Disa çështje të rëndësishme të besimit - Akides ()

Ky artikull përmbledh disa nga çështjet më të rëndësishme të besimit Islam të cilat duhet ti kujtojë çdo mysliman dhe ti kuptojë mirë. Duke filluar nga fjala "La ilahe il-lAllah" e deri te negacionet e besimit. Ky artikull është i lehtë për t’u kuptuar dhe për t’ia mësuar përmbajtjen e tij të tjerëve.

  |

  Disa çështje të rëndësishme të besimit - Akides

  ﴿ مسائل مهمة في العقيدة﴾

  ] Shqip – Albanianألباني - [

  Përktheu: Fatmir Latifi

  Redaktoi : Driton Lekaj

  2009 - 1430

  ﴿ مسائل مهمة في العقيدة﴾

  ] Shqip – Albanianألباني - [

  ترجمة: فاطمير لاتيفي

  مراجعة: دريتون ليكاي

  2009 - 1430

  Disa çështje të rëndësishme të besimit –Akides

  1. La ilahe il-lAll-llah

  - Domethënia e saj: Nuk meriton të adhurohet askush pos Allahut.

  - Kushtet e saj: Dija, Bindja, Sinqeriteti, Vërtetësia, Dashuria, Nënshtrimi, Pranimi.

  1. Kushti i parë: Dija për domethënien e saj dhe atë që kërkohet prej saj

  qoftë duke mohuar apo pohuar apo shtimi i dijes që e largon paditurinë. Allahu i lartësuar thotë: “Dije se nuk meriton askush të adhurohet pos Allahut…" (Muhamed:19)

  2. Kushti i dytë: Bindja e plotë e cila e largon dyshimin. Allahu i lartësuar thotë: “Besimtarët janë vetëm ata që i besuan Allahut, të Dërguarit të Tij, e mandej nuk dyshuan…" (Huxhurat :15).

  3. Kushti i tretë: Sinqeriteti që largon njollat e shirkut. Allahu i lartësuar

  thotë: "Veni re! Adhurimi i sinqertë është vetëm ai për Allahun …" (Zumer:3)

  4. Kushti i katërt: E vërteta që e përmban kjo fjalë e që largon gënjeshtrën.

  Allahu i lartësuar thotë: "Elif Lam Mim a menduan njerëzit të thonë: Ne kemi besuar, e të mos vihen në sprovë? Ne i sprovuam ata që ishin para tyre, ashtu që Allahu gjithqysh do t’i dallojë ata që e thonë të vërtetën, e do ti dallojë dhe gënjeshtarët."(Ankebut:1-3).

  5. Kushti i pestë: Dashuria ndaj kësaj fjale, atë që thërret ajo si dhe atë në të cilën udhëzon. Allahu i lartësuar thotë: "E nga njerëzit ka të atillë që në vend të Allahut besojnë idhujt, që i duan ata sikur Allahun, por dashuria e atyre që besuan Allahun është më e fortë." (Bekare:165).

  6. Kushti i gjashtë: Nënshtrimi ndaj asaj që udhëzon kjo fjalë. Allahu i lartësuar thotë: "E kush ia dorëzon veten Allahut (i nënshtrohet Atij) e duke qenë edhe punë mirë, ai është kapur për lidhjen më të sigurtë…" (Lukman:22) dhe thotë: "Dhe kthehuni te Zoti juaj e përuluni Atij…" (Zumer:54)

  7. Kushti i shtatë: Pranimi i asaj që thërret kjo fjalë me fjalë dhe me vepër. Allahu i lartësuar thotë: "Për arsye se kur u thuhej atyre nuk meriton adhurim askush përveç Allahut, ata e mbanin veten lart dhe thoshin A do t’i braktisim ne ata që adhuronim për një poet të çmendur."(Saffat:35-36).

  2. Tevhidi

  Besimi (njësimi) se Allahu i lartësuar është i vetëm në sundim, veprat e tij si dhe i vetëm në meritën për adhurimin dhe përuljen ndaj Tij dhe është i pashoq.

