DUANIN FAZİLETİ, ADABI VE MÜSTEHAP OLDUĞU VAKİTLER

فضل الدعاء وآدابه والأوقات التي يستحب فيها

Hamd, Allah’a mahsustur. Salât ve selam, Rasûlullah'ın üzerine olsun. Bunların ardından:

Dua, kulun Rabbine yakınlaştığı en büyük ibadetlerden biridir. Dua aynı zamanda, kulun Rabbine teslim olduğunu, Mevlasının önünde boyun eğdiğini, ona karşı zayıflığını ve muhtaciyetini itiraf ettiğinin bir delilidir. Kulun, Rabbinin desteği ve hatalarını affetmesinden başka bir çaresi yoktur. Bu sebeple Allah -Azze ve Celle- ayetinde dua etmeyi terk eden kimseleri, büyüklük taslamakla vasıflandırarak şöyle demiştir:

Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti (dua etmeyi) bırakıp büyüklük taslayanlar, aşağılanarak Cehennem'e gireceklerdir.﴿

Ğafir Sûresi: 60

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de, Mü'min kulun, sıkıntı ve musibetler karşısında yardımına başvurduğu silahı olan duanın, ibadetin ta kendisi olduğunu ifade etmiştir. Dünya ve ahirette kulun kendisinin ve ehlinin ahvali dua ile salaha kavuşur.

Bu kitapçık, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e ait bazı mübarek istiaze ve zikirlerle birlikte, Kur'an-ı Kerim ve sahih hadislerde bulunan dualardan bir kesittir. Bu dua ve zikirleri, Müslümanların bunlara her zaman büyük ihtiyaç duymasından ötürü, bu birkaç sayfada topladık. Allah'tan bu kitabı telif eden ve okuyan kimseleri faydalandırmasını niyaz ederim.

Allah'ın salatı, selamı ve bereketi Peygamberimiz Muhammed'in, ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.

BİRİNCİ BÖLÜM: DUANIN FAZİLETİ

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim.﴿

Ğafir Sûresi: 60

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur:

(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah’tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da az düşünüyorsunuz!﴿

Neml Sûresi: 62

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de şöyle buyurmuştur:

«Şüphesiz ki dua, ibadetin ta kendisidir.»

Arkasından da şu ayeti okumuştur:

Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim.﴿

Ğafir Sûresi: 60

Sahih Hadis

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- yine şöyle buyurmuştur:

«Allah Teâlâ'nın katında, duadan daha üstün (kıymetli) bir şey yoktur.»

Hasen Hadis

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- başka bir hadisinde yine şöyle buyurmuştur:

«Rabbiniz, hayâ ve kerem sahibidir. Kulları, ellerini kaldırıp (bir şey istediklerinde) onların ellerini boş çevirmekten hayâ eder.»

Sahih Hadis

 İKİNCİ BÖLÜM: DUANIN ADABI VE KABUL EDİLME SEBEPLERİ

1- İhlasla Allah için yapılmalı ve O'ndan bir başkasına iltifat edilmemelidir.

2- Duaya başlarken Allah'a hamd ve senâ ederek başlanmalı. Ardından da Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât edilmeli ve aynı şekilde sonlandırılmalıdır.

3- Dua, kararlı ve kalpten gelerek yapılmalı, kabul edileceğinden hiç şüphe duyulmamalıdır.

4- Duada ısrarcı olunmalı ve acele edilmemelidir. Kutsî hadiste şöyle buyrulmuştur:

« Ben, kulumun zannı üzereyim. Kulum beni nasıl biliyorsa, öyle bulur.»

Sahih Hadis

5- Yediklerinin, içtiklerinin ve giydiklerinin helal olmasına dikkat etmelidir.

6- Ailesine, malına, çocuklarına ve kendi aleyhine beddua etmemelidir.

7- Çok kısık ve yüksek olmayan hafif bir sesle dua edilmelidir.

