කෙටි හැඳින්වීම

ස්වාභාවිකව නැගැන ආශාවන් පාලනය කළ යුතු අතර ඒවා මාඩපැවැත්වීම නොකළ යුතු බව ඉස්ලාම් පවසයි

ඔබගේ වටිනා අදහස්