  Tre llojet e Tev-hidit: Tevhidi Err Rrububije, Tevhidi el Uluhije, Tevhidi Esmai ves-Sifat.

  a) Tevhidi Rrububije: Njësimi (veçimi) i Allahut të lartësuar në veprat e Tij sikurse besimi se Allahu është Krijues, Furnizues dhe Rregullues i çështjeve. Thotë Allahu i lartësuar : “Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. (Fatiha:1) dhe thotë: Allahu është Ai që ju krijoi, që ju furnizoi, që ju bën të vdisni e pastaj ju ngjall. A ka ndonjë prej zotave tuaj (ata që i adhuroni) që mund të bëj diçka nga këto? I pastër është Ai i pa të meta, i madhëruar është Ai nga çka ata ia mveshën dhe ia trillojnë." (Rrum:40)

  b) Tevhidi Uluhijeh: Njësimi (veçimi) i Allahut të lartësuar me adhurim dhe pastrimi prej shirkut. Allahu i lartësuar thotë: "Zoti ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër pos Tij…" (Isra:23) dhe thotë: "Adhuroni Allahun e mos i shoqëroni Atij asgjë …" (Nisa :36).

  c) Tevhidi Esmai ves Sifat: Besimi në atë që ia ka përshkruar Allahu vetes së tij prej emrave dhe cilësive dhe besimi në atë që ia ka përshkruar atij i Dërguari i Tij (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) prej emrave të bukur dhe cilësive të larta pa pyetur për mënyrën e tyre, pa i krahasuar me ato të krijesave dhe pa devijuar domethënien e tyre. Allahu i lartësuar thotë: "… Asgjë nuk është si ai, na dëgjon dhe na sheh."(Shura :11) dhe thotë: "Thuaj: ai Allahu është Një. Allahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet Atij (i mbështetet për çdo nevojë). As ka lindur kë as nuk është i lindur. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë." (Ihlas:1-4).

  3. Islami

  Islami d.m.th dorëzim ndaj Allahut me tevhid (duke njësuar Atë), të përulurit atij me respekt dhe largim prej shirkut dhe pasuesve të tij.

  Bazat e Islamit:

  Dy shehadetet, Namazi, Zekati, Agjërimi, Haxhi.

  Dhe besimi është: fjalë dhe vepër ,shtohet dhe pakësohet.

  - Fjala e zemrës: d.m .th. të vërtetuarit dhe të dëshmuarit e tij Allahu i lartësuar thotë : "E ai që e solli të vërtetën dhe që e vërtetoi atë ,të tillët janë ata të ruajturit." (Zumer:33).

  - Vepra e zemrës: d.m.th të nënshtruarit dhe përulja e tij. Allahu i lartësuar thotë: “Dhe kthehuni te Zoti juaj dhe përuluni Atij…" (Zumer :54).

  - Fjala e gjuhës: d.m.th të shqiptuarit e shehadetit. Allahu i lartësuar thotë: " Ju (besimtarët) thoni : Ne i kemi besuar Allahut …" (Bekare :136) dhe thotë : "… përveç kush dëshmoi të vërtetën…" (Zumer:86)

  - Veprat e gjuhës dhe gjymtyrëve: e sa i përket veprës së gjuhës sikur p.sh: leximi i Kuranit dhe lutjeve (dhikrit) të tjera ndërsa veprat e gjymtyrëve sikur p.sh: Namazi, Haxhi, Xhihadi etj.

  Besimi shtohet me vepra të mira dhe pakësohet me mëkate (gjynahe)

  Argumentet se imani(besimi) shtohet është fjala e Allahut të lartësuar: "…e atyre që besuan t’u shtohet edhe më besimi…" (Mudethir:31) dhe fjala e Tij: "…të cilëve kur u lexohen ajetet e Tij u shtohet besimi…" (Enfal: 2)

  Ndërsa argumentet për pakësimin e imanit (besimit) është fjala e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) : "Vërtet imani vjetërsohet në brendësi të ndonjërit prej jush (zemrat e juaja) ashtu sikurse vjetërsohet rroba. Luteni Allahun që t’ua përtërijë imanin në zemrat e juaja."(Hakimi dhe thotë se hadithi është sahih).

