Sumasampalataya tayo kay Hesus, sumakaniya nawa ang kapayapaan

  

 نحن نؤمن بعيسى عليه السلام

ijk

Sa Ngalan ng Allah

Ang Mahabagin, Ang Maawain

 ANG PANIMULA

Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Sinuman ang Kanyang patnubayan, walang sinuman ang maka-pagpapaligaw sa kanya. Tayo ay magsumamo sa Allah nang may pagpapakumbaba na nawa’y bigyan tayo ng pangangalaga laban sa lahat ng uri ng kasamaang laganap sa buong mundo. Tayo ay humingi ng Awa at Pagpapala sa Kanya at nawa’y ipagkaloob sa atin ang landas ng kabutihan at lumisan tayo sa mundong ito nang may malinis at wagas na puso at kaluluwa.

Ang maikling paglalahad na ito ay tinangka upang bigyang daan ang magandang ugnayan ng Muslim at Kristiyano sa larangan ng relihiyon. Ang Islam at ang Kristiyanismo ay kapwa naniniwala sa nag-iisang Diyos at mga Propeta. Ang tanging kaibahan ay nakasalig sa katauhan ni Hesus. Ang Kristiyanismo ay naniniwala na si Hesus ay diyos na nagkatawang tao at siya ay anak ng diyos. Nguni’t ang Islam ay naniniwala kay Hesus bilang isang dakilang Propeta ng Diyos. Isang haligi ng pananampalataya ng Muslim ang maniwala at mahalin si Hesus bilang Propeta at Sugo ng Diyos. Naniniwala ang Muslim na si Hesus ay Messiah ng Diyos. Na si Hesus ay ipinanganak ni Maria na walang kinasa-sangkutang lalaki. Naniniwala ang Muslim na si Hesus ay nakapagpagaling ng mga maysakit, bulag at ketongin sa kapangyarihan at kapahintulutan ng Makapangyarihang Diyos.

Ang Banal na Qur’an at maging ang kasalukuyang Bibliya ay saksi sa katotohanan na si Hesus ay hindi nagsabi o nagturo na siya ay Diyos na dapat sambahin. Katotohanan, ang aral ni Hesus ay walang pagkakaiba sa lahat ng Propetang dumating dito sa mundo. Lahat ng Propeta ng Diyos ay nagkakaisa sa pagtuturo na sumamba lamang sa Tanging Nag-iisang Diyos na Tagapaglikha. At ito ang Pangunahing Kautusan (First Commandment) na nakasulat sa lahat ng Banal na Kapahayagan at Kasulatan na ipinagkaloob ng Diyos sa Kanyang mga Propeta.

 Sa ganitong kaayusan, minabuti naming ilahad ang katotohanang napapaloob sa Banal na Qur’an at Bibliya, si Hesus bilang anak ni Maria na itinakda ng Diyos bilang Kanyang PROPETA, SUGO at LINGKOD.

I. HESUS, BILANG PROPETA NG DIYOS

Maraming bersikulo sa Bibliya (Bagong Tipan) ang nagpapatotoo at nagpapatunay na si Hesus ay hindi humigit sa isang PROPETA lamang:

Juan 7:40 "ang ilan nga sa karamihan, nang marinig ang kanyang salitang ito, ay nangagsabi, tunay na ito ang Propeta."

Lucas 24:19 "ang mga bagay tungkol kay Hesus na Nasareno, na isang Propeta makapangyarihan sa gawa at salita sa harap ng Diyos at ng buong bayan."

Lucas 7:16 "lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang Propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan."

Lucas 13:33 "ako'y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa: sapagka’t hindi mangyayari na ang isang Propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem."

Juan 6:14 “totoong ito nga ang Propeta na paparito sa sanlibutan."

Hebreo 3:1 "inyong isipin ang Apostol (Propeta) at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Hesus."

Juan 9:17 "muling sinabi nga nila sa bulag, ano ang sabi mo tungkol sa kanya (Hesus), na siyang nagpadilat sa iyong mga mata? At sinabi niya, Siya ay isang Propeta."

II. HESUS, BILANG SUGO AT LINGKOD NG DIYOS

Matutunghayan sa Bibliya na si Hesus ay Sugo at Lingkod ng Diyos katulad ng katawagang inilarawan ng Banal na Qur’an tungkol sa kanya. Ang Bibliya ay nagsabi tungkol kay Hesus.

Mateo 15:24 "hindi ako isinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel."

Juan 17:3 "at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesus bilang iyong Sugo."

Juan 8:42 "sinabi sa kanila ni Hesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyo akong ibigin sapagka’t ako ay nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagka’t hindi ako naparito sa aking sarili kundi sinugo Niya ako."

Mga Gawa 3:13 "Ang Diyos ni Abraham at ni Isaak at Jacob at ang Diyos ng ating mga magulang ay niluwalhati ang Kanyang lingkod na si Hesus."

Mga Gawa 4:27 "sapagka’t sa katotohanan sa bayan itong laban sa inyong banal na lingkod na si Hesus, na siya mong pinahiran."

Mateo 12:18 "narito ang lingkod ko na aking hinirang."

