Det evige budskap!

رسالة واحدة فقط

https://islamhouse.com/315243

 Spørsmål før du leser:

1. Hva handler ”Det evige budskap” om?

2. Hva sier Bibelen?

3. Hva sier Koranen?

4. Hva er din mening?

 Rett til poenget

Etter skapelsen av Adam, har kun et opprinnelig budskap blitt levert gjentatte ganger gjennom menneskeslektens historie.

Det ble sendt mange profeter og sendebud, inkludert Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus og Mohammad, for å påminne, og bringe menneskene tilbake på den rette vei

og for å overbringe dette budskapet fra Den eneste sanne Gud:

Den sanne Gud er kun ÉN.

Tilbe Han ALENE og

hold fast ved Hans befalinger

Den sanne Gud, Skaperen

•                     Adam sa, Gud er Én

•                     Noah sa, Gud er Én

•                     Abraham sa, Gud er Én

•                     Moses sa, Gud er Én

•                     Jesus sa, Gud er Én

•                     Mohammad sa, Gud er Én

Gud sendte disse store profetene, så vel som mange andre profeter og sendebud, for å gjennomføre flere oppdrag og misjoner.

 Noen av disse oppdragene var:

1- Få veiledning fra Gud, og overbringe det til deres folk.

2- Bringe budskapet om at ”Gud er Én” til deres folk.

3- Være gode eksempler for deres folk.

4- Informere deres folk om å frykte Gud, og holde fast ved Hans befalinger.

5- Lære deres følgesvenner viktige religiøse og moralske anliggende.

6- Rettlede de som avvek, de som ikke adlød Gud, eller tilba andre guder eller idoler.

7- Fortelle menneskene om deres siste bestemmelsessted (Dommedagen), og hva som leder til Paradiset eller Helvete.        

Det er den samme Gud som skapte disse profetene, alle menneskene, alle dyrene, og alt som er.

Med andre ord, er det Denne ENE SANNE GUD som skapte hele universet (inkludert naturen), og alt det inneholder. Han er Skaperen av liv, død, og livet etter døden.

ENHETEN til Denne sanne Gud, Skaperen, er helt åpenbar, og kan lett oppspores i de hellige skriftene til jødene, kristne, muslimer og andre.

Hvis en forsker eller en sannhetssøker, oppriktig og objektivt studerer gudsbegrepet i Bibelen og Koranen, vil han være i stand til å definere noen unike kvaliteter som kun tilhører Den sanne Gud.

Noen av kvalitetene som skiller Den sanne Gud, fra andre påståtte guder er:

·        Den sanne Gud er Skaper, ikke skapt.

·        Den sanne Gud er ÉN, ikke tre eller flere! Han har ingen partnere.

·        Den sanne Gud er usynlig; ingen i dette livet kan se Han. Han er ikke manifestert eller legemliggjort i andre former.

·        Den sanne Gud er evig, Han verken dør eller forandrer seg.

·        Den sanne Gud har ikke behov for noen (som en mor, en kone, eller en sønn), eller noe (som føde eller hjelp). Men andre behøver Han.

·        Den sanne Gud er unik i Sine egenskaper; ingen er som Han. Ingen menneskelige, eller animalske beskrivelser kan tillegges Han.

Vi kan bruke disse kriteriene og kvalitetene (så vel som andre som tilhører Ham alene) i undersøkelsen og avvisningen av påståtte guder.

La meg nå diskutere budskapet som er nevnt ovenfor, og sitere noen vers fra Bibelen og Koranen som bekrefter enheten til Gud.

Men først vil jeg dele denne tanken med deg: 

Noen kristne tenker sikkert: ”Det er åpenlyst at Gud

Basert på mye lesing, studie av stoff om kristendommen, og dialog med kristne, forstår man at de oppfatter Den ene Gud til å omfatte:

1.  Gud -  faren

2.  Gud -  sønnen

3.  Gud -  Den hellige ånd.

Basert på alminnelig fornuft og enkel logikk, vil en oppriktig sannhetssøker kunne resonnere:

·     Hva mener du med at GUD er ÉN, når du henviser til TRE GUDER?

·     Er Gud ÉN i TRE eller TRE i ÉN (1 i 3 eller 3 i 1)?!

