri). Lui Îi aparţin Al-Asma’ Al-Husna (cele mai frumoase Nume). Toate Cele care sunt în  Ceruri şi pe Pământ Îl slăvesc pe El (ei slăvesc Numele lui Allah prin cuvinte care neagă orice fel de imperfecţiune). El este Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic), Al-Hakīm (Cel Înţelept).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 59:24]

 Principii legate de Numele și Atributele lui

 Allah Cel Atotputernic

 1. Toate Numele lui Allah Cel Atotputernic  sunt cele mai frumoase și toate Atributele Sale sunt sublime

Allah Cel Atotputernic  spune: „Ale lui Allah sunt Numele cele mai frumoase!(...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 7:180]

 2. Nu au niciun defect și sunt departe de orice rău

S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus în timp ce era într-o discuție privată cu Domnul Său (rugăciune): „Și răul nu este de la Tine.” (Muslim)

 3. Nimic din creația Sa nu este similară Lui

(...) Nu este nimic asemenea cu El (nu are nimeni Calităţile Sale) (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 42:11]

„Și oare cel care creează este la fel ca acela care nu creează? Oare voi nu sunteţi cu luare aminte (ca să vă daţi seama de această greşeală)?” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 16:17]

 4. Allah Cel Atotputernic  nu poate fi cunoscut decât prin Nobilul Coran și prin Sunnah

Allah Cel Atotputernic  spune:

„Dar printre oameni sunt unii care discută despre Allah, fără de știință, fără călăuzire și fără Carte Luminătoare, ~ Întorcându-se într-o parte cu semeție, pentru a-i abate (pe oameni) de la Calea lui Allah. Aceștia vor avea parte de rușine în această viață și îi vom face pe ei să guste în Ziua Învierii chinul Focului.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt,  22:8-9]

A vorbi despre Allah Cel Atotputernic departe de adevărul Cărții și al Sunnei autentice este un păcat mare. Allah Cel Atotputernic  spune:

 „Și nu urma (lucrul despre) care nu ai cunoștință (prin auz, văz sau rațiune)! Auzul, și văzul, și inima, pentru toate acestea vei fi întrebat (vei răspunde pentru ceea ce li se atribuie lor în Ziua Învierii)!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 17:36]

„Și cine este mai nelegiuit decât acela care născocește minciuni pe seama lui Allah sau socotește mincinoase versetele Lui? Iar cei nelegiuiți nu vor izbândi!”  [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 6:21]

 5. Întreaga creație nu Îl poate cuprinde cu știința în niciun mod:

„El știe ceea ce se află în fața lor și ceea ce se află în urma lor, în vreme ce ei nu-L cuprind cu știința.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 6:21]

Ibn Kathir (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Aceasta include, de asemenea, cunoștințele cu privire la Atributele Sale Onorabile pe care niciun Mesager, Trimis sau înger ales nu le poate cunoaște fără Permisiunea lui Allah. În același fel, El, Cel Atotputernic, spune:(...) Și ei nu pricep nimic din Ştiința Sa în afară de ceea ce El Voiește (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:255] și El, Cel Atotputernic, spune de asemenea: „El Ştie ceea ce se află în fața lor și ceea ce se află în urma lor, în vreme ce ei nu-L cuprind cu știința.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 20:111]

Frumusețea lui Allah Cel Atotputernic, Măreția Numelor și Atributelor Sale sunt mult prea multe pentru a putea fi enumerate de Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), fapt pentru care el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a găsit altă cale decât să Îl implore, spunând: „Nu te pot lăuda destul, Tu ești așa cum Te-ai Lăudat Singur.” (Muslim)

 6. Memorarea și ocrotirea Numelor Frumoase ale lui Allah Cel Atotputernic

Mulți învățați au vorbit despre ideea ocrotirii Numelor frumoase ale lui Allah Cel Atotputernic despre care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oricine le va învăța, va intra în Paradis.” (Bukhari și Muslim)

Opinia învățaților cu privire la acest subiect poate fi rezumat după cum urmează:

1.         Învățarea și cunoașterea înțelesurilor lor

2.         Respectarea drepturilor lor crezând în ele, mărturisirea lor și comportamentul conform lor

3.         Învățarea lor pe de rost și chemarea lui Allah cu ele.

 7. Chemarea lui Allah Cel Atotputernic cu Numele Sale frumoase

Allah Cel Atotputernic  spune: „Ale lui Allah sunt Numele cele mai frumoase! Chemaţi-L cu Ele(...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 7:180]

Chemarea lui Allah Cel Atotputernic prin Numele și Atributele Sale poate fi împărțită în trei categorii:

a)        invocarea cererii

-            Aceasta este o categorie foarte bine cunoscută şi înseamnă a-I cere lui Allah Cel Atotputernic tot ceea ce ai nevoie, a-I cere să îți dea bunătate și să înlăture răul, precum și a-I cere iertare, milă, provizii etc. De exemplu:

1.         a-I cere iertare fiindcă El este Atoateiertătorul, așa cum spune Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):

2.         „Rabb ighfir lī wa tubb ‘alayya innaka anta at-Taūāb al-Ghafūr (O Allah, iartă-mă și acceptă-mi căința, pentru că Tu ești cel care acceptă căința, Cel Iertător).” (Abu Dawud și Tirmidhi)

3.         a-I cere hibah (cadou și grație) pentru că El, Cel Atotputernic, spune:(...) căci Tu ești Al-Wahhāb (Cel Darnic)!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 3:8]

4.         a-I cere iertarea pentru că El este Atoateiertătorul așa cum a făcut-o Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în ruga din Laylat Al-Qadr: „Allāhumma innaka ‘afūn tuhibb al-‘afūa fa’affu ‘anni” („O Allah! Cu adevărat Tu ești Atoateiertătorul, şi Iubești să ierți, deci iartă-mă).” (Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Hakim)

5.         a-I cere vindecarea, fiindcă El este Vindecătorul. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Adhhib al-nās Rabb annās, wa’shfi anta al-Shāfī, lā shifā’a illa shifā’uka” (Ia durerea, o, Domn al omenirii și Dăruiește vindecarea, pentru că Tu ești Vindecătorul, și nu este altă vindecare decât Vindecarea Ta).”  (Bukhari și Muslim)

b)        invocarea slavei și a cuvintelor elogioase

S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Cea mai bună rugă/invocare este Al-Hamdu-Lillah (Laudă lui Allah)(Tirmidhi)

  Aceasta se referă la ruga prin care robul își declară dragostea pentru Allah Cel Atotputernic și Îl Slăveşte pentru Îndurarea și Binecuvântările Sale, Slăvindu-L așa cum trebuie Slăvit cu Numele Sale frumoase și Atributele Sale sublime.

De exemplu: suplicația oamenilor din Paradis, atunci când aceștia se află în cea mai perfectă stare de binecuvântare și milă și atunci când inima lor se umple de dragoste pentru Domnul lor, vor spune: „Al-Hamdu-Lillāhi rabbi Al-‘Ālamīn (Laudă lui Allah, Domnul lumilor!)”.

Allah Cel Atotputernic spune:

„Rugăciunea lor în ele va fi «Mărire Ție, o, Allah!», iar salutul lor în ele va fi «Pace (vouă)!», iar sfârșitul rugăciunii lor va fi «Laudă lui Allah, Domnul lumilor!»[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 10:10]

Un alt exemplu: ceea ce Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Allāhumma anta al-awwal fa laysa qablaka shay’un, wa anta al-ākhir fa laysa baʻdaka shay’un, wa anta ath-thāhir fa laysa fawqaka shay’un, wa anta al-bātin fa laysa dūnaka shay’un (O, Allah! Tu ești Întâiul, nimic nu este înaintea Ta; Cel din urmă, nu este nimic după Tine; Stăpânitorul, nu este nimic deasupra Ta; Cel ascuns, nimic nu este sub Tine!)(Muslim)

c)         invocarea adorării și a credinței

Reprezintă dedicarea tuturor actelor de adorare, credință, frică, speranță, dragoste, umilință doar lui Allah Cel Atotputernic, după cum Allah spune:

„Spune (o, Mohammed): «Cu adevărat, Îl invoc numai pe Domnul meu (Allah, Cel fără parteneri) şi nu-I fac Lui niciun asociat!»”  [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 72:20]

Ibn Kathir (Allah să aibă milă de el!) a spus: „«Îl invoc numai pe Domnul meu» înseamnă că eu Îl ador doar pe Domnul meu, fără niciun partener. Îi caut ajutorul, îmi pun încredea în El și nu Îl asociez cu nimeni altcineva.”[2]

 Este interzis a se folosi oricare dintre Numele Frumoase ale lui Allah Cel Atotputernic drept nume pentru alții

Regula despre acest subiect: Ibn Kathir (Allah să aibă milă de el!) a spus: „În concluzie, există câteva Nume ale lui Allah Cel Atotputernic care sunt folosite drept nume pentru alții decât El[3]. Însă, câteva Nume ale lui Allah Cel Atotputernic sunt exclusiv pentru Allah, precum Allah, Al-Khāliq (Creatorul), Ar-Rāziq (Întreținătorul), Ar-Rahman (Cel Milostiv) și așa mai departe.”[4]

De exemplu: este relatat sub autoritatea lui Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Cel mai disprețuit nume în ochii lui Allah  în Ziua Învierii va fi cel al unui om care se numește Mālik Al-Amlak (regele regilor), pentru că nu există alt Rege decât Allah.” Și în altă relatare: „Cel care va merita Mânia lui Allah în Ziua Judecății(...).” (BukharI și Muslim)

 Schimbarea acestor nume

S-a relatat sub autoritatea lui Hani ibn Yazid (Allah să fie mulțumit de el!) că porecla sa era Abu Al-Hakam (Tatăl Judecății).  Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus:

«Allah este Al-Hakam și la El este Judecata finală, așadar de ce te numești așa?» El a răspuns: «Atunci când oamenii mei se ceartă în vreo chestiune, vin la mine pentru a judeca între ei; iar atunci când judec între ei, ambele părți sunt mulțumite de judecata mea.» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cât de bine este acesta! Ai copii?» El a răspuns: «Da, Shuraih, Muslim și ʻAbd Allah.» Atunci Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a întrebat: «Cine este cel mai mare?» El a răspuns: «Shuraih.» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Atunci (începând de acum) vei fi cunoscut drept Abu Shuraih.»” (Bukhari și Abu Dawud)

 Națiuni ce au urmat calea greșită în ceea ce privește Numele și Atributele lui Allah Cel Atotputernic

Allah Cel Atotputernic  spune:

(...) depărtați-vă de aceia care schimonosesc Numele Lui (le deformează și se abat cu ele de la adevăr)! Ei vor fi răsplătiți după ceea ce fac!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 7:180]

Atunci când diavolul a eșuat în a-i face pe fiii lui Adam (Pacea fie asupra sa!) să uite de Allah Cel Atotputernic, el i-a păcălit schimbându-le religia lor înnăscută. El i-a făcut să uite Numele frumoase ale lui Allah Cel Atotputernic, Atributele Perfecțiunii Sale și Maiestatea Sa. Astfel, aceștia au ajuns să creadă într-un alt Dumnezeu decât Allah Cel Atotputernic și un alt Domn decât Creatorul lor. Ei au ajuns să creadă într-un Dumnezeu ce are atribute imperfecte, căruia îi sunt atribuite neputința, imperfecțiunea, oboseala și încarnarea (Dumnezeu încarnat în om) în timp ce cred că ceea ce fac este bine. Care sunt aceste națiuni?

Evreii Îl descriu pe Allah ca fiind Sărac

Allah Cel Atotputernic spune despre evrei:

„Allah a auzit vorbele acelora care au zis: «Allah este sărac, iar noi suntem bogați (...)»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 3:181]

Ei Îl descriu pe Allah Cel Atotputernic ca fiind Zgârcit

Allah Cel Atotputernic spune:

 „Și zic iudeii: «Mâna lui Allah este închisă (în sensul că El nu ar fi Generos)!», însă mâinile lor sunt închise și blestemați au fost pentru ceea ce au spus. Dimpotrivă, Mâinile Lui sunt larg deschise și El Dăruiește după cum Voiește (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 5:64]

Imam Ibn Kathir (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Allah Cel Atotputernic spune că evreii Îl descriu ca fiind un zgârcit. Allah este cu mult mai presus de ceea ce Îi atribuie Lui. Evreii mai susțin, de asemenea, că El este Sărac.”[5]

Cei din Al-Ashʻari sunt mai răi decât evreii

Evreii au spus: „Mâna lui Allah este înlănțuită.” Aceștia au afirmat că Allah Cel Atotputernic are o Mână, însă sectele deviante precum Al-Ashaʻrah, Al-Jahmiyyah și altele au spus: „El nu are nicio mână”; mai mult decât atât, aceștia au negat Însușirile lui Allah Cel Atotputernic precum Fața, Ochiul și așa mai departe, iar pentru ceea ce nu au putut nega, au fabricat interpretări figurative într-un mod corupt. Deci, ei au fost toți de acord cu denaturarea Numelor și Atributelor lui Allah Cel Atotputernic, însă au avut opinii diferite cu privire la metodele de a face acest lucru.

Evreii și creștinii susțin că „Allah are un fiu”

Allah Cel Atotputernic spune:

 „Iudeii zic: «Uzayr (numele arabizat al lui Ezra, aşa cum apare în Coran) este fiul lui Dumnezeu!», iar creştinii zic: «Mesiah este fiul lui Dumnezeu!» (...)”  [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 9:30]

Atunci Allah Cel Atotputernic le-a răspuns în aceeași ayah (verset) spunând:

(...) Acestea sunt cuvintele lor, (rostite) cu gurile lor. Ei spun vorbe asemănătoare cu ale acelora care nu au crezut de dinaintea lor - Allah să-i nimicească (Să-i blesteme)! Cum (se înșală ei), îndepărtându-se (de Adevăr)!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 9:30]

Creștinii nu fac diferență între Allah Cel Atotputernic și oameni

Acesta este ceea ce au spus creștinii. Allah Cel Atotputernic  spune:

 „Necredincioși sunt aceia care spun: «Dumnezeu e Mesiah, fiul Mariei! (...)»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 5:72]

Aceasta este ceea ce Mesiah (Isus Hristos) – pacea fie asupra sa! – le-a spus:

 „(...) «O, fii ai lui Israel, adorați-L pe Allah, Domnul meu și Domnul vostru!» Pe cel care așază lângă Allah pe altcineva, Allah îl va opri de la Rai, iar adăpostul lui va fi Focul și cei nelegiuiți nu vor afla ajutor (asocierea altor zeități la Allah este considerată cea mai mare nelegiuire și cel mai mare păcat în Islam).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 5:72]

Creștinii au spus că Allah Cel Atotputernic este al Treilea din trei

Aceasta este ceea ce au spus. Allah Cel Atotputernic spune:

 „Necredincioși sunt și aceia care spun: «Dumnezeu este treimea din trei» (Trinitatea: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 5:73]

Acesta este răspunsul lui Allah Cel Atotputernic către ei

Allah Cel Atotputernic spune:

(...) nu există altă divinitate în afară de Allah Cel Unic și de nu vor înceta să vorbească astfel, îi va atinge și pe cei necredincioși dintre ei chin dureros ~ Și, oare, nu vin ei să se căiască la Allah și să-I ceară Lui iertare? Allah doară este Ghafūr (Iertător), Rahīm (Îndurător).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 5:73-74]

Ei susțin că Allah simte oboseala

Ei au spus: Qatadah (Allah să fie mulțumit de el!) a spus: „Evreii au spus că Allah a Creat Cerurile și Pământul în șase zile și apoi s-a odihnit în a șaptea zi, care este Sabatul. Din acest motiv, ei o numesc o zi de sărbătoare.”[6]

Iată respingerea lui Allah Cel Atotputernic  la ceea ce ei susțin

Allah Cel Atotputernic spune: „Am creat Noi Cerurile și Pământul și ceea ce se află între ele în șase zile și nu Ne-a cuprins pe Noi nici cea mai mică osteneală!”  [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 50:38]

Ibn Kathir (Allah să aibă milă de el!) a spus:  „«Nu Ne-a cuprins pe Noi nici cea mai mică osteneală!» arată nici somnul, nici oboseala nu-L cuprind.”[7]

Ei cred că Allah Cel Atotputernic doarme

Unii cred că Allah Cel Atotputernic doarme o dată pe an, la celebrarea Noului An, la miezul nopții.

Iar acesta este Răspunsul lui Allah pentru ei:

Allah Cel Atotputernic spune: „Allah! Nu există divinitate afară de El, Al-Hayy (Cel Viu) Al-Qayyūm (Veşnicul)! Nici ațipirea, nici somnul nu-L cuprind! (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:255]

Aceasta este răspunsul Mesagerului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) la afirmația lor: este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Allah Cel Atotputernic nu doarme și nici nu este potrivit pentru El să doarmă (Muslim)

Al-Jahmiyyah[8] neagă Atributele lui Allah Cel Atotputernic

Această sectă neagă Atributele lui Allah Cel Atotputernic. Aceasta susțin că Allah Cel Atotputernic nu Aude, nu Vede, nu Vorbește, nu are Față, Mâini, Ochi și că Allah nu va fi văzut în Ziua Judecății, El nu este în Ceruri, pe Tronul Lui, iar Coranul este creat ca fiind vorbele lui Allah Cel Atotputernic. Aceștia neagă, de asemenea, textele explicite ale Nobilului Coran și ale Sunnei. Însă, Allah Cel Atotputernic le-a contrazis vorbele, spunând:

„Cel Milostiv care s-a așezat pe Tron.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 20:5]

(...) și Allah i-a vorbit într-adevăr lui Moise” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 4:164]

„În Ziua aceea, vor fi unele fețe luminoase și strălucitoare ~ Privind la Domnul Lor (Allah).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 75:22-23]

Ath-Thawri (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Oricine susține că Nobilul Coran este creat este un kāfir (necredincios).”[9]

Mohammed ibn Yusuf (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Oricine susține că Allah nu este pe Tronul Său este un kāfir. Și cel care crede că Allah nu a vorbit cu Moise este un kāfir.”[10]

Sa‘id ibn ‘Āmir (Allah să fie mulțumit de el!) a spus: „Jahmiyyah au un crez mai rău decât cel al evreilor și al creștinilor. Evreii și creștinii și toții oamenii religiilor sunt de acord că Allah Cel Atotputernic este pe Tron, dar ei (Jahmiyyah și cei care îi urmează) spun: «Nu este nimic pe Tron.»[11]

Negând astfel de Atribute ale lui Allah Cel Atotputernic, aceștia au făcut două mari păcate:

1.         prin negarea Atributelor lui Allah Cel Atotputernic , aceștia au mers împotriva adevărului și au denaturat textele explicite ale Nobilului Coran și ale Sunnei.

2.         atunci când au negat Atributele lui Allah Cel Atotputernic, aceștia au adorat un Dumnezeu ce nu există sau este precum un chip cioplit.

Bukhari (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Unii învățați au spus: «Al-Jahmiyyah sunt al-Muhshabihah pentru că l-au asemănat pe Domnul lor cu un surd sau un chip cioplit care nu aude, vede, vorbește sau creează.»[12]

Al-Jahmiyyah au mai spus despre Allah Cel Atotputernic: „El de asemenea nu vorbește și nici nu vede.”

Ibn Al-Mubarak (Allah să aibă milă de el! a spus: „Fiecare grup de oameni știe ce venerează cu excepția celor din Al-Jahmiyyah.”

Al-Qādiāniyyah Al-Ahmadiyyah[13] sunt mai necredincioși decât evreii și creștinii. O astfel de sectă este una rea și deviantă. Toate credințele ei sunt false. Fondatorul ei este Ghulām Ahmad Al-Qādiāni. El a susținut că este un profet și că este cel mai bun dintre profeți. A inventat minciuni despre Allah Cel Atotputernic și a susținut că această credință i-a fost inspirată de Allah Cel Atotputernic[14] până când Allah l-a făcut să moară de holeră, iar impuritățile lui i-au ieșit pe gura ce obișnuia să spună mizeriile rătăcirii.

Priviți la credințele lor dăunătoare și cum inventează minciuni despre Allah Cel Atotputernic:

◊ ei susțin că Allah Cel Atotputernic se trezește, doarme și ține post. Mincinosul care a susținut că este profet, Ghulām Ahmad al-Qādiāni, a spus: „Allah mi-a spus: «Eu mă rog, țin post, mă trezesc și dorm.»[15]

◊ ei cred că Allah Cel Atotputernic face greșeli și apoi le rectifică.

◊ credința celor din Al-Qādiāniyyah: Ghulām Ahmad Al-Qādiāni este fiul lui Allah Cel Atotputernic; mai mult, el este Allah Însuși. Ghulām Ahmad Al-Qādiāni a spus: „Allah mi-a spus: «Tu ești din sperma Mea.»[16] El a mai spus: „Allah mi-a vorbit zicându-mi: «O, fiul meu ascultă-Mă.»[17]

El a mai spus, de asemenea, că: „Domnul mi-a spus: «Tu ești de la Mine și Eu sunt de la tine. Așadar înfățișarea ta este înfățișarea Mea.»[18]

Allah Cel Atotputernic spune:

„Mărire Lui! El este mai presus decât ceea ce pretind ei cu prisosință” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 17:43]


 Cine este Domnul tău?

Acesta este Allah Cel Atotputernic, Domnul tău:

Cel care este mulțumit cu Allah drept Domnul lui va intra în Paradis

S-a relatat relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Nu este musulman, sau persoană, sau rob (al lui Allah) care să spună dimineața: „Radaytu billahi Rabban wa bil-Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan (Sunt mulțumit cu Allah drept Domnul meu și cu Islamul ca religie a mea și cu Mohammed ca  Profet al meu), fără a avea promisiunea lui Allah cum că îl va face fericit în Ziua Învierii.” (Tabarani)

Ce face Domnul? Care este descrierea Domnului?

Profetul Ibrāhīm (Pacea fie asupra sa!) Îl descrie pe Domnul Cel Atotputernic spunând:

„Ei îmi sunt dușmani mie, afară de Stăpânul lumilor, ~ Care m-a creat și El este Cel care mă călăuzește, Care mă hrănește și-mi dă de băut, ~ Iar când sunt bolnav, el mă tămăduiește, ~ Care mă lasă să mor și-apoi la viață mă trezește, (El este Cel care le-a creat pe toate, care ia viața oamenilor și apoi îi readuce din nou la viață) ~ Care nădăjduiesc că-mi va ierta păcatele în Ziua Judecății.”  [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 26:77-82]

Toate Favorurile și Binecuvântările sunt de la Allah Cel Atotputernic

El spune: „Voi nu aveți binefacere decât de la Allah (prin Grația Lui) (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 16:53]

Allah este Singurul care îi poate vindeca pe cei bolnavi

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„O Allah, Domnul omenirii, înlătură răul și adu vindecare, pentru că Tu ești Vindecătorul. Nu este altă vindecare decât Vindecarea Ta, care nu lasă nicio boală.” (Bukhari și Muslim)

Allah este Singurul care a creat toate lucrurile

Allah Cel Atotputernic spune: „Allah este Creatorul tuturor lucrurilor și El este peste toate Chezaș!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 39:62]

Allah este Singurul Întreținător

Allah Cel Atotputernic spune: „Și câte vietăți sunt care nu poartă hrana lor! (din cauză că ele sunt prea slabe, nu-și pot căra și depozita hrana) Allah le hrănește și pe ele (și vă hrănește) și pe voi! El este As-Samīʻ (Cel care Aude Totul), Al-ʻAlīm (Omniscientul, Atoateștiutorul).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 29:60]

Domnul este Cel care dă viața și moarte

Profetul Ibrāhīm (Pacea fie asupra sa!) spune în Coranul cel Nobil: „(...) Domnul meu este cel care dă viață și ia viața (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:258]

Allah este Cel care-l învață pe om

Allah Cel Atotputernic  spune: „Citește! În Numele Domnului tău Care a creat (tot ceea ce există). ~ El l-a creat pe om din ‘alaq (cheag de sânge atârnat). ~ Citește! Și Domnul tău este Cel mai Generos, ~ Care a învățat (scrisul) cu calemul. ~ El l-a învățat pe om ceea ce el nu a știut.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 96:1-5]

O descriere cuprinzătoare a lui Allah

Allah Cel Atotputernic spune: „Slăvește Numele Domnului tău, Al-ʻAlā (Cel Preaînalt), ~ Care a creat (totul) și a potrivit (totul, într-o formă perfectă) ~ Și Care a măsurat (totul și a orânduit totul dinainte) și apoi El a călăuzit (fiecare creatură pentru ceea ce i se potrivește, l-a călăuzit pe om să discearnă binele de rău, a călăuzit animalele la pășunat etc.), ~ Și Care a scos afară pășunea (cea verde), ~ Și care apoi a făcut-o fân întunecat.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 87:1-5]

Profetul Noe (Pacea fie asupra sa!) și-a chemat oamenii la Domnul său folosind cuvinte puternice, care ating inima și aduc lacrimi. Allah Cel Atotputernic spune:

„Ce  se întâmplă cu voi? Cum de nu vă temeți de Măreția lui Allah (și de Puterea Sa)! ~ După ce El v-a creat pe voi în (diferite) faze (adică prima dată nutfah, apoi ʻalaqah, iar mai apoi mudghah). ~ Nu vedeți voi cum a creat Allah șapte Ceruri în straturi identice, unul peste altul ? ~ Și a făcut Luna o lumină (reflectată) acolo și a făcut Soarele (să ardă) ca o candelă (sursă de lumină și căldură)? ~ Și Allah v-a făcut pe voi (primul vostru strămoș – Adam) din pământ (din praful pământului), ~ Apoi vă va aduce pe voi înapoi (în pământ) și El și vă va face să ieșiți (din nou, în Ziua Învierii). ~ Și Allah v-a făcut vouă Pământul o întindere largă, ca un covor (pentru voi, să vă stabiliți acolo), ~ Pentru ca voi să puteți umbla pe el, pe cărări largi (întrucât, dacă Allah nu ar fi făcut Pământul o întindere largă, voi nu puteați construi nici drumuri, nici case stabile, și nu puteați să cultivați pământul)!»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 71:13-20]

 Doar Allah Cel Atotputernic are dreptul de a fi adorat

Dacă nu te-ai creat tu singur, atunci nu ești creat pentru tine. Ești creat pentru Allah Cel Atotputernic, pentru a-L adora numai pe El.