III. HESUS, HINDI DIYOS NA NAGKATAWANG TAO

Sa iba't ibang relihiyon ang pinakadiwa at kaisipan ng kanilang tagasunod tungkol sa Diyos ay yaong ang Diyos na TAGAPAGLIKHA ay naging isang NILIKHA. At dahil sa paniniwalang ito sila ay sumasamba sa inaakala nilang Diyos. Halimbawa, sa relihiyong Buddhismo, pinaniniwalaan nila na si Buddha ay diyos na nagkatawang tao. Maging sa Hinduismo, itinuturing nila ang baka bilang diyos na nagkatawang baka. Wala ring kaibahan ito sa relihiyong Kristiyanismo, na si Hesus ay taong naging Diyos. Ang mga ganitong paniniwala ay tunay na nagbibigay daan upang ang tao ay maharap sa pinakamalaking kasalanan, ang IDOLATRIYA. Ang pagsamba ng tao sa kapwa nilikha maging ito ay isang Propeta, Santo, Baka o anupaman ay isang malaking kasalanan na dapat iwasan ng tao. Ito ay ganap na pagtalikod sa Unang Kautusan ng Diyos (First Commandment). At kailanman, hindi ito aral ng mga Propeta. Maging si Hesus ay hindi nagsabi na siya ay Diyos na nagkatawang tao. At kailanman, si Hesus ay hindi nagsabi na siya ay dapat sambahin. Ang pagsamba ng tao sa kaninumang nilikha ay binigyang babala ng Diyos batay sa Bibliya:

Exodus 20:3-4 "Huwag kang magkakaroon ng ibang diyos sa harap Ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas ng langit o ng nasa ibaba ng lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa."

Exodus 20:23 "Huwag kayong gagawa ng ibang mga diyos na iaagapay sa Akin."

Isaias 44:9 "Silang nangagbigay anyo sa larawang inanyuhan ay walang kabuluhan silang lahat at ang kanilang mga bagay na kinalulugdan ay hindi napa-kikinabangan.”

Katotohanan, walang kabuluhan ang pagsamba ng tao sa kapwa nilikha sapagka’t ang Tunay na Diyos ay hindi tao. Sa Bibliya, ang Diyos na Tagapaglikha ay tuwirang nagsabi na Siya ay hindi nagkatawang tao:

Oseas 11:9 "Sapagka’t ako ay Diyos, hindi tao."

Mga Bilang 23:19 " Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o ni anak ng tao na nagsisisi."

Kung ang Diyos ay nagsabi na siya ay hindi tao, si Hesus sa kanyang sarili ay nagsabi na siya ay tao lamang. Ito ay tanda ng pagpapahayag ng ganap na katotohanan at wagas na patunay mula sa Nag-iisang Diyos na Tagapaglikha. Ang Bibliya ay nagsabi rin:

I Timoteo 2:5 "Sapagka’t may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Hesus."

Juan 8:40 "datapwa’t ngayo'y pinagsusumikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham."

Kung si Hesus nga ay diyos na nagkatawang tao, mayroon bang mga tao sa kanyang kapanahunan ang sumamba sa kanya? WALA! Ang mga disipulo ni Hesus, sila ba ay sumasamba sa kanya? Ang ina ni Hesus, tinawag ba niyang diyos ang kanyang anak? Kinilala ba at sinamba ni Birhen Maria ang kanyang anak bilang Diyos ng Sanlibutan? Sa buong Palestine o Jerusalem, walang sinumang kababayan ni Hesus ang nagkaroon ng kaisipan na si Hesus ay Diyos na dapat sambahin. Kailanman, hindi kayang tanggapin ng makatuwiran at malayang kaisipan na ang Diyos na Tagapaglikha ay isang Hudyo sa katauhan ni Hesus.

Higit pa rito, hindi Banal na Katangian ng Tunay na Diyos na  magsatao, makihalubilo sa Kanyang mga nilikha, kumilos at gumalaw na parang tao, magkaroon ng pangangailangan na parang tao - kumain, matulog, umiyak, uminom, mauhaw. Ang tao, hayop at iba pang nilikha lamang na may buhay ang mayroong ganitong pamamaraan ng buhay datapwa’t lahat ng nilikha ay nakapailalim sa kapangyarihan at batas ng Nag-iisang Tagapaglikha.

 ANG PAGDARASAL NI HESUS

Mateo 26:39 "at siya'y nagpatirapa at nanalangin."

Kung si Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, kanino siya nagdarasal? Ang pagdarasal ay tanda ng pagkilala at pagsamba sa Iisang Diyos, kaya pinatutunayan lamang ni Hesus sa kanyang mga gawa na siya ay may kinikilalang Makapangyarihang Diyos na kanyang dinadalanginan.

  

 ANG PAGTULI KAY HESUS

Lucas 2:21 "makaraan ang walong araw upang siya ay tuliin, tinawag siyang Hesus."

Ang pagtuli ay isang gawain upang manatiling malinis ang katawan ng tao. Ang gawang pagtuli ba ay dapat iugnay sa Diyos na makapangyarihan? Hindi angkop sa Kadakilaan ng Diyos na ang gawaing ito ay iugnay sa Kanya. (Astagfirullah! patawarin ako ng allah!)

 ANG PAG-AAYUNO NI HESUS

Mateo 4:2 "at ng siya'y nakapag-ayuno ng apatnapung araw at gabi, siya ay nagutom."

Kung si Hesus ay Diyos, hindi siya dapat pumailalim sa Batas ng Pag-aayuno. Hindi katangian ng isang Tunay na Diyos ang mag-ayuno at magutom. Ang Tunay na Diyos ay Ganap at walang pangangailangan.