8- Günahlar itiraf edilmeli ve bu günahlardan bağışlanma dilenmelidir. Allah'ın nimetleri itiraf edilmeli ve bunlara şükredilmelidir.

9- Allah'ın dualara icabet ettiği vakitlere dikkat edilmeli, bu vakitlerin kıymetini bilerek hemen harekete geçilmelidir.

10- Dua ederken kıbleye yönelmeli ve iki el kaldırılmalıdır.

11- Bir kötülüğün gerçekleşmesi veya akrabalık bağlarının kopması için dua edilmemelidir.

12- Tövbe etmeyle beraber, haksız yolla elde edilen kul hakkı da iade edilmelidir.

13- Duada Allah'a en güzel isimleri ve en yüce sıfatlarıyla tevessül edilmelidir.

14- Küçük, büyük her şey Allah'tan istenmelidir.

15- Dua ederken, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yaptığı dualar tercih edilmelidir. Hiç şüpsesiz bu dualar özlü sözlü ve kapsamlı dualardır.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DUALARIN KABUL EDİLDİĞİ ZAMANLAR, DURUMLAR VE YERLER

1- Ebu Hureyre –radıyallahu anh-’dan rivâyet edildiğine göre Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

«Her gece, Rabbimiz -Tebâreke ve Teâlâ- gecenin son üçte biri kaldığı zaman dünya semasına inerek şöyle buyurur: "Bana kim dua eder, onun duasına icabet edeyim! Benden kim bir hacet ister, ona dilediğini vereyim! Benden kim mağfiret diler, ona mağfiret edeyim!"»

Sahih Hadis

2- Beş vakit namaz için ezan okunduğunda ve ezanla kamet arasında yapılan dua.

3- Her abdestin ardından Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den rivayet edilen duayla dua edilirse.

4- Namazda, secde halindeyken yapılan dua. Bunun delili de şu hadistir:

«Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki anıdır. O halde secdede Allah'a çokca dua edin.»

Sahih Hadis

5- Farz namazlarda selam vermeden önce ve selam verdikten sonra yapılan dua.

6- Cuma gününde bulunan bir saatte yapılan dua. Bu saat, en kuvvetli görüşe göre, ikindi namazından sonra güneşin batmasından önceki son saatlerdir.

6- Zemzem içerken, içtenlikle yapılan dua.

7- Yağmur yağarken yapılan dua.

8- Onunla dua edildiğinde duanın kabul edildiği, bir şey istendiğinde istenilenin verildiği, Allah'ın en yüce ismiyle yapılan dua.

10- Hac ve umre yapan kimsenin duası.

11- Hac esnasında Küçük ve Büyük Cemeratlar (Şeytan) taşlandıktan sonra yapılan dua.

12- Tavaf ederken yapılan, Safa ve Merve Tepesi'nde ve ikisi arasında sa'y esnasında yapılan dua.

13- Arafatta, arefe günü yapılan dua.

14- Yolculuk esnasında yolcunun yaptığı dua.

15- Oruç tutan kimsenin, oruçlu olduğu ve orucunu açtığı zaman yaptığı dua.

16- Sıkıntıda, darda olan kimsenin yaptığı dua.

18- Hayırlı evladın anne-babasına yaptığı dua.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KUR'AN'DA BULUNAN DUALAR

Rabbimiz! Dualarımızı kabul et. Şüphesiz sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. (127) Rabbimiz! Bizleri sana teslim (Müslüman) olanlardan kıl. Zürriyyetimizden de sana teslim (Müslüman) olan topluluklar eyle. Bizlere ibadet yerlerini göster ve tövbelerimizi kabul et. Hiç şüphesiz sen tövbeleri çokça kabul eden ve pek merhametli olansın. (128)﴿

Bakara Sûresi: 127-128

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellikler ver, ahirette de iyilik ve güzellikler ver. Bizi Cehennem azabından koru.﴿