Allah Cel Atotputernic spune: „Eu nu i-am creat pe djinni și oameni decât pentru ca ei să Mă adore” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 51:56]

El mai spune: „Acesta este Allah, Domnul vostru! Nu există altă divinitate în afară de El, Cel care le-a făcut pe toate! Așadar, adorați-L pe El! Și El este peste toate Ocrotitor!”  [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 6:102]

El Cel Atotputernic mai spune, de asemenea: „O, voi oameni, slăviți-L pe Domnul vostru, care v-a făcut pe voi și pe cei de dinaintea voastră. Ca să aveți frică (de El). ~ (Slăviți-L pe) cel care v-a făcut vouă pământul un covor (un loc potrivit pentru statornicire și odihnă, pregătit pentru viața omului și a celorlalte făpturi) și cerul o zidire (bine clădit și legat, după o rânduială precisă) și a pogorât din Cer apă și a scos prin ea, din roade, hrană pentru voi. De vreme ce voi știți (toate acestea), nu-i faceți lui Allah semeni! (nu adorați vreun om sau lucru precum Allah, căci prin aceasta Îi faceți asociați)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:21-22]

 Națiuni care nu își cunosc Domnul

Diavolul a dus în eroare unele națiuni, îndrumând greșit mințile lor, până aceștia și-au uitat Domnul. Dintre ele sunt toți cei care nu își știu Creatorul și Întreținătorul Preaînalt.

 Neamul Thamud nu a mai crezut în Domnul lui

Allah Cel Atotputernic spune: „Ca și când nu ar fi locuit (niciodată) în belșug în ele. Într-adevăr, (neamul) Thamud nu a crezut în Stăpânul lor! Ducă-se Thamud (blestemul și pieirea lor, pentru că ei s-au îndepărtat de la calea lui Allah)!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 11:68]

 Firʻaūn (Faraonul) nu știa cine este Domnul său

Firʻaūn l-a întrebat pe Moise (Pacea fie asupra sa!) despre Allah Cel Atotputernic spunând așa cum menționează Allah în Coran: „Atunci a zis (Faraon): «Și cine este Domnul vostru, Moise?»[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 20:49]

Apoi Moise (Pacea fie asupra sa!) i-a răspuns: „I-a răspuns el (Moise): «Domnul nostru este acela care a dat fiecăruia firea sa și apoi l-a călăuzit (l-a călăuzit către ceea ce îi este de folos)».” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 20:50]

Qārūn (cel mai bogat om din lume) nu știa cine i-a oferit toată bogăția. Învățații neamului său i-au spus așa cum Allah Cel Atotputernic  a spus în Coran: „Ci caută cu ceea ce ţi-a dăruit Allah Casa cea veșnică! Și nu uita partea ta din această viață! Și fă bine, aşa după cum și Allah ţi-a făcut ție bine! Și nu umbla după stricăciune pe pământ, fiindcă Allah nu-i iubește pe cei care fac stricăciune.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 28:77]

Atunci, el le-a răspuns: „A zis el: «Mie mi s-a dat ceea ce am numai pentru știința pe care eu o stăpânesc! (priceperea de a face comerț și de a agonisi)» (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 28:78]

Așadar rezultatul a fost așa cum Allah Cel Atotputernic spune: „Noi am făcut ca pământul să-l înghită pe el și casa lui și nu a avut el nicio ceată care să-l sprijine împotriva lui Allah (pentru îndepărtarea pedepsei de la el) și nu a fost el dintre cei în stare să se ajute pe ei înșiși.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 28:81]

Evreii și creștinii i-au luat pe învățații și călugării lor drept Domni în locul lui Allah. ʻAdi ibn Hatim (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că:

 „Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a recitat următoarea ayah (verset): «Ei îi iau pe rabinii lor și pe călugării lor, precum și pe Mesiah, fiul Mariei, ca Domni în locul lui Allah (...)» [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 9:31] Iar eu am spus: «Ei nu-i adoră.» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Ba da, ei  fac acest lucru. Ei (rabinii și călugării) interzic ceea ce este permis pentru ei (evrei și creștini) și permit ceea ce este interzis și ei se supun lor.  Acesta este felul în care (evreii și creștinii) îi adoră (pe rabini și călugări).” (Tirmidhi)

Aceștia cred că iertarea se află în mâinile lor

Așadar, dacă cineva face o greșeală, se duce la un preot pentru a-și mărturisi în detaliu păcatul, căutând iertarea. La aceasta, preotul îi spune: „Du-te! Păcatele tale sunt iertate.” Slavă lui Allah! Cum se poate ca cineva să caute iertarea de la un rob al lui Allah ca și el, care greșește la fel ca toți oamenii și păcătuiește precum toți păcătoșii?

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Fiecare fiu al lui Adam păcătuiește, iar cei mai buni dintre cei care păcătuiesc sunt cei care se căiesc.” (Albani l-a clasificat hasan)

Slavă lui Allah, Cel care este deasupra a  tot ceea  ce i se atribuie! Robul care caută iertarea de la un om la fel ca el, a comis două păcate mari:

 1. asocierea altora cu Allah Cel Atotputernic, pentru că el nu știe că doar Allah Cel Atotputernic Iartă păcatele.

Allah Cel Atotputernic  spune: „(...) și cine poate ierta păcatele decât Allah?! (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 3:135]

Iar Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „(...) Iartă-mă pentru că, cu adevărat, nimeni nu poate ierta păcatele în afară de Tine.” (Bukhari)

2. El și-a spus păcatele unui rob ca și el, care nu are nicio putere să-i aducă beneficii și nici să-i dăuneze.

Așadar, cineva ca acel om nu va fi iertat. Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Toți cei care mă urmează vor fi iertați, cu excepția celor care își expun păcatele. Un exemplu pentru acesta este acela al unui om care comite un păcat noaptea, pe care Allah i-l acoperă, iar el vine dimineața și le spune (oamenilor): «Am comis păcatul ăsta și ăsta azi-noapte», în timp ce Allah l-a ținut în secret. În timpul nopții Allah i-a acoperit (păcatul), însă el dimineața descoperă ceea ce a fost acoperit de Allah Însuși.” (Bukhari și Muslim)

Comuniștii[19] neagă că Universul are un Domn

Ei nu cred că întreaga creație are un Creator sau că proviziile au un Întreținător și că natura este un elementul și materialul efectiv ce a creat astfel Universul. Acest Univers este etern; nu are un început și nu are un sfârșit. Dintre credințele lor face parte negarea existenței lui Allah Cel Atotputernic și a tuturor lucrurilor nevăzute.

Printre principiile lor malefice găsim: „Noi credem în trei: Marx, Lenin, Stalin și nu credem în trei: Allah, religie și proprietate privată.”[20]

Slavă lui Allah! Aceștia calcă pe Pământ, fără a ști Cine l-a Creat, și merg pe sub un Cer, fără să știe Cine l-a ridicat și mănâncă diferite fructe sau plante fără să știe Cine le face să crească. Ei beau apele râurilor fără să știe Cine le face să izvorască:

(...) Aceștia sunt asemenea dobitoacelor, ba ei sunt chiar și mai rătăciți (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 7:179]

S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„În timp ce un păstor se afla cu turma lui, un lup a atacat-o și a luat o oaie. Păstorul a fugit după el pentru a-și recupera oaia. Lupul i-a spus păstorului: «Cine va păzi oaia în aceea zi, în care nu va avea alt păstor decât pe mine?» (...)(Bukhari)

Și într-o altă variantă a aceste relatări, de imam Ahmad (Allah să aibă milă de el!): „Lupul a spus: «Nu ai frică de Allah? Îmi interzici din proviziile pe care Allah le oferă?»[21]

Vaca știe Cine a creat-o și de ce a fost creată. Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„În timp ce un om călărea o vacă, aceasta s-a întors la el și i-a spus: «Nu am fost creată cu acest scop (de a fi animal de povară), am fost creată pentru a munci.» Auzind aceasta oamenii au spus: «Subhān Allah (Slavă lui Allah)!»”. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat «Eu, Abu Bakr și ʻOmar credem în această povestire.»(Bukhari)

Este suficient a fi musulman pentru a ști că Allah Cel Atotputernic este Domnul?

Răspunsul la această întrebare trebuie să fie ceea ce este scris în Nobilul Coran și Sunnah.

Necredincioșii din tribul Quraiș știau că Allah este Creatorul

„Însă dacă îi întrebi: «Cine a creat Cerurile și Pământul?», ei vor răspunde: «Allah!» Spune: «Slavă lui Allah!» Dar cei mai mulți dintre ei nu știu.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 31:25].

Dacă cineva recunoaște că Allah Cel Atotputernic este Domnul, însă el nu Îl adoră doar pe El sau Îi face asociați, acest lucru nu îi folosește la nimic. Asta fiindcă el Îi recunoaște Harul, dar nu Îi mulțumește Celui care i-a dăruit-o; recunoaște că Allah este Singurul Creator și Întreținător, dar nu Îl adoră pe El, Singurul. El recunoaște că Allah Cel Atotputernic este Domnul, dar îi adoră pe alții decât pe El. Ei venerează astfel de idoli pentru a-i aduce mai aproape de Allah Cel Atotputernic. Allah spune:

(...) Iar aceia care și-au luat ocrotitor (din dragoste sau pentru a le mijloci apropierea de Allah) în locul Lui (zicând): «Noi nu-i adorăm pe ei decât pentru ca ei să ne apropie de Allah».” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 39:3]

Și îi vezi adorând alți dumnezei în afara lui Allah Cel Atotputernic, Îi fac parteneri în adorare și îi iubesc așa cum ar trebui să Îl iubească pe Allah, îi cheamă în locul lui Allah, caută ajutor la ei, se încred în ei, fac jurăminte și sacrifică pentru ei.

Iblis (Satana), Allah să îl blesteme, știe că Allah Cel Atotputernic este Domnul și Creatorul

Iblis i-a spus lui Allah Cel Atotputernic  (așa cum Allah menționează): „(...) Pe mine m-ai făcut din foc, iar pe el l-ai făcut din lut!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 7:12]

Iblis știe că viața și moartea sunt hotărâte doar de Allah Cel Atotputernic. Atunci când vrea să facă daune pe Pământ îi îndrumă greșit pe fiii lui Adam, și aceasta până în Ziua Judecății. El i-a cerut lui Allah Cel Atotputernic să îl lase să trăiască până în Ziua Judecății. Allah Cel Atotputernic spune[22]:

„Dar el a zis (Iblis): «Doamne, dă-mi mie păsuire (lasă-mă în viață!) până în ziua în care ei vor fi înviați! (Ziua Judecății de Apoi)» ~ I-a zis (Allah): «Vei fi tu dintre cei păsuiți».” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 15:36-37]

Așadar, dacă omul Îl cunoaște pe Allah Cel Atotputernic însă nu Îl adoră, cunoștința lui nu îl ajută la nimic. Aceleași reguli se aplică și celui care știe că Allah Cel Atotputernic este Adevăratul Domn, însă nu Îl adoră, refuză să I se roage sau să I se prosterneze Lui. Este exact ceea ce Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Între un rob și shirk (asocierea altora cu Allah Cel Atotputernic  în adorare) sau kufr (necredința în Allah Cel Atotputernic ) este abandonarea rugăciunii.” (Tirmidhi)

El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus:

„Legământul care ne diferențiază pe noi de ei este rugăciunea, iar oricine o abandonează comite o necredință.” [23]  (Tirmidhi)

 Spune așa cum spune Universul: «Lā ilāha illa Allāh (Nu există altă divinitate în afară Allah)

Totul în acest Univers știe că Allah Cel Atotputernic este Creatorul și Întreținătorul lor, deci ei Îi mulțumesc, Îl laudă și știu că Allah Cel Atotputernic este Domnul lor, fapt pentru care ei Îl ascultă și Îl adoră.

Allah Cel Atotputernic spune: „(...) și nu este nimic care să nu-L preamărească și să nu-I aducă laude, însă voi nu pricepeți preamărirea lor (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 17:44]

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„O Allah! Domnul și Regele a tot și a toate, Dumnezeul a tot și a toate și al Tău este totul, caut refugiu cu Tine de Foc.” (Ahmad)

Un poet a spus odată:

Glorie Unicului, Celui care a existat înainte de toată creația,

Nimic nu L-a precedat; nimic nu va rămâne după El

Domnul întregului Univers este mai presus de a fi înțeles de robii săi, așadar, noi, fără să-I facem asociați, Îl adorăm.

Așadar uită-te, contemplează și gândește, cu siguranță Îl vei cunoaște,

În orice și să știi că El este Allah.

El este Cel care a creat toate lucrurile din nimic,

Toate lucrurile Îl slăvesc și au frică de El.

Soarele și Luna sunt luminile Înțelepciunii Sale,

Pământul și mările sunt din mărețiile Sale,

Tronul și întregul Univers Îl preamăresc

Cu speranță și frică, glorificate de El, Allah.

Soarele, stelele și copacii se prosternează înaintea Lui,

Din dragoste pentru că Allah este Domnul lor.

Norii Îl glorifică în Ceruri,

De asemenea, tunetul și vântul au făcut asta din

dragoste pentru El.

Pietrele cad din măreția Sa, de frică,

Apa izvorăște (din pietre) și plânge de frica Lui,

Iar marea Îl preamărește, valurile Îl onorează,

Păsările Îl glorifică, iar balena a vorbit cu El,

Furnica de sub piatra grea și solidă Îl știe,

Iar albinele Îi strigă Lauda în stupurile lor.

Universul Îi mulțumește, dar robul Său este

 nerecunoscător față de El, și robul uită.

Robul uită, dar Domnul nu îl uită,

Tot din jurul nostru ne aduce aminte,

Dacă uităm că Domnul nostru este Allah,

Cel care ne ascultă plângerile și răspunde la ele,

Nimeni nu-i răspunde creației decât El.

Cine mai înlătură răul decât Allah, Creatorul nostru?

Atunci când răul ne afectează, la cine ne mai putem ruga decât la El?

Numele Său este exclusiv pentru El, nimeni nu îl  poate avea.

Numele este cu adevărat cunoscut. Este Allah.

Întreg Universul Îl glorifică cu laude pe Allah,

 Creatorul, Cel Atotputernic.

Să facem o călătorie între Ceruri și Pământ pentru a-i vedea pe adoratorii lui Allah Cel Atotputernic și să spunem cu ei:

«Lā ilāha illa Allah (Nu există altă divinitate în afară Allah)

Priviți la glorificarea îngerilor care poartă Tronul Lui, și a celor din jurul Tronului. Îngerii poartă Tronul, iar cei din jurul lui

Îl glorifică pe Allah Cel Atotputernic continuu,

înconjoară Tronul exaltându-L pe

Allah Cel Atotputernic.

Allah Cel Atotputernic  spune:

„Cei ce poartă Tronul și cei care-l înconjoară (dintre îngeri) Îl preamăresc pe Domnul lor, aducându-I laudă, cred în El și cer iertare pentru cei care cred: «Doamne! Tu Îți întinzi peste toate lucrurile îndurarea și știința Ta. Deci, iartă-i pe cei care Îți cer iertare, se căiesc și urmează Calea Ta (Calea cea dreaptă, adică Islamul, urmând vorbele și faptele Trimisului Tău) și păzește-i de chinul Iadului.»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 40:7]

Subhān Allahi wa bi hamdihi (Glorie și laudă lui Allah) este o limbă pentru toate creaturile.

De asemenea, s-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Noe (Pacea fie asupra sa!) i-a spus fiului său (...) te sfătuiesc să zici încontinuu Subhān Allahi wa bi hamdihi pentru că este ruga tuturor creaturilor (...).” (Nasa’i)

Allah Cel Atotputernic  spune:

(...) nu este nimic care să nu-L preamărească și să nu-I aducă laude, însă voi nu pricepeți preamărirea lor. Dar El este Halīm (Blând), Ghafūr (Iertător).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 17:44]

Toate creaturile I se roagă Lui și Îl Slăvesc în același timp. De asemenea, s-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Atunci când Soarele răsare, toată creația lui Allah Cel Atotputernic Îl preamărește pe El și-L slăveşte, cu excepția diavolilor și a fiilor necugetați ai lui Adam.” (Albani l-a clasificat ca fiind hasan)

Cele șapte Ceruri și Pământul Îl preamăresc pe Allah Cel Atotputernic. Allah Cel Atotputernic spune:

„Îl preamăresc cele șapte Ceruri și Pământul și cei care se află în ele și nu este nimic care să nu-L preamărească și să nu-I aducă laude, însă voi nu pricepeți preamărirea lor. Dar El este Halīm (Blând), Ghafūr (Iertător).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 17:44]

Tunetul și norii Îl preamăresc și-L laudă pe Allah Cel Atotputernic. Allah spune: „Și-L preamărește tunetul aducându-I laudă, și îngerii, cu teamă de El (și Îngerii Îi aduc slavă lui Allah, temându-se de El)(...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 13:13]

Un mare rege Îl preamărește pe Allah, Preaînaltul, Cel Măreț

S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Cu adevărat, Allah mi-a permis să vorbesc despre un cocoș, picioarele sale sunt pe Pământ, iar gâtul îi este îndoit sub Tron, și care spune: «Preamărit ești Tu, cât de Minunat ești Domnul nostru!» Iar El îi răspunde (spunând): «Cel care a făcut un jurământ fals, în Numele Meu, nu știe acest lucru.»(Ahmad în Silsilah)

Acesta este Îngerul Israfil (Pacea fie asupra sa!), ce răbdare imensă are în ascultarea lui Allah Cel Atotputernic și cât de mare este smerenia sa în fața lui Allah Cel Atotputernic, Preamăritul. Reflectă asupra stării lui atunci când și-a pus goarna (sūr) la gură de milioane de ani și gândește-te la devotamentul său în urmarea Poruncilor lui Allah Cel Atotputernic.

S-a relatat de Abu Saʻid Al-Khudri (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cum aș punea să mă simt confortabil, când cel cu goarna[24] a pus aceasta la gura lui, și-a aplecat fruntea în față, ascultă atent și așteaptă să primească Porunca ca el să sufle.”[25] (Tabarani în Al-Awsat)

Toate creaturile se prosternează în fața lui Allah Cel Atotputernic

Allah Cel Atotputernic spune: „Oare tu nu vezi că dinaintea lui Allah se prosternează cei din Ceruri și cei de pe Pământ, Soarele, luna, stelele, munții, copacii, vietățile și mulți oameni? Însă multora (dintre oameni) li se cuvine osânda (din cauza necredinței lor) (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 22:18]

Soarele se prosternează lui Allah Cel Atotputernic sub Tronul Său

Este relatat că Abu Dharr (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

„Eram cu Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în moschee la apusul Soarelui. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) m-a întrebat: «O, Abu Dharr! Știi unde apune Soarele?» Eu am răspuns: «Allah și Mesagerul Său știu mai bine.» El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Se duce și se prosternează sub Tron și Allah Cel Atotputernic spune: „Iar Soarele aleargă către un sălaș al lui. Aceasta este rânduiala Celui Atotputernic (și) Al-ʻAlīm (Atoateștiutor)!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 36:38]»” (Bukhari)

Iar într-o altă relatare, de către imam Ahmad (Allah să aibă milă de el!), Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Se duce și se prosternează în fața Mâinilor Domnului Său.”

Stelele se prosternează împreună cu copacii în fața Domnului și Creatorului lor

Allah Cel Atotputernic spune: „Iar stelele și arborii se prosternează.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 55:6]

Sheikh As-Saʻadi (Allah sa aibă milă de el!) a spus: „Aceasta înseamnă că stelele Cerului și copacii Pământului își cunosc Domnul lor, se prosternează Lui, Îl ascultă și I se supun Lui cu evlavie.”[26]

Copacii se prosternează în fața lui Allah Cel Atotputernic și I se roagă Lui.

S-a relatat că Ibn ʻAbbas (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

„Un om a venit și a spus: «O, Mesager al lui Allah, m-am văzut într-un vis, azi noapte, ca și cum mă rugam în spatele unui copac. M-am prosternat, copacul prosternându-se cu mine, și l-am auzit spunând: „O, Allah, scrie-mi o recompensă pentru aceasta, și șterge-mi un păcat pentru aceasta, păstrează aceasta la Tine pentru mine și accept-o de la mine așa cum ai acceptat-o de la robul tău Dawud.”» Ibn ʻAbbas a spus: «Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a recitat un verset cu prosternare, apoi s-a prosternat și l-am auzit spunând aceleași cuvinte, pe care omul le-a relatat că a spus copacul.»” (Tirmidhi)

Chiar și călimara și condeiul se prosternează în faţa Celui care a trimis Coranul cel Nobil

S-a relatat că Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

„Surat (Capitolul) An-Najm a fost scris în fața Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Atunci când a ajuns la versetul ce conținea prosternarea, el s-a prosternat, noi, de asemenea, ne-am prosternat împreună cu el și chiar și călimara și condeiul, amândouă, s-au prosternat.” (Al-Bazaar cu un lanț bun de transmitere)

Pietrele, copacii și pământul recită Talbiyah cu cel care intră în starea de ihrām pentru Hajj sau ʻUmrah

S-a relatat sub autoritatea lui Sahl ibn Saʻd că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

 „Nu există musulman care recită Talbiyah („Labbayka Allāhumma Labbayk”) fără ca - ceea ce este în partea stângă și dreapta, până se termină Pământul, de aici și până acolo, - pietrele, copacii sau Pământul să nu recite Talbiyah.” (Tirmidhi)

Supunerea munților în fața Cuvântul lui Allah Cel Atotputernic

Glorie lui Allah! Astfel de forme solide și dure cred în Allah Cel Atotputernic. Aceștia se prosternează și I se supun lui Allah, fiind modești în fața Măreției Sale. Gloriei Lui, Cât de Măreț este El!

Allah Cel Atotputernic spune:

„Dacă am fi trimis Noi acest Coran unui munte (care ar putea înțelege ceea ce scrie în acesta, dintre promisiunile Paradisului și pedepsele din Focul Iadului), cu siguranță l-ai fi văzut tu (în ciuda puterii, mărimii și greutăţii sale) umilindu-se și despicându-se de frica lui Allah. Astfel de pilde le oferim Noi oamenilor pentru ca ei să le ia în considerare (și să cugete asupra lor).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 59:21]

Ibn Kathir (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Dacă acesta este cazul unui munte, solid și uriaș, care dacă ar fi fost capabil să înțeleagă Coranul, s-ar fi simți umil și s-ar fi despicat de frica lui Allah Cel Atotputernic, atunci cum ești tu? – O oameni, de ce nu se înmoaie inimile voastre și nu se simt umile și modeste de frica lui Allah, deși înțelegeți Poruncile Lui și pricepeți Cartea Sa?”[27]

Pietrele se crapă, cad și plâng de frica lui Allah Cel Atotputernic

Allah Cel Atotputernic spune:

„Apoi au încremenit inimile voastre, după aceea, asemenea pietrelor sau chiar mai învârtoşite, căci din unele pietre țâșnesc pâraie, iar altele se despică și iese din ele apă, iar altele se prăbușesc de frica lui Allah. Dar Allah nu este fără băgare de seamă la ceea ce faceți voi.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:74]

Mujāhid (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Fiecare piatră din care izvorăște apă, se despică, iar apa țâșnește din ea și curge în vale, din vârful munților, de frica lui Allah. Coranul a fost trimis cu aceasta.”[28]

Ibn Abu Hatim (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat cu lanțul său de transmițători de la Yahyah ibn Yaʻqub cu privire la Cuvintele lui Allah Cel Atotputernic : „«din unele pietre țâșnesc pâraie» - înseamnă plâns puternic, iar: «altele se despică și iese din ele apă» - înseamnă plâns domol.”[29]

Iubirea muntelui Uhud față de Allah, Mesagerul Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și față de credincioși:

s-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Acest munte ne iubește și noi îl iubim. (...)(Bukhari)

Mânia Cerurilor, a Pământului și a munților

Cerurile, Pământul și munții sunt mânioși pentru atribuirea unui fiu Celui Milostiv (Allah Cel Atotputernic). Mai mult decât atât, aceștia sunt triști pentru că acei oameni Îl insultă pe Allah. Măreț este El și deasupra a ceea ce ei Îi atribuie Lui!

Allah Cel Atotputernic  spune: „Și ei (creştinii, evreii și arabii păgâni) zic: «Cel Milostiv și-a luat un fiu!» (adică Isus, Ezra și Îngerii) ~ Voi spuneți un lucru cumplit! ~ Aproape că Cerurile se crapă de aceste (vorbe), Pământul se despică și munții se prăbușesc în fărâme, ~ Pentru că ei Îi atribuie Celui Milostiv un fiu, ~ În vreme ce nu se cuvine ca Cel Milostiv să-și ia un fiu!”  [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 19:88-92]

Voi, cei care Îi atribuiți un fiu lui Allah Cel Atotputernic, nu vă este frică că Cerurile s-ar putea crăpa deasupra capetelor voastre sau că Pământul v-ar putea înghiți sau că munții s-ar putea prăbuși peste voi?

Dușmănia copacilor și a pietrelor față de evrei, de dragul lui Allah Cel Atotputernic

S-a relatat sub autoritatea lui Abu Saʻid Al-Khudri (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Ora nu va veni până când musulmanii nu se vor lupta cu evreii și îi vor ucide, un evreu se va ascunde în spatele unei pietre sau a unui copac, iar piatra sau copacul va spune: «O, musulman, o, rob al lui Allah, în spatele meu este un evreu, vino și omoară-l!», cu excepția copacului al-gharqad (un copac cu țepi), pentru că este unul dintre copacii evreilor.” (Muslim)

Chiar și corpurile necredincioșilor Îl adoră și I se supun lui Allah Cel Atotputernic

Allah Cel Atotputernic este Cel care le-a creat și le-a modelat. Așadar doar Lui Îi datorează loialitate și ascultare. Dacă El, Preamărețul, le poruncește, ei vor asculta. Dacă El le face supuse proprietarilor lor, atunci ele vor fi supuse, dacă El îndepărtează o astfel de supunere, atunci aceasta va fi îndepărtată de ei, iar dacă El le deformează, ele vor fi deformate.

Corpurile evreilor s-au schimbat în maimuțe și porci

Priviți la corpurile evreilor atunci când aceștia nu L-au ascultat pe Allah Cel Atotputernic și au folosit mijloace necinstite pentru a pescui în Sabat, zi în care pescuitul era interzis pentru ei (ca un fel de onorare a acelei zile). Așadar Allah Cel Atotputernic le-a ordonat corpurilor acestora să se transforme în corpurile unor maimuțe şi toate corpurile au ascultat porunca Creatorului lor, Glorie Lui.