 ANG MGA KAPATID NI HESUS

Ayon sa Bibliya, si Hesus ay mayroong mga  kapatid.

Mateo 13:55 "Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina? at Santiago (James), Jose (Joses) at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid?"

Kung si Hesus ay Diyos, maaari ding ituring ang kanyang mga kapatid sa ina bilang mga Diyos sapagka’t iisa ang kanilang lahi at dugo. (Dugong Diyos at Lahing Diyos?) Astagfiruallah! Ano ang tawag ng mga kapatid ni Hesus sa kanya? DIYOS KO o KUYA KO? Kaya nga ba ang pagturing kay Hesus bilang diyos ay hindi lamang paglapastangan sa Kabanalan at Kadakilaan ng Diyos kundi ito ay isang insulto sa talino at karunungan ng tao.

  

 ANG PANUNUKSO NG DIYABLO KAY HESUS

Mateo 4:1 "inihatid ng espiritu santo si Hesus sa ilang upang siya ay tuksuhin ng Diyablo."

Paano naging diyos si Hesus kung siya ay tinutukso ng Diyablo? Ang Diyablo ay isa lamang nilikha na nakapailalim sa Kapangyarihan ng Tagapaglikha. Ang Diyos ay Ganap at walang pangangailangan kaya hindi ito natutukso sa anupamang bagay. Sa Bibliya matutunghayan at mapatutunayan na:

Santiago 1:13 "Sapagka’t ang Diyos ay hindi matutukso at hindi rin siya nanunukso sa kaninuman."

 ANG PAGPAKO KAY HESUS

Mateo 27:35 "at nang siya (hesus) ay kanilang naipako."

Kung si Hesus nga ay tunay na diyos maaari bang ang TAGAPAGLIKHA ay ipako ng Kanyang mga NILIKHA? Sa ganitong kalagayan ni Hesus na nakapako sa krus, maaari ba siyang tawaging Diyos?

  

  

 ANG PANAGHOY NI HESUS

Mateo 27:46 "At nang malapit na ang oras na ika-siyam ay sumigaw si Hesus ng malakas na tinig, na sinabi: ELI, ELI lama sabachthani? Samakatuwid baga’y, Diyos Ko, Diyos Ko, bakit mo ako pinabayaan?”

Bakit kailangang ituring ng ibang Kristiyano si Hesus bilang diyos samantalang si Hesus mismo ay may tinatawag na Diyos? Ang malakas na sigaw ni Hesus ng DIYOS KO, DIYOS KO ay isang patunay na siya ay may kinikilalang Diyos at hindi niya itinuring ang kanyang sarili bilang diyos.

  

 ANG ARAW NG PAGHUHUKOM

Marcus 13:32      “...sapagka’t sa araw na yaon o oras na yaon kahit mga anghel sa langit, kahit anak kundi ang Ama.”

Si Hesus ay nagsabi na walang tao o anghel at maging ang kanyang sarili ang nakaaalam sa Araw ng Paghuhukom. Paano naging Diyos si Hesus kung ang Araw ng Paghuhukom ay hindi niya batid? Ang Tunay na Diyos ay nakababatid ng lahat ng bagay. Ang lahat ng galaw, pangyayari at kilos ay nasa kaalaman ng Makapangyarihang Diyos.

 ANG KAMATAYAN NI HESUS (AYON SA BIBLIYA)

Roma 5:6 “Sapagka’t nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama.”

Ayon sa Bibliya si Hesus ay namatay. May Diyos bang namamatay? Sino ang nagpanatili sa mundo at ng lahat ng bagay na may buhay? Sino ang tagapangalaga ng lahat ng kabuhayan dito sa mundo kung patay ang Diyos? Ang kamatayan ay hindi maaaring taglayin ng Tunay na Diyos. Katunayan sa Bibliya, si San Pablo ay nagsabi na ang Tunay na Diyos ay:

I Timoteo 6:16 “Siya lamang ang walang kamatayan, na nananahanan sa liwanag na di-malapitan, na di-nakita ng sinumang tao.”

Ang mga pangyayaring namuo sa buhay ni Hesus ay mga pangyayaring nagpapatunay na siya ay taong isinugo ng Diyos bilang Kanyang PROPETA at SUGO. Ang mga gawaing pang-araw-araw ni Hesus, ang kanyang damdamin, kilos at galaw ay likas na larawan ng isang nilikhang sumasamba at kumikilala sa Diyos. Ang kanyang pagsilang, paglaki at pangangaral ay mga banal na layunin na kanyang ginawa bilang pagtupad sa Kautusan ng Diyos.

 ANG KAPANGYARIHAN NI HESUS

Ang kapangyarihan ni Hesus ay nagmula sa Diyos. Ang sinumang nilikha ay ganap na umaasa lamang sa Diyos, kaya si Hesus sa kanyang sarili ay walang kapang-yarihan. Lahat ng kanyang ginawa ay hindi sa ganang kanya kundi sa pamamagitan ng Diyos na nagsugo sa kanya.

Mga Gawa 2:22 “Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito, si Hesus, na taga-Nazareth, lalaking pinatunayan ng Diyos sa mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo gaya rin ng nalalaman ninyo.”

Juan 5:30 “hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili.”

Lucas 11:20 “sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpalabas ako ng mga demonyo.”

Mateo 12:28 “sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo.”

