رГрешка у Библији у броју Авијеве и Јеровамове војске ()

Докази да је Библија препуна противречности, грешака и искривљивања. Коментатори Библије су признали грешку у броју војника, јер споменути број је несразмеран броју ових владара. Они нису у то време ни изблиза достигли тај број.

  |

  ГРЕШКА У БИБЛИЈИ У БРОЈУ АВИЈЕВЕ И ЈЕРОВАМОВЕ ВОЈСКЕ

  ] Српски – Serbian – صربي [

  Рахметуллах бин Халил Ел Хинди

  2015 - 1436

  ﴿ الغلط في الكتاب المقدس في عدد جيش أبيا ويربعام﴾

  « باللغة الصربية »

  رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي

  2015 - 1436

  Докази да је ова Библија препуна противречности, грешака и искривљивања

  У Другој књизи Дневника (13:3 и 17):

  (3) И Авија изиђе на бој с храбром војском, четири стотине хиљада изабраних војника; а Јеровоам уврста према њему војску, осам стотина хиљада изабраних храбрих војника. (17) И поби их љуто Авија и народ његов, и паде од Израиља побијених пет стотина хиљада одабраних људи.“

  Њихови коментатори су признали грешку у броју у ова два навода, јер споменути број је несразмеран броју ових владара. Они нису у то време ни изблиза достигли тај број. Зато је овај број, у већини издања на латинском језику преправљен, па на првом месту сада стоји: "четрдесет хиљада", на другом: "осамдесет хиљада", а на трећем: "педесет хиљада" Коментатори су се овом изменом задовољили, а са њом су се сложили Хорн и Адам Кларк, који су често указивали на грешке и искривљивања у историјским књигама.

  Одломак из књиге „Тријумф Истине“.