Bakara Sûresi: 201

Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize kendi katından bir rahmet bağışla. Şüphesiz sen çok bağışlayan, pek cömert olansın.﴿

Âl-i İmrân Sûresi: 8

Ey Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik; bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru!﴿

Âl-i İmrân Sûresi: 16

Rabbimiz! Bizim günahlarımızı bağışla, kötü amellerimizi ört ve bizim canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz! Bize, peygamberlerine vadettiklerini ver ve kıyamet günü bizi rezil-rüsva eyleme. Muhakkak sen vaadine muhalefet etmezsin.﴿

Âl-i İmran Sûresi: 191-194

Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, muhakkak hüsrana uğrayanlardan oluruz.﴿

Arâf Sûresi: 23

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl.﴿

Furkan Sûresi: 74

Ey Rabbim! Bana katından tertemiz bir zürriyet bağışla! Muhakkak sen duaları işitensin.﴿

Âl-i İmrân Sûresi: 38

Bağışla ve merhamet et ey Rabbim! Sen merhametlilerin en hayırlısısın.﴿

Mü'minûn Sûresi: 118

Ey Rabbim! Beni, namazı devamlı eksiksiz kılanlardan eyle! Zürriyetimden de namazı devamlı eksiksiz kılan bir topluluk kıl.* Rabbimiz! Hesap günü geldiğinde beni, ana-babamı ve bütün Mü'minleri bağışla!﴿

İbrahim Sûresi: 40-41

Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım.* Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.﴿

Mü'minûn Sûresi: 97-98

"Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver.﴿"

Saffat Sûresi: 100

Şüphesiz benim başıma bir sıkıntı geldi ve sen merhametlilerin en merhametlisisin.﴿

Enbiya Sûresi: 83

Rabbim! Bana ve anne-babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih ameller işlememi bana nasip et! Neslimi de salih kimseler eyle! Şüphesiz ben, sana döndüm ve sana teslim (Müslüman) olanlardanım.﴿

Ahkaf Sûresi: 15

BEŞİNCİ BÖLÜM: SÜNNET OLAN DUALAR

«Allah'ım! Bütün işlerimin başı olan dinimi ıslah eyle! Yaşadığım şu dünyadaki hayatımı ıslah eyle! Dönüp varacağım âhiretimi de ıslah eyle! Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkân ver! Bana, her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et!»

Sahih Hadis

«Allah'ım! Şüphesiz ben kendi nefsime çokça zulmettim. Günahlarımı senden başkası affedemez. Beni, mağfiretinle affeyle! Bana merhamet et! Şüphesiz sen, çokça affeden ve pek merhametli olansın.»

(Sahih Hadis) Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, bu duayı namazda yapması için Ebu Bekir Sıddık -radıyallahu anh-'a öğretmiştir.

«Ey Allah’ım! Kalbimde bir nur, gözümde bir nur ve kulağımda bir nur kıl! Sağımda bir nur, solumda bir nur, üstümde bir nur, altımda bir nur kıl! Önümde bir nur, arkamda bir nur kıl. Benim için bir nur kıl.»

Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadislerdendir. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu duayı namazında ve secdesinde yapardı.

«Allah'ım! Kuşkusuz ben, acil olsun ertelenmiş olsun, bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden isterim. Acil olsun ertelenmiş olsun, bildiğim ve bilmediğim bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım! Ben, kulun ve peygamberin olan Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in istemiş olduğu bütün hayırları senden ister, kulun ve peygamberin olan Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sığınmış olduğu bütün kötülüklerden de sana sığınırım. Allah'ım! Kuşkusuz ben senden, Cennet'i ve ona yaklaştıran söz ve amelleri ister, Cehennem'den ve ona yaklaştıran söz ve amellerden de sana sığınırım! Bana takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı isterim.»

(Sahih Hadis) Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, bu duayı Mü'minlerin annesi Aişe -radıyallahu anha-'ya öğretmiştir. Bu dua, kapsamlı ve çok geniş anlamlı dualardan biridir.