Maliwanag na kailanman ay hindi maaaring maging Diyos si Hesus sapagka’t ang isang katangian ng isang Tunay na Diyos ay ang Kaganapan ng Kapangyarihan. Nguni’t si Hesus ay umamin sa kanyang sarili na wala siyang magagawa.

 ANG MGA BANAL NA SALITA NI HESUS

Juan 14:6 “… ako ang daan at katotohanan.”

Ang bersikulong ito ay hindi dapat ipakahulugan na si Hesus ay Diyos. Ang lahat ng Propeta sa kani-kanilang panahon ay itinuturing na Daan at Katotohanan sapagka’t sila ang pinagkatiwalaan ng Diyos upang akayin ang lahat ng tao sa landas tungo sa kaligtasan. Ang mga Propeta ang siyang may hawak ng Katotohanan. Halimbawa, sa panahon ni Propeta Noah, sinuman ang hindi sumunod sa aral ni Noah ay nalunod. Sa panahon ni Moises, lahat ng taong nagtakwil sa mensahe ni Moses ay nalunod din. Ang Daan at Katotohanan ay taglay ng lahat ng Propeta. Kung ang Daan at Katotohanan ay para lamang kay Hesus paano na lamang ang mga taong nauna sa panahon ni Hesus, sila ba ay walang kaligtasan? Ang Diyos ay Makata-rungan at hindi Niya maaaring gawin ang isang bagay na hindi makatuwiran. Ang kaligtasan ng lahat ng tao ay matatamo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga Propeta sapagka’t ang pagsunod sa kanila ay pagsunod din sa Diyos. Magkakaroon lamang ng kahulugan ang pananampalataya ng isang tao kung sinusunod niya ang mga aral ng Propeta sapagka’t sila ang tanging daan at katotohanan.

Juan 10:30 “… ako at ang Ama ay iisa.”

Karamihan sa mga Kristiyano, ang kanilang kaisipan sa bersikulong ito ay si Hesus at ang Diyos ay isa sa pagiging isang Diyos. Nguni’t katulad ng ating paliwanag sa itaas, ang lahat ng gawa ni Hesus, ang kanyang pagsilang, pamumuhay, pangangaral, pagda-rasal, pag-aayuno, pagtuli, panalangin, pagbinyag ay mga tanda ng isang taong may pananampalataya sa Diyos. Ang pagiging isa ni Hesus at ng Diyos ay hindi sa pagiging Diyos kundi sa Layunin. Mula sa unang tao layunin na ng Diyos na ang Kanyang mga nilikha ay pag-isahin at akayin sa isang matuwid na landas. At upang magkaroon ng katuparan ang layuning ito, pumili siya ng mga Propeta upang makiisa sa Kanyang layunin na dalhin ang tao sa tamang patnubay. Kaya ang layuning ito ng Diyos ay siya ring layunin ng lahat ng Propeta mula kay Adan, Noah, Abraham, Moises, Hesus at Muhammad (Sumakanila nawa ang Kapayapaan).

Samakatuwid, kapag ang isang tao ay nanampalataya at sumamba ayon sa aral ng mga Propeta, ang mga Propetang ito ay titiyakin na ang tao ay mananatili sa pananampalataya, ang Makapangyarihang Diyos ay magbibigay liwanag sa taong may pananampalataya upang ito ay manatili sa tamang landas ng buhay. Kaya ito ang layunin ng Diyos at ng lahat ng Propeta at ng lahat ng taong may tamang pananampalataya.

Ang layuning ito ay binigyang liwanag ni Propeta Hesus nang siya ay magsabi sa kanyang mga disipulo tungkol sa pakikiisa nila sa Diyos:

Juan 17:21-22 "Upang silang lahat (disipulo) ay maging ISA na gaya mo, Ama, sa akin at ako ay sa iyo, na sila nama'y sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako ay sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging ISA na gaya naman natin na IISA."

IV. HESUS: HINDI BUGTONG NA ANAK NG DIYOS

Kadalasan ng naririnig sa mga Kristiyano na si Hesus ay tanging (bugtong na) anak ng Diyos. Nguni’t ang Bibliya mismo ang nagpapatunay na sa metaporikal na kahulugan nito, ang “anak ng Diyos” ay hindi lamang nakaugnay o nakatukoy kay Hesus, ang katotohanan, ang salitang “anak ng Diyos” ay ginamit din sa kaninumang taong may ganap na pananampalataya sa Diyos. Ang mga Propeta ay tinawag din bilang “anak ng Diyos” sapagka’t sila katulad ni Hesus, ay ganap na sumunod at sumasampalataya sa Diyos. Ayon sa Bibliya, ang Diyos ay maraming “anak”.

Exodus 4:22 “…Israel ay aking anak, aking panganay.”

Jeremias 31:9 “…Ako ang pinakaama sa Israel, Ephraim ang aking panganay.”

Mga Awit 2:7 “… Ikaw ay aking anak (David), sa araw na ito ay ipinanganak kita.”

I Cronica 22:10 “… siya ay magiging aking anak (Solomon) at ako’y magiging kaniyang ama.”

Ang titulo o katawagang “anak ng Diyos” ay ginamit sa wikang Hebrew na ang tunay na kahulugan ay yaong taong mabuti at ganap na sumasampalataya sa Diyos. Halimbawa, sa Bibliya mababasa na:

Mateo 5:44-45 “… ibigin ang iyong kaaway upang kayo ay maging anak ng inyong Amang nasa langit.”