  4. Bazat e Imanit

  E ato janë: Të besosh Allahun, Melekët, të Dërguarit, Librat e Tij, Ditës së Fundit dhe Kaderit (caktimit të Allahut të mirës dhe të keqes).

  Shkallët e besimit në Kader:

  a) Shkalla e parë: Dija, Allahu i lartësuar thotë: "…Për ta ditur ju se Allahu ka fuqi për çdo send dhe që me të vërtetë ka përfshirë çdo send me dijen e Vet." (Talak:12)

  b) Shkalla e dytë: Caktimi (të shkruarit). Allahu i lartësuar thotë: "…dhe çdo gjë kemi regjistruar në librin e Ruajtur (Levhi Mahfudh)." (Jasin:12) dhe thotë: "…dija për ata është te Zoti im, e shënuar në një libër. Zoti im nuk gabon e as nuk harron." (Taha:52).

  c) Shkalla e tretë: Vullneti – Dëshira. Allahu i lartësuar thotë: "Po ju nuk mund të doni gjë, pos nëse do Allahu…"

  d) Shkalla e katërt: Krijimi. Allahu i lartësuar thotë: " Allahu është Krijues i çdo gjëje…" (Zumer:62) dhe thotë: "Allahu ju krijoi juve dhe atë që punoni." (Saffat:96).

  5. Çka e kundërshton Tevhidin:

  Shirku (të bërit Allahut shok në adhurim) dhe ai është dy lloje:

  - Shirku i madh është ai që nxjerr prej fesë,

  - Shirku i vogël është ai i cili e mohon përsosmërinë e besimit.

  Shirku i madh – është adhurimi i dikujt tjetër pos Allahut me ndonjë prej llojeve të adhurimeve (ibadeteve). Allahu i lartësuar thotë: "S’ka dyshim se Allahu nuk falë (mëkatin) t’i përshkruhet Atij shok, e përpos këtij (mëkati) i fal kujt do…" (Nisa:48)

  Llojet e tij:

  a) Shirku në dua. Allahu i lartësuar thotë: "(idhujtarët e dinë për Allahun pse) Kur hipin ata në anije (u këputet lidhja me tokën dhe frikësohen) i luten Allahut, e kur i shpëton ata (dhe dalin)në tokë, që, po ata të njëjtit lusin idhujt." (Ankebut:65)

  b) Shirku në qëllim, dëshirë dhe synim(orientim). Allahu i lartësuar thotë: "Kush ka për qëllim jetën e kësaj bote dhe të mirat e saj, Ne do t’u plotësojmë atyre shpërblimin e veprave të tyre në të dhe atyre nuk do t’u mungojë asgjë. Të këtillëve në botën tjetër u përket vetëm xhehnemi. Ajo që punuan dhe vepruan ata ka dështuar dhe është asgjësuar." (Hudë:15-16).

  c) Shirku në respekt. Allahu i lartësuar thotë: "Ata i konsideruan ahbarët (priftër jehudi) të tyre, ruhbanët (murgjit krishterë)të tyre dhe Mesihun (Isain)birin e Merjemes, për zota pos Allahut." (Tevbe:31).

  d) Shirku në dashuri. Allahu lartësuar thotë: "E nga njerëzit ka asi që në vend të Allahut besojnë idhujt, që i duan (i madhërojnë ) ata, sikur (që besimtarët e vërtetë) e duan Allahun, po dashuria e atyre që e besuan Allahun është shumë më e fortë …" (Bekare :165)

  Shirku i vogël - është mjet arrirës deri te shirku i madh sikurse p.sh: Syefaqësia (e lehtë) dhe fjala e njeriut tjetër: "Nëse do Allahu dhe ti."