«Ey Allah'ım! Nimetinin zevâlinden, âfiyetinin gidip de yerini hastalıklara bırakmasından, ansızın gelen azabından ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım.»

Sahih Hadis

«Allah’ım! İyilikler yapmayı, kötülüklerden el çekmeyi, yoksulları sevmeyi ve beni bağışlayıp, bana rahmet etmeni senden dilerim. Şayet kullarına bir fitne göndereceksen, ruhumu beni o fitneye düşürmeksizin hemen al. Bana seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine yaklaştıran her ameli sevmeyi nasip eyle.»

(Hasen Sahih Hadis) Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu duanın mütalaa edilerek öğrenilmesini emretmiştir.

«Ey göklerin, yeryüzünün ve azim olan arşın Rabbi! Bizim ve her şeyin Rabbi! Ey tohumu ve çekirdeği çatlatan! Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı indiren! Dizginleri elinde olan her şeyin şerrinden sana sığınırım. Ey Allah'ım! Sen ilk olansın, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen en son olansın, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen en önde apaçık olansın, senden üstün hiçbir şey yoktur. Sen gizli hakikatsin, senin dışında hiçbir şey yoktur. Bizim borçlarımızı kapat ve fakirliğimizi gider!»

(Sahih Hadis) Bu dua, borçların kapanması ve rızkın genişlemesi için yapılır.

«Allah’ım! Bize, sana karşı işlenen cürümler ile aramıza engel olacak korkundan bir pay ihsan eyle! Bizi, Cennet'ine ulaştıracak olan itaatinden bir pay lütfeyle! Üzerimize gelecek dünya musibetlerini hafifletecek, hiçbir şüphe barındırmayan imandan bir pay ihsan eyle! Ey Allah'ım! Bize hayat verdiğin sürece, görmemiz, işitmemiz ve kuvvetimizle bizi faydalandır! Bunları gelecek neslimize vâris eyle! Bize zulmedenden intikamımızı al! Bize düşmanlık besleyenlere karşı bize yardım eyle! Musibetimizi dinimizde kılma! Dünya'yı en büyük gayemiz ve ilmimizin maksadı eyleme! Bize acımayacak olanları üzerimize musallat eyleme!»

(Hasen Hadis) İbni Ömer -radıyallahu anhuma- şöyle demiştir: ''Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- oturduğu meclisten ashabı için bu duayı etmeden nadiren kalkardı.''

«Allah’ım! Ayakta iken beni İslam’la koru, otururken beni İslam’la koru, uzanırken/uyurken beni İslam’la koru! Başıma bir kötülük getirip de haset eden düşmanı sevindirme! Allah’ım! Hazineleri elinde olan her türlü iyiliği senden istiyorum ve yine hazineleri elinde olan her türlü kötülükten sana sığınıyorum.»

Hasen Hadis

«Ey kalpleri çevirip döndüren Allah'ım! Kalbimizi sana itaat etmeye döndür!»

Sahih Hadis

«Ey kalpleri evirip çeviren (Allah'ım)! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl.»

(Sahih Hadis) Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu duayı çokça ederdi.

«Allah’ım! Hamd sana mahsustur. Senden başka hak ilâh yoktur. Sen Mennân'sın, gökleri ve yeri yaratansın. Ey celal ve ikram sahibi! Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım! Şüphesiz ben senden bunlar ile istiyorum.»

(Sahih Hadis) Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- namazda bu duayı eden bir adamı işitti ve şöyle dedi: «Muhakkak bu adam, dua edildiğinde kabul ettiği, istendiğinde verdiği en yüce ismiyle Allah'a dua etmiştir.»

«Ey doğmamış ve doğurmamış, kendisine denk hiçbir şey olmayan, bir olan, tek olan ve Samet olan Allah'ım! Senden bunlar ile benim günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Muhakkak sen çok affeden ve pek merhametli olansın.»