Mateo 5:9 “mapapalad ang mga mapagpayapa sapagka’t sila'y ay tatawaging anak ng Diyos.”

Oseas 1:10  “…kayo ay mga anak ng Diyos na Buhay.”

Isang maliwanag na katotohanan mula sa mga bersikulo ng Bibliya na ang “anak ng Diyos” ay pagsasaad ng pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Si Hesus ay walang alinlangang isa sa nagmamahal at sumusunod ng ganap sa Kalooban ng Diyos.

V. HESUS BILANG DAKILANG PROPETA NG ISLAM

 ANG KAHALINTULAD NI HESUS

Una sa lahat, ang mga Muslim ay nananatili sa paniniwala na ang pagsilang ni Hesus na walang ama ay kahalintulad ng pagkakalikha ng Diyos kay Adan, na walang ama at ina. Ang Banal na Qur’an ay nagpaliwanag:

Qur’an 3:59 “Katotohanan: Ang kahalintulad ni Hesus sa (paningin ng) Allah ay si Adan. Siya ay nilikha Niya mula sa alabok. At saka nagwikang (Kun) “Maging” at “nangyari nga”.

Tuwirang tinatalikdan ng Islam ang ideya na si Hesus ay “anak ng Diyos”. Kung pagsilang ni Hesus na walang ama ang siyang malaking batayan o dahilan upang siya ay tawaging “anak ng Diyos” higit na may karapatan si Adan na tawaging “anak ng Diyos” sapagka’t siya ay isinilang na walang ama at ina. Sa katotohanan, ang Kapangyarihan ng Diyos ay hindi mapag-aalinlangan. Sa anumang pamamaraan, lumilikha ang Diyos ng anumang Kanyang naisin. Nilikha niya si Adan ng walang ama at ina. Si Eba ay nilikha mula sa tadyang ng lalaki at walang ina. Si Hesus ay nilikha na walang ama nguni’t may ina. Ang karaniwang tao ay nilikha ng Diyos na may ama at ina. Kaya sa Walang Hanggang Karunungan at Kapangyarihan ng Diyos lahat ng bagay na Kanyang itakda ay natutupad at nangyayari. Ang Diyos ay magsabi lamang ng “Maging” at mangyayari nga. Ang pagkakalikha ng Diyos sa iba’t ibang pamamaraan ay tanda lamang na Siya ang dapat pag-ukulan ng Pagsamba at Pagmamahal.

 ANG PAGSILANG KAY HESUS

Si Hesus ay Propeta ng Diyos na ipinadala para sa mga taga-Israel upang mangaral sa tunay na diwa ng pagsamba. Siya ay binigyan ng magandang karangalan sa daigdig at sa kabilang buhay. Ang Banal na Qur’an ay nagpaliwanag na pinili si Maria higit sa lahat ng babae dito sa lupa. Ang Anghel Gabriel ay dumating sa kanya na may magandang balita na siya ay nakatakdang magsilang kay Hesus. Ang magandang salaysay na ito ay matatagpuan sa Banal na Qur’an:

Qur’an 3:45-48 “Tandaan! Nang ang mga Anghel ay nagwika: "O Maria! Katotohanan, ang Allah ay nagbibigay sa iyo ng magandang balita ng isang Salita mula sa Kanya: ang kanyang pangalan ay Mesiyas, Hesus, anak ni Maria, na may mataas na karangalan sa daigdig na ito at sa kabilang buhay. At siya ay (nasa hanay) ng mga malalapit (sa Allah). Siya ay magsasalita sa tao mula sa (kanyang) duyan (kamusmusan) at kagulangan. At siya ay nasa hanay ng mga matutuwid.” Siya (Maria) ay nagwika: O aking Panginoon! Paano ako magkakaroon ng anak gayong walang lalaki ang humawak sa akin? Siya ay nagwika: (Kahit na) Ganyan ang Allah, lumilikha ng anumang Kanyang naisin. Kapag Kanyang itakda ang isang bagay, Siya ay magsasabi (lamang) ng “Kun” (Maging) at mangyayari nga.

“At siya (Hesus) ay tuturuan Niya ng Aklat (pagsusulat), Karunungan, Torah (Batas) at ng Injeel(Ebanghelyo).”

 SI HESUS AT ANG KANYANG INA

Tanging ang Banal na Qur’an ang siyang nagbibigay ng magandang kalagayan tungkol kay Hesus at Birhen Maria. Para sa mga Hudyo si Hesus ay tinaguriang Huwad na Propeta at si Birhen Maria bilang isang masamang babae. Sa paningin ng mga Hudyo, si Hesus at Maria ay kabilang sa mga may mababang uri ng pagkatao. Sa Kristiyanismo naman, itinuring si Hesus bilang anak ng Diyos at Diyos na nagkatawang tao. Si Birhen Maria bilang ina ng Diyos. Nguni’t ang Islam ay siyang daan upang bigyang liwanag ang tunay na katayuan ni Hesus at ng kanyang ina, hindi bilang mababang uri ng tao o mga diyos kundi mga mabubuting tao na nasa hanay ng mga matutuwid. Ang Banal na Qur’an ay nagpahayag:

Qur’an 5:75 “... Ang Mesiyas (Hesus), anak ni Maria ay hindi humigit sa isang Sugo (Propeta) lamang. Maraming Sugo (Propeta) ang dumating bago pa man siya. Ang kanyang ina ay isang babaing makato-tohanan.”