Allah Cel Atotputernic  spune: „Voi știți ce au pățit aceia dintre voi care au nesocotit Sabatul și le-am zis lor: «Să fiți maimuțe disprețuite!» ~ Și i-am făcut pildă pentru cei din vremea lor și pentru cei de după ei, îndemnare pentru cei cu frică.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:65-66]

Urechile, ochii și pielea vor depune mărturie împotriva deținătorilor acestora

În Ziua Judecății, Allah Cel Atotputernic va lua părțile corpului de la deținătorii lor, iar ei să Îl vor asculta pe Domnul lor. Urechile, ochii și pielea vor vorbi și vor depune mărturie în fața lui Allah Cel Atotputernic împotriva proprietarilor acestora.

Allah Cel Atotputernic  spune: „Și într-o Zi, vor fi adunați dușmanii lui Allah (necredincioșii) către Foc și vor fi ei mânați, ~ Astfel încât, atunci când vor ajunge la el, vor da mărturie împotriva lor urechile lor și ochii lor și pieile lor, pentru ceea ce ei au săvârșit. ~ Și vor grăi ei către pieile lor: «De ce ați făcut mărturie împotriva noastră?», iar ele le vor răspunde: «Ne-a făcut să grăim Allah Cel care face să grăiască toate lucrurile. El v-a creat pe voi întâia oară și la El fi veți întorși!»[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 41:19-21]

Chiar și focul Îl adoră pe Allah, Cel Atotputernic, Preaînaltul. Glorie Lui!

Focul, căldura și flăcările lui Îl adoră pe Allah Cel Atotputernic și I se supun Poruncilor Sale și Suveranității Lui. Atunci când Allah Cel Atotputernic Vrea ca el să ardă, el va arde. Dar, dacă El Cel Atotputernic Dorește ca el să fie rece, flacăra lui să fie ca o adiere blândă de vânt, iar căldura sa să fie un aer proaspăt, el va asculta Poruncile Sale și I se va supune Lui. De exemplu, atunci când Profetul Ibrāhīm (Pacea fie asupra sa!) a fost aruncat în foc, Allah Cel Atotputernic l-a făcut rece și salvator. Allah Cel Atotputernic spune:

„Dar Noi am zis: «O, foc! Fii răcoare și mântuire peste Avrām!»[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 21:69]

Lupul invită la Lā ilāha illa Allah (Nu există altă divinitate în afară de Allah)

Este relatat că Ahban ibn ʻAws (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

„Mă aflam printre oile mele. Deodată un lup a prins o oaie și am strigat la el. Lupul s-a pus în coada lui și mi s-a adresat spunând: «Cine va păzi oaia în acea zi a animalelor sălbatice, când nu va avea alt păstor decât pe mine? Nu ai frică de Allah? Îmi interzici proviziile pe care Allah le oferă?»” Ahban a adăugat: «Mi-am bătut palmele și am spus:(Jur) Pe Allah, nu am văzut altceva mai curios și mai minunat decât aceasta!”» Lupul a răspuns: «Este ceva mai curios și mai minunat decât aceasta; aceasta este, Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în acei palmieri, invitând oamenii la Allah (la Islam).» Atunci Ahban s-a dus la Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și i-a povestit ce s-a întâmplat și a acceptat Islamul.” (Abu Na‘īm în Ad-Dalā’l)

O națiune a fost ghidată de o pupăză

Se poate ca pupăza să aibă o gelozie protectivă față de lā ilāha illa Allah (nu există altă divinitate în afară de Allah) și față de Unicitatea lui Allah Cel Atotputernic?

Pupăza a fost tristă că altcineva decât Allah Cel Atotputernic este adorat și a simțit durere fiindcă prosternarea este făcută în fața altcuiva decât a lui Allah. Așadar, priviți la determinarea ei puternică și la tonul ei serios în timp ce vorbea cu Profetul Suleiman (Solomon – Pacea fie asupra sa!) despre neamul lui Sabaʻ.

Allah Cel Atotputernic  spune:

 „Dar ea nu a rămas (absentă) prea mult și (s-a ivit), zicând (pupăza, adresându-se lui Solomon): «Eu am aflat ceea ce tu nu știi! Îți aduc din Sabaʻ  o veste sigură: ~ Eu am aflat o femeie care împărățește peste ei. Și i s-au dat ei din toate lucrurile. Și are ea un tron minunat. ~ Am aflat-o prosternându-se împreună cu neamul ei dinaintea Soarelui, în loc de Allah. Şeitan le-a împodobit faptele lor și i-a abătut pe ei de la Cale (de la Calea credinței în Allah Cel Unic) și nu sunt ei bine călăuziți! ~ Oare nu voiesc ei să se prosterneze lui Allah care face să iasă la iveală cele ascunse în Ceruri și pe Pământ (ploaia din cer, plantele, metalele și celelalte bogății ale pământului) și care știe atât ceea ce țin ei ascuns cât și ceea ce mărturisesc ei?» ~ Allah! Nu există altă divinitate în afară de El, Stăpânul Tronului minunat!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 27:22-26]

Toate creaturile îi iubesc pe cei care cheamă la Allah Cel Atotputernic

A fost relatat de la Abu Umamah (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Allah, Îngerii Lui, locuitorii Cerurilor și ai Pământului, chiar și furnica în mușuroiul ei și balena, trimit binecuvântări asupra Celui care îi învață pe oameni binele.” (Tirmidhi)

Într-o altă relatare, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

 „Totul în Univers, în Ceruri și pe Pământ se roagă pentru iertarea învățatului, chiar și peștele din mare.” (Abu Dawud și Tirmidhi)

Furnicile sunt o comunitate ce Îl Slăveşte pe Allah Cel Atotputernic

A fost relatat că Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit cu el!) l-a auzit pe Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând:

„O furnică a mușcat un Profet (dintre profeții anteriori), iar Profetul a ordonat ca mușuroiul de furnici să fie ars. Dar Allah i-a revelat:  «Din cauză că o furnică te-a mușcat, vrei sa arzi o comunitate dintre comunitățile ce Îl Slăvesc pe Allah?»(Bukhari)

Cel mai bun este cel care mărturisește  „Lā ilāha illa Allah” (Nu există altă divinitate în afară de Allah)

Allah Cel Atotputernic, Îngerii Săi și cei cu știință sunt cei mai buni dintre cei care Îl slăvesc pe Allah. Allah Cel Atotputernic spune:

„Allah mărturisește că nu există altă divinitate în afară de El. Și Îngerii și cei înzestrați cu știință (mărturisesc) cu dreptate că: «Nu există altă divinitate afară de El, Al-ʻAzīz (Invincibilul, Cel Atotputernic), Al-Hakīm (Înțeleptul)»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 3:18]

Cel mai rău care a mărturisit aceasta

Acesta este o mărturie a unui zeu, a „falsului zeu al adevărului.” Este o mărturie al celui care a spus: „Nu am știut că tu ai o altă divinitate în afară de mine.” Este o recunoaștere de la Firʻawn (Faraon) pe care o prezentăm fiecărui tiran și faraon arogant în fiecare moment și în orice loc. Așadar, lăsați-i să asculte de liderul lor atunci când el recunoaște monoteismul, să se uite la liderul lor atunci când se supune Domnului Universului și Domnul tuturor robilor, într-o situație în care nici un regat, coroană sau armată nu poate fi de folos.

Allah Cel Atotputernic spune:

 „Noi i-am trecut pe fiii lui Israel prin mare (am despărțit apele mării, încât ei să poată merge pe uscat, pentru a scăpa de Faraon și de neamul său). Și i-au urmărit pe ei Faraon și oștenii săi ca să-i prigonească și să-i nimicească. Iar când l-a ajuns pe el înecul (după ce Allah a adus apele mării la loc) a zis (Faraon, voind să fie mântuit de înec): «Eu cred că nu există altă divinitate în afară de cel în care cred fiii lui Israel și eu sunt (acum) printre cei supuși (musulmani)!» ~ (A zis Allah): «Acum?! (acum crezi și te supui, pentru a scăpa de înec?) După ce mai înainte tu te-ai răzvrătit și ai fost dintre stricători?! ~ Astăzi te mântuim Noi, cu trupul tău (Salvăm trupul tău dar fără suflet), pentru ca să fii un Semn (pildă) pentru cei (care vor veni) în urma ta (dintre neamurile de necredincioși)!» Însă mulți dintre oameni sunt nepăsători faţă de semnele noastre! (nu cugetă la ele și nu le iau drept pildă).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 10:90-92]

Allah, Cel Atotputernic, Glorie Lui!

Cea mai mare dovadă în religie vorbește despre Allah

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus lui Ubayy ibn Kaʻb (Allah să fie mulțumit de el!): „«O, Abu Mundhir! Știi care ayah, din Cartea lui Allah, este cea mai măreață?» Am răspuns: «„(Allah lā ilāha illa Huwa-l-Haiyul-Qayyūm)” Allah! Nu există divinitate afară de El, Al-Hayy (Cel Viu), Al-Qayyūm (Veşnicul)(2:255)» Atunci, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) m-a bătut pe piept și a spus: «Bucură-te de aceste cunoștințe, o, Abu Al-Mundhir.»(Muslim)

Allah Cel Atotputernic spune: „Allah! Nu există divinitate afară de El, Al-Hayy (Cel Viu), Al-Qayyūm (Veşnicul)!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:255]

El, Cel Atotputernic, mai spune: „El este Cel care este Domn în cer și care este Domn pe Pământ; El este Al-Hakīm (Cel Înţelept), Al-ʻAlīm (Omniscientul, Atoateștiutorul)!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 43:84].

Este de asemenea relatat că Khubayb ibn ʻAdi (Allah să fie mulțumit de el!) și-a sacrificat sufletul de dragul lui Allah Cel Atotputernic. Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că atunci când necredincioșii tribului Quraiș erau pe punctul de a-l omorî pe Khubayb ibn ʻAdi (Allah să fie mulțumit de el!), el a recitat următoarele versuri:

„Voi fi martirizat ca un musulman,

Nu vă preocupați de cum sunt omorât în Cauza lui Allah,

Pentru că uciderea mea este de dragul lui Allah,

 și dacă Allah Dorește, El va binecuvânta părțile

tăiate ale unui corp sfâșiat.”

(Bukhari)

 Înțelesul lui „Lā ilāha illa Allah”

 (Nu există altă divinitate în afară de Allah)

Înțelesul lingvistic

Rāghib Al-Asfahāni a spus: „Dumnezeu este Cel care este adorat.”[30]

S-a spus și că rădăcina ei din limba arabă se referă la cel care este considerat Dumnezeu pentru întregul Univers creat. Adorarea poate fi făcută doar prin mijloace de supunere, așa cum le este dat ființelor neînsuflețite și animalelor, sau prin ambele mijloace, de supunere și prin exprimarea voinței, așa cum le este dat oamenilor, și așa mai departe.

Câțiva dintre învățații înțelepți au spus: „Allah Cel Atotputernic  este Cel iubit de toate creaturile, iar aceasta a fost demonstrat prin Cuvintele lui Allah Cel Atotputernic: «Îl preamăresc cele șapte Ceruri și Pământul și cei care se află în ele și nu este nimic care să nu-L preamărească și să nu-I aducă laude, însă voi nu pricepeți preamărirea lor. Dar El este Halīm (Blând), Ghafūr (Iertător).»  [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 17:44][31]

Az-Zajāj a spus: „Înseamnă că El este Cel care merită adorarea și că toate creaturile trebuie să Îl adore pe El.” [32]

Lingviștii spun: „Este folosit în limba arabă cu forma de complement referindu-se la Cel care este adorat.”[33]

Necredincioșii au luat idolii drept dumnezei pentru că au crezut că aceștia merită adorarea.

 Cine este Allah?

Allah este Cel care este iubit, adorat și ascultat.

Ibn Al-Qaiyym (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Numele lui Allah arată că El (Allah) este Cel care trebuie adorat, divinizat de toate creaturile cu iubire deplină, glorificare, supunere și căutarea refugiului la El, în toate dorințele și calamitățile la care sunt supuși aceștia.”[34]

El a mai spus: „Cel a cărui inima a reușit să cuprindă mărturia divinității și i-a îndeplinit dreptul de adorare, care este bazat pe iubire perfectă, umilință perfectă și venerație, acela a îndeplinit condițiile de adorare, iar el va fi pe deplin mulțumit oferind dreptul lui Dumnezeu și va deveni unul dintre robii bogați care va spune: «Am devenit pe deplin mulțumit, fără a avea nicio avere, departe de toți oamenii.» Cel bogat este cel care nu simte nevoia de nimic, dar nu fiindcă are totul. Cât de bogată este o asemenea persoană! Ce statut important și nobil are, în fața căreia toate regatele și-au pierdut importanța.”[35]

Abu ʻAbd Allah Al-Qurtubi (Allah să aibă milă de el!) a menționat în Tăfsirul său: „Lā ilāha illa Allah (nu există altă divinitate în afară de Allah) înseamnă că nimeni nu merită a fi adorat decât Allah Cel Atotputernic.”

Sheikh Al-Islam, Ibn Taymiyyah (Allah să aibă milă de el!) a spus: „«Allah» este Cel care este venerat și ascultat. Dumnezeu este Cel care este iubit și care merită cu adevărat să fie adorat.”[36]

El mai spune: „Allah este Cel care este iubit și adorat, Cel pe care inimile Îl iubesc, Cel căruia oamenii I se supun, în fața căruia sunt umili, de Care au frică și față de Care au speranță, la Cine se duc atunci când au greutăți, Cel pe care Îl cheamă atunci când au probleme, punându-și speranța în El legat de interesele lor, căută refugiu la El, își găsesc liniștea și pacea în pomenirea Lui și în dragostea pentru El. Acestea sunt doar pentru Allah, așadar fraza lā ilāha illa Allah (nu există altă divinitate în afară de Allah) este cea mai adevărată frază. Cei care cred în aceasta, sunt oamenii lui Allah, iar cei care o neagă sunt dușmanii Lui, fiind supuși Mâniei și Răzbunării Sale. Dacă o persoană acceptă acest adevăr, întreaga lui situație va fi una bună, iar dacă neagă, atunci cunoștințele și acțiunile lui vor fi inevitabil corupte.”[37]

Ibn Rajab (Allah să fie mulțumit de el!) a spus: „Cuvântul Ilāh (Dumnezeu) înseamnă Cel care este ascultat și nu înfruntat datorită simțului de evlavie, adorație, dragoste, frică și speranță; punerea încrederii în El, a-I cere și a face suplicații doar Lui. Iar toate aceste aspecte sunt valabile doar pentru Allah. Așadar, oricine direcționează una dintre aceste chestiuni (care sunt drepturile lui Allah) către o ființă creată, și-a diminuat din sinceritatea afirmației sale, lā ilāha illa Allah. Și el a adorat aceea ființă creată atâta timp cât a direcționat acele chestiuni către aceasta.”[38]

Ibn Al-Qaiyym (Allah să aibă milă de el!) a spus:

„Adorarea lui Ar-Rahman reprezintă cea mai puternică iubire față de El; împreună cu modestia celui care se închină; aceștia sunt cei doi stâlpi ai ei.

Aceasta este bazată pe poruncă - porunca Mesagerului Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), nu pe dorință, suflet și diavol.

Dreptul lui Allah este de a fi adorat prin ascultarea Poruncilor Sale, nu prin ascultarea dorințelor sufletului, pentru că aceasta este calea diavolului.

Fără a-i asocia pe alții cu El, aceasta este calea de salvare și cele mai bune două cauze.

Nimeni nu este salvat de Mânia lui Allah și de Iadul Său, cu excepția celui care îndeplinește ambele condiții.

Iar acei oameni care nu fac parte din acel grup îi asociază pe alții cu Domnul lor, sau inovează sau combină ambele Atribute. ”[39]

 Dintre virtuțile lui Lā ilāha illa Allah

 (Nu există altă divinitate în afară de Allah)

Cunoașterea lui Allah Cel Atotputernic este cea mai bună ramură a științei. Recunoașterea Unicității lui Allah Cel Atotputernic este cea mai bună acțiune, iar fiecare lucru bun și benefic este doar un fruct al ei.

Printre acestea găsim:

 1. face ca proprietatea și sângele să devină sacre (este interzis a lua proprietatea cuiva sau a-i vărsa sângele)

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Oricine spune lā ilāha illa Allah și respinge orice este adorat în locul lui Allah, proprietatea sa și sângele său vor fi sacri, iar judecata lui va fi la Allah.” (Muslim)

 2. intrarea în Paradis

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Oricine moare știind că nu există altă divinitate în afară de  Allah (lā ilāha illa Allah) va intra în Paradis.” (Muslim)

El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus:

„Cu adevărat, nimeni nu va intra în Paradis cu excepția credinciosului.” (Bukhari)

 3. iadul va fi interzis

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

 „Nimeni nu mărturisește vreodată că nu există altă divinitate în afară de Allah și că eu sunt Mesagerul lui Allah și apoi el să intre în Foc sau să fie consumat de acesta.” (Muslim)

Într-o altă relatare, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Pentru cel care mărturisește că nu există altă divinitate în afară de Allah și că Mohammed este Mesagerul lui Allah, Allah va interzice Focul pentru el.” (Muslim)

 4. cineva va fi scos din Iad pentru că a spus și a crezut în ea

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Oricine a spus: lā ilāha illa Allah și are bunătate (credință) în inima cât mărimea unei grăunte de orz, va fi scos din Iad. Și oricine a spus: lā ilāha illa Allah și are bunătate (credință) în inimă cât mărimea unei grăunte de grâu va fi scos din Iad. Și oricine a spus: lā ilāha illa Allah și are bunătate (credință) în inimă cât un atom, va fi scos din Iad.” (Bukhari)

 5. cei care Îl adoră doar pe Allah Cel Atotputernic vor beneficia de faptele urmașilor lor

ʻAmr ibn Shu‘iab a relatat de la tatăl lui, care a relatat de la bunicul lui, că Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus lui ʻAmr ibn al-ʻĀs (Allah să fie mulțumit de el!):

„În ceea ce-l privește pe tatăl tău, dacă a acceptat și a mărturisit tawhīd-ul (monoteismul), iar tu ai postit și ai dat caritate în numele său, atunci el va beneficia din acestea.” (Ahmad)

 6. Lā ilāha illa Allah atârnă cel mai greu în Balanță

Este relatat că ʻAbd Allah ibn ʻAmr (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Cu adevărat, Allah va alege un om din ummah mea, înaintea tuturor creaturilor, în Ziua Judecății. Nouăzeci și nouă de pergamente vor fi aduse pentru el, fiecare întinzându-se atât cât se vede cu ochiul. Atunci El îl va întreba: «Negi ceva din acestea? Cei care au înscris acestea, te-au nedreptățit?» El va spune: «Nu, o, Allah.» Atunci El va întreba: «Ai vreo scuză?» El va spune: «Nu, o, Allah.» Atunci, El va spune: «Dar, ai la Noi o faptă bună, pentru care nu vei fi nedreptățit în această zi.» Atunci, El va scoate un bilet (bataqah), pe care va scrie: «Mărturisesc că lā ilāha illa Allah și mărturisesc că Mohamed este Robul și Trimisul Său.» El va spune: «Adu Balanța ta.» Omul va spune: «O, Allah, ce poate să  însemne acest bilet, pe lângă aceste pergamente?» El (Allah) va spune: «Nu vei fi nedreptățit!» El a spus: «Pergamentele vor fi puse pe unul dintre talerele Balanței, iar biletul pe celălalt taler, pergamentele vor fi ușoare iar biletul va fi greu, (pentru că) nimic nu este mai greu decât Numele lui Allah.” (Tirmidhi)

 7. cineva va fi dintre cei binecuvântați prin mijlocire

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Cei mai binecuvântați dintre oameni pentru mijlocirea mea în Ziua Învierii, sunt cei care au spus lā ilāha illa Allah, din inimă, în mod pur și sincer.” (Bukhari)

 8. cei care Îl adoră pe Allah Cel Atotputernic vor mijloci în această viață și în Viața de Apoi

Ibn ʻAbbas (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Atunci când un musulman moare, iar 40 de oameni, care nu asociază nimic lui Allah (în adorare), iau parte la rugăciunea de înmormântare, Allah va accepta mijlocirea lor pentru el.” (Muslim)

 9. acceptarea faptelor

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Allah nu acceptă nicio faptă cu excepția celei făcute pur pentru El și căutând Fața Sa.” (Muslim)

Mai mult decât atât, Allah Cel Atotputernic  spune:

(...) Acela care nădăjduiește să-L întâlnească pe Domnul său să săvârșească fapte bune (conforme cu orânduiala lui Allah) și să nu asocieze pe nimeni altcineva la adorarea Domnului său!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 18:110]

Ibn Kathir (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Acestea sunt cele două caracteristici principale ale acceptării faptelor: corectitudinea lor și ca intenția să fie doar de dragul lui Allah.” S-a întrebat: „Cum pot fi ele corecte?” El a spus: „Să fie făcute conform sunnei Mesagerului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).”

 10. iertarea

Allah Cel Atotputernic spune: „Allah nu iartă să I se facă vreun părtaş. Afară de aceasta, El iartă cui Voiește (...)”  [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 4:48]

Este de asemenea relatat de Anas (Allah să fie mulțumit cu el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Allah Cel Atotputernic spune: «O, fiu al lui Adam, dacă ai veni la Mine cu păcate mari precum Pământul și apoi te-ai întâlni cu Mine, fără a-Mi asocia parteneri, aș veni la tine cu iertare aproape la fel de mare cu acesta.»(Tirmidhi)

 11. oricine se va supune cerințelor lā ilāha illa Allah va intra în Paradis fără a fi chestionat sau fără a pedepsit

Este relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Șaptezeci de mii de oameni din națiunea mea vor intra în Paradis fără a fi întrebați. Aceștia sunt cei care nu caută Ruqyah[40] și nu cred în semne rele; și își pun încrederea în Domnul lor.” (Bukhari)

Iar într-o altă relatare, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Aceștia sunt cei care nu cred în semne rele, nu caută Ruqyah (de la alții) și nu folosesc semne făcute (în vindecarea bolilor); aceștia își pun încrederea în Domnul lor.” (Bukhari)

 Avertizarea împotriva shirk-ului

 (atribuirea de parteneri lui Allah Cel Atotputernic)

Dacă motivul din spatele înzestrării întregului Univers și creării ființelor este cel de a-L adora doar pe Allah Cel Atotputernic, atunci fiecare lucru bun din această viață și din Viața de Apoi este rezultatul acestei adorări și fiecare lucru rău din această viață și din Viața de Apoi, este rezultatul neglijării acestei adorări.

Allah Cel Atotputernic spune: „Eu nu i-am creat pe djinni și oameni decât pentru ca ei să Mă adore.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 51:56]

Adorarea lui Allah Cel Atotputernic este cel mai măreț lucru ce Îi face plăcere lui Allah Cel Atotputernic din partea creației sale, în timp ce asocierea partenerilor lui Allah Cel Atotputernic este cel mai grav motiv ce poate aduce Mânia și Pedeapsa Lui. Allah Cel Atotputernic spune:

(Fiți) drepți în credința faţă de Allah, fără să-i faceți Lui asociați, căci acela care-I face lui Allah asociați este ca și cum ar cădea din cer și l-ar înșfăca păsările (și l-ar sfâșia în văzduh) sau l-ar arunca vântul într-un hău adânc.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 22:31]

Exemple ale mâniei falselor zeități pentru divinitatea lor

Firʻawn (Faraon) a refuzat să aibă altă divinitate alături de el. Și a spus (așa cum spune Allah Cel Atotputernic în numele lui):

 „(...) O, dregători ai mei! Eu nu știu altă divinitate pentru voi, afară de mine! (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 28:38]

El, de asemenea, s-a mâniat pe cel care a adorat altă divinitate în afara lui, chiar dacă acea divinitate era Allah Cel Atotputernic. Firʻawn i-a spus Profetului lui Allah, Musa (Pacea fie asupra sa!):

„A zis: (Faraon): «Dacă tu iei un alt dumnezeu afară de mine, te voi pune printre cei întemnițați!»[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 26:29]

Dacă el spune astfel, în timp ce este nesincer în afirmațiile sale și în timp ce el este doar unul dintre robii lui Allah Cel Atotputernic, atunci cum rămâne cu Mânia Domnului lumilor, Domnul primelor generații și al celor de mai târziu în privința asocierii altei divinități alături de El sau în locul Lui?

El este cel care a făcut Al-Ukhdud (șanțul în care i-a ars pe credincioși), care s-a mâniat pe cei care nu l-au considerat o divinitate, pe robii lui Allah Cel Atotputernic care au crezut doar în El Cel Atotputernic și i-a aruncat în focul din această viață atunci când aceștia erau încă vii. Atunci, cum rămâne cu Pedeapsa lui Allah Cel Atotputernic pentru cei care Îi asociază parteneri, în timp ce El este Domnul adevărat, iar toate divinitățile ce sunt adorate în locul Lui sunt complet false!

Shirk-ul este cel mai mare păcat

Ibn Masʻud (Allah să fie mulțumit cu el!) a relatat:

„L-am întrebat pe Mesagerul lui Allah, care este cel mai grav păcat în fața lui Allah El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a spus: «Să-i faci partener lui Allah în adorare, în timp ce El te-a creat pe tine.»”  (Bukhari)

Shirk-ul nu va fi iertat niciodată

Allah Cel Atotputernic spune: „Allah nu iartă să I se facă vreun părtaş. Afară de aceasta, El iartă cui voiește. Iar acela care pune în rând cu Allah un părtaş, născocește un mare păcat!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 4:48]

Allah Cel Atotputernic  nu acceptă faptele politeiștilor

Allah Cel Atotputernic spune: „Vi s-a revelat ție și acelora de dinaintea ta: «De vei face asociați lui Allah, vor fi în zadar faptele tale și vei fi tu printre aceia care pierd.»[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 39:65]

Politeiștii vor sălășlui în Iad pentru eternitate

Allah Cel Atotputernic spune: „Cu adevărat, cei care nu cred dintre oamenii Scripturii (evreii și creştinii care nu urmează nici învățăturile originale ale lui Moise și Isus și nici pe cele ale lui Mohammed) și politeiștii vor ajunge în Focul Iadului, în care vor locui pe veci. Ei sunt cei mai răi dintre toate făpturile.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 98:6]

Politeiștii nu vor putea să Îi vadă Fața lui Allah Cel Atotputernic

Așa cum acei necredincioși și-au împiedicat inima de la lumina călăuzirii și de la Unicitatea lui Allah Cel Atotputernic, Allah Cel Atotputernic îi va împiedica de la vederea Chipului Său Nobil.

