Dy tre fjalë rreth Ashurasë ()

Në këtë artikull është përmbledhur në dy tre fjalë rëndësia dhe vlera të cilën e ka agjërimi i ditës së Ashurasë si dhe dobitë e shumta të tij.

  |

  Dy tre fjalë rreth vlerës së Ashurasë

  ﴿ فضل صيام عاشوراء ﴾

  ] Shqip – Albanian – ألباني [

  islamway.com

  Përktheu : Fidan Musliu

  Rishikoi: Driton Lekaj

  2009 - 1430

  ﴿ فضل صيام عاشوراء ﴾

  « باللغة الألبانية »

  موقع طريق الإسلام

  ترجمة: فيدان مسليو

  مراجعة. دريتون ليكاي

  2009 - 1430

  Dy tre fjale rreth agjërimit të Ashures

  Definicioni i Ashurasë

  Është dita e dhjetë e muajit Muharrem, për çdo vit.

  Falje për vitin e kaluar

  Nga Ebi Katade (Zoti qoftë i kënaqur me të!) është transmetuar se është pyetur Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!) për agjërimin e ditës së ashures, dhe ka thënë:

  “Unë, me të vërtetë, e llogaris falje nga Allahu për vitin e kaluar.”

  Gradat e agjërimit të ditës së Ashurasë

  - Më e larta është agjërimi një ditë para saj dhe një ditë pas saj.

  - Pastaj vijon agjërimi i ditës së nëntë dhe të dhjetë.

  - Pastaj vjen vetëm agjërimi i ditës së dhjetë.

  Shkaku i agjërimit të ditës së Ashurasë

  Është falënderim për Zotin e Madhëruar që e shpëtoi Musain (alejhi selam) dhe popullin e tij nga Faraoni dhe ithtarët e tij, e kjo ka ndodhur në ditën e dhjetë të muajit Muharrem.

  Dobitë e agjërimit të kësaj dite

  1. Agjërimi i ditës së Ashurasë është synet dhe i preferuar, me që është praktikuar, gjithashtu, nga Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!).

  2. Këtë ditë e kanë agjëruar edhe shokët e Pejgamberit (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!) si dhe Musai (alejhi selam) para tyre, në shenjë falënderimi, ndaj madhërisë së Zotit.

  3. Edhe historikisht kjo ditë ka vlerë madhështore.

  4. Preferohet agjërimi i një dite para ose pas saj; d.m.th.: (9-10 ose 10-11 Muharrem) për t’u dalluar nga hebrenjtë, sepse këtë e ka urdhëruar Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!).

  5. Në të shihet qartë se llogaritja e kohës tek popujt e kaluar, ishte me anë të hënës e jo me muaj gregorian, sepse Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!) na ka lajmëruar që dita e dhjetë e muajit Muharrem është e njëjta ditë që Allahu i Lartësuar e shkatërroi popullin e Faraonit dhe e shpëtoi Musain me ithtarët e tij.

  6. Kjo është çka u përmend në Synet, sa i përket kësaj dite, e çdo gjë tjetër që bëhet në të, është risi (bidat) dhe në kundërshtim me udhëzimin e Muhamedit (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!).

  Kjo është prej mirësisë së Allahut të lartësuar ndaj nesh, sepse na e mundësoi që nëpërmjet agjërimit të një dite, të na falen mëkatet e një viti të plotë; e Allahu është pronar i mirësisë së madhe. Kështu që shpejto, o vëlla, dhe shfrytëzoje këtë mirësi! Filloje vitin tënd të ri me adhurim dhe punë të mbara, sepse punët e mira i shlyejnë ato të ligat (të këqijat).[1]

  [1] Këto fjalë janë të përmbledhura nga fjalët e dijetarëve si Ibn Bazi në librin e tij: Mexhmuul Fetava, Ibn Uthejmini në librin e tij Ed Dijaul Lami dhe Salih El Fevzani në librin e tij: El Hutabul Minberije.