Qur’an 3:42 “At (tandaan) nang ang mga Anghel ay nagsabi: ’O, Maria! Ikaw ay pinili ng Allah, At ginawang dalisay (at malinis), at  ikaw ay piniling higit sa mga babae sa lahat ng nilalang.”

 ANG HIMALA NI HESUS SA BANAL NA QUR’AN

Ang salaysay ng Banal na Qur’an tungkol sa mga himala ni Hesus ay akmang-akma sa kanyang kabanalan at karangalan. Taliwas sa Bibliya na ang isang himala niya ay ang paggawa ng nakalalasing na alak.

Sa Banal na Qur’an, sanggol pa lamang si Hesus ay nagbigay na siya ng himala. May isang pagkakataon na ang mga tao ay nagtatanong kay Maria kung bakit nagawa niyang magkaanak sa pag-aakalang siya ay masamang babae. At upang patunayan ni Maria na siya ay malinis na babae, hindi siya nagpaliwanag para sa kanyang sarili kundi itinuro niya si Hesus na isang sanggol. Sa pamamagitan ng Himala si Hesus ay nagsalita.

Qur’an 19:29-30 “At kanyang (Maria) itinuro ito (ang sanggol). Sila (mga tao) ay nagwika: “Paano namin makakausap ang isang batang nasa duyan?” Siya (Hesus) ay nagsabi: “Tunay na ako ay Lingkod ng Allah: Ako ay binigyan ng Kasulatan at ginawa Niya akong PROPETA...”

Si Hesus ay nagpamalas din ng himala sa iba’t ibang pagkakataon. Ang Banal na Qur’an ay nagsalaysay:

Qur’an 3:49 “Tunay na ako ay naparito sa inyo na may dalang Palatandaan mula sa inyong Panginoon, na ako ay gagawa para sa inyo mula sa (dakot na) luwad katulad ng hugis ng ibon, hihipan ko ito at magiging ibon sa pahintulot ng allah.” Sa Kapangyarihan ng Allah aking pagagalingin ang ipinanganak na bulag, at ketongin. At aking bubuhayin ang patay sa pamamagitan ng Kapahintulutan ng Allah.”

 ANG LAYUNIN NI HESUS

Katulad ng nakasaad sa Bibliya, maging ang Banal na Qur’an ay nagbibigay liwanag tungkol sa layunin ni Hesus. Siya ay isinugo na may hangaring gisinging muli ang mga taga-Israel na sa panahong yaon ay nagkawatak-watak. Binigyang-diin niya ang pangu-nahing aral ng Diyos, ang Pagsamba at Pana-nampalataya sa Diyos. Ang Banal na Qur’an ay nagpahayag tungkol sa aral ni Hesus. Siya ay nagsabi:

Qur’an 3:51 “Katotohanan, ang Allah ang aking Panginoon kaya Sambahin Siya.”

Qur’an 5:72 “O, angkan ng Israel, Sambahin ang Allah, na aking Panginoon at inyong Panginoon. Ang sinumang magtambal sa Allah ay tunay na ipagbabawal ng Allah sa kanya ang Paraiso at ang Apoy ang kanyang tirahan.”

Ang isa pang layunin ni Hesus ay upang bigyang-daan ang pagdating ni Propeta Muhammad (Sumakanya Nawa ang Kapayapaan). Ang Banal na Qur’an ay nagsabi:

Qur’an 61:6 “O, Angkan ng Israel, katotohanang ako ay Sugo ng Allah sa inyo na nagpapatotoo sa Torah (ni Moises) na nauna sa akin at nagbibigay ng magandang balita ng isang Sugo na susunod sa akin na ang pangalan ay tatawaging Ahmad (Ang Ipinagkakapuri).”

VI. HESUS, SAKSI SA ARAW NG PAGHUHUKOM

At dahil nga sa paniniwala at pagsamba kay Hesus bilang Diyos ng mga Kristiyano, sa Araw ng Paghuhukom si Hesus ay haharap sa Diyos (Allah). Si Hesus mismo ang magtutuwid sa maling paniniwalang ito. Sa Araw ng Paghuhukom ang Panginoong Diyos (Allah) ay magtatanong kay Hesus. Siya ay magsasabi:

Qur’an 5:116-117 "At (tandaan): Kapag ang Allah ay magsasabi (sa araw ng paghuhukom): ‘O, Hesus, anak ni Maria, ikaw ba ay nagsabi sa tao: ‘Gawin ninyo ako at ang aking ina bilang mga diyos bukod pa sa Allah?’.” Siya (Hesus) ay nagwika: “Luwalhati sa Iyo (O Allah!) Hindi ko maaaring sabihin ang anumang bagay na wala akong karapatan. Kung sinabi ko man yaon, ito ay Iyong Batid. Batid Mo ang aking kalooban, gayong ang sa Iyo ay di ko batid. Katotohanan, Ikaw (lamang) ang nakaaalam ng mga bagay na lingid. Wala akong sinabi sa kanila maliban kung ano ang Iyong ipinag-utos sa akin: SAMBAHIN ANG ALLAH, ang AKING PANGINOON at INYONG PANGINOON, at ako ay saksi habang ako ay kasama nila at nang ako ay bawiin Mo, Ikaw ang Tagamasid sa kanila at (tanging) Ikaw ang Saksi sa bawa’t bagay.”