  6. Kufri dhe llojet e tij

  Kufri ndahet në: kufrin e madh dhe kufrin e vogël.

  - Kufri i madh është ai që nxjerr prej fesë,

  - Kufri i vogël është ai i cili nuk nxjerr prej fesë.

  Kufri i madh: është ai i cili e anulon imanin (besimin) tërësisht sikurse mohimi i librave ose pejgamberëve apo ndonjërin prej tyre ose p.sh ekzistencën e xhinëve.

  Llojet e tij:

  a) Kufri i injorancës dhe përgënjeshtrimi .Allahu i lartësuar thotë: "Por ja ata përgënjeshtruan atë (Kuranin)pa e kuptuar dhe pa ju ardhur shpjegimi i tij …" (Junus:39) dhe thotë: "Ata janë që përgënjeshtruan librin (Kuranin)dhe atë me çka Ne i dërguam të dërguarit Tanë dhe më vonë ata do të kuptojnë." (Gafir:70).

  b) Kufri i kundërshtimit dhe i mohimit. Allahu i lartësuar thotë për Faraonin dhe popullin e tij: " Edhe pse bindshëm të besueshëm me to ( se ishin nga Zoti) i mohuan në mënyrë të padrejtë e me mendjemadhësi…" (Neml:14) dhe thotë: "…e ata nuk të gënjejnë ty por ata mizorë mohojnë argumentet e Allahut." (Enam:30)

  c) Kufri i kokë lartësisë dhe mendjemadhësisë sikurse kufri i Iblisit. Allahu i lartësuar thotë: "…me përjashtim të Iblisit (djallit). Ai refuzoi dhe u mbajt në të madhe u bë jobesimtarë." (Bekare:34).

  d) Kufri i nifakut (dyfytyrësisë) ai është të shfaqurit e Islamit dhe të fshehurit e kufrit. Allahu i lartësuar thotë: "S'ka dyshim, munafikët do të jenë në shtresën më të ultë ( në fund) të zjarrit…" (Nisa:145).

  e) Kufri i largimit prej fesë së Allahut. Allahu i lartësuar thotë: "…kurse ata që nuk besuan (u larguan) nuk i vunë veshin asaj me çka u tërhiqet vërejtja." (Ahkaf:3)

  f) Kufri i dyshimit dhe supozimit (hamendjes): Allahu i lartësuar thotë për pronarin e dy kopshteve: "…unë nuk mendoj se zhduket kjo kurrë. Dhe nuk besoj se do të ndodhë kiameti (dita e gjykimit), por nëse bëhet që të kthehem te Zoti im, padyshim do të gjejë ardhmëri edhe më të mirë se kjo. Atij ai shoku i vet (besimtari i tha) :Duke e polemizuar atë: “A mohove Atë që të krijoi ty nga dheu , pastaj nga një pikë uji pastaj të bëri njeri të plotë “por, për mua Ai Allahu është Zoti im, e Zotit tim nuk i bëj shok askë" (Kehf:35-38)

  Kufri i vogël - është ai që mohon përsosmërinë e imanit dhe prej tij fjala e Pejgamberit: Fyerja e myslimanit është mëkat ndërsa vrasja e tij kufër.

  7. Nifaku dhe llojet e tij

  Nifaku (dyfytyrësia) ndahet në dy grupe:

  - Nifaku në besim,

  - Nifaku në vepër.

  Nifaku në besim: Ai është të shfaqurit e Islamit dhe të fshehurit e kufrit. Dhe është gjashtë lloje:

  a) Përgënjeshtrimi i Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë për të)

  b) Urrejtja e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë për të)

  c) Përgënjeshtrimi i disa me çka ka ardhur Pejgamberi (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë për të)

  d) Urrejtja e disa me çka ka ardhur Pejgamberi (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë për të)

  dh) Gëzimi me mposhtjen(uljen)e fesë Islame.