(Sahih Hadis) Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- namazda teşehhütte otururken bu duayı eden bir adamı işitti ve şöyle dedi: «O kesinlikle bağışlandı. O kesinlikle bağışlandı. O kesinlikle bağışlandı.»

«Allah'ım! Senden hidâyet, takva, iffet ve zenginlik isterim.»

(Sahih Hadis) İffet: Yapılması mübah olmayan işlerden uzak durmak ve el çekmektir. Zenginlik: İnsanlardan ve sahip olduklarından müstağni olmaktır.

«Ey Allah'ım! Benden daha iyi bildiğin hatalarımı, cahilliğimi ve işimdeki aşırılığımı bağışla! Ey Allah'ım! Bütün bende var olan, bilerek ve bilmeyerek, kasıtlı ve kasıtsız işlediğim günahahlarımı bağışla! Ey Allahım! Senin benden daha iyi bildiğin yaptıklarımı ve yapacaklarımı, gizlediğimi ve açığa vurduklarımı bağışla! Sen, her şeyi hakkıyla veren ve erteleyensin. Sen, her şeye gücü yetensin.»

Sahih Hadis

«Allah'ım! Bize Dünya'da da güzellikler ver! Ahirette de güzellikler ver! Bizi Cehennem azabından koru!»

(Sahih Hadis) Dünya'nın Güzellikleri: Kulun, dünya hayatında karşılaşabileceği bütün iyilik ve hayırlara verilen ortak isimdir. Ahiretin Güzellikleri: Bununla kastedilen Cennet'tir. Bu dua, Enes -radıyallahu anh-'ın haber verdiği gibi, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in en çok yaptığı duadır. Enes -radiyallahu anh- dua etmek istediği zaman bu duayı ederdi. Bu kısa cümleler, kötülüklerin en büyüğü olan Cehennem azabından korunma talebiyle beraber, Dünya'da ve ahirette bulunan bütün hayırları bir araya toplamıştır.

«Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete lâyık (hak) ilâh yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri itiraf ediyorum. Günahlarımı itiraf ediyorum. Beni affet, şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur.» Ardından da şöyle demiştir: «Bir kimse bu duayı, bunu emin olarak gündüz okur da, o gün de akşam olmadan vefat ederse o kimse Cennet ehli olur. Yine bu duayı emin olarak gece okur da sabah olmadan vefat ederse yine Cennet ehli olur.»

Sahih Hadis

«Allah'ım! Şüphesiz sen, çokça affeden ve cömert olansın. Affetmeyi seversin, beni affet!»

Sahih Hadis

«Allah’ım! Seni zikretmem, sana şükretmem ve sana güzelce ibadet etmem için bana yardım eyle!»

Sahih Hadis

 ALTINCI BÖLÜM: ENDİŞE, KEDER, DARLIK VE SIKINTILAR İÇİN YAPILAN DUALAR

«Allah’ım! Ben senin kulunum. Erkek ve kadın kullarının çocuğuyum. Benim alnımın yazısı senin elindedir. Senin kararın benim için geçerlidir. Benim hakkımda ne takdir ettiysen o adalettir. Allah’ım! Kendini isimlendirdiğin, kitabında indirdiğin, kullarından birisine öğrettiğin veya katındaki gayb ilminde kendine sakladığın sana ait bütün isimlerinle senden, Kur'an'ı, kalbimin baharı, göğsümün nûru, hüznümün ortadan kalkması ve kederimin gitmesi (için vesile) kılmanı istiyorum!»

(Sahih Hadis) Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu duayı işiten kimsenin, bu duayı öğrenmesinin gerekli olduğunu söylemiştir.

«Allah'ım! Senin merhametini diliyorum. Göz açıp kapayıncaya kadar dahi, beni nefsimle baş başa bırakma! Benim bütün işlerimi ıslah eyle! Senden başka ibadete layık hiçbir (hak) ilah yoktur. »

(Sahih Hadis) Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu duanın, sıkıntı sahibi olan kimsenin yapacağı dualardan olduğunu söylemiştir.