Maging sa Bibliya, mayroon ding babalang sinabi si Hesus para sa mga taong sumusunod sa mga hindi makatuwirang doktrina na ginawa lamang ng tao at sa mga taong ginawang Panginoon si Hesus. Sa Araw ng Paghuhukom ang mga taong sumamba kay Hesus ay magsisilapit sa kanya. Si Hesus ay magsasabi:

Mateo 15:9 "Datapwa’t walang kabuluhan ang pagsamba sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao."

Mateo 7:22 "Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangapalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapang-yarihan?

Si Hesus ay nagtakwil sa ganitong uri ng tao. At siya ay nagwika:

Mateo 7:23 "Kailanman hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan."

VII. ANG EBANGHELYO NI HESUS

Isa sa saligan ng Pananampalataya ng Islam ay ang Paniniwala sa mga Aklat ng Diyos. Kinikilala ng mga Muslim ang mga sumusunod na aklat bilang Patnubay para sa tao. Ito ay ang mga sumusunod:

Ang Aklat ni Abraham na tinatawag na “Suhuf” (Scroll of Abraham), ang Psalmo ni David na tinatawag na “Zabur” (Psalms of David), ang Aklat ni Moises na tinatawag na “Tawrat” (Torah of Moises), ang Ebanghelyo ni Hesus tinatawag na “Injeel” (Gospel of Jesus), ang Banal na Qur’an ni Muhammad (ipinahayag kay Muhammad).

Ang mga aklat na ito ay ipinagkaloob ng Allah sa tao upang gawing panuntunan. Sa paglipas ng maraming panahon ang mga aklat ng Diyos maliban sa Al Qur’an ay nangawala na o hindi na buo ang nilalaman. Ang Ebanghelyo (Gospel) ni Hesus ay isa sa naging biktima ng pagkasira. Sa panahong ito, kung ating bubuksan ang Bibliya, matutunghayan natin na ang Ebanghelyo o Gospel ay hindi ayon kay Hesus kundi ayon sa apat na manunulat, Ebanghelyo ayon kay Juan, Lucas, Markus at Mateo. At kung susuriin mong mabuti ang nilalaman ng mga ito, pawang mga kasaysayan noong panahon ni Hesus ang nakatala rito. Ang mga ito ay nagsasalaysay lamang kung ano ang ginawa ni Hesus sa pang-araw-araw. Nasaan ang Ebanghelyo ni Hesus na siyang dapat gamitin ng tao bilang Aklat ng Patnubay? Sa pananaw ng Islam, ang Ebanghelyo ni Hesus ang siyang tanging aklat na dapat paniwalaan bilang Aklat ng Patnubay. At dahil nga wala na sa panahong ito ang Aklat ni Hesus, sa awa at pagpapala ng Allah, Siya ay muling nagpahayag ng Kanyang Huling Aklat, ang Banal na Qur’an upang ibalik ang tao sa isang malinis at wagas na pagsamba at pananampalataya sa isang Diyos. Ang Banal na Qur’an ay nagbigay liwanag tungkol sa mga naunang mga Aklat. Pinatutunayan ng Banal na Qur’an ang mga aklat na ipinagkaloob sa mga Propeta ng Diyos.

 ANG DAAN TUNGO SA KALIGTASAN

Ang mensahe ni Hesus ay simple at matuwid katulad ng lahat ng nauna sa kanya at ng huling Propetang si Muhammad (Kapayapaan ay sumakanya nawa). Ang kanilang mga aral ay walang pagkakaiba-iba. Ang diwa at kabuuan nito ay ang:

ANG PAGSAMBA AT PANINIWALA SA TANGING-ISANG DIYOS – ANG ALLAH KALAKIP NG GANAP NA PAGSUKO AT PAGSUNOD SA KANYANG MGA BATAS

(Ang maikling kahulugan nito ay ISLAM)

Ang tunay na pagmamahal ng tao sa Diyos (Allah) ay magkakaroon lamang ng ganap na katuparan sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa kanyang mga Batas. Ang lahat ng Propeta ng Allah mula kay Adan, Noah, Abraham, David, Moises, Hesus at Muhammad ay walang pagkakaiba-iba sa pangunahing prinsipyo. Sila ay nagkakaisa sa isang layuning akayin ang tao sa isang tamang landas tungo sa kaligtasan.

 Ang Lumang Tipan

Si Moises ay nagsabi:

Deuteronomy 6:5 “Pakinggan mo O Israel, Ang Panginoong Diyos ay Isang Panginoon. At iyong mahalin ang inyong Panginoon nang buong puso, nang buong kaluluwa at buong lakas.”

 Ang Bagong Tipan

Si Hesus ay nagbigay aral din at nagwikang :

Markus 12:29 “Pakinggan mo O Israel! Ang Panginoon nating Diyos ay Isang Panginoon. At iyong mahalin ang iyong Panginoong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, nang buong isip at nang buong lakas.”

 Ang Banal na Qur’an

Ang Diyos (Allah) ay nagpahayag kay Propeta Muhammad ng pangunahing utos na ito:

Qur’an 39:11-12 “Ipahayag: katotohanan, ako’y napag-utusang sumamba (lamang) sa Allah ng tapat na Pananampalataya. At ako ay napag-utusang maging isa sa mga sumusuko ng (buong) sarili sa Allah.”