Allah Cel Atotputernic  spune:

 „Însă nu! Cu adevărat, în Ziua aceea ei (făcătorii de rău) vor fi împiedicați de la vederea Domnului lor.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 83:15]

Allah Cel Atotputernic îi va uita pe politeiști

Este relatat de către Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a descris întâlnirea dintre Allah Cel Atotputernic și cei care au uitat de întâlnirea cu El:

 „(...) Allah Cel Atotputernic  îl va judeca pe robul Său și-i va spune: «O, cutare, nu te-am onorat și te-am făcut pe tine lider, ți-am dat soț/soață, ți-am supus cămilele și caii, și ți-am oferit oportunitatea să judeci asupra problemelor tale?» Robul va spune: «Ba da.» Atunci va fi întrebat: «Nu te-ai gândit că Ne vei întâlni vreodată?» El va spune: «Nu.» Atunci, El (Allah Cel Atotputernic ) va spune: «Ei, bine, Noi te uităm, așa cum tu Ne-ai uitat.»(Muslim)

Abu ʻIsa Tirmidhi a spus: „În ceea ce privește Spunerea Lui: «Ei, bine, Noi te uităm, așa cum tu Ne-ai uitat», înseamnă că astăzi vă voi lăsa în pedeapsă.”

Allah Cel Atotputernic spune: „Aceia care au luat religia în derâdere și în joacă și pe care i-a amăgit viața lumească! (cu plăcerile ei trecătoare și nu s-au gândit la Viaţa de Apoi) Astăzi, Noi îi uităm (nu-i mai băgăm în seamă, considerându-i ca și uitaţi) aşa cum ei au uitat întâlnirea cu această Zi a lor și pentru că ei au tăgăduit Semnele Noastre!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 7:51]

Suplicațiile necredincioșilor nu vor fi acceptate

Allah Cel Atotputernic spune: „(...) Iar chemarea (adorarea idolilor și recurgerea la ei) necredincioșilor nu este decât în deşert.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 13:14]

Aceștia nu vor intra niciodată în Paradis

Allah Cel Atotputernic spune: „(...) Pe cel care așază lângă Allah pe altcineva, Allah îl va opri de la Rai, iar adăpostul lui va fi Focul și cei nelegiuiți nu vor afla ajutor (asocierea altor zeități la Allah este considerată cea mai mare nelegiuire și cel mai mare păcat în islam).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 5:72]

Allah Cel Atotputernic  este dușmanul necredincioșilor

Allah Cel Atotputernic spune: „(...) Allah este dușmanul necredincioșilor!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:98]

Asocierea altora cu Allah Cel Atotputernic este o nedreptate monstruoasă

Luqman i-a spus fiului său așa cum găsim în Coranul cel Nobil:

 „Și i-a zis Luqman fiului său, sfătuindu-l pe el: «O, fiule! Nu-I face lui Allah asociat, căci facerea de părtași este fărădelege mare!»[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 31:13]

Asocierea altora cu Allah Cel Atotputernic este cel mai mare motiv de frică în această viață și în Viața de Apoi

Allah Cel Atotputernic spune: „Noi vom semăna spaimă în inimile celor care tăgăduiesc, pentru că I-au asociat lui Allah (idoli), fără ca El să fi trimis nici o dovadă pentru aceasta, iar sălaşul lor va fi Focul. Și ce rău sălaș va fi pentru cei nedrepți!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 3:151]

Asocierea altora cu Allah Cel Atotputernic  va rămâne sursa tuturor relelor și piedica în fața oricărui lucru bun. Din cauza asocierii altora cu Allah Cel Atotputernic au pierit națiuni, sate au fost distruse, regate au fost înfrânte și regi au fost umiliți.

 Câți dumnezei adori tu?

În ceea ce îi privește pe necredincioși, aceștia spun:

 „Oare a făcut el din zei un Dumnezeu Unic? Acesta este un lucru uimitor!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 38:5]

Este relatat sub autoritatea lui Ibn ʻAbbas (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus lui Abu Talib:

 „«O unchiule, tot ce vreau de la ei este un singur cuvânt, pe care dacă îl spun, arabii le vor urma, iar nearabii le vor plăti jiziah.» El a întrebat: «Un cuvânt?» El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Da, un singur cuvânt.» Apoi, a continuat: «O, unchiule, lasă-i să spună Lā ilāha illa Allah.» Ei au răspuns: «Un Dumnezeu? Nu am auzit (așa ceva) în religia acestor zile. Acesta nu este decât o invenție!» Atunci următorul verset coranic a fost revelat, cu privire la ei:

«Sad. Pe Coranul cel plin de povață! ~ Cei care nu au crezut sunt (mai degrabă) în îngâmfare și schismă! ~ Câte neamuri am nimicit Noi mai înainte de ei! Într-un sfârșit ei au strigat, însă nu mai era timp pentru ei de mântuire! ~ S-au mirat ei că le-a venit un prevenitor chiar dintre ei, iar necredincioșii au zis: „Acesta este un vrăjitor mincinos, ~ Oare a făcut el din zei un Dumnezeu Unic? Acesta este un lucru uimitor!” ~ Însă mai-marii lor au pornit să zică: „Mergeți voi înainte și rămâneți statornici la zeii voștri! Acesta este un lucru dorit! ~ Noi nu am auzit despre aceasta în ultima religie! Aceasta nu este decât o născocire!”» [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 38:5](Ahmad, Tirmidhi și Nasa’i)

În ceea ce îi privește pe credincioși, aceștia au spus:

„Le-am întărit Noi, așadar inimile, iară ei s-au ridicat și au zis (în faţa regelui lor nelegiuit, fără să le pese de el): «Domnul nostru (pe care Îl adorăm) este Stăpânul Cerurilor și al Pământului! Noi nu vom chema (nu vom invoca și nu vom adora) niciodată un alt Dumnezeu afară de E l(...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 18:14]

Negare, apoi afirmare[41]

Credința în divinitatea lui Allah Cel Atotputernic are doi stâlpi importanți:

1.         negarea tuturor divinităților care sunt adorate, alții decât Allah Cel Atotputernic și necredința în ele. Acesta este înțelesul lui „lā ilāha”

2.         afirmarea divinității lui Allah Cel Atotputernic, care nu are niciun asociat. Acesta este înțelesul lui „illa Allah”

De exemplu: cei care l-au urmat pe Profetul Ibrāhīm Al-Khalil (prieten apropiat) (Pacea fie asupra sa!) s-au delimitat de la necredință și de la oamenii ei, astfel încât le-au spus oamenilor din neamul lor (așa cum Allah Cel Atotputernic spune în numele lor):

„Cu adevărat, ați avut voi o pildă frumoasă în Ibrāhīm (Avrām) și în aceia care au fost alături de el (credincioșii), atunci când ei au spus către neamul lor: «Cu adevărat, noi ne lepădăm de voi și de cele pe care voi le venerați în locul lui Allah. Ne lepădăm de voi. Dușmănia și vrajba  s-au ivit între noi pentru totdeauna, până când veți crede voi numai în Allah!» – lăsând (deoparte) cuvântul lui Ibrāhīm (Avrām) către tatăl său (necredincios, spunându-i aceasta pe când i s-a confirmat de către Allah faptul că este necredincios, iar atunci când i s-a confirmat, el l-a respins): «Cu adevărat, mă voi ruga de iertare pentru tine (de la Allah), cu toate că eu nu voi avea nicio putere pentru tine la Allah (semnificând: nu te pot nici proteja, nici ajuta în faţa lui Allah)!» O, Doamne, (doar) în Tine ne încredem (pentru toate acțiunile noastre) și (doar) la Tine ne întoarcem cu căință și (doar) la Tine este întoarcerea noastră (finală, din Ziua Judecății)!”  [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 60:4]

Într-un alt exemplu, Allah Cel Atotputernic spune:

„Nu este silire la credință! Răzvedită este deosebirea dintre calea cea dreaptă și rătăcire, iar acela care se leapădă de Taghut (după unii comentatori, prin At-Taghut se au în vedere diavolii, idolii și toate falsele divinități) și crede în Allah, acela s-a prins de cea mai trainică toartă (islamul), care nu se sparge niciodată (metaforă pentru legătura cea mai trainică). Și Allah este Samīʻ (Cel care Aude totul), ‘Alīm (Omniscient, Atoateștiutor).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:256]

 Lā ilāha illa Allah (nu există altă divinitate

 în afară de Allah). De ce?

1. Pentru că Allah Cel Atotputernic este Unicul Creator și nimeni altcineva nu mai creează

Allah Cel Atotputernic spune: „Acesta este Allah, Domnul vostru, Creatorul tuturor lucrurilor. Nu există altă divinitate afară de El. Cum se poate să vă întoarceți? (de la credința în El).”  [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, 40:62][42]

Ibn Kathir (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Înseamnă Cel care face toate aceste lucruri este Allah, Creatorul tuturor lucrurilor, în afară Căruia nu există altă divinitate. În ceea ce privește «Cum se poate să vă întoarceți?» înseamnă: cum ai putea adora idoli care nu pot crea nimic, deoarece ei însăși sunt ciopliți de mâna oamenilor.”[43]

Este relatat că Ibn Masʻud (Allah să fie mulțumit cu el!) a spus:

„L-am întrebat pe Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care este cel mai grav păcat în fața lui Allah. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Să-i faci un faci parteneri lui Allah în adorare, în timp ce El te-a creat pe tine.»”  (Bukhari)

2. Pentru că Allah Cel Atotputernic este Unicul Întreținător și nimeni altcineva nu poate întreține

Allah Cel Atotputernic spune: „Ci Allah este Ar-Razzāq (Întreținătorul), Al-Mālik (Stăpânul puterii), Al-Matīn (Cel Statornic).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 51:58]

El, Cel Atotputernic, mai spune: „Nu este El Cel care a început înfăptuirea (omului) și apoi îl va face din nou? Oare Cine este Cel care vă dă din Cer și de pe Pământ cele de trebuință traiului? Oare există altă divinitate alături de Allah? Spune: «Aduceți dovada voastră dacă voi sunteţi cei care grăiesc adevărul!»[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 27:64]

El, Cel Atotputernic, mai spune: „O, oameni! Aduceți-vă aminte de îndurarea (Binefacerea) lui Allah asupra voastră! Oare mai este vreun alt creator afară de Allah care să vă dăruiască cu cele de trebuință pe voi din Cer și de pe Pământ? (cu ajutorul ploii și al vegetației) Nu există altă divinitate afară de El! Cum de puteți voi fi abătuți? (de la credința în Allah?)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 35:3]

Allah Cel Atotputernic atrage atenția adoratorilor Săi să recunoască dovezile Unicității Sale și să Îl adore doar pe El, Singurul, pentru că El, Cel Atotputernic, este Singurul Creator și Întreținător, fără a avea vreun asociat în această privință. Dacă aceasta este situația, atunci adorarea trebuie dedicată doar Lui, Singurul, și nimic/nimeni nu trebuie asociat cu El, ca spre exemplu idoli și rivali.[44]

„Allah le dă provizii și sănătate chiar și necredincioșilor.”

Este relatat cu autoritatea lui Abu Musa (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Nu este nimeni care să arate mai multă răbdare în ascultarea lucrurilor ofensatoare, decât Allah, Preaînaltul, Cel Glorios. Îi sunt asociați alții (politeism) și (paternitatea) un fiu Îi este atribuit, dar, în ciuda acestora, El le oferă (oamenilor) în continuare protecție și provizii.” (Bukhari și Muslim)

3. Pentru că Allah Cel Atotputernic este Singurul Rege și nimeni altcineva nu deține nimic

Allah Cel Atotputernic este Regele, fără a avea alt rege deasupra Lui, și totul, fără excepție, se află sub Suveranitatea Sa.

Allah Cel Atotputernic spune despre El Însuși: „El este Allah, afară de care nu este alt Dumnezeu, Al-Māik (Stăpânitorul), Al-Quddūs (Cel Sfânt și Preaînalt) (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 59:23]

El, Cel Atotputernic , mai spune:(...) Acesta este Allah, Domnul vostru. A Lui este Stăpânirea (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 35:13]

El, Cel Atotputernic, mai spune de asemenea despre alții:(...) iar aceia (idolii) pe care voi îi chemați în locul Lui nu stăpânesc nici cât pieliţa sâmburelui de curmală (metaforă pentru un lucru neînsemnat sau demn de dispreț).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 35:13]

4. Pentru că beneficiile și prejudiciile nu sunt stabilite decât de către Allah Cel Atotputernic

Allah Cel Atotputernic spune: „Și dacă Allah te atinge cu un rău, (să știi că) nu este cine să-l îndepărteze decât numai El! Iar dacă El îți voiește un bine, nu este nimeni care să poată respinge Harul Său (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 10:107]

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Fiți conștienți de Allah, iar El vă va proteja; fiți conștienți de Allah și Îl veți găsi în fața voastră. Dacă cereți, atunci cereți (numai) de la Allah; dacă căutați ajutor, atunci căutați ajutor (numai la) Allah. Să știți că dacă întreaga națiune s-ar aduna pentru a vă aduce beneficii, nu v-ar putea aduce (alte beneficii) în afară de ceea ce Allah a prescris deja pentru voi. Iar dacă s-ar aduna pentru a vă face rău, nu ar putea decât dacă Allah a prescris deja acesta pentru voi. Condeiele au fost ridicate, iar foile s-au uscat.” (Tirmidhi)

„Așadar, să știi că nu există alt Dumnezeu în afară de Allah”. Nimeni nu este demn de a fi

 adorat în afară de Allah

El este Singurul Dumnezeu

 1. Adorarea este în totalitate dreptul lui Allah Cel Atotputernic 

Este relatat cu autoritatea lui Muʻadh ibn Jabal (Allah să fie mulțumit de el) că:

 „Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) m-a întrebat: «O, Muʻadh, știi care sunt drepturile lui Allah asupra robilor Săi și care sunt drepturile robilor Săi asupra Lui?» Am răspuns: «Allah și Mesagerul Său știu mai bine.» El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Dreptul lui Allah asupra robilor Săi este de a fi adorat și să nu adore pe nimeni în afară de El. Iar dreptul robilor lui Allah asupra Lui este ca El să nu îi pedepsească dacă nu adoră pe nimeni în afara Lui.»(Bukhari)

 2. Iubirea Îi aparține numai lui Allah Cel Atotputernic[45]

Allah este cel mai iubit de inimă și de suflet. El este Unicul adorat de corp și de limbă: Allah Cel Atotputernic este cel care merită cu adevărat și așa cum spune poetul: „Îl iubesc pe Cel pentru a cărui iubire nu pot fi acuzat, iar voi îi iubiți în locul Lui pe cei care sunt plini de defecte.”

Allah Cel Atotputernic spune: „Dar sunt printre oameni (și unii) care Îi fac în afară de Allah semeni (dintre idoli sau dintre căpeteniile lor) pe care îi iubesc asemenea iubirii pentru Allah (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:165]

Iubirea trebuie să fie doar de dragul lui Allah Cel Atotputernic. Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

 „Oricine deține următoarele trei calități, va gusta dulceața credinței: cel căruia Allah și Mesagerul Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) îi sunt mai dragi decât oricine altcineva; cel care iubește o persoană și o iubește doar de dragul lui Allah; și cel care urăște să se întoarcă la necredință, după ce Allah l-a salvat de la aceasta, și urăște să fie aruncat în Foc.” (Bukhari și Muslim)

 3. Frica trebuie să fie doar de Allah Cel Atotputernic 

Beneficiul și pierderea, ceea ce se dă și se ia, răsplata și pedeapsa sunt hotărâte doar de Allah Cel Atotputernic. Prin urmare, frica de a pierde ceva bun sau a trăi ceva rău, trebuie să fie doar de Allah Cel Atotputernic şi acesta pentru că, pur și simplu, nimeni, în afara Lui, nu poate aduce beneficii sau pierderi. Allah Cel Atotputernic spune:

 „Aceia care transmit Mesajele lui Allah și se tem de El și nu se tem de nimeni afară de Allah (să știe că) Allah este de ajuns pentru a ține socoteala (la toate).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 33:39]

Allah Cel Atotputernic mai spune, de asemenea:

„Ci întrețin moscheile lui Allah doar aceia care cred în Allah și în Ziua de Apoi, împlinesc rugăciunea (as-salah), aduc dania (az-zakah) și nu se tem decât de Allah. Poate că aceia vor fi dintre cei bine călăuziți!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 9:18]

 4. Duʻā’ (suplicația) trebuie dedicată doar lui Allah Cel Atotputernic 

Nimeni nu poate să răspundă la suplicațiile celor nevoiași, decât Allah Cel Atotputernic și nimeni nu poate să le răspundă celor în mare nevoie decât El, Cel Atotputernic. Așadar, oricine este invocat în locul lui Allah Cel Atotputernic nu are nimic pentru cel care l-a invocat și nu aude suplicația lui, dar chiar ar auzi-o, el nu i-ar răspunde în niciun fel.  Allah Cel Atotputernic  spune:

(...) iar aceia (idolii) pe care voi îi chemați în locul Lui nu stăpânesc nici cât pielița sâmburelui de curmală. (metaforă pentru un lucru neînsemnat sau demn de dispreț) ~ Dacă îi chemați, ei nu aud chemarea voastră (pentru că sunt neînsuflețiți) și chiar dacă ar auzi-o, (presupunând că ar auzi-o) tot nu v-ar răspunde vouă. Iar în Ziua Învierii, ei vor tăgădui că i-ați făcut asociați (lui Allah). Și nimeni nu te poate învăța aşa cum o face un Khabīr (Bineştiutor).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 35:13-14]

Allah Cel Atotputernic spune, de asemenea:

 „Spune (o, Mohammed): «Cu adevărat, Îl invoc numai pe Domnul meu (Allah, Cel fără parteneri) și nu-I fac Lui niciun asociat!»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 72:20]

Profetul Ibrāhīm (Pacea fie asupra sa!) i-a spus neamului său:

„Eu mă despart de voi (mă îndepărtez de tine și de neamul tău), ca și de ceea ce chemați voi în locul lui Allah (idolii voștri, prin chemare înțelegând adorare) și-L voi chema pe Domnul meu (mă voi închina numai Lui). Poate că eu nu voi fi nefericit (dezamăgit) pentru chemarea Domnului meu!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 19:48]

 5. Moscheile sunt doar pentru Allah Cel Atotputernic 

Moscheile sunt casele lui Allah Cel Atotputernic. Ele sunt construite doar pentru Pomenirea și Adorarea lui Allah Cel Atotputernic. Atunci cum se poate ca altcineva decât El să fie invocat în ele?

Allah Cel Atotputernic spune: „Și moscheile sunt pentru Allah (Cel fără parteneri), deci nu invocați pe nimeni împreună cu Allah!” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, 72:18]

 6. Rugăciunile și sacrificiul trebuie făcute doar de dragul lui Allah Cel Atotputernic 

Allah Cel Atotputernic l-a creat pe om și a creat pentru el vitele. Binecuvântările lui Allah Cel Atotputernic pot fi răsplătite doar prin mulțumire și admirație. Dintre formele de admirație pe care omul le poate oferi lui Allah Cel Atotputernic sunt adorarea și rugăciunea atribuite doar lui Allah Cel Atotputernic. În ceea ce privește mulțumirea prin sacrificarea de vite, aceasta trebuie făcută doar pentru Allah și prin menționarea Numelui lui Allah asupra lor.

Allah Cel Atotputernic  spune: „De aceea, întoarce-te în rugăciune către Domnul tău (dăruiește-I rugăciunea ta numai Lui) și jertfește (pentru săraci, doar de dragul lui Allah)!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 108:2]

Acesta este exact ceea ce neamul Al-Ahnāf (cei care urmau religia lui Ibrāhīm, pacea fie asupra sa!) obișnuiau să facă.

Este relatat că Zaid ibn ʻAmr ibn Nufail, unul din neamul Al-Ahnāf, le-a spus necredincioșilor:

 „Nu mănânc nimic din ce ați sacrificat în numele idolilor voștri de piatră. Mănânc doar acelea asupra care numele lui Allah a fost menționat în momentul sacrificării.”  El a mai spus: „Allah a creat oaia și a trimis apa pentru ea din cer, și a crescut iarba pentru ea din pământ; și totuși voi sacrificați în numele altora decât Allah Cel Atotputernic .” El obișnuia să zică acestea fiindcă el respingea acea practică și o considera ca fiind ceva abominabil. (Bukhari)

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Fie ca Allah să îi blesteme pe cei care oferă sacrificii altora decât lui Allah.” (Muslim)

 7. Refugiul trebuie căutat doar la Allah Cel Atotputernic 

Allah Cel Atotputernic spune: „Spune (o, Mohammed): «Caut adăpost la (Allah) Domnul oamenilor, ~ Stăpânul oamenilor, ~ Dumnezeul oamenilor (...)»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 114:1-3]

Oricine caută refugiu la altcineva decât la Allah Cel Atotputernic nu va câștiga decât mai multe griji, mâhnire și suferință. Allah spune:

„Însă, cu adevărat, au fost bărbați dintre oameni care au căutat adăpost la bărbații dintre djinni, dar ei (djinnii) le-au sporit lor (oamenilor) nelegiuirea (păcatul și persistența în minciună) (aici apare o amintire puternică pentru oricine caută ajutor la magicieni și vrăjitori, sau caută adăpost la altcineva în afară de Allah, Care este fără parteneri).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 72:6]

 8. Omul trebuie să îl invoce doar pe Allah Cel Atotputernic 

În timpul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era un ipocrit, care le-a făcut atât de mult rău companionilor, încât unii dintre ei le-au cerut celorlalți să-i ceară ajutorul Mesagerului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) împotriva acestuia. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Niciun om nu mă poate invoca pe mine. Doar Allah este demn de a fi invocat.” (Tabarani)[46]

 9. Căutarea ajutorului trebuie să fie doar la Allah Cel Atotputernic 

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă cereți, atunci cereți (numai) de la Allah; dacă căutați ajutor, atunci căutați ajutor (numai la) Allah.” (Tirmidhi)

Allah Cel Atotputernic spune: „Numai pe Tine Te adorăm, numai la Tine cerem ajutor.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 1:5]

 10. Tawassul (apropierea) trebuie să fie doar de dragul Allah Cel Atotputernic 

Allah Cel Atotputernic spune: „O, voi cei care credeți! Fiți cu frică de Allah, căutați Calea (aceasta fiind evlavia și faptele bune) pentru a vă apropia de El și luptați pe Calea Lui. Poate că voi o să izbândiți!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 5:35]

Este relatat că Ibn ʻAbbas (Allah să fie mulțumit de el) a spus: „Al-Wasīlah este calea de apropiere.”[47]

Este, de asemenea, relatat că Qatādah (Allah să fie mulțumit de el!) a spus: „Înseamnă căutarea căilor de apropiere de El, prin ascultarea Lui și efectuarea de acte ce Îi aduc plăcere.”[48]

Ibn Kathir (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Este o cale de apropiere pentru a obține ceva.”[49]

Tawassul de Allah Cel Atotputernic este de trei tipuri:

Primul - a căuta apropierea de Allah Cel Atotputernic prin intermediul Numelor și Atributelor Sale, pentru că ele sunt cele mai bune elemente, în cazul invocărilor în suplicații.

De exemplu: Invocarea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „O Cel Viu, Cel Veșnic, prin Mila Ta Te chem pentru a mă ajuta cu problemele mele (...)(Nasa’i) 

Un alt exemplu este suplicația Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „O, Allah, cu adevărat, Tu ești Iertător și iubești să ierți, deci iartă-mă!” (Ahmad și Tirmidhi)

Al doilea - căutarea apropierii de Allah prin fapte bune. Este acceptată drept cale de adorare a lui Allah Cel Atotputernic și o persoană poate căuta apropierea de Allah Cel Atotputernic pe această cale.

De exemplu a căuta apropierea de Allah prin imān (credință): precum vorbele credincioșilor: „(Pentru că au fost) o parte dintre robii Mei (dreptcredincioșii) care au zis: «Doamne, noi am crezut! Deci iartă-ne și îndură-Te de noi, căci Tu ești cel mai bun dintre cei îndurători!»[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 23:109]

Și așa cum spun: „Doamne! Noi am auzit un vestitor (adică Mohammed) chemând la credință: «Credeți în Domnul vostru!» Și am crezut. Doamne, iartă-ne nouă păcatele noastre, șterge faptele noastre rele și ia-ne sufletele împreună cu cei evlavioși!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 3:193]

Un alt exemplu: a căuta apropierea de Allah prin sinceritatea în faptele bune. Este foarte clar din hadith-ul celor trei oameni, care au intrat într-o peșteră iar o piatră a căzut peste intrare, blocându-le ieșirea: „Aceștia și-au spus (unul altuia): «Nimic nu vă poate salva de această piatră decât invocarea lui Allah, amintind de cele mai drepte fapte pe care le-ați făcut (doar de dragul lui Allah).»” Așadar primul a făcut tawassul referindu-se la îndatoririle sale față de părinții lui, al doilea a făcut tawassul referindu-se la abținerea lui de la fapte interzise, iar al treilea a făcut tawassul referindu-se la păstrarea încrederii oamenilor în el și acordarea drepturilor altora: „Cu toții au spus: «O, Allah! Dacă ceea ce am făcut a fost de dragul și pentru mulțumirea Ta, îndepărtează capcana de care suferim.» Astfel că piatra s-a mișcat și au ieșit afară mergând.” (Bukhari și Muslim)

Al treilea – a căuta apropierea de Allah prin suplicațiile unei persoane aflate în viață, dreptcredincioase.