I tillegg til dette, og ifølge den kristne trosretningen, så har disse tre ”gudene”

forskjellige identiteter, symboler, roller, og funksjoner:

1. Gud - faren = Skaperen

2. Gud - sønnen = Frelseren

3. Gud - Den hellige ånd = Rådgiveren

Hvis Jesus, Gud - sønnen (eller Guds sønn) virkelig er Gud, eller en del av Den ene Gud, er ikke dette en motsigelse av det som faktisk står i Bibelen, at ingen kan se Gud, og heller ikke høre Hans stemme? Bibelen sier:

·     HANS RØST HAR DERE ALDRI HØRT, HANS SKIKKELSE HAR DERE ALDRI SETT. 

  (Johannes’ evangelium 5: 37)

·     HAN SOM INTET MENNESKE HAR SETT OG INGEN KAN SE. (Paulus’ første brev til Timoteus 6:16)

·     DU KAN IKKE FÅ SE MITT ANSIKT, SA HAN, FOR DET MENNESKE SOM SER MEG, KAN IKKE LEVE.

 (Andre Mosebok 33:20)

Basert på disse, og andre tekster fra Bibelen, hvordan kan vi få det til å stemme at Jesus er Gud i forhold til de bibelske vitnesbyrdene om at ingen noen gang har sett Gud, eller hørt Hans stemme?

Stemmer det ikke at jødene, familien hans, og følgesvennene, kunne se Jesus (Guds sønn, som noen tror!) i hans tid, og HØRTE stemmen hans?

→ Er det noen hemmelighet eller skjult formål angående sannheten om Gud?

Den sanne Gud bevitner ettertrykkelig i Bibelen, ”Jeg er Herren, det er ingen annen. Jeg har ikke talt i det skjulte. Jeg, Herren, taler rettferdig, forkynner det som rett er.” (Jesaia 45:18-19)

Hva er sannheten?

Vær så snill å les verset en gang til og tenk på det!

La oss nå legge ut på en reise for å søke etter sannheten om Den ene sanne Gud i Bibelen og Koranen.

Ved slutten av denne reisen og etter din kritiske, oppriktige, ærlige, og oppmerksomme lesning av dette heftet, og spesielt versene som er sitert nedenfor, må du gjerne komme med dine kommentarer og meninger.

For å være mest mulig objektiv, siteres vers uten noen kommentarer.

Vær så snill og les de følgende versene

GRUNDIG, KRITISK og

MED ÅPENT SINN

  

  

 Den ene sanne Gud i Bibelen[1]

(Det gamle testamentet):

→  Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er 

      én. (Femte Mosebok 6:4)

→  Er det ikke én som har skapt henne både

      med legeme og ånd? (Malaki 2:15)

→  Men dere er mine vitner, sier Herren, og

      min tjener som jeg har utvalgt, for at

      dere skal kjenne meg og tro på meg og

      innse at jeg er Gud. Før meg er ingen

      Gud blitt til, og etter meg skal ingen

      komme.

      Jeg, ja Jeg alene, er Herren, foruten meg

      er det ingen frelser. (Jesaja 43:10-11)

→  Jeg er den første, og jeg er den siste,

      foruten meg er det ingen Gud.

      (Jesaia 44:6)

→  Det fins ingen Gud foruten meg, ingen

      annen rettferdig og frelsende Gud.

      Vend deg til meg og bli frelst…

      Hvert kne skal bøye seg for meg…

      (Jesaia 45:21-23)

DETTE ER KUN NOEN VERS FRA DET GAMLE TESTAMENTET.

Kan du komme på noen andre lignende vers?

 Den ene sanne Gud i Bibelen

(Det nye testamentet)

→  Det kom en mann til ham og spurte:

       ”Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få

       evig liv?”

       Men Jesus sa til ham:

       ”Hvorfor spør du meg om det gode? Én      

       er den gode.

       (Matteus’ evangelium 19:16-17)

→  Og dette er det evige liv, at de kjenner

      deg, den eneste sanne Gud, og ham du

      har sendt, Jesus Kristus.

      (Johannes’ evangelium 17:3)

→  Herren din Gud skal du tilbe, og ham

      alene skal du tjene.

      (Matteus’ evangelium 4:10)

→  Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er

      én. (Markus’ evangelium 12:29)

→  For Gud er én og én mellommann er

      det mellom Gud og mennesker,

      mennesket Kristus Jesus.