Qur’an 112:1-4 “Ipahayag mo (O, Muhammad) Siya  ang Allah, ang Tanging isa. Allah, ang sandigan ng lahat. Hindi Siya nagkaanak at hindi ipinanganak At sa Kanya ay walang (makatutulad at) makapapantay.”

 ANG KONSEPTO TUNGKOL SA TUNAY NA DIYOS AYON SA MGA PROPETA NG ALLAH

Ang Banal na Qur’an bilang Huling Aklat ng Allah na ipinagkaloob kay Propeta Muhammad (sumakanya Nawa ang Kapayapaan) ay naghahandog ng isang malinis at wagas na pagkilala sa Tunay na Diyos. Ilan sa mga Katangian ng isang Tunay na Diyos (Allah) ay:

Qur’an 6:103 “Walang paningin ang makapanghahawak sa Kanya nguni’t Kanyang napanghahawakan ang lahat ng paningin.”

Qur’an 112:4 “At sa Kanya ay walang (makatutulad at) makapapantay.”

Maging sa maraming pahina ng Bibliya, matatagpuan ang mga katangian ng Tunay ng Diyos. Halimbawa, ang Allah (Diyos) ay nagsabi tungkol sa Kanyang sarili:

Isaias 47:10 “At walang nakakikita sa Akin.”

Isaias 46:9 “Ako ay Diyos at walang gaya Ko.”

Si Hesus ay nagsabi rin ng ganito:

Juan 5:37 “kailanman hindi ninyo narinig ang Kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo.”

 HULING PANANALITA

Batay sa nabanggit na katotohanang inilahad sa maikling lathalaing ito, ang mga Kristiyano ay nangangailangan ng matapat na pag-aaral, masusi at makatuwirang pagsikhay tungkol sa katauhan ni Hesus kaalinsabay ng tunay na diwa at aral ni Hesus sa sangkatauhan.

Ang Banal na Qur’an ay naghahandog sa lahat ng taong naghahanap ng katuwiran, katotohanan at kapayapaan kakambal ng pagnanasang matamo ang kahalagahan ng tunay na pagsuko sa Diyos at ang pagkilala sa ating Diyos na Lumikha sa lahat - Ang ALLAH. Tanging ang Banal na Qur’an lamang ang siyang nagbibigay ng malinaw na konsepto sa nag-iisang Diyos (Absolute Oneness of God). Ipinahayag din sa Banal na Qur’an si Hesus bilang Sugo, Propeta at Lingkod (Alipin) ng Diyos.

Ang ating Maykapal ay nagsabi na lahat ng ating mga kasalanan ay maaari Niyang patawarin maliban sa isa at ito nga yaong pagsamba sa isang bagay na nilikha Niya. Ang idolatriya ay isang kasalanang walang kapa-tawaran. Maging kasinglawak man ng lupa o kasingtaas ng ulap o kasinglalim ng karagatan ang ating kasalanan nguni’t ito ay mapapatawad ng Diyos kung tayo ay kumikilala at sumasampalataya sa Kanya lamang. Kaya ating bigyang daan sa ating isip ang bagay na ito sapagka’t dito nakasalalay ang ating huling hantungan. Walang magandang bagay na hihigit pa kaysa sa TAMANG KATUWIRAN sapagka’t dito nagsisimulang umusbong ang liwanag tungo sa landas ng kabutihan. At ang tunay na kahalagahan at kaligayahan ng buhay dito sa lupa at maging sa kabilang buhay ay batay sa malinis na pagsamba sa ating Nag-iisang Diyos – ang Allah. Iisang magulang ang ating pinagmulan, isang daigdig ang ating kinalalagyan, isang kulay ang dugong nananalaytay sa ating katawan, mula sa isang dakot na alabok ang ating pagkakalikha. Hindi ba palatandaan na lahat tayo ay nararapat magkaroon ng iisang pagsamba, isang malinis na konsepto at pagkilala sa Isang Diyos na pinagkakautangan nating lahat?

Hindi ba dapat lamang na ang tapat na pagsamba, ang lahat ng uri ng papuri at pagdakila at pasasalamat ay ilaan lamang sa Nag-iisang Tagapaglikha?

Ang buhay sa mundo ay isang pook ng pagsubok at paggawa ng kabutihan at pagsamba lamang sa Nag-iisang Tagapaglikha. Ang kamatayan ay tiyak na darating. Anong landas ang dapat mong tahakin? Magpasiya ka sapagka’t hindi pa huli ang lahat.

Nawa’y pagpalain tayo ng ALLAH sa ating mga mabubuting gawa lalo na sa paglalahad ng katotohanan tungo sa kapayapaan ng buhay dito at sa kabilang buhay.

 Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Islam, mangyaring makipag-ugnayan lamang sa mga sumusunod na tanggapan:

(AFIA,INC. – Philippines)

Al Furqan Islamimc Association, Inc.

Email : [email protected]

www.afiainc.org

ISCAG-Philippines

Islamic Studies, Call & Guidance of the Philippines

Congressional Road, Salitran-1

Dasmarinas, Cavite

Philippines

Tel: (46) 416-3371

Fax: (46) 506-1451

www.iscag.com

IL&IO

Islamic Library & Information Office

P.O. Main Box 52916

HL Commercial Building

Citicenter Subdivision

Angeles – Magalang Road

Pandan, Angeles City

Philippines C-2009

Tel: (45) 887-4577

Email: [email protected]