De exemplu: companionii (Allah să fie mulțumit de ei!) l-au rugat pe Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să se roage pentru ei, atunci când acesta trăia. Printre acestea sunt:

♦ este relatat de Bukhari în hadith-ul celor 70.000 ce vor intra în Paradis fără a le fi cerută socoteala. ‘Ukhāshah ibn Mihsan (Allah să fie mulțumit de el!) s-a ridicat și a spus:«O, Profet al lui Allah, roagă-te lui Allah să mă facă unul dintre aceștia!» El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «O Allah, fă-l unul dintre ei!»” Iar într-o altă relatare, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Ești unul dintre ei.” (Bukhari și Muslim)

♦ de asemenea, femeia care suferea de epilepsie și în timpul crizelor se descoperea, i-a cerut Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „«Roagă-te la Allah să nu mă descopăr.» Iar el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a rugat pentru ea.” (Bukhari și Muslim)

♦ un alt exemplu, a fost relatat de ʻOmar (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel mai demn dintre succesori va fi o persoană care se va numi Uwais. El va avea mama (locuind) cu el și va avea un semn mic de lepră. Cereți-i să ceară iertare pentru voi (de la Allah).” (Muslim)

 11. Destinul și Judecata sunt doar de la Allah Cel Atotputernic 

Destinul prescris de Allah Cel Atotputernic este cel mai corect destin, iar judecata Sa este cea mai măreață judecată. Destinul lui este departe de orice nedreptate și este deasupra oricărei forme de opresiune. Allah Cel Atotputernic spune: „Allah nu este Nedrept (faţă de nimeni), nici cât greutatea unui grăunte de praf (...)”  [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 4:40]

Așadar,  Profetul Yusuf (Pacea fie asupra sa!)  a spus: „Nu adorați afară de El (afară de Allah) decât niște nume pe care le-ați născocit voi și părinții voștri și cărora Allah nu le-a pogorât nicio dovadă! Judecata nu este decât la Allah! El v-a Poruncit să nu-L adorați decât pe El! Aceasta este Religia cea dreaptă, însă cei mai mulți oameni nu știu.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 12:40]

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah este Judecătorul (Al-Hakām) și doar Lui Îi aparține Judecata.” (Bukhari)

Și oricine cunoaște Înțelepciunea lui Allah Cel Atotputernic în predestinarea Sa, Mila lui Allah Cel Atotputernic în Judecata Sa și dreptatea lui Allah Cel Atotputernic în Religia Lui, nu poate să nu se ducă decât la Allah pentru judecată.

Allah Cel Atotputernic spune: „Nu se cuvine ca un dreptcredincios și nicio dreptcredincioasă să mai aleagă, dacă Allah și Trimisul Său au hotărât în privința lor un lucru. Iar acela care se răzvrătește împotriva lui Allah și a Trimisului Său (în privința celor poruncite sau interzise de Ei) se află în rătăcire învederată.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 33:36]

 12. Dedicarea actelor de adorare în totalitate doar  lui Allah Cel Atotputernic 

O, voi, cei care mergeți la casele lui Allah Cel Atotputernic pentru a-i chema pe alții decât pe El, cei care căutați binecuvântări la morminte și la moaștele morților și faceți sacrificii pentru ei! Voi nu ascultați la cuvintele lui Allah Cel Atotputernic? „(...) (Și vă Poruncește vouă): Întoarceți-vă feţele voastre la toate locurile de rugăciune (în toate momentele și locurile pentru rugăciune și oricare ar fi locul unde vă împliniți rugăciunea, întoarceți feţele voastre spre Kaʻbah) și invocați-L pe El cu credință adevărată în Religia Lui! Precum v-a creat El, aşa vă veți întoarce.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 7:29]

El, Cel Atotputernic, mai spune:(...) deci adoră-L pe Allah, arătându-I numai Lui credință (adoră-L pe Allah și supune-I-te Lui! Arată-I numai Lui credință și supunere! Fii devotat Lui și nu urma rânduielile altora decât cele făcute de El, căci vei fi dintre idolatri!)! ~ Lui Allah I se cuvine credință curată (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 39:2-3]

El, Cel Atotputernic, mai spune: „Și, de fapt, nu li s-a poruncit lor (în acest Coran) altceva (faţă de ceea ce li s-a poruncit deja în Scripturile lor originale) în afară de adorarea (doar a) lui Allah, și să fie devotați religiei Sale și să fie hunafa’ (să stea departe de politeism și să încline spre monoteism), să efectueze rugăciunea și să ofere zakāh (dania obligatorie anuală): și aceasta este Religia corectă (și dreaptă).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 98:5]

 13. Căutarea răsplății doar de la Allah Cel Atotputernic 

Este relatat într-un hadith Qudsi că Allah Cel Atotputernic spune: „Eu sunt Autosuficient și nu am nevoie de un asociat. Așadar, cel care face o acțiune de dragul altcuiva, dar și de dragul Meu, va avea acea acțiune respinsă de Mine din cauza celui cu care M-a asociat.” (Muslim)

Iar într-o altă relatare, El Cel Atotputernic  spune:(...) așadar, cel care face o acțiune de dragul altcuiva și în același timp și pentru Mine, Mă voi despărți de el și îl voi lăsa celui cu care M-a asociat.” (Ibn Majah)

 14. Jurământul trebuie făcut doar pe Allah Cel Atotputernic 

A fost relatat de ʻOmar ibn Al-Khattāb (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oricine jură pe oricine sau orice altceva decât Allah, a făcut kufr sau shirk.” (Tirmidhi)

 15. Până și viața și moartea sunt doar pentru Allah Cel Atotputernic 

Allah Cel Atotputernic spune: „Spune: «Într-adevăr, rugăciunea mea, actele mele de devoţiune, viața mea și moartea mea Îi aparțin lui Allah, Stăpânul lumilor! ~ El nu are niciun asociat! Astfel mi s-a poruncit și eu sunt primul dintre musulmani! (adică pentru cei care I se supun lui Allah și model de urmat pentru ei)»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 6:162-163]

Allah Cel Atotputernic a creat viața și moartea.

Allah Cel Atotputernic spune: „Care a creat moartea și viața, ca să vă testeze pe voi, care dintre voi este cel mai bun întru faptă. Și El este Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic), Al-Ghafūr (Atoateiertătorul).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 67:2]

Așadar, viața trebuie dedicată complet lui Allah Cel Atotputernic, având ca fundament Religia și Poruncile lui Allah Cel Atotputernic. De asemenea, moartea trebuie să fie doar pentru Allah Cel Atotputernic, ca, de exemplu, martirizarea pe Calea lui Allah Cel Atotputernic sau moartea în Islam adorându-L doar pe Allah Cel Atotputernic.

Allah Cel Atotputernic spune: „O, voi cei care credeți! Fiți cu frică de Allah, aşa cum se cuvine să fie frica de El și să nu vă săvârșiți din viață decât fiind musulmani!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 3:102]

 „Există o altă divinitate alături de Allah?”

Nu există nimeni și nimic alături de El în divinitatea Sa.

Există vreo altă divinitate, în afară de Allah, ce poate fi adorată?

Există vreo altă divinitate, în afară de Allah, căreia i se poate mulțumi?

 1. Toate divinitățile care sunt adorate în locul lui Allah Cel Atotputernic sunt create, iar Allah Cel Atotputernic este Unicul Creator

Allah Cel Atotputernic spune: „Însă aceia pe care îi cheamă în locul lui Allah nu creează nimic, ci ei sunt creați. ~ Ei sunt morți, nu sunt vii, și ei nu știu când (oamenii) vor fi înviați (idolii sunt ciopliți și modelați de oameni, ei nu au viață, nu văd, nu aud și nu pricep; ei nu știu când va avea loc învierea oamenilor)!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 16:20-21]

El, Cel Atotputernic, mai spune: „Și semne deosebite (semne pe căile de pe uscat sau de pe mare, după care să se orienteze). Și după stele se călăuzesc (în timpul zilei, călătorii se călăuzesc după munți, râuri și alte detalii de relief, iar în timpul nopții se călăuzesc după stele).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 16:16]

El, Cel Atotputernic, mai spune: „Ei au luat în locul Lui dumnezei care nu creează nimic, ci care sunt creați, (sunt creați de către cei care îi adoră) care nu-și pot aduce lor înșiși nici rău și nici folos, care nu au putere asupra morții, nici asupra vieții și a învierii.”  [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 25:3]

El, Cel Atotputernic, mai spune: „Sau i-au făcut lui Allah asociați care au creat ca și creația Lui, încât li se pare lor creația asemănătoare? (sensul este că ei nu I-au făcut lui Allah asociați în stare să creeze asemenea Lui, ci I-au făcut asociați care nu sunt în stare să facă nimic) Spune: «Allah este Creatorul tuturor lucrurilor; El este Al-Wahīd (Cel Unic), Al-Qahhār (Biruitor)!»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 13:16]

Învățații în Tăfsir au spus: „Acest verset conține un fel de mustrare a necredincioșilor pentru că au adorat pe altcineva în afară de Allah Cel Atotputernic, care nu creează nimic, aceștia fiind creați la rândul lor. Ființa creată nu poate fi în nici un fel egală cu Creatorul în adorare, adorare pentru care El a creat-o.”[50]

Așadar, cel mai mare și grav păcat este ca o ființă creată să fie făcută drept egală Creatorului Cel Atotputernic.

Este relatat că Ibn Masʻud (Allah să fie mulțumit cu el!) a relatat: „«L-am întrebat pe Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care este cel mai grav păcat în fața lui Allah. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Să-i faci un lui Allah parteneri în adorare, în timp ce El te-a creat pe tine.»”  (Bukhari)

Glorie lui Allah Cel Atotputernic! Cât de măreț este Allah! Totul este creația Sa. Așadar Al-Khalil, Ibrāhīm (Pacea fie asupra sa!) a spus: „Ci eu îmi îndrept faţa cu credință doar către Cel care a creat Cerurile și Pământul; și niciodată nu voi mai fi dintre cei care-I fac Lui asociați!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 6:79]

Cât de bine a spus poetul:

Privește grădinile Pământului și consideră-le embleme ale acelor lucruri pe care le-a format Puterea Divină,

Ochi de argint (margarete) cu pupile precum aurul,

Unite de o tulpină de smarald, dezvăluie că

Allah nu are nici un partener.

Altul a spus:

Cum ar putea cineva să nu Îl asculte pe Dumnezeu,

sau cum ar putea cineva să Îl nege,

Când Dumnezeu are un semn în tot ceea ce există,

care arată Unicitatea Sa?

 2. Toate divinitățile, altele decât Allah Cel Atotputernic, sunt risipite și se ceartă[51]

Allah Cel Atotputernic spune: „O, voi, tovarăși ai mei de temniță! Oare domnii risipiți (Egiptenii erau idolatri și adorau numeroși zei) sunt mai buni sau Allah Al-Wahīd (Cel Unic), Al-Qahhār (Stăpânul Atotputernic)?” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 12:39]

El, Cel Atotputernic, mai spune: „A dat Allah ca pildă (politeistului și monoteistului) un bărbat (rob) cu asociați care se ceartă între ei (asupra Lui) și un (alt) bărbat cu totul supus unui singur om. Oare sunt ei în aceeași situație? (politeistul care se adresează mai multor divinități poate să fie egal cu monoteistul care crede doar în Allah? Răspunsul este „Nu!”) Laudă lui Allah! Dar cei mai mulți dintre ei nu știu.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 39:29]

 3. Divinități ce mănâncă, beau și dau naștere

Allah Cel Atotputernic spune: „Mesiah, fiul Mariei, nu este decât un Trimis, asemenea Trimișilor de dinainte de el, iar mama lui este o femeie cu evlavie adevărată. Amândoi mâncau bucate (de rând) (Ei aveau nevoie de ele pentru că erau oameni, iar acela care are nevoie de altceva din afara lui, nu poate fi un Dumnezeu). Privește ce semne învederate le trimitem Noi și apoi privește cum sunt ei îndepărtați (de la ele)( De data aceasta nu se mai referă la Mesia și la Maria, ci la creștini în general)!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 5:75]

Ibn Kathir (Allah să aibă milă de el) a spus: „Ei aveau nevoie de hrană și nevoie de eliminare. Așadar, aceștia sunt servitori precum alți servitori și nu divinități așa cum sectele creștine susțin.”[52]

 4. Cât de mare este răbdarea arătată de Allah Cel Atotputernic

Este relatat de Abu Musa (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu este nimeni care să arate mai multă răbdare în ascultarea lucrurilor ofensatoare decât Allah, Preaînaltul, Cel Glorios. Îi sunt asociați alții (politeism) și (paternitatea) un fiu Îi este atribuit, dar în ciuda acestora, El le oferă (oamenilor) în continuare protecție și provizii.” (Bukhari și Muslim)

 5. Divinități care sunt sărace și falimentare

Allah Cel Atotputernic  pune: „El lasă ca noaptea să intre în zi și lasă ca ziua să intre în noapte. El a supus Soarele și Luna și fiecare aleargă către un termen hotărât. (până la un termen când le este sortit să piară - Ziua Judecății de Apoi) Acesta este Allah, Domnul vostru. A Lui este Stăpânirea, iar aceia (idolii) pe care voi îi chemați în locul Lui nu stăpânesc nici cât pielița sâmburelui de curmală (metaforă pentru un lucru neînsemnat sau demn de dispreț) ~ Dacă îi chemați, ei nu aud chemarea voastră (pentru că sunt neînsuflețiți) și chiar dacă ar auzi-o, (presupunând că ar auzi-o) tot nu v-ar răspunde vouă. Iar în Ziua Învierii, ei vor tăgădui că i-ați făcut asociați (lui Allah). Și nimeni nu te poate învăța aşa cum o face un Khabīr (Bineştiutor).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 35:13-14]

 6. Divinități care sunt ei înșiși robii lui Allah Cel Atotputernic

Allah Cel Atotputernic spune: „Aceia pe care voi îi invocați în locul lui Allah sunt robi asemenea vouă (sunt făpturi ca și voi, fără nicio putere). Invocați-i, așadar, și să vă răspundă, dacă voi sunteţi cu adevărul!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 7:194]

 7. Divinități care dorm și mor

Allah Cel Atotputernic spune despre divinitățile false: „Însă aceia pe care îi cheamă în locul lui Allah nu creează nimic, ci ei sunt creați. ~ Ei sunt morți, nu sunt vii, și ei nu știu când (oamenii) vor fi înviați (idolii sunt ciopliți și modelați de oameni, ei nu au viață, nu văd, nu aud și nu pricep; ei nu știu când va avea loc învierea oamenilor)!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 16:21-21]

Allah Cel Atotputernic spune despre El Însuși: „Allah! Nu există divinitate afară de El, Al-Hayy (Cel Viu), Al-Qayyūm (Veşnicul)!” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:255]

El, Cel Atotputernic, mai spune despre El: „Toți cei care sunt pe Pământ vor pieri (toți cei care se află pe faţa Pământului sunt pieritori).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 55:26]

El, Cel Atotputernic, mai spune: „Fiecare suflet va gusta moartea (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 3:185]

Unde este Firʻawn (Faraon) care spunea: „(...) Eu nu știu altă divinitate pentru voi, afară de mine! (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 28:38]? Unde este An-Namrud care a spus:(...) Și eu pot să dau viața și să iau viața! (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:258]? Unde este cel care a făcut al-Ukhdud și i-a spus celui care a crezut în Allah Cel Atotputernic: „Ai un alt Domn decât mine?”?

Aceștia sunt așa cum spune poetul:

Un destin irevocabil le-a biruit pe toți și au murit,

iar oamenii au ajuns să fie așa ca și cum ei nu ar fi existat niciodată.

Altul a spus:

Atunci, astfel de ani și oamenii lor s-au sfârșit

ca și cum ar fi fost vise.

Allah Cel Atotputernic spune: „Și nu chema alături de Allah alt dumnezeu, căci nu există altă divinitate în afară de El! Totul va pieri în afară de Chipul Său. La El este judecata și la El veți fi aduși înapoi! (pentru Judecată, în Ziua de Apoi)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 28:88]

 8. Toate divinitățile, în afară de Allah Cel Atotputernic, sunt false

Allah Cel Atotputernic spune: „Aceasta pentru (ca să știți) că Allah este Adevărul și pentru (ca să știți) că El îi readuce la viață pe cei morți și El este Al-Qadīr (Atotputernic).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 22:6]

El, Cel Atotputernic, mai spune: „Aceasta pentru că Allah este Adevărul (Adevăratul Dumnezeu, Cel fără seamăn și fără egal), iar ceea ce cheamă ei (idolatri) în locul Său este deșertăciune (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 22:62]

Este relatat de la Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cele mai adevărate cuvinte spuse de poet au fost cuvintele lui Labid. El a spus: «Cu adevărat, totul cu excepția lui Allah este pieritor.»(Bukhari)

 9. Divinitățile adorate sunt mai slabe decât muștele

Allah Cel Atotputernic mai spune, de asemenea: „O, voi oameni! Vi s-a dat vouă o pildă, auziți-o: aceia pe care voi îi chemați în locul lui Allah (idolii) nu vor putea crea nici măcar o muscă, chiar de s-ar uni ei pentru aceasta! Iar dacă musca le răpește un lucru, ei nu-l vor putea lua înapoi! Slabi sunt și cel care cere (idolatri) și cel de la care se cere (idolii)!”[53] [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 22:73]

Este relatat sub autoritatea lui Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Cel Atotputernic spune: «Cine ar fi mai  nedrept decât cel care încearcă să creeze ceva la fel ca și creația Mea? Lasă-i să creeze o furnică, să creeze o sămânță sau un grăunte de ovăz!»(Bukhari)

Iar într-o altă relatare de imam Ahmad (Allah să aibă milă de el!): „Lăsați-i să creeze o furnică sau o muscă sau o sămânță precum creația Mea!”

Ibn Kathir (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Aceștia sunt incapabili să creeze o singură muscă și mai mult, sunt incapabili să îi reziste sau să se răzbune pe ea, chiar dacă ea ar lua ceva din lucrurile bune și parfumate pe care se așeză. Dacă ar dori să recupereze aceasta, nu ar putea, chiar dacă musca este cea mai slabă și mai neimportantă dintre creaturile lui Allah. Așadar, Allah Cel Atotputernic spune:(...) Slabi sunt și cel care cere (idolatrii) și cel de la care se cere (idolii)!”[54] [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 22:73]

 10. Divinități care nu aud, nu văd, nu aduc beneficii și nu dăunează

Profetul Ibrāhīm (Pacea fie asupra sa!) i-a spus tatălui său: „Când i-a spus el tatălui său (încercând să-l facă să renunțe la idoli și să-l cheme la monoteism): «O, tată! Pentru ce te închini tu la ceea ce nu aude, nu vede și nu-ţi este de niciun folos?»[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 19:42]

 11. Divinități care sunt făcuți de mâna adepților lor

Profetul Ibrāhīm (Pacea fie asupra sa!) i-a spus neamului său: „Și el le-a zis: «Vă închinați voi la ceea ce ciopliți, (la idolii pe care-i ciopliți) ~ În vreme ce Allah v-a creat pe voi, precum și ceea ce faceți voi (precum și pe idolii pe care-i ciopliți)?»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 37:95-96]

 12. Divinități care nu au nimic, decât numele lor în inima celor care le-au creat

Allah Cel Atotputernic spune: „Nu adorați afară de El (afară de Allah) decât niște nume pe care le-ați născocit voi și părinții voștri și cărora Allah nu le-a pogorât nicio dovadă! (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 12:40]

Ibn Kathir (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Acesta este din cauza ignoranței, ei adoră false divinități și le dau nume, însă aceste nume au fost falsificate și transmise de la o generație la alta. Aceștia nu au nicio dovadă sau autoritate din partea lui Allah care să sprijine această practică.”[55]

 13. Divinități care sunt urâte

Nu vei găsi nicio divinitate adorată, în afara lui Allah Cel Atotputernic, fără a avea vreo formă de urâțenie, cum sunt idolii, pietrele, mormintele, copacii, oamenii care mănâncă, beau și răspund chemării naturii. Astfel de descrieri sunt departe de Allah Cel Atotputernic, despre Cel despre care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cu adevărat, Allah este Frumos și iubește frumusețea.” (Muslim)

Mai mult decât atât, contemplați frumusețea, măreția și mândria atunci când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) descrie Fața lui Allah Cel Atotputernic  spunând: „Vălul Lui este Lumina, iar dacă El l-ar scoate, gloria Feței Sale ar arde totul din creația Sa, orice atinge Privirea Lui.” (Muslim)

Priviți la astfel de descrieri ce fac inima împlinita cu lumina credinței. De fapt, inima devine mulțumită prin dragostea față de Ar-Rahman (Cel Milostiv).

Allah Cel Atotputernic spune: „Și va străluci Pământul în Lumina Domnului său (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 39:69]

Glorie lui Allah!

 14. Divinități care își duc adepții și pe cei care le-au creat cu ele în Iad

Este relatat cu autoritatea lui Abu Saʻid Al-Khudri (Allah să fie mulțumit de el) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În Ziua Judecății, un crainic va anunța: «Fiecare națiune să urmeze ceea ce a adorat.» Atunci, toți cei care obișnuiau să adore altceva, în afară de Allah, ca de exemplu idoli și alte divinități, vor cădea în Iad, până nu vor rămâne decât cei care L-au adorat pe Allah, atât cei care erau supuși (buni) și cât și cei care erau nesupuși (răi), și cei care au mai rămas dintre Oamenii Cărții. Atunci evreii vor fi chemați și întrebați: «Pe cine ați adorat?» Aceștia vor spune: «Noi obișnuiam să îl adorăm pe Ezra, fiul lui Allah.» Li se va spune: «Sunteți mincinoși, pentru că Allah nu a luat niciodată pe nimeni ca soție sau ca fiu. Ce vreți acum?» Aceștia vor spune: «O Domnul nostru! Ne este sete, Te rugăm dă-ne ceva de băut.» Aceștia vor fi dirijați și li se va spune: «Veți bea.» după care vor fi adunați în Iad ce va arăta ca un miraj, al cărei părți se vor distruge una pe cealaltă. Apoi vor cădea în Iad. Apoi, vor fi chemați creștinii și vor fi întrebați: «Pe cine ați adorat?» Aceștia vor spune: «Noi obișnuiam să îl adorăm pe Isus, fiul lui Allah.» Li se va spune: «Sunteți mincinoși, pentru că Allah nu a luat niciodată pe nimeni ca soție sau ca fiu. Ce vreți acum?» Aceștia vor spune ceea ce au spus oamenii anterior(...).” (Bukhari)

 15. Divinități care vor fi pedepsite alături de cei care le-au creat, în Focul Iadului

Allah Cel Atotputernic le va spune necredincioșilor: „«Voi și cei pe care îi adorați (adică idolii voștri), în afară de Allah, veți fi hrană pentru Gheena, spre care voi veniți.» ~ Dacă aceștia ar fi dumnezei, nu ar veni spre ea. Dar toți vor rămâne veșnic în ea (și nu vor avea nici o scăpare de Gheena).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 21:98-99]

Ibn Kathir (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Dacă acești idoli și divinități false, pe care le adorați în locul lui Allah, ar fi fost divinități adevărate, nu ar fi intrat în Iad.”

 Forme de divinități false

Allah Cel Atotputernic este Stăpânul tuturor lucrurilor. El, Cel Atotputernic, cu Gloria și Măreția Lui, este Descris cu cele mai frumoase Nume și Atribute. El are un statut măreț. Glorie și Slavă Lui!

Cu siguranță, cei care sunt adorați alături de Allah Cel Atotputernic sunt imperfecți, neputincioși, săraci și muribunzi. Așadar priviți la divinitățile adorate, în afară de Allah Cel Atotputernic, și veți ști cât de ignoranți sunt cei care îi adoră!

Adorarea lui Șeitan (Satana)

Șeitan  este originea și sursa a fiecărei forme de shirk (asocierea de parteneri în adorare lui Allah Cel Atotputernic). Mai mult decât atât, el este cel care le plănuiește și le fabrică în totalitate. Așadar fiecare lucru adorat în locul lui Allah Cel Atotputernic este un Șeitan și fiecare formă de adorare atribuită altcuiva decât lui Allah Cel Atotputernic este un fel de adorare a lui Șeitan.

Allah Cel Atotputernic spune: „Și să Mă adorați pe Mine (numai pe Mine) (pentru că) acesta este drumul drept?! ~ El (Şeitan) a dus în rătăcire o mare parte dintre voi. (Înainte de voi) Oare voi nu pricepeți? [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 36:60-61]

El este cel care a plantat pomul shirk-ului și orice formă de shirk este dintre fructele sale stricate, și fiecare creangă este doar una dintre pistele sale dăunătoare.

Allah Cel Atotputernic spune: „Iar pilda unui cuvânt rău (cuvântul mincinos care îndeamnă la necredință și rătăcire) este ca un pom rău care a fost smuls de pe faţa Pământului și care nu mai are pic de statornicie.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 14:26]

Astfel, nu există nicio diferență între lucrurile adorate în locul lui Allah Cel Atotputernic, precum atomul și galaxia sau cel mai măreț rege și cea mai mică insectă. Cu toții sunt robii lui Allah Cel Atotputernic și toate formele de adorare atribuite altuia decât lui Allah Cel Atotputernic reprezintă forme de shirk, chiar dacă este vorba de un Mesager trimis sau de un Înger. Toate formele de adorare atribuite altora decât lui Allah Cel Atotputernic sunt pentru Șeitan.

Unii oameni se închină la pietre[56]

Cei din neamul Profetului Noe (Noah, pacea fie asupra sa!) adorau idolii. Astfel de idoli erau reprezentări ale oamenilor drepți. Atunci când oamenii drepți mureau, ei le făceau statui, iar generațiile ce le-au urmat, le adorau. Allah Cel Atotputernic spune despre neamul Profetului Noe (Pacea fie asupra sa!):

 „Și au spus ei (oamenilor): «Să nu-i părăsiți niciodată pe zeii voștri! Să nu-i părăsiți pe Wadd, nici pe Suwa‘, nici pe Yaguth, nici pe Ya‘uq, nici pe Nasr (acestea au fost numele idolilor la care obișnuiau ei să se închine în loc de Allah, iar ele provin de la oameni drepți, cărora, după ce au murit, neamul lor le-au făurit imagini în statuete, pentru a încuraja oamenii la supunerea faţă de Allah, însă, cu timpul oamenii au început să se închine la aceste statuete)!»  ~ Și într-adevăr ei i-au condus pe mulți în rătăcire. Și (o, Allah): «Nu le spori celor nedrepți (necredincioșilor, politeiștilor și făcătorilor de rău) decât rătăcirea!»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 71:23-24]

De asemenea, cei din neamul Profetului Ibrāhīm (Pacea fie asupra sa!) au făcut la fel. Allah Cel Atotputernic spune despre Profetul Ibrāhīm (Pacea fie asupra sa!):

„Când el le-a zis tatălui său și neamului său: «Pe cine adorați voi?» ~ I-au răspuns ei: «Noi îi adorăm pe idoli și rămânem slujindu-i pe ei». ~ Și le-a zis: «Oare vă aud ei când îi chemați ~ Sau vă sunt ei de folos sau vă fac vouă vreun rău?» ~ Au răspuns ei: «(Nu!) Dar i-am aflat pe părinții noștri făcând aşa (și i-au imitat pe ei)!»”  [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 26:70-74]

De asemenea, arabii făceau la fel în Jahiliyyah (perioada preislamică a ignoranței). Allah Cel Atotputernic  spune:

„Ați văzut voi (spune-Mi!) pe Al-Lat și pe Al-ʻUzza ~ Și pe alta, pe Manat (cei trei idoli erau adorați, primul la At-Ta’if, al doilea la Nakhla, iar al treilea la Sayf al Bahr, dar cele trei zeități erau venerate și la sanctuarul de la Mecca, anterior apariției Islamului), cea de a treia?” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 53:19-20]

Este relatat că Abu  Rajaʻ Al-‘Ataridi a spus:(În perioada preislamică a ignoranței) noi ne rugam la pietre și dacă găseam o piatră mai bună, o aruncam pe cea veche și o luam pe cea nouă. Dacă nu găseam o piatră, atunci adunam niște praf și mulgeam o oaie peste, și apoi făceam înconjurul lui.” (Bukhari)

Evreii iubesc adorarea idolilor

Acesta este natura evreilor în toate timpurile. Aceștia nu cred în necunoscut și nu adoră niciun domn decât după dorințele lor. Allah Cel Atotputernic spune:

„Și i-am făcut Noi pe fiii lui Israel să treacă Marea (în care s-au înecat dușmanii lor. Este vorba de Marea Roșie). Și au venit ei la un neam care se închina unor idoli. Atunci i-au zis ei: «O, Moise! Fă-ne nouă un zeu (un idol), aşa cum au și ei zei!» Dar el le-a răspuns: «Voi sunteţi un neam de neștiutori (măreția Puterii Divine, pe care nu o are decât Allah cel Unic)!»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 7:138]

Orientul Îndepărtat în era modernă se roagă la „idolul Budha”

Acesta este un idol adorat de milioane de oameni, care fac pelerinaj pentru el în fiecare an. Mai mult decât atât, ei se prosternează, fac plecăciuni, aduc cadouri, îl înconjoară glorificându-l și organizează festivaluri și festine pentru el. Aceștia i-au făcut o statuie măreață în templele lor și în piețele publice și nu lasă pe nimeni să o atingă și să intre la ea decât în plecăciune.