«Azamet ve hilm sahibi olan Allah’tan başka ibadete layık hiçbir (hak) ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah’tan başka ibadete layık hiçbir (hak) ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka ibadete layık hiçbir (hak) ilah yoktur.»

(Sahih Hadis) Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- sıkıntılı olduğu zamanlarda dua etmeye bu zikir ile başlar, ardından dua etmeye devam ederdi.

«Senden başka hiçbir (hak) ilah yoktur. Seni, bütün eksiklik-noksanlıklardan tenzih ederim. Ben gerçekten nefsime zulmedenlerden oldum.»

(Sahih Hadis) Bu, Yunus -aleyhisselam-'ın balinanın karnındayken yaptığı duadır. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, herhangi bir meselede bu duayı eden Müslüman kimseye kesinlikle icabet edileceğini bildirmiştir.

YEDİNCİ BÖLÜM: SÜNNET OLAN İSTİAZE DUALARI

«Allah'ım! Öfkenden rızana, cezalandırmandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin.»

(Sahih Hadis) İmam Nevevî -rahimehullah- bu duanın manasında bir latife-incelik zikretmiştir. O da, bu duayı eden kimse, öfkesinden rızasıyla, cezalandırmasında da onu affıyla kurtarmasını, Allah Teâlâ'dan istemiş ve O'na sığınmıştır. Razı olmak ve öfkelenmek, aynı şekilde affetmek ve cezalandırmak birbirine karşıt zıt manalardır. Bu duanın manası, Allah'a ibadet ederken bir farzın yerine getirilmesinde meydana gelen taksirlerden af dilenmesi ve Allah Teâlâ'nın övülmesidir.

«Ey Allah'ım! Dayanılmayacak dertten, insanı helâke götürecek meşakkatten, takdir ettiğin fenalıktan ve düşmanı sevindirecek felaketten sana sığınırım.»

(Sahih Hadis) Dayanılmayacak Dert: İnsanın, kaldırmaya gücünün yetmediği ve kendisinden savuşturamadığı başına gelen her türlü beladır. Helâk Eden Meşakkatler: Her türlü sıkıntı ve zorlukların başa gelmesi ve helâk eden vesilelerin ortaya çıkmasıdır. Takdir Ettiğin Fenalık: İnsanın kendisine takdir edilen kötü gördüğü şeylerdir. Düşmanı Sevindirecek Felaket: Bunlar, başıma geldiği için düşmanların sevindiği ve üzüntümle mutlu oldukları olaylardır.

«Allah’ım! Acizlikten ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime takva ver! Nefsimi temizleyip arındır! Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen o nefsin dostu ve mevlâsısın. Allah’ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.»

(Sahih Hadis) Nefsimi Temizle: Yani, ''Onu arındır! Seni tenzih ederim ki ey Allah'ım! Onu senden başkası arındıramaz.'' manasına gelir.

«Allah'ım! Cehennem azabından ve kabir azabından, Mesih Deccâl'in fitnesine uğramaktan, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.»

(Sahih Hadis) İbni Abbas -radiyallahu anhuma-' nın rivayet ettiğine göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- sahabelerine bu duayı, Kur'an'dan bir sureyi öğrettiği gibi öğretirdi.

SEKİZİNCİ BÖLÜM: SÜNNET OLAN ZİKİRLER

«O'na hamd ederek, Allah'ı bütün eksiklik ve noksanlıklardan tenzih ederim. Pek yüce olan Allah, bütün eksiklik ve noksanlıklardan münezzehtir.»

(Sahih Hadis) Bu zikrin, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha sevimli geldiği rivayet edilmiştir.

«Allah, bütün eksiklik ve noksanlıklardan münezzehtir. Hamd yalnızca Allah'ındır. Allah'tan başka ibadete layık (hak) ilah yoktur ve Allah, en büyüktür.»