      (Paulus’ første brev til Timoteus 2:5)

Kan du komme på andre vers som bekrefter at

GUD KUN ER ÉN?

(IKKE TRE!)

  

 Den ene sanne Gud i Koranen

→  Si: ”Han er Allah, Én. Allah, den

      Evigvarende. Ikke har Han avlet noen, ei

      heller er Han selv blitt avlet. Ingen er

      Hans like.” (Koranen 112:1-4)

→  ….”Det er ingen Gud unntatt Meg! Så                                                                                                                                                                           

      tjen meg!” (Koranen 21:25)

→  Vantro er de som sier: ”Allah (Gud) er

      den tredje av tre.” Det er ingen Gud

      unntatt én Gud! Hvis de ikke opphører

      med det de sier, så vil en smertelig straff

      ramme de vantro blant dem.

      (Koranen 5:73)

→  ...Er det vel en gud sammen med Gud?

      Nei, men folk flest vet det ikke.

      (Koranen 27:61)

→  ….Er det vel en gud sammen med Gud?

      Høyt hevet er Han over det de setter ved

      Hans side. (Koranen 27:63)

→  ….Er det vel en gud sammen med Gud?

      Si: ”Kom med deres bevis, om dere

      snakker sant!” (Koranen 27:64)

Budskapet om Guds enhet (dvs. Tawhid på arabisk) er det grunnleggende emnet i Koranen.

 Konklusjon

Disse versene så vel som hundrevis av lignende beviser fra Bibelen og Koranen, bekrefter det evige budskapet om at Den sanne Gud kun er ÉN. ”Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! FOR JEG ER GUD, OG INGEN ANNEN. (Jesaja 45:22)

Bibelen bekrefter at Gud kun er ÉN, og avslører også at Den sanne Gud, Skaperen, er Den eneste Frelseren.

”Før meg er ingen gud blitt til, og etter meg skal ingen komme. Jeg, ja jeg alene, er Herren, foruten meg er det ingen frelser.”

(Jesaja 43:10-11)

Ifølge denne bekreftelsen er ingen av de andre påståtte gudene eller guddommer som Jesus, den hellige ånd, Brahma,

Vishnu, Shiva, Krishna, eller Buddha, verken guder eller manifestasjoner av Den ENE SANNE GUD.

Det var på grunn av slike falske overbevisninger jødene tilba andre guder, Moses ødela gullkalven og ” Herren ble brennende vred på dem” (Fjerde Mosebok 25:3)

På den andre siden ble Essenes, et tidligere kristent unitarisk samfunn, torturert og forfulgt fordi de nektet å bytte Jesus’

monoteistiske lære, mot paulinsk nyskapning av treenigheten.

Alle Guds profeter, inkludert Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus og Mohammad ble sendt av den samme Gud, Skaperen, for å bringe det samme budskap:

Den sanne Gud er kun ÉN.

Tilbe Han ALENE og

hold fast ved Hans befalinger.

Siden disse profetene og sendebudene forkynte det samme budskapet, må religionen deres være den samme! Hva er da religionen til disse profetene og sendebudene?

Underkastelse til Guds vilje, er kjernen i budskapet fra profetene.

Ordet ”UNDERKASTELSE” betyr ”ISLAM” på arabisk.

Koranen bekrefter at ”islam” er religionen til alle profetene og sendebudene som Gud har sendt. Dette faktum fra Koranen, kan oppspores i Bibelen!

 For å bli frelst må vi til syvende og sist helhjertet erkjenne, og med glede tro på budskapet ovenfor. Vi må også tro på alle de

 sanne profetene til Gud (inkludert Mohammad), og følge deres sanne lære og veiledning. Dette er porten til et lykkelig og evig liv!

 Hvis du oppriktig søker sannheten og håper på frelse, tenk på det NÅ, før det er for

sent! FØR DØDEN! Det kan skje snart! Hvem vet?

En ting til…

En siste tanke

De som er oppriktig, ærlig, seriøs, objektiv, og fordomsfri når de søker sannheten, og har tenkt kritisk på dette budskapet, vil kanskje stille spørsmål som:

     →  Hva er sannheten?

→  Hva gikk galt?

→  Hva kan man gjøre?

For mer informasjon om islam, spørsmål eller kommentarer til dette heftet,

ta gjerne kontakt med:

Alnor Senter


[1] Det norske bibelselskap