Slavă lui Allah! Aceștia au creat statuile cu mâinile lor și apoi se roagă lor

Nu li se poate spune acelor oameni și acelora care sunt ca ei, decât ceea ce Profetul Ibrāhīm (Pacea fie asupra sa!) i-a spus neamului său:

„Și el le-a zis: «Vă închinați voi la ceea ce ciopliți, (la idolii pe care-i ciopliți) ~ În vreme ce Allah v-a creat pe voi, precum și ceea ce faceți voi?» (precum și pe idolii pe care-i ciopliți.)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 37: 95-96]

Unii oameni se roagă la idoli

Idolii se referă la tot ceea ce are o formă râvnită, dar poate să îmbrace alte forme. Allah Cel Atotputernic spune:

 „(...) Și feriți-vă voi de murdăria idolilor și feriți-vă de vorbele mincinoase.” Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 22: 30][57]

Glorificarea moaștelor și a mormintelor fac din acestea idoli

Toate lucrurile ce sunt glorificate, precum pietrele, mormintele sau moaștele sunt idoli. Mai mult decât atât, oricine caută binecuvântări de la ele, le înconjoară, face sacrificii pentru ele, jurăminte pe ele, comite shirk. Acesta este exact de ceea ce Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a fost teamă și anume că oamenii ignoranți și călăuziți greșit vor face cu mormântul lui. Așadar el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„O Allah! Nu lăsa ca mormântul meu să fie transformat într-un idol adorat.” (Malik și Ahmad)

Vaca

Multe dintre țările asiatice adoră și glorifică vacile. Aceștia fac parte din secta hindusă. Ei o venerează și nu o sacrifică. Mai mult decât atât, aceștia au un minister în India numit „Ministerul Vacilor”. Fiecare ministru este obligat să crească o vacă în casa sa. Niciunul dintre ei nu îndrăznește să îi facă ceva rău vacii. Odată, o vacă a cauzat o aglomerație în trafic ce a ținut 12 ore și nimeni nu a avut curaj să ia vaca de acolo. Glorificarea vacii a ajuns la nivelul în care fostul lor prim ministru, Rajiv Gandhi, spunea: „Vaca îmi este mai iubită decât mama mea, care mi-a dat naștere.”

Evreii sunt mai nelegiuiți decât indienii

Aceștia au fost primii care au adorat vacile, atunci când au luat un vițel de aur, drept idol, lipsit de viață. Allah Cel Atotputernic spune:

 „Și neamul lui Moise a făcut, după el, din podoabele lor un vițel cu trup care avea și muget (după plecarea lui Moise la întâlnirea hotărâtă cu Domnul său, neamul lui a făcut un vițel din podoabele de aur, care datorită unui curent de aer ce trecea prin interiorul lui scotea un sunet ce semăna cu mugetul, dar el era un trup lipsit de viață) Oare n-au băgat ei de seamă că el nu le vorbește și nu-i călăuzește pe nici un drum? L-au luat pe el (ca zeu al lor, pe care l-au adorat drept Dumnezeu) și au fost ei nelegiuiți.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 7:148]

El, Cel Atotputernic, mai spune:

 „(...) Și au fost adăpate inimile lor cu vițelul pentru necredința lor (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:93]

Copacii[58]

Politeiștii obișnuiau să adore în Jahiliyyah un copac, care se numea Dhat Anwat, și să îi ceară binecuvântările. Abu Waqid Al-Laythi (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că:

„Atunci când Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a ieșit din Hunayn, a trecut pe lângă un copac, pe care idolatrii l-au numit Dhat Anwat, și pe care obișnuiau să-și agațe armele. Ei (companionii) au spus: «O, Mesager al lui Allah, fă-ne și nouă un Dhat Anwat.» Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Subhan Allah, acesta este ceea ce au spus și oamenii lui Moise: „Fă-ne nouă un zeu (un idol), aşa cum au și ei zei!”. (Jur) Pe Cel în mâna Cui se află sufletul meu, voi trebuie să urmați calea celor de dinaintea voastră.»” (Tirmidhi)

Chiar și insectele și șobolanii

Statisticile din India arată că numărul de religii practicate de oameni este de 2000, iar adepții lor vorbesc 200 de limbi. Printre aceste divinități sunt:

a)         insectele: astfel de secte nu le fac rău nici insectelor și sunt foarte precauți în acest sens. Aceștia nu poartă nici măcar haine vara sau iarna de care insectele să se poată agăța. Asceții acestei secte (janism) mătură pământul de sub picior, cu ceva precum pana unui struț, pentru a evita rănirea sau uciderea insectelor. Dacă o insectă este omorâtă, aceștia se abțin de la mâncare și băutură, și se pedepsesc grav pentru moartea divinităților lor.

b)        şobolanii[59]: în India există un templu măreț, construit în cel mai frumos stil, cu antichități neprețuite și o grădină mare, plină de plante unice. Oamenii duc cadouri la acest templu, aduc sacrificii la el. Dar ceea ce sunt adorați în acest templu sunt doar „șobolanii”.

Glorie lui Allah! Cât de departe sunt acestea de Măreția și Gloria lui Allah Cel Atotputernic, care spune:

„Ei nu L-au prețuit pe Allah după cum se cuvine (nu L-au preamărit și nu L-au cunoscut cu adevărat), deși în Ziua Învierii întregul pământ va fi (în) pumnul Său (sub Puterea Sa), iar cerurile vor fi adunate în dreapta Sa (supuse Voinței Sale). Mărire Lui! El este mai presus de ceea ce Îi fac ei asociați!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 39:67]

 Zeitățile adorate se vor disocia

 de cei care le-au adorat

Allah Cel Atotputernic spune:

„Ei și-au făcut alți zei în locul lui Allah, ca să le fie lor apărători (împotriva pedepsei). ~ Dar dimpotrivă! (Acești zei) se vor lepăda de adorarea lor și le vor fi lor dușmani (în Ziua Judecății).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 19:81-82]

Mujāhid spune: „«se vor lepăda de adorarea lor și le vor fi lor dușmani (în Ziua Judecății).» înseamnă că vor fi dușmanii și oponenții lor. Aceștia se vor certa cu ei și îi vor nega.”[60]

Qatadah (Allah să fie mulțumit de el!) a spus: „Dușmani în Iad unde se vor blestema unul pe celălalt și se vor nega unul pe celălalt[61] așa cum Allah Cel Atotputernic spune: «Iar când oamenii vor fi adunați (pentru judecată), ei (zeii lor) le vor fi dușmani și vor tăgădui adorația lor (se vor debarasa de ei, tăgăduind că le-ar fi cerut să se închine lor sau ar fi știut acest lucru)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 46:6]

 1. Îngerii se vor disocia de cei care i-au adorat

Necredincioșii obișnuiau să adore Îngerii și credeau că ei îi pot aduce mai aproape de Allah Cel Atotputernic. Așadar, contemplați la ce se va întâmpla cu acești oameni în Ziua Judecății și la cum se vor disocia Îngerii de ei și îl vor glorifica pe Allah Cel Atotputernic, mult deasupra de a avea un partener și mult deasupra de a avea un egal.

Allah Cel Atotputernic spune: „Și într-o Zi, îi va aduna pe ei toți și apoi le va zice Îngerilor: «Aceștia v-au adorat pe voi?» ~ Însă ei vor răspunde: «Mărire Ție! Tu ești Ocrotitorul nostru, nu ei! Ei i-au adorat pe djinni; cei mai mulți dintre ei au crezut în aceștia!» (Lăsându-se înșelați de ispitele lor),” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 34:40-41]

 2. Isa – Isus - (Pacea fie asupra sa!) se va disocia de cei care l-au adorat

Printre cele mai mari și importante forme de shirk este hiperbolizarea oamenilor drepți, aşa cum o fac evreii și creștinii. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Fie ca Allah să-i blesteme pe evrei și pe creștini, pentru că ei au construit lăcașe de cult peste mormintele Profeților lor.” (Bukhari și Muslim)

 El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a avertizat împotriva a ceea ce au făcut ei.

Acei oameni și cei asemenea lor au schimbat onorarea Profeților și a persoanelor drepte prin adorarea lor alături de Allah Cel Atotputernic, care este consecința acestui fapt? Aceștia au pierdut adorarea lui Allah Cel Atotputernic, Unicul, în această viață, iar acele divinități se vor disocia de ei în Ziua Judecății, când aceștia vor avea cea mai mare nevoie de ei. Ei vor pierde în ambele vieți. Allah Cel Atotputernic spune:

„Și când va zice Allah (în Ziua de Apoi): «O, Isus, fiu al Mariei! Le-ai spus tu oamenilor: „Luați-mă pe mine și pe mama mea drept dumnezei în locul lui Allah?”», el îi va răspunde: «Mărire Ție! Eu nu aș fi putut să spun ceea ce nu aveam dreptul să spun! Dacă aș fi spus, ai ști, căci Tu doară știi ce este în sufletul meu, pe când eu nu știu ce este în sufletul Tău! Doară Tu ești Marele Știutor al celor neștiute!» ~Eu nu le-am spus decât ceea ce mi-ai poruncit: «Adorați-L pe Allah, Domnul meu și Domnul vostru!» Și am fost martor asupra lor atâta vreme cât m-am aflat printre ei. Și după ce m-ai luat la Tine (prin ridicarea la cer), ai fost doar Tu Priveghetor peste ei, căci Tu ești Martor tuturor lucrurilor!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 5:116-117]

Qatadah (Allah să fie mulțumit de el!) și alții au spus: „Aceasta este o amenințare și un avertisment pentru creștini, mustrându-i în public.”

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) își avertizează națiunea împotriva asocierii cu Allah Cel Atotputernic.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost cel mai devotat adorator al lui Allah Cel Atotputernic și cel mai bun în adorarea Lui. Mai mult decât atât, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se temea cel mai mult că națiunea sa ar putea să facă shirk în general, și să îl facă pe el drept un egal al lui Allah Cel Atotputernic, în particular. Îl vedeți închizând toate ușile în fața shirk-ului, a dezmințit toate afirmațiile lor și a eliminat tot ceea ce-l poate provoca.

Fie ca Allah Cel Atotputernic să îl răsplătească cu cea mai bună răsplată!Amin!

 3. Iată o parte din ceea ce a făcut Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în această privință

El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a interzis exagerarea laudelor la adresa lui[62]

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Nu exagerați în lăudarea mea aşa cum creştinii o fac cu fiul Mariei, pentru că eu sunt doar un rob. Așadar, spuneți-mi robul lui Allah și Mesagerul Său.” (Bukhari)

 El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a interzis invocarea lui în locul lui Allah Cel Atotputernic

În timpul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), era un ipocrit, care le-a făcut atât de mult rău companionilor, încât unii dintre ei le-au cerut celorlalți să-i ceară ajutorul Mesagerului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) împotriva acestuia. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

 „Niciun om nu mă poate invoca pe mine. Doar Allah este demn de a fi invocat.” (Tabarani)

El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a interzis luarea mormântului său drept loc de adorare

Este relatat de ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Allah să-i blesteme pe evrei și pe creștini, pentru că ei au construit lăcașe de cult peste mormintele Profeților lor.” (Bukhari și Muslim)

ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a spus:

„El îi avertiza (pe musulmani) împotriva a ceea ce au făcut aceștia (evreii și creștinii).”  (Bukhari și Muslim)

Ea (Allah să fie mulțumit de ea!) a continuat:

„Dacă nu s-ar fi întâmplat astfel, mormântul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ar fi fost făcut într-un mod mai proeminent, dar el se temea să nu fie luat drept loc de adorare.” (Bukhari și Muslim)

El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus:

„Cei dinaintea voastră au făcut din mormintele Profeților și a oamenilor drepți, locuri de adorare. Nu luați mormintele drept locuri de adorare – vă interzic să faceți acest lucru.” (Muslim)

El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a implorat pe Allah Cel Atotputernic ca mormântul său să nu fie adorat

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

 „O Allah! Nu lăsa ca mormântul meu să fie transformat într-un idol venerat.” (Muslim și Malik în Al-Muwatta)

Allah Cel Atotputernic a răspuns la ruga Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), așa cum Ibn Al-Qaiyym (Allah să aibă milă de el!) a spus:

„Și Domnul Lumilor i-a răspuns rugii sale și l-a înconjurat cu trei pereți. Chiar și locul lui, datorită rugii sale (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), devine protejată și prezervată.”[63]

El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a interzis luarea mormântului său ca loc de festivități

Este relatat de Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

 „Nu faceți din casele voastre morminte și nu faceți din mormântul meu loc de festivități (vizitându-l în mod repetat). Trimiteți binecuvântări asupra mea, căci salutul vostru va ajunge la mine de oriunde v-ați afla.” (Abu Dawud)

Ibn Al-Qaiyym (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Un loc de festivități este un loc vizitat în mod repetat.”[64]

El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a temut că oamenii îl vor face egal cu Allah Cel Atotputernic. Este relatat că Ibn ʻAbbas (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

 „Un om i-a spus Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Orice Allah Voiește și ceea ce tu voiești.» La aceasta Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Mă faci egal cu Allah? Spune: „Ceea ce Allah Voiește.”»(Nasa’i și Ibn Majah)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a disociat de puterea și forța sa și și-a declarat nevoia stringentă de Puterea și Forța lui Allah Cel Atotputernic.

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să caute Victoria lui Allah Cel Atotputernic peste necredincioși, spunând:

„O Allah, Tu ești forța mea și Tu ești sprijinul meu. Merg înainte de dragul Tău și de dragul Tău avansez și de dragul Tău mă lupt.” (Abu Dawud)

De asemenea, este relatat că Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit cu el) a spus:

„Atunci când Allah a revelat versetul: «Și să-i previi tu pe oamenii care-ţi sunt cei mai apropiați!» [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 26:214] Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a ridicat și a spus: «O oameni din Quraiș! Cumpărați-vă (salvați-vă de la Focul Iadului) pentru că eu nu vă pot salva de Allah (dacă voi nu vă supuneți Lui). O, Banu Abu Manaf! Eu  nu vă pot salva de Allah (dacă voi nu vă supuneți Lui). O ʻAbbas ibn ‘Abd Al-Mutalib, eu  nu te pot salva de Allah (dacă tu nu te supui Lui)! O, Safiya (mătușa lui), eu  nu te pot salva de Allah (dacă tu nu te supui Lui)! O, Fatimah bint Mohammed! Cere-mi orice din averea mea, dar nu te pot salva de Allah (dacă nu te supui Lui)!»” (Bukhari)

 Dintre formele shirk-ului și cauzele sale

Exagerarea în ceea ce privește oamenii drepți

Allah Cel Atotputernic spune: „O, voi oameni ai Scripturii (de data aceasta adresarea este făcută creștinilor)! Nu exagerați în privința religiei voastre (nu exagerați în ceea ce privește rolul lui Isus și nu pretindeți că natura lui ar fi divină!) și nu spuneți despre Allah decât adevărul! Mesiah Isus, fiul Mariei, este trimisul lui Allah, cuvântul Său (adică este făcut grație cuvântului Său «Fie!» și poruncii Sale, fără să fi avut un tată) pe care El l-a transmis Mariei (l-a transmis și prin intermediul arhanghelului Gavriil) și un duh de la El (asemeni celorlalte duhuri sau suflete create).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 4:171]

Înseamnă a face ceva să pară mai important, mai bun sau mai rău decât este de fapt, fie prin cuvinte fie în credință, însemnând, ne ridicarea rangului ființei create deasupra rangului pe care Allah Cel Atotputernic i l-a acordat. Așadar unul îi poate da un alt rang ce nu poate fi dat decât lui Allah Cel Atotputernic. Chiar dacă aceste vorbe și legi au fost îndreptate către Oamenii Scripturii, ele se aplică tuturor națiunilor, avertizându-i să nu facă așa cum creștinii au făcut cu Isa (Pacea fie asupra sa!) și evreii cu Ezra. Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

 „Nu exagerați în lăudarea mea aşa cum creştinii o fac cu fiul Mariei, pentru că eu sunt doar un rob. Așadar spuneți-mi Robul lui Allah și Mesagerul Său.” (Bukhari)

Primul tip de shirk în această viață, are drept cauză exagerarea în ceea ce îi privește pe oamenii drepți

Este relatat că Ibn ʻAbbas (Allah să fie mulțumit de el!) a spus cu privire la vorbele lui Allah Cel Atotputernic:

 „«Și au spus ei (oamenilor): «Să nu-i părăsiți niciodată pe zeii voștri! Să nu-i părăsiți pe Wadd, nici pe Suwa‘, nici pe Yaguth, nici pe Ya‘uq, nici pe Nasr (acestea au fost numele idolilor la care obișnuiau ei să se închine în loc de Allah, iar ele provin de la oameni drepți, cărora, după ce au murit, neamul lor le-au făurit imagini în statuete, pentru a încuraja oamenii la supunerea faţă de Allah, însă, cu timpul oamenii au început să se închine la aceste statuete)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 71:23] Acești idoli erau numiți după oameni drepți din neamul lui Noe. Iar atunci când aceștia au murit, Șeitan (Satana) i-a inspirat să ridice statui în onoarea lor în locurile lor de adunare, și să numească aceste statui după acești oameni (cu numele lor). Astfel au făcut aceasta (așa cum Șeitan a sugerat), dar aceste statui nu au fost adorate decât după ce acei oameni (cei care le-au construit) au murit, iar originea idolilor a devenit obscură. Atunci a început adorarea acelor statui.”  (Bukhari)

Ibn Al-Qaiyym (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Mai mult decât atât, de unul dintre salafi au spus : «Atunci când au murit, oamenii au început să le frecventeze mormintele, apoi au făcut statui pentru ei, iar cu trecerea timpului au început să se închine la ele.”[65]

Sacrificarea pentru altcineva decât Allah Cel Atotputernic

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Allah să îl blesteme pe cel care sacrifică un animal altcuiva decât lui Allah.” (Muslim)

Astrologia

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Există patru aspecte ale Jahiliyyei (perioada preislamică a ignoranței) la care Ummah mea nu va renunța: mândria față de strămoșii cuiva, defăimarea genealogiei altor popoare, căutarea ploii în stele și jelitul.” (Muslim și Ahmad)

Atribuirea ploii altcuiva decât lui Allah Cel Atotputernic

„Oricine crede că stelele aduc ploaia”

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„ Allah a spus: «În această dimineață unii dintre robii Mei au rămas adevărați credincioși, iar alții au  devenit necredincioși. Cel care a spus că ploaia se datorează Binecuvântărilor și Milei lui Allah, a avut credință în Mine și nu crede în stele, iar cel care a spus că ploaia se datorează unei anumite stele, acesta este un necredincios în Mine, și crede în stele.»(Bukhari)

Efectuarea acțiunilor în alte scopuri decât de dragul Allah Cel Atotputernic

Este relatat într-un hadith Qudsi că Allah Cel Atotputernic spune:

 „Eu Îmi sunt Autosuficient, și nu am nevoie de un asociat. Așadar, cel care face o acțiune de dragul altcuiva, dar și de dragul Meu, va avea acea acțiune respinsă de Mine din cauza celui cu care M-a asociat.” (Muslim)

Ascultarea celor care au permis ceea ce este interzis sau au interzis ceea ce este permis

ʻAdi ibn Hatim (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că:

 „Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a recitat următoarea ayah (verset): «Ei îi iau pe rabinii lor și pe călugării lor, precum și pe Mesiah, fiul Mariei, ca Domni în locul lui Allah (...)» [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 9:31] Iar eu am spus: «Ei nu-i adoră.» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Ba da, ei  fac acest lucru. Ei (rabinii și călugării) interzic ceea ce este permis pentru ei (evrei și creștini) și permit ceea ce este interzis, și ei se supun lor.  Acesta este felul în care (evreii și creștinii) îi adoră (pe rabini și călugări).” (Tirmidhi)

A displăcea ceva din Religia Islamică

Allah Cel Atotputernic spune: „Aceasta fiindcă ei au pizmuit ceea ce a pogorât Allah (Coranul) și, de aceea, El a zădărnicit faptele lor.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 47:9]

Luarea în derâdere a lui Allah Cel Atotputernic, a Coranului sau a Mesagerului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Allah Cel Atotputernic le spune celor care iau în derâdere orice din Islam:

„Iar dacă-i întrebi, atunci zic ei: «Noi vorbeam întra-olaltă și glumeam!» Spune: «Voi luați în derâdere pe Allah și Semnele Sale și pe Trimisul Lui?!» ~ Nu vă dezvinovățiți (cu scuze mincinoase). Voi v-ați făcut necredincioși după ce ați fost credincioși. Iar dacă Noi iertăm o parte dintre voi (pentru că ei s-au căit), osândim o (altă parte), pentru că ei sunt nelegiuiți!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 9:65-66]

Este relatat că ʻAbd Allah ibn ʻOmar (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

„În timpul bătăliei de la Tabuk, un om care stătea într-un grup de oameni a spus: «Nu am mai văzut astfel de recitatori precum ai voștri![66] Au cele mai înfometate stomacuri, cele mai mincinoase limbi și sunt cei mai lași în bătălii.» Un om în moschee a spus: «Minți, ești un ipocrit și îl voi informa pe Mesagerul lui Allah.» Această afirmație i-a fost prezentată Mesagerului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și o parte din Coran a fost revelată cu privire la acesta. ʻAbd Allah ibn Omar a spus: «Am văzut apoi acel om după ținându-se de umerii cămilei Mesagerului, în timp ce pietrele cădeau pe el, declarând: „O, Mesager al lui Allah! Noi doar vorbeam și glumeam.” în timp ce Mesagerul lui Allah recita: «(...)Voi luați în derâdere pe Allah și Semnele Sale și pe Trimisul Lui?!» ~ Nu vă dezvinovățiți (cu scuze mincinoase). Voi v-ați făcut necredincioși după ce ați fost credincioși (...)»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 9:65-66](Tabarani)

Învățarea magiei și folosirea ei

Allah Cel Atotputernic spune: „(...) dar nu a fost necredincios Solomon, ci şeitanii (aici prezicătorii și oamenii răi) au fost necredincioși (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:102]

Est relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

«Evitați cele șapte păcate distructive.» Oamenii au întrebat: «O, Mesager al lui Allah, care sunt acestea?» El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «A adora pe cineva alături de Allah, magia, luarea vieții pe care Allah a interzis-o cu excepția unei cauze drepte (conform Legii Islamice) (...)»”[67] (Bukhari)

A merge la prezicători și vrăjitori

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Oricine se duce la un prezicător (ʻarraf) și îl întreabă despre ceva, rugăciunile sale nu vor fi acceptate timp de 40 de nopți.” (Muslim)

El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

 „Oricine se duce la un prezicător și crede ceea ce spune acesta, nu are nimic de-a face cu  ceea ce i-a fost revelat lui Mohammed.”[68] (Abu Dawud)

Tatayyur (superstiția de a crede în păsări sau alte semne)

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Nu există nicio ʻAdwā (boală contagioasă, fără permisiunea lui Allah), nicio Tiyarah, nicio Hāmah (se referă la tradițiile preislamice descrise ca: un vierme ce infestează mormântul unei persoane ucise până când acesta este răzbunată; transformarea oaselor unei persoane moarte în bufniță) și nicio Safar (luna Safar era considerată în Jahiliyyah drept o lună cu «ghinion»).”  (Bukhari)

Ibn Masʻud (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat un hadith marfūʻ:

„Tiyarah este din shirk, și nu este dintre noi (care să fie afectat de acesta), pentru că Allah îl îndepărtează prin Tawakkul (încrederea în El).” (Abu Dawud)

Folosirea amuletelor, inelelor de fier (ghirlande)

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Dacă cineva poartă o amuletă, fie ca Allah să nu-i împlinească nevoile, iar dacă cineva poartă o scoică, fie ca Allah să nu-i ofere pacea.” (Ahmad)

Este relatat că Abu Bashir Al-Ansari (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că a aut oportunitatea de a-l însoți pe Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în mai multe dintre călătoriile sale. Într-una dintre ele, Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a trimis pe unul dintre mesagerii săi, ʻAbd Allah ibn Abu Bakr, spunând:

 „Cred că a spus (cu aceste cuvinte) atunci când oamenii au fost în locurile lor de odihnă: «Niciun lanț (ghirlandă) nu trebuie lăsat pe gâtlejurile cămilelor și nici un lanț (ghirlandă) nu trebuie păstrat fără a fi tăiat.»” (Bukhari și Muslim)[69]

Ruqyah neprescrisă, amulete și talismane de dragoste

Este relatat că ʻAbd Allah ibn Masʻud (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

„L-am auzit pe Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: «Ruqyah, amulete[70] și at-tiwalah (talismane de dragoste) sunt shirk.»” (Ahmad)

În ceea ce privește ruqyah neprescrisă, aceasta conține aspecte legate de shirk. Dar, ruqyah prescrisă, care este făcută prin recitarea Coranului, invocații și suplicații ce sunt menționate în Sunnah autentică, este permisă.