(Sahih Hadis) Bu zikrin, Allah Teâlâ'nın en sevdiği söz olduğu rivayet edilmiştir.

Mü'minlerin annesi Cüveyriye -radıyallahu anha-'dan rivayet edildiğine göre:

"Bir gün sabah namazını kıldıktan hemen sonra Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- onun yanından ayrılmış, kuşluk vaktine kadar mescitte (dua ve zikirle) oturan Cuveyre -radıyallahu anha-'nın yanına döndüğünde ise ona şöyle demiştir: «Hâlâ seni bıraktığım hal üzerine misin?» Cüveyriye -radıyallahu anha- ona şöyle demiştir: ''Evet''. O da şöyle buyurmuştur: «Ben senden sonra, üç defa dört kelime söyledim ki, bugün sabahtan beri senin söylediklerinle tartılsa, onlardan daha ağır gelirler. Allah'ı, O'na hamd ederek, yaratıklarının sayısınca tesbih ederim. Allah'ı razı olacağı şekilde tesbih ederim. Allah'ı arşının ağırlığınca tesbih ederim. Allah'ı kelimelerinin miktarınca tesbih ederim.»

(Sahih Hadis) İmam Müslim rivayet etmiştir.

«Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır.»

(Sahih Hadis) Bu zikrin Cennet hazinelerinden bir hazine olduğu rivayet edilmiştir.

«Rab olarak Allah'tan razı oldum, din olarak İslam'dan razı oldum, Peygamber olarak Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'den razı oldum.»

(Sahih Hadis) Bu zikri söyleyen kimseye Cennet'in vacip olacağı rivayet edilmiştir.

«Allah'tan başka (hak) ilah yoktur. O birdir, hiçbir ortağı yoktur. Hamd yalnızca O'nadır ve O'nun her şeye gücü yeter.»

(Sahih Hadis) Kim bu zikri günde yüz defa söylerse ona on köleyi azat etme karşılığı verilir, yüz sevap yazılır, yüz hatasi silinir. Bu zikir, o gün akşam oluncaya kadar o kimse için Şeytan'a karşı bir sığınak kılınır. Ondan daha fazla bu zikri tekrar eden kimse dışında hiç kimse, ondan daha faziletli bir amel yapamaz.

«Rabbimiz olan Allah'ım, hamd sanadır. Gökleri, yerleri ve içindekileri ayakta tutan sensin. Hamd sanadır. Sen göklerin, yerlerin ve içindekilerin Rabbisin. Hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve içindekilerin nurusun. Sen haksın, sözün de vaadin de haktır, seninle karşılaşmak da haktır, Cennet de haktır, Cehennem de haktır, kıyamet de haktır. Allah'ım! Sana teslim oldum, sana iman ettim ve sana tevekkül ettim. (Düşmanlık ettiğime) Senin için düşmanlık ettim. Senin hükmünü hakem yaptım. Geçmişte, gelecekte, gizli açık işlemiş olduğum (tüm günahlarımı) bağışla! Sen Mukaddim ve Muahhir olansın. Senden başka hak ilah yoktur.»

(Sahih Hadis) Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- geceleri teheccüt namazına kalktığı zamanlar bu zikri okurdu.

«Allah'ım! Sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana tevekkül ettim. Sana yöneldim ve senin adına düşmanlık ettim. Allah'ım! Beni saptırmandan izzetine sığınırım. Senden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Sen, ölmeyen dirisin! Cinler ve insanlar ise ölürler.»

Sahih Hadis

«Göklerde ve yerde adıyla beraber hiçbir şeyin zarar veremeyeceği her şeyi işiten ve bilen Allahın adıyla»

(Sahih Hadis) Kim akşama ulaştığı vakit bu zikri üç kere söylerse sabah oluncaya kadar ona hiçbir şey zarar veremez. Aynı şekilde her kim de sabaha ulaştığı vakit bu zikri üç kere söylerse akşam oluncaya kadar ona hiçbir şey zarar veremez.