  Llojet e nifakut në vepër: Dhe ai është katër lloje, të përmendura në hadith: "Shenjat e munafikut janë tri: kur të flet gënjen, kur të premton mashtron, kur t’i besohet diçka tradhton, në një transmetim tjetër qëndroi: Kur është në konflikt, sillet jo moralisht dhe kur lidhë marrëveshje e thyen atë. (Mutefekun alejhi).

  8. Dhjetë gjërat që e kundërshtojnë islamin

  a) Të bërit shirk Allahut dhe prej tij prerja jo për Allahun. Allahu i lartësuar thotë: "S'ka dyshim se Allahu nuk falë (mëkatin) t’i përshkruhet atij shok (idhujtarin), e pos këtij (mëkati) i fal kujt të do. Kush i përshkruan Allahut shok ,ai ka trilluar një mëkat të madh." (Nisa :48)

  b) Kush bën mes tij dhe Allahut ndërmjetësues dhe i lutë ata dhe afrohet me ta (te Allahu). Allahu i lartësuar thotë: "…këta janë ndërmjetësuesit tanë te Allahu…"(Junus:18)

  c) Kush nuk i konsideron mushrikët (kafirët) pa besimtarë apo dyshon në kufrin e tyre apo konsideron rrugën e tyre të saktë veç ka bërë kufër njëzëshëm.

  d) Kush ka bindje se udhëzimi i dikujt tjetër është më i mirë se udhëzimi i Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) dhe se gjykimi i dikujt tjetër është më i mirë se gjykimi i Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) sikurse ata të cilët e përkrahin gjykimin e Tagutëve mbi gjykimin e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ai është kafir.

  dh) Kush urren diçka prej asaj që ka ardhur me të Pejgamberi (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) edhe nëse punon me të. Allahu i lartësuar thotë: "Këtë për shkak se ata e urryen atë që e zbriti Allahu, prandaj atyre ua zhdukëm veprat." (Muhamed: 9).

  e) Kush tallet me diçka prej fesë së Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) apo shpërblimit që i premtohet atij që mbahet për fenë dhe ndëshkimin me të cilin kërcënohet ai që largohet prej feje veç ka mohuar (ka bërë kufër). Allahu i Lartësuar : "…thuaju a me Allahun ,librin dhe të dërguarin e ti po talleni. Mos kërkoni fare ndjesë, ju pasi që (shpallët se) besuat, keni mohuar.”(Teube:65,66).

  f) Magjia dhe prej saj Sarfi- e ajo është vepër me të cilën synohet ndryshimi i dëshirës së njeriut p.sh: ndryshimi i dashurisë së burrit ndaj gruas së tij në urrejtje ndaj saj ndërsa Atfi-e ajo është vepër që synohet prej saj zgjimi i interesimit te njeriu për diçka që ai nuk e dëshiron nëpërmjet rrugëve djallëzore. E ai i cili e bënë këtë apo (pajtohet) është i kënaqur me të veç ka bërë kufër (ka mohuar)

  g) Të ndihmuarit kafirat (mushrikët)kundër myslimanëve. Allahu i lartësuar thotë: "O ju që besuat! Mos i zini miq as jehudët e as krishterët, ata janë miq të njëri tjetrit. Kush prej jush i miqëson ata ai është prej tyre. Vërtet Allahu nuk e vë në rrugë të drejtë popullin zullumqar."(Maide:51).

  gj) Kush është i bindur se disa njerëzve u lejohet dalja prej sheriatit(rrugës)të Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ai është kafir.

  h) Largimi (kthimi i shpinës) fesë së Allahut, nuk e mëson atë dhe nuk punon me të, argumenti për këtë është fjala e Allahut të lartësuar: " E kush është më zullumqar se ai që këshillohet me ajetet e Zotit të vet e pastaj u kthen shpinën atyre. Ne me siguri do të hakmerremi kundër kriminelëve." (Sexhde:22).