În ceea ce privește amuletele, acestea sunt ceea ce oamenii pun pe animale, precum șiraguri de mărgele, oase și altele cu intenția de a alunga deochiul și invidia.

În ceea ce privește at-tiwlah, este ceva ce femeile fac pentru a-și face soții să le iubească. Este un fel de magie.

Și Allah Știe mai bine!

 Lā ilāha illa Allah (nu există altă divinitate în afară Allah) este chemarea Profeților și a Mesagerilor

„Lā ilāha illa Allah” este salvarea de la shirk. Allah Cel Atotputernic spune:

„Și ei să nu te abată de la versetele lui Allah (să nu te abată și să nu te împiedice idolatrii de la recitarea versetelor lui Allah și de la transmiterea lor), după ce ele ţi-au fost trimise ție, și cheamă la Domnul tău (cheamă la adorarea exclusivă a Lui) și nu fi tu dintre politeiști!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 28:87]

Este de asemenea și cea mai bună faptă. Allah Cel Atotputernic spune:

„Și cine spune vorbe mai frumoase decât acela care cheamă la Allah, săvârșește faptă bună și zice: «Eu sunt dintre musulmani»?” Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 41:33]

Mai mult decât atât, este chemarea Profeților și a Mesagerilor (Pacea fie asupra lor!). Allah Cel Atotputernic spune:

„Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis (ca să le zică): «Adorați-L pe Allah și țineți-vă departe de Taghut (oricine este adorat în afară de Allah)!» Pe unii dintre ei i-a călăuzit Allah (pentru că ei au crezut în El), însă altora le-a fost hărăzită rătăcirea (necredința în diversele ei manifestări, pentru că ei i-au luat ca ocrotitori pe şeitani în locul lui Allah). Purcedeți prin lume și vedeți care a fost sfârșitul celor care i-au socotit mincinoși (pe trimișii Noștri)!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 16:36]

Este chemarea Profetului Nuh (Noe) - Pacea fie asupra sa! -   adresată neamului său

Aici el își cheamă neamul său. Allah Cel Atotputernic spune: „Noi l-am trimis pe Noe la neamul său, căruia i-a zis: «O, neam al meu! Adorați-L pe Allah! Voi nu aveți altă divinitate în afara Lui! Eu mă tem pentru voi (dacă nu-L veți adora pe El sau veți adora pe altcineva) de chinul unei zile cumplite».” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 7:59]

Este, de asemenea, chemarea adresată fiului său

Allah Cel Atotputernic spune în Coranul cel Nobil despre Profetul Noe (Pacea fie asupra lui!): „Și când a purces cu ei printre valuri ca munții, l-a strigat Noe pe fiul său, care stătea deoparte: «O, fiul meu! Urcă împreună cu noi (îmbrățișând credința noastră), nu fi laolaltă cu necredincioșii!» ~ Dar a răspuns (fiul): «Voi găsi refugiu pe un munte ce mă va apăra de apă.» I-a zis (atunci): «Astăzi nu este apărător de Porunca lui Allah, afară de acela cu care El este îndurător!» Și valurile i-au despărțit pe ei doi, iar el (fiul lui Noe) a fost printre cei înecați!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 11:42-43]

Este mesajul Profetului Ibrāhīm (Avrām) - Pacea fie asupra sa!

El și-a chemat tatăl și pe oamenii din neamul său să accepte acest mesaj. Allah Cel Atotputernic spune în numele lui Ibrāhīm (Pacea fie asupra sa!):

„Și când le-a zis tatălui său și neamului său: «Pe cine adorați voi? (în locul lui Allah) ~ Voiți voi, prin minciună, alți dumnezei afară de Allah? ~ Ce credeți voi despre Stăpânul lumilor?» (De ce nu Îl adorați pe El și Îi faceți Lui asociați? Sau ce credeți că va face El cu voi și cum vă va pedepsi pentru că ați adorat pe altcineva în locul Lui?)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 37:85-87]

El (Pacea fie asupra sa!) a trimis acest mesaj și fiilor săi. Allah Cel Atotputernic spune: „Și Avrām a lăsat-o ca îndemnare fiilor săi și asemenea și Iacob (zicând ei): «O, fiii mei, Allah v-a ales vouă religia (Islamul) și, de aceea, să nu muriți altfel decât musulmani!»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:132]

Este invitația Profetului Hud - Pacea fie asupra! - către neamul ʻAd

Allah Cel Atotputernic spune: „Și (neamului) ʻAd (i l-am trimis) pe fratele lor Hud, care le-a zis: «O, neam al meu! Adorați-L pe Allah! Voi nu aveți altă divinitate în afara Lui! Și oare nu vă temeți voi?»[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 7:65]

Este chemarea Profetului Salih (Saleh) - Pacea fie asupra sa! - adresată neamului Thamud

Allah Cel Atotputernic spune: „Și (neamului) Thamud (i l-am trimis) pe fratele lor Salih, (care) le-a zis: «O, neam al meu! Adorați-L pe Allah! Voi nu aveți altă divinitate în afara Lui! Iată că aveți dovada limpede (întru aceasta) de la Domnul vostru (...)»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 7:73]

Este sfatul lui Luqman către fiul său

Allah Cel Atotputernic spune: „Și i-a zis Luqman fiului său, sfătuindu-l pe el: «O, fiule! Nu-I face lui Allah asociat, căci facerea de părtași este fărădelege mare!»[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 31:13]

Este învățătura Profetului Yaʻqub (Iacob) - Pacea fie asupra sa! - înainte de moartea sa, către fiul său

Allah Cel Atotputernic spune: „Sau ați fost voi martori când a venit moartea la Iacob, atunci când el i-a întrebat pe fiii lui: «Pe cine veți adora voi după moartea mea?» Și i-au răspuns ei: «Voim să-l adorăm pe Domnul tău și pe Domnul părinţilor tăi Avrām, Ismail și Isāc (Ishaq), pe Domnul cel Unic. Noi numai Lui îi vom fi supuși (musulmani)!»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:133]

Este chemarea Profetului Mohammed - Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! - și a națiunii sale către toți oamenii, până la venirea Orei (Ziua Judecății)

Allah Cel Atotputernic l-a trimis pe Mesagerul Lui (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cu mărturisirea de credință „Lā ilāha illa Allah” (nu există altă divinitate în afară de Allah) către oameni și djinni, arabi și nearabi, și El, Cel Atotputernic, i-a ordonat lui și națiunii sale să cheme la ea.

Allah Cel Atotputernic spune: „Spune (o, Mohammed!): «Aceasta este calea mea! Eu chem la Allah, eu și cei care m-au urmat, bizuindu-ne pe dovadă limpede! Mărire lui Allah! Iar eu nu sunt dintre politeiști!»[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 12:108]

Ibn Kathir (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Allah Cel Atotputernic îi poruncește Mesagerului Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să le spună oamenilor și djinnilor că aceasta este calea sa, metoda sa, Sunnah sa, concentrându-se la chemarea mărturisirii că nu există nicio divinitate ce merită să fie adorată în afară de Allah, care nu are partener. Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cheamă la această mărturisire cu știință sigură și evidențe clare și puternice. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cheamă la această cale și toți cei care îl urmează cheamă la ceea ce Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a chemat cu știință sigură și evidențe clare și puternice, fie că sunt evidențe logice sau religioase.”[71]

Este chemarea Profetului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) adresată poporului său

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să le zică oamenilor:

„Spuneți «Lā ilāha illa Allah!» și veți prospera.” (Ahmad și Tabarani)

Mai mult decât atât, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a ordonat lui Muʻadh ibn Jabal (Allah să fie mulțumit de el!) să cheme oamenii din Yemen la ea. Este relatat sub autoritatea lui Ibn ʻAbbas (Allah să fie mulțumit de el!) că Muʻadh ibn Jabal (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

„Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) m-a trimis (ca guvernator în Yemen) și (în momentul plecării) el mi-a spus: «Te vei găsi în curând într-o comunitate din care fac parte oamenii Cărții, așa că prima dată cheamă-i să mărturisească lā ilāha illa Allah.» (...)(Muslim) Iar într-o altă relatare: „Să Îl adore doar pe Allah Unicul (...)(Bukhari)

Datorită acestei invitații, Allah Cel Atotputernic a prescris jihad-ul, iar Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a trimis armatele. Jihad-ul prescris de Islam este o luptă sfântă, pură și nu este prescris pentru a vărsa sânge, a prăda proprietățile și pentru a dezonora oamenii, așa cum fac oamenii opresiunii, tiraniei și agresiunii. Dimpotrivă, jihad-ul este prescris doar pentru a face cuvântul lui Allah cel mai înalt și pentru ca oamenii să își cunoască Creatorul și să-L adore doar pe El, adevăratul Dumnezeu. Glorie lui!

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a trimis pe ʻAli ibn Abu Talib (Allah să fie mulțumit de el!) drept lider al armatei în bătălia de la Khaybar și i-a spus:

„Avansați cu prudență până când veți ajunge lângă ei, apoi invitați-i la Islam informându-le cu privire la datoriile lor față de Allah, ceea ce prevede Islamul pentru ei. (Jur) Pe Allah, dacă un om este ghidat prin tine, pe drumul cel bun (de exemplu convertirea la Islam) este mai bine pentru tine decât (o turmă întreagă de) cămile roșii.” (Bukhari și Muslim)

Națiunea monoteismului a fost salvată de Abu Bakr (Allah să fie mulțumit de el!)

Abu Bakr (Allah să fie mulțumit de el!) a cunoscut Dumnezeul care merită adorat și s-a disociat de la adorarea altora decât a Lui, Cel Atotputernic.

Cel mai bun lucru cu care Allah Cel Atotputernic a ținut națiunea în siguranță, după moartea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), este că El a desemnat, din această națiune, un om ce crede cu fermitate în Unicitatea lui Allah, este ghidat și știe bine că nu există altă divinitate ce merită a fi adorată în afară de Allah Cel Atotputernic, se ține tare de aceasta atunci când picioarele au alunecat, iar mințile au devenit confuze. El a fost cel mai bun lider pentru un neam de oameni care era confuz și dezorientat. El a fost cel mai bun păstor pentru un neam de oameni ce erau precum oile printre lupi.

El (Allah să fie mulțumit de el!) s-a dus la ei și le-a spus:

„Oricine obișnuia să îl adore pe Mohammed, Mohammed a murit, însă oricine obișnuia să Îl adore pe Allah, Allah este Viu și Nemuritor.” (Apoi a recitat versetul în care Allah Cel Atotputernic spune:) «Și Mohammed nu este decât un Trimis (Profet) - și au mai fost înainte de el și alți Trimiși. Dacă el ar muri sau ar fi ucis, v-ați întoarce voi pe călcâiele voastre? Cel care s-ar întoarce pe călcâiele lui nu i-ar aduce lui Allah nicio stricăciune. Și Allah îi va răsplăti pe cei mulțumitori.» [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, 3:144]. ʻOmar (Allah să fie mulțumit de el!) a spus: «A fost ca și cum nu aș fi citit (acest verset) niciodată, înainte de acea zi.»” (Bukhari)

ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a spus:

(...) Abu Bakr i-a condus pe oameni la adevărata călăuzire și i-a familiarizat cu Calea cea Dreaptă pe care trebuie să o urmeze atunci când a ieșit recitând: «Și Mohammed nu este decât un Trimis (Profet) - și au mai fost înainte de el și alți Trimiși. Dacă el ar muri sau ar fi ucis, v-ați întoarce voi pe călcâiele voastre? Cel care s-ar întoarce pe călcâiele lui nu i-ar aduce lui Allah nicio stricăciune. Și Allah îi va răsplăti pe cei mulțumitori (acest verset constituie o pregătire psihologică a musulmanilor pentru moartea lui Mohammed, dar ea nu trebuie să-i împiedice să rămână fermi în credința lor)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 3:144](Bukhari)

Aceasta este invitația Profeților, a Mesagerilor și a celor care i-au urmat dintre învățați și oamenii drepți. Așadar, dacă le urmați pașii, atunci cu siguranță îi veți ajunge. Dacă deveniți precum ei, cu siguranță veți fi adunați (în Ziua Judecății) împreună cu ei. Nu lăsa pupăza să fie mai interesată de religia lui Allah Cel Atotputernic și să cheme la ea. Cu siguranță, vei avea aceeași răsplată cu cei care urmează Calea cea Dreaptă din mâinile tale.

Fie ca Allah să ne ghideze la ceea ce El iubește și Îi aduce plăcere!

 Invocarea lui Allah, Glorie Lui, cu Numele Sale

 1. Sinceritatea în a spune «Lā ilāha illa Allah (nu există altă divinitate în afară de Allah)

Este relatat de Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Niciun adorator nu a spus vreodată – lā ilāha illa Allah – (nu există altă divinitate în afară de Allah) cu sinceritate, fără ca porțile Paradisului să se deschidă pentru el (lā ilāha illa Allah) până când acesta ajunge la Tronul lui Allah, atâta timp cât păcatele majore au fost evitate.” (Tirmidhi)

 2. O suplicație care primește răspuns

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a auzit un om rugându-se și spunând:

„«Allāhumma innī asʻaluka bi annī ashhadu annaka antallāh, lā ilāha illā ant, al-aḥaduṣ-ṣamad, alladhī lam yalid wa lam yūlad, wa lam yakun lahu kufuwan aḥad (O, Allah, recunosc prin mărturisirea mea că Tu ești Allah, nu există altă divinitate demnă de adorare în afara Ta, Unicul, As-Samad, Cel care nu zămislește și nu este născut și nu are pe nimeni egal cu El).» La aceasta, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «(Jur) Pe Cel în Mâna căruia se află sufletul meu, el L-a invocat pe Allah cu cele mai mărețe Nume ale Sale, cu care dacă este chemat, El răspunde și cu care dacă I se cere, El dă.»” (Tirmidhi)

 3. Suplicație pentru timpuri de calamitate și nenorocire

Este relatat cu autoritatea lui Ibn ʻAbbas (Allah să fie mulțumit de el!) că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să spună în timpuri de calamitate:

 „Lā ilāha illallāh al-ʻaliyyul ḥalīm, lā ilāha illa Allah, rabbul-ʻarshil-ʻaẓīm, lā ilāha illa Allah, rabbus-samāwāti wal-arḍi wa rabbul-ʻarshil-karīm (Nu există altă divinitate în afară de Allah, Cel Preaînalt, Cel Răbdător. Nu există altă divinitate în afară de Allah, Domnul Tronului cel Măreț, nu există altă divinitate în afară de Allah, Domnul Cerurilor și al Pământului și Domnul Nobilului Tron).”  (Bukhari)

Într-o altă relatare de la Nasaʻi, pe care Hakim a clasificat-o ca fiind sahih (autentică) ʻAli (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

 „Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) m-a învățat aceste cuvinte și mi-a ordonat să le spun în timpuri de calamitate și probleme.”

 4. Suplicația lui Sarah pentru femeile aflate la necaz

Atunci când regele tiran voia să o ia pe Sarah, ea  nu a găsit altceva cu care să Îl invoce pe Allah, decât cu monoteismul ei. Ea a spus:

 „O, Allah! Dacă am crezut în Tine și în Profetul Tău și mi-am păstrat părțile intime doar pentru soțul meu, atunci nu îl lăsa pe acest păgân să aibă putere peste mine.” (Bukhari)

Allah Cel Atotputernic l-a ținut pe acesta departe de ea și l-a făcut să i-o dea pe Hajar ei, ca servitoare.

 5. Suplicația Profetului Yunus (Iona) - Pacea fie asupra sa! - primește răspuns pentru fiecare musulman

Este relatat cu autoritatea lui Saʻd ibn Abu Waqqas (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Suplicația lui Dhu-n-Nun (Iona) atunci când se afla în burta peștelui: - Lā ilāha illa Anta, subhānaka inni kuntu min al-dhalimīn - (Nu există altă divinitate în afară de Tine! Slavă Ție! Eu am fost dintre cei nelegiuiți!)”, (este cea prin care dacă) un musulman Îl invocă pe Allah (folosind aceste cuvinte), în orice problemă, rugăciunea sa va primi răspuns.” (Ahmad)

 6. Recitarea Ash-Shahadatān (cele două mărturisiri de credință) după wudū’ (abluțiune) deschide porțile Paradisului

Este relatat că ʻOmar ibn Al-Khattāb (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

„Cel care face wudū’ (abluțiunea) corect și apoi spune - Aşhadu an lā ilāha illa Allah wa aşhadu anna Mohammedan ʻabduhu wa Rasūl Allah - porțile Paradisului se vor deschide pentru el și va putea intra pe oricare dorește.” (Muslim)

 7. Cele mai bune cuvinte

Este relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Cele mai bune cuvinte spuse de mine și de Profeții dinaintea mea sunt: «Lā ilāha illa Allah, waḥdahu lā sharīka Allah, lahul-mulku wa lahul-ḥamdu, wa huwa ʻalā kulli shai’in qadīr (Nu există altă divinitate în afară de Allah, Singurul, Care nu are parteneri; Stăpânirea este a Lui, Lauda este a Lui și El este cu putere peste toate lucrurile).»” (Tirmidhi)

 8. Este de 10 ori răsplată pentru eliberarea a patru sclavi

Este relatat cu autoritatea lui Abu Ayub (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Cel care spune «Lā ilāha illa Allah, waḥdahu lā sharīka Allah, lahul-mulku wa lahul-ḥamdu, wa huwa ʻalā kulli shai’in qadīr (Nu există altă divinitate în afară de Allah, Singurul, Care nu are parteneri; Stăpânirea este a Lui, Lauda este a Lui și El este cu putere peste toate lucrurile)» de 10 ori, va avea aceeași răsplată ca și pentru eliberarea a patru sclavi dintre descendenții Profetului Ismaʻil (Ismail).”  (Bukhari și Muslim)

 9. Înmulțirea răsplății de 100 de ori și protecție de Șeitan (Satan)

Este relatat sub autoritatea lui Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Cel care rostește de 100 de ori pe zi «Lā ilāha illa Allah, waḥdahu lā sharīka Allah, lahul-mulku wa lahul-ḥamdu, wa huwa ʻalā kulli shai’in qadīr (Nu există altă divinitate în afară de Allah, Singurul, Care nu are parteneri; Stăpânirea este a Lui, Lauda este a Lui și El este cu putere peste toate lucrurile)» va avea răsplata echivalentă cu eliberarea a 10 sclavi, 100 de hasanāt (fapte bune) vor fi înregistrate pentru el și 100 sayiʻāt (fapte rele) îi vor fi șterse pentru el și va fi protejat de Șeitan (Satana) pentru acea zi, până când vine seara. Și nimeni nu-l va depăși în a face fapte bune cu excepția aceluia care a rostit aceste cuvinte mai des decât el.” (Bukhari și Muslim)

 10. Suplicația ce trebuie spusă înainte de somn

Este relatat că Ibn ʻOmar (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

„Atunci când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se ducea al somn, spunea: «Al-Hamdu Lillāhi al-lathī kafānī wa awānī wa atʻamani wa saqānī wal-lathi mann ʻaliya wa afdhal wal lathi a‘tāni fa’jzal Al-Hamdu Lilāhi ʻala kul hāl Allāhumma Rabb Kuli Shay’ wa Mālik Kuli Shay’ wa Ilāh Kuli Shay’ Lak kul shay’ A‘ūthu bika min An-Nār (Laudă lui Allah care mi-a dat mie provizii, m-a păzit, mi-a dat mâncare și apă, a fost milostiv cu mine. Laudă lui Allah în fiecare circumstanță. O Allah! Domnul și Regele tuturor, Dumnezeul tuturor, Caut refugiu la Tine de Foc.)»” (Ahmad)

 11. Suplicația la care Allah Cel Atotputernic răspunde și prin care îl salvează de Foc pe cel care o spune

Este relatat sub autoritatea lui Abu Saʻid și Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de ei!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Dacă o persoană spune: «Lā ilāha illa Allah wa Allahu Akbar (Nu este altă divinitate în afară de Allah și Allah este Cel mai Mare)», Domnul lui îi răspunde spunând: «(Da!) Nu există o divinitate adevărată în afară de Mine și Eu sunt Cel mai Mare». Atunci când spune: «Lā ilāha illa Allāh Wahdahu la sharīka Allah (Nu există o divinitate adevărată decât Allah, Care nu are niciun partener)». El, Cel Atotputernic, afirmă: «Da! Nu există altă divinitate adevărată în afara Mea, a Mea este lauda și Mie îmi aparține Stăpânirea». Atunci când spune: «Lā ilāha illa Allah wa la hāwla wa la quwwata illa billāh (Nu există altă divinitate adevărată în afară de Allah și nu există putere și forță decât cu Allah)». El Cel Atotputernic afirmă: «Da! Nu există altă divinitate adevărată în afara Mea, și nu există forță și putere decât la Mine». Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să spună: «Cel care recită aceasta atunci când este bolnav și apoi moare nu va fi atins de Focul Iadului.»(Tirmidhi)

 12. Sayyid Al-Istighfar (calea superioară de a cere iertare), apoi Paradisul

Este relatat sub autoritatea lui Shadad ibn ʻAws (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

 „Sayyid Al-Istighfaar este a spune: «Allāhumma anta Rabbi lā ilāha illa anta, khalaqtani wa ana ʻabduka wa ana ‘ala ‘ahdika wa wa’dika ma astata’tu, a’ūdhu bika min sharri ma sana’tu abū’u laka bi ni’matika ‘alayya wa abū’u laka bi dhanbi, faghfir li fa innahu laa yaghfir ul-dhunūba illa anta (O, Allah, Tu ești Domnul meu. Nimeni nu are dreptul să fie adorat în afară de Tine. Tu m-ai creat și eu sunt robul Tău și sunt credincios legământului meu și promisiunii mele (față de tine) atât cât pot. Caut refugiu la Tine de la tot răul pe care l-am făcut. Recunosc în fața Ta toate binecuvântările pe care mi le-ai trimis și Îți mărturisesc toate păcatele mele. Îți încredințez iertarea păcatelor mele, pentru că nimeni nu poate ierta păcatele în afara Ta.).» El, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Oricine spune aceasta în timpul zilei, crezând în ea cu convingere, apoi moare în acea zi, înainte să vină seara, va fi dintre oamenii Paradisului și oricine o spune noaptea, crezând cu convingere, apoi moare în acea noapte, până când vine dimineața, va fi dintre oamenii Paradisului.»

 Există vreun hadith autentic care să combine toate cele mai frumoase Nume ale lui Allah?

Ceea ce este convenit este hadith-ul relatat de către Bukhari sub autoritatea lui Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) și anume că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

 „Cu adevărat Allah are nouăzeci şi nouă de Nume, o sută fără unul; oricine le memorează din inimă, va intra în Paradis.” (Bukhari și Muslim)

În ceea ce privește relatările care au menționat și enumerat cele mai Frumoase Nume ale lui Allah Cel Atotputernic, aşa cum sunt relatările lui Tirmidhi și Ibn Majah în Sunan-ul lor și alții, sub autoritatea lui Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) în care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cu adevărat, Allah are 99 de Nume, 100 fără unul; oricine le numără (și le învață) va intra în Paradis. El este Allah, în afara căruia nu este altă divinitate. El este Cel Milostiv, Cel Îndurător, Suveranul, Cel Pur…” și apoi a enumerat 99 de nume - ambele sunt relatări slabe și nu îi pot fi atribuite Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Mai mult decât atât, în relatarea lui Tirmidhi, doar Al-Walid ibn Muslim este cel care l-a relatat singur în acest mod. El este un relatator care distorsiona (Mudallis) în At-Taswiyyah[72].

Ibn Hajar a spus: „Iar slăbiciunea acestei relatări, conform celor doi imami (Bukhari și Muslim) nu este doar Tafarrud al lui Al-Walid ibn Muslim, ci diferența este în Al-idhtirāb[73], Tadlis-urile[74] sale și posibilitatea de Idraaj[75].”[76]

Așadar, acest hadith a combinat unele Nume ce sunt demonstrate prin evidențe din Coran, Cartea lui Allah Cel Atotputernic și Sunnah autentică, împreună cu alte Nume care nu au nicio dovadă autentică care să le menționeze sau nicio dovadă explicită care să le explice.

O astfel de relatare și altele precum aceasta care a enumerat Numele sunt Mudrajah (adăugate de relatator la cuvintele textului original al hadith-ului) și nu sunt din vorbele Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Aceasta nu poate fi ascunsă de învățați și de cei care au știința hadith-ului Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

 Opiniile învățaților cu privire la aceste relatări

1.        Ibn Hajar Al-ʻAsqalani (Allah să aibă milă de el) a spus: „Cea mai corectă opinie este aceea că enumerarea lor (a unor astfel de Nume) este un tip de adăugare făcută de relatatori.”[77]

2.        As-Sanʻani a spus: „Învățații științei hadith-ului sunt de acord cu enumerarea lor (a Numelor) este un fel de adăugare făcută de unii relatatori.”[78]

3.        Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah (Allah să aibă milă de el) după ce a menționat ambele relatări bine cunoscute de întreaga națiune musulmană și care menționează Numele lui Allah Cel Atotputernic, acestea fiind cele două relatări de Tirmidhi în cartea sa Al-Jāmiʻ și Ibn Majah în cartea sa As-Sunan, a spus: „Învățații științei hadith-ului sunt de acord că niciunul din cele două relatări nu îi poate fi atribuită în mod autentic Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și acestea nu fac parte din cuvintele Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), însă ele sunt incluse în unele texte ale salaf-ilor (predecesorii dreptcredincioși).”[79]

Relatarea lui Tirmidhi a menționat câteva nume adăugate, iar acestea sunt după cum urmează

 ● Nume derivate din verbe

Astfel de nume nu pot fi în niciun caz atribuite lui Allah Cel Atotputernic din multe motive. Printre acestea se află:

1.        derivarea este un tip de inventare a formei substantivului. Aceasta nu poate fi acceptată pentru că Numele lui Allah Cel Atotputernic nu sunt ceva ce pot fi inventate; dar, de fapt, El Cel Atotputernic, este așa precum Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„O Allah, Tu ești Primul și nu este nimic înaintea Ta; Tu ești Ultimul și nu este nimic după Tine.” (Muslim)

2.        pentru că derivarea Numelor lui Allah Cel Atotputernic din Acțiunile Sale indică o condiție cu care religia nu a venit, iar aceasta este împotriva dovezilor explicite ale Coranului și ale Sunnei Onorabile. Allah Cel Atotputernic spune:

 „Nu se cuvine ca vreun dreptcredincios și vreo dreptcredincioasă să mai aleagă, dacă Allah și Trimisul Său au hotărât în privința lor un lucru (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 33:36]

Caracteristicile substantivului diferă lingvistic și tehnic de caracteristicile verbului. Substantivul indică generalizarea, înțelegerea și includerea caracteristicelor verbului. Dintre acestea sunt verbele lui Al-Makr (a plănui) și Ghadhab (a se mânia). Allah Cel Atotputernic  spune:(...) Au ticluit ei, însă și Allah a Ticluit (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 8:30]

Atunci este posibil să derivăm substantivul de la verb? Nu este posibil nici lingvistic[80], nici tehnic. De asemenea, verbul Al-Ghadhab (a se mânia) în spunerea lui Allah Cel Atotputernic: „O, voi, cei care credeți! Nu îi luați drept ’aulia’ (prieteni, protectori, aliaţi, ajutoare) pe oamenii asupra cărora se află Mânia lui Allah și care deznădăjduiesc (în privința primirii oricărui bine) în Viața de Apoi (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 60:13]

Atunci este posibil a deriva de la un astfel de verb un Nume ale lui Allah Cel Atotputernic? Nu este posibil.

3.         ştim că toate Numele lui Allah Cel Atotputernic sunt Tawqifiyyah (limitate strict la ceea ce este menționat în Coran și Sunnah autentică), iar mintea nu are nimic de-a face cu ele. Rolul nostru este doar de a le păstra și nu de a le deriva sau inventa.[81]

4.        Allah Cel Atotputernic este Cel mai Bun care poate să se descrie și să se laude pe Sine. Așadar, dacă aceste laude (pe care Allah Cel Atotputernic le-a făcut) sunt substantive, atunci sunt cele mai bune în mulțumirea și lăudarea Lui, Cel Atotputernic. Dacă ceea ce este relatat este forma de verb, atunci acesta ar fi cel mai bun în lăudarea lui Allah Cel Atotputernic în această formă. Aceasta este ceea ce oamenii nu pot realiza sau înțelege. Așadar, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu Te pot lăuda destul; Tu ești așa cum Te-ai lăudat Tu.”

 ● Nume ce au fost demonstrate a nu fi dintre cele mai frumoase Nume ale lui Allah Cel Atotputernic

În următoarele fragmente, vom menționa unele dintre aceste nume:

1 și 2: Al-Khāfid Ar-Rāfiʻ (Cel care Înjosește, Cel care Înălță) - Aceștia au confirmat opinia lor cu spunerea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):

 „Allah, Glorie Lui, nu doarme și nu I se potrivește ca El să doarmă, El coboară Balanța și o ridică.” (Muslim)

Acestea nu sunt relatate în formele de substantiv, ci sunt relatate în formele de verb. Așadar, nu demonstrează acest lucru, că ele nu fac parte dintre cele mai frumoase Nume ale lui Allah Cel Atotputernic?

3 și 4: Al-Muʻizz (Cel care Onorează) și Al-Muthill (Cel care Umilește) –  Dovada celor care I le-au atribuit lui Allah Cel Atotputernic sunt Cuvintele lui Allah Cel Atotputernic:(...) Tu îl cinsteşti pe cel care Voiești Tu și îl umilești pe cel care Voiești Tu. În Mâna Ta se află Binele și Tu ești Cel care are putere peste toate.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 3:26]

De asemenea, nu pot fi incluse printre Cele mai frumoase Nume ale lui Allah, pentru că ele sunt verbe.

5: Al-ʻAdl (Cel Drept) - Este relatat într-o formă în care Allah Cel Atotputernic a ordonat dreptatea în: „Allah Poruncește (în ceea ce a revelat prin Coran) dreptatea, împlinirea faptei bune (răsplătind binele cu bine și mai mare și iertând răul) (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 16:90]

Este, de asemenea, nedemonstrat.

6: Al-Jalil (Cel Plin de Slavă) – această formă, de asemenea, nu este relatată nici în Coran, nici în Sunnah autentică; totuși, ceea ce este menționat în această privință este găsit în Cuvintele lui Allah Cel Atotputernic: „Binecuvântat fie Numele Domnului tău, Cel Plin de Slavă și de Cinste [Dhu al-jalal wa-l-ʻikram]!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 55:78]

7 și 8: Al-Bāʻith (Cel care readuce la viață), Al-Muhsi (Socotitorul) – Acestea sunt relatate în Coran doar sub formă de verb. Allah Cel Atotputernic spune: „În Ziua în care Allah îi va readuce pe ei toți la viață (adică în Ziua Judecății) și le va vesti lor ceea ce au făcut (faptele bune și rele). Allah le-a înregistrat (în Cartea faptelor lor bune și rele), în timp ce ei au uitat-o. Și Allah este Martor peste toate lucrurile (nimic nu Îi este ascuns Lui).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 58:6]

Ele sunt menționate în formele de verb, așa cum putem observa, și nu sunt sub formă de Nume.

9 și 10: Al-Mubdi’ (Creatorul), Al-Mu’id (Cel care recreează) - Cei care I-au atribuit lui Allah Cel Atotputernic astfel de nume au confirmat opinia lor prin Cuvintele lui Allah Cel Atotputernic: „Cu adevărat, El este Cel care a început prima dată (crearea tuturor lucrurilor) și o va repeta (în Ziua Judecății)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 85:13]

Acestea sunt două verbe, așa cum vedeți, și nu au nicio legătură cu Numele.

11 și 12: Al-Muhi (Cel care dă viață), Al-Mumīt (Cel care dă moarte) – Cei care I-au atribuit astfel de nume lui Allah și-au bazat opinia pe Cuvintele lui Allah Cel Atotputernic: „El este Cel care dă viață și Cel care dă moarte și la El vă veți întoarce! (în Ziua de Apoi, și vă va răsplăti după faptele voastre).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 10:56]

Acestea sunt două verbe și nu sunt dintre Nume. Cuvântul Mumīt este menționat într-o formă limitată și nu are sens singur. Se află în spunerea lui Allah Cel Atotputernic:(...) Acela care îi dă lui viață este Cel care dă viață și morţilor (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 41:39]

De asemenea, forma de substantiv nu este menționată singură în această formă.

 ● Nume menționate cu o dovadă slabă

13 și 14: Al-Wājid (Cel care găsește) și Al-Mājid (Cel Nobil) – Ambele sunt menționate într-un hadith slab. Este relatat de Tirmidhi sub autoritatea lui Abu Dharr (Allah să fie mulțumit de el) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Cel Atotputernic  spune: «Aceasta este pentru că Eu sunt Al-Wājid (Cel care găsește) și Al-Mājid (Cel Nobil). Fac ceea ce doresc Eu.»” (Tirmidhi, Albani l-a clasificat ca fiind hadith daif [slab])

Este bine stabilit că credințele nu pot fi demonstrate printr-un hadith slab. Dimpotrivă, cele mai importante chestiuni ale credinței sunt Numele și Atributele ale lui Allah Cel Atotputernic. Astfel, acestea trebuie luate din surse autentice.

15 și 16: Al-Muqsit (Cel care Poruncește dreptate) – Cei care i-au dat astfel de nume lui Allah Cel Atotputernic își bazează opinia pe spunerea lui Allah Cel Atotputernic: „Spune: «Domnul meu a Poruncit numai dreptatea! (...)»” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 7:29]

Este doar o Poruncă de la Allah Cel Atotputernic, prin care Poruncește dreptatea, nu este un Nume al lui Allah Cel Atotputernic , așa cum puteţi vedea.

 ● Unele Nume au fost menționate anexat și nu au fost menționate independent. Dintre acestea sunt:

17 și 18: An-Nūr (Lumina) și Al-Badi’ (Făcătorul) – Cei care I le-au atribuit lui Allah Cel Atotputernic astfel de nume își bazează opinia pe spunerea lui Allah Cel Atotputernic: „Allah este lumina Cerurilor și a Pământului (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 24:35]

Este menționat restrictiv, anexat și compus din două cuvinte (lumina Cerurilor și a Pământului), dacă cuvântul an-nūr (lumina) ar fi fost menționat singur sau cuvintele „Cerurilor și a Pământului” ar fi fost șterse, versetul nu ar mai avea sens. Dacă substantivul ar fi fost menționat independent, cu siguranță are avea sens precum: „El este Cel Iertător, Milostiv” și „El este Cel care Aude, Atoatevăzătorul” și așa mai departe.

19: de asemenea numele lui Al-Badi’ (Făcătorul) este menționat într-un mod restrictiv în spunerea lui Allah Cel Atotputernic:(El este) Făcătorul desăvârșit al Cerurilor și al Pământului (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:117]

Așadar, dacă cuvintele „Cerurilor și al Pământului” ar fi șterse, cuvântul Al-Badi’ nu ar avea niciun sens.

20 și 21: Ad-Dārr (Cel care dăunează), An-Nāfiʻ (Cel care folosește) – Nu le-au relatat nicio evidență decât într-o altă formă decât substantivul, așa cum spune Allah Cel Atotputernic: „De te va atinge Allah cu vreun rău, nimeni în afară de El nu-l va putea îndepărta (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 6:17]

După cum puteţi vedea, este un nume al răului și nu un Nume al lui Allah Cel Atotputernic și, așa cum spune Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Să știți că, dacă întreaga națiune s-ar aduna pentru a vă aduce beneficii, nu v-ar putea aduce (beneficii) decât ceea ce Allah a prescris deja pentru voi. Iar dacă s-ar aduna pentru a vă face rău, nu ar putea decât dacă Allah a prescris deja acesta pentru voi. Condeiele au fost ridicate, iar foile s-au uscat.” (Tirmidhi)

22: Al-Jāmiʻ (Cel care adună) – Este menționat în spunerea lui Allah Cel Atotputernic: „Doamne! Tu îi vei aduna pe oameni într-o Zi, în legătură cu care nu este nicio îndoială (...)[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, 3:9].

Este, de asemenea, unul dintre cele două Nume anexate; Jāmiʻ An-Nās (Cel care adună oamenii). Nu a fost menționat independent și astfel nu poate fi menționat singur, fără o astfel de adăugare.

23: Al-Māniʻ (Cel care reține) – Cei care i-au dat un astfel de nume lui Allah Cel Atotputernic și-au bazat opinia pe spunerea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „O, Allah, nimeni nu poate reține ceea ce Tu dai și nimeni nu poate da ceea ce Tu reții.” (Bukhari)

 După cum observați, este derivat de la forma de verb.

24: Ar-Rāshid (Cel care ghidează) – Cei care i-au dat lui Allah un astfel de nume și-au bazat opina pe Cuvintele lui Allah Cel Atotputernic : „Și noi nu știm (așadar) dacă se voiește rău celor de pe Pământ sau dacă Domul lor voiește pentru ei Calea cea Dreaptă.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 72:10]

După cum observați, nu face parte dintre Numele cele mai frumoase ale lui Allah Cel Atotputernic.[1] An-Nahj Al-Asma de An-Najdi

[2] Tafsir Ibn Kathir (4/417).

[3] Dintre numele ce nu pot fi folosite de alții și sunt doar pentru Allah Preaînaltul sunt Ra'uf (Rege) și Ar-Rahman (Milostiv) așa cum spune Allah despre Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „(...)Și El este cu dreptcredincioșii Îndurător.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 33:43]

[4] Tafsir Ibn Kathir (1/21).

[5] Tafsir Ibn Kathir (2/72)

[6] Tafsir Ibn Kathir (4/221).

[7] Ibid.

[8] Al-Jahmiyyah: această sectă a apărut la începutul secolului 2 Hijri, fiind fondată de Al-Ja‘ad ibn Dirham. El este primul care a susținut că Nobilul Coran este inventat. El a negat faptul că Sfântul Coran este Cuvântul lui Allah Preaînaltul și că Allah i-a vorbit lui Moise (Pacea fie asupra sa!). De asemenea, el a negat că Allah l-a luat pe Ibāahīm (Pacea fie asupra sa!) drept prieten apropiat. El a vorbit despre Atributele lui Allah Preaînaltul și le-a negat, iar pentru cele ce nu le putea nega, le-a interpretat într-un mod corupt.

Ibn Taymiyyah (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Primul lucru pe care l-am reținut despre el este că a spus astfel de lucruri în Islam și anume că Allah Preaînaltul nu este pe Tronul Lui în sensul real și că istawa (ascensiunea) înseamnă istawla (cucerirea) și alte asemenea lucruri. Apoi Al-Jahm ibn Safwan i-a urmat pașii și a răspândit idea, iar secta al-Jahmiyyah a fost numită după el.”

În ceea ce îl privește pe Al-Ja‘ad ibn Dirham, el a fost omorât de Khalid ibn ‘Abd Allah Al-Qasri. El l-a omorât și a făcut din el un sacrificiu în prima zi din Eid Al-Adha, 124 A.H.

În ceea ce îl privește pe Jahm ibn Safwan, Salam ibn Ahwaz a ordonat uciderea lui și se spune că un om l-a înjunghiat în gură și l-a omorât.

[9] Khalq Af‘āl Al-‘Ibād de Bukhari (6)

[10] Ibid (p. 13).

[11] Ibid (p. 7).

[12] Khalq Af‘āl Al-‘Ibād, de Bukhari (20).

[13] Secta Al-Qādiān în India (care este cunoscută astăzi drept Al-Ahmadiyyah) a fost fondată în secolul 19. Fondatorul ei este Ghulam Ahmad Al-Qādiāni, care a fost agent englez. El obișnuia să bea alcool, să consume droguri, să facă magie și alte fapte interzise. A susținut că este un profet și a insultat Profeții, spunând că este mai bun decât ei. Adepții acestei secte se găsesc în Londra și India. Aceștia au început să se răspândească în țările islamice și cele arabe. Allah este suficient pentru noi! Acest grup are activități evidente în timpurile noastre, răspândindu-și calea lor greșită prin website-ul lor, pe internet și pe canalele transmise prin satelit, transmise din Londra, ce apar sub numele de Canalul Islamic Al-Ahmadiyyah. Aceștia au o universitate în Haifa, ce este susținută de Israel. Așadar oamenii trebuie avertizați împotriva lor.

[14] Este sincer când spune că primește inspirații; dar cel care îl inspiră este Satana, așa cum Allah Preaînaltul spune: „Astfel am făcut Noi pentru fiecare profet dușmani - şeitani, dintre oameni și djinni, care să se ispitească unii pe alții cu vorbe împodobite, în chip înșelător (s-au purtat cu ei aşa cum se poartă și cu tine, Mohammed!) (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 6:112]. Și Allah Preaînaltul spune de asemenea:(...) Șeitanii îi vor ispiti pe aliații lor să se certe cu voi. De le veți da ascultare (în legătură cu admiterea a ceea ce este interzis și interzicerea a ceea ce este îngăduit) veți fi și voi politeiști (supunerea faţă de o poruncă sau o rânduială care contrazice sau schimbă poruncile lui Allah este ca și politeismul).” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 6:121]

[15] Al-Bishri (2/97) de Ghulām Al-Qādiāni

[16] Anjaam Atam de Ghulām (p.55)

[17] Al-Bishri (1/49) de Ghulām

[18] Wahiyy Al-Muqadasi (650) de Ghulam, citând din cartea numită Al-Jazā’ min Jins Al-‘Amal de profesorul sheikh, Sayyid Al-‘Ifāni. Pentru mai multe informații despre ei, puteți citi (pp. 291-307) din primul capitol al cărții menționate

[19] Comunismul a apărut în secolul al XVII-lea, în Europa. A fost dezvoltat de Marx, Lenin și Stalin

[20] Al-Mawsu‘ah Al-Muysarah (310) și poți citi cartea Ash-Shirk fi Al-Qadim wa-l-Hadith de Abu Bakr Mohammed ibn Zakaria, publicat de Maktabit Al-Rushd.

[21] Dalā’l An-Nubūwah de sheikh Muqbil ibn Hādi Al-Wād‘i.

[22] Sufyaan ibn ‘Uyaynah (Allah să aibă milă de el) a spus: „Un om nu trebuie să își lase păcatele să îl oprească de la a I se ruga lui Allah. Allah Preaînaltul i-a răspuns la ruga celei mai rele creaturi, blestematul Satana. Allah spune: „Dar el a zis (Iblis): «Doamne, dă-mi mie păsuire (Lasă-mă în viață!) până în ziua în care ei vor fi înviați! (Ziua Judecății de Apoi)».” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, 15:36]

[23] Învățații au opinii diferite cu privire la kufr (necredința) a celui care își neglijează rugăciunea, dacă îl scoate în afara Islamului sau este o formă minoră de kufr. De asemenea, aceștia au opinii diferite cu privire la cauza neglijării ei, fie că este din cauza negării fie a lenei. În privința neglijenței, au mai avut opinii diferite dacă el o neglijează pe perioada vieții sau o neglijează temporar, ca de exemplu cel care neglijează unele rugăciuni sau le combină. Așadar contemplați bine înainte.

[24] Israfil (Pacea fie aspra sa!)

[25] Relatat de Tabarani, Abu Ash-Sheykh și Al-Hakim cu autoritatea lui Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el). Al-Hakim la clasificat sahih

[26] Tafsir Al-Karim Ar-Rahman

[27] Tăfsir Ibn Kathir (4/331)

[28] Tăfsir Ibn Kathir (1/109)

[29] Ibid

[30] Mufradāt Al-Fāth Al-Qurān de Al-Asfahāni (82-83).

[31] Ibid

[32] Ishtiqāq Al-Asmā’ de Az-Zajaaj (p.24).

[33] Tāj Al-‘Arūs (p. 9).

[34] Madārij As-Sālikīn (1/32).

[35] Tariq Al-Hijratayn p. 68.

[36] Majmū‘ Fatāwa de Ibn Tayymiyah (10/249)

[37] Majmū‘ Fatāwa de Ibn Tayymiyah (13/202)

[38] Ibn Rajab: ‘Kalimat Al-Ikhlās’

[39] An-Nūniyah de Ibn Al-Qaiyym

[40] Ruqyah în limba arabă se referă la incantațiile legale prin care cineva se tratează cu recitarea unor versete ale Coranului

[41] De Ibn Al-Qayyim, care detaliază acest principiu în cartea sa “Badāi‘ Al-Fawā’id” (3/56).

[42] Contemplați la versetele ce urmează după aceste verset, veți vedea că inimile voastre vor plânge, fiind uimiți de măreția lui Allah, recunoscându-I Binecuvântările și iubindu-I Apropierea. Allah Preaînaltul spune: „Allah este Cel care v-a dat vouă Pământul, ca să trăiți pe el și Cerul, ca acoperiș (fără stâlpi, pe care să-i vedeți), și v-a dat vouă chip - și ce chip minunat v-a dat! - și v-a înzestrat pe voi cu lucruri bune (mâncăruri și băuturi bune). Acesta este Allah, Domnul vostru! Binecuvântat fie Allah, Stăpânul lumilor! ~ El este Al-Hayy (Cel Veșnic Viu). Nu există altă divinitate afară de El, deci chemați-L pe El cu credință curată numai în El! Mărire lui Allah, Stăpânul lumilor!”  [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 40:64-65]

[43] Tăfsir Ibn Kathir (4/84)

[44] An-Nahj Al-Asmā (1/196).

[45] Ibn Al-Qaiyym (Allah să aibă milă de el!) a spus: iubirea pentru Allah Preaînaltul are patru condiții: 1. trebuie să fie din tipul de adorare ce este acompaniată de umilință, supunere, frică și ascultare. 2. o astfel de iubire trebuie dedicată doar lui Allah Preaînaltul și nici cât greutatea  unui atom nu poate fi destinată altora decât Allah. 3. a nu iubi pe altcineva în afara Lui, decât de dragul Lui. 4. a urî ceea ce îndepărtează de Allah Preaînaltul și de credința în El. A urî cel mai oribil lucru pe care El îl are, Iadul.

[46] Tabarani în Al-Mu‘jam Al-Kabīr și în Majma‘ Az-Zawā’id (10/159). Lanțul de relatatori îndeplinește cele două condiții de sahih.

[47] Tăfsir Ibn Khathir (5/2)

[48] Ibid

[49] Ibid

[50] Fath Al-Majīd

[51] Priviți la greci și la zeii pe care ei îi adoră în locul lui Allah Atotputernicul, și la numele lor variate. Au un zeu pentru fiecare lucru. De exemplu: zeul iubirii - „Cupidon”, „Venus” - zeița frumuseții, „Poseidon” - zeul mării, „Ares” - zeul războiului, etc. Unii erau mai puternici alții mai slabi. Aceștia au existat doar în imaginația lor, inspirație a diavolilor, pentru care Allah Atotputernicul  nu a pogorât nicio autoritate

[52] Tăfsir Ibn Kathir (v.2).

[53] S-a descoperit recent că dacă o muscă ia ceva din sângele unui om sau din orice altceva, nimeni nu ar putea să îl ia din gura ei, pentru că ea o digeră imediat înainte de a ajunge în stomac. Așadar, Allah Preaînaltul este Sincer atunci când spune:(...) Iar dacă musca le răpește un lucru, ei nu-l vor putea lua înapoi! Slabi sunt și cel care cere (idolatrii) și cel de la care se cere (idolii)!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 22:73]

[54] Tăfsir Ibn Kathir (2/225).

[55] Tăfsir Ibn Kathir (2/463).

[56] Dintre formele de adorare a pietrelor sunt: Darb Al-Wada‘ (lovirea scoicilor),  Washwasht Al-Wada‘ (adorarea scoicilor) și punerea pietrelor pe pământ pentru ca femeia însărcinată sau femeia care a născut recent să meargă peste ele, crezând că acestea le vor proteja pe ea și pe copilul ei, sau pentru ca o femeie stearpă să rămână însărcinată. Acestea sunt simple pietre ce nu aduc niciun beneficiu și niciun rău

[57] Fath Al-Majīd (71).

[58] De asemena, în timpurile moderne încă  există copaci la care oamenii se închină. De exemplu, în Egipt există un copac, numit Copacul lui Mariam, căruia femeile sterpe îi căutau binecuvântările și, de asemena, îi fac tot felul de jurăminte, ca să poată să aibă copii. Ele nu au auzit vorbele lui Allah Cel Atotputernic: „A lui Allah este stăpânirea Cerurilor și a Pământului. El creează ceea ce Voiește și Dăruiește El copile cui Voiește și Dăruiește El băieți cui Voiește, ~ Sau dă El și băieți și copile și-l face sterp pe cel pe care El Voiește. El este ʻAlīm (Atoateștiutor), Qadīr (Atotputernic).” [Traducerea sensurilor Sfântului Coran, 42:40-50]

[59] Templul se află în Rajasthan, India

[60] Tăfsir Ibn Kathir (3/131)

[61] Ibid

[62] Dintre exemplele de laudă, condamnate, pentru că sunt împotriva regulilor și fundamentelor islamului, sunt următoarele cuvinte de laudă la adresa Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):

- O cel mai nobil din creație, nu te-am decât pe tine la cine pot cere ajutor atunci când mi se întâmplă o nenorocire mare

- Dacă nu-mi vei lua mâna din bunătate în Ziua Judecății, atunci voi fi într-un mare pericol

- Această lume și cealaltă sunt o parte din ce ceea ce tu controlezi și parte din știința ta este știința lui al-Lawh (Tabla Păstrată) și condeiul

[63] An-Nūniyah

[64] Ighāthit Al-Lahfān (1/209). Dintre astfel de festivități interzise și inovate sunt Al-Mawalid (celebrarea zilei de naștere) ce sunt celebrate în fiecare an lângă mormintele și moaștele unor oameni drepți, unde oamenii fac rugi, jurăminte și sacrificii, altora decât lui Allah Preaînaltul, iar păcate sunt comise. „Allah este suficient pentru noi și Cel mai Bun de care putem depinde.”

[65] Ighāthat Al-Lahfān (1/203).

[66] Referindu-se la Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și companionii onorabili (Allah să fie mulțumit de ei!)

[67] A doua parte din hadith: „consumarea dobânzii (Riba), folosirea averii orfanului, fuga de pe câmpurile de luptă, acuzații false aduse femeilor caste și dreptcredincioase.”

[68] Ceea ce face chestiunea și mai serioasă este faptul ce acești prezicători au acces și în casele noastre prin televiziune, internet și sunt urmăriți de milioane de oameni. Fie ca Allah să îi călăuzească!

[69] Imam Mālik a spus referitor la acest hadith: „În opinia mea, (această practică) de a purta lanț la gâtlejurile cămilelor sau a animalelor a fost din cauza că vroiau să-i salveze de deochi.”

[70] Agățarea figurilor de palme de mâini, potcoave de cal, un șirag verde în case sau mașini sau aplicarea unor palme cu sânge pe ele, crezând că astfel de lucruri alungă deochiul și invidia. Acestea reprezintă shirk

[71] Tăfsir Ibn Kathir (2/479).

[72] Tadlis At-Taswiyyah: este un tip de Tadlis Al-isnād (lanț de transmitere). Se petrece atunci când un relatator spune un hadith de la sheikh-ul lui cu lanțul său și apoi el menționează numele unui relatator slab între doi relatatori de încredere, care s-au cunoscut unul pe celălalt

[73] Al-Idhtirāb înseamnă incompatibilitatea găsită în lanțul de transmitere sau texte cu inabilitatea de a se clasa unul superior celuilat sau de a le combina

[74] Tadlis înseamnă un relatator spune un hadith într-un mod care dă impresia că el a auzit hadith-ul direct de la relatatorul pe care îl menționează, în timp ce l-a auzit prin altcineva între.

[75] Idrāj înseamnă vorbire adițională într-un hadith de la unul dintre relatatori ce este greșit din vorbele Mesagerului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Ce se înțelege aici este că un grup de învățați cred această listă de 99 nume este o adăugare al unuia dintre relatatori și nu sunt vorbele Mesagerului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

[76] A se vedea Fath Al-Bāri de Ibn Hajar (11/29) și Al-Asmā‘ Al-Husna de ‘Abd Allah Al-Ghisn (115)

[77] Bulūgh Al-Marām min Adilat Al-Ahkām Hadith Nr. (1396)

[78] Al-Asmā‘ Al-Husna de prof. Mahmud ‘Abd Ar-Rāziq Ar-Ridhwāni (1/97)

[79] Ibid

[80] Substantivul în limba arabă are unele caracteristici ce sunt diferite de verb, ca, spre exemplu, articolul, tanwīn, prepoziții etc.

[81] Fragment din cartea numită “Al-Asmā‘ Allah Al-Husna” de prof. Mahmud ‘Abd ar-Raziq Ar-Ridhwani (1/105). Este cel mai bun lucru menționat în această privință. Fie ca Allah să îl răsplătească! Amin!