අල්ලාහ්ගේ ෂරීආවේ හා ඉස්ලාමීය සංස්කෘතියේ කාන්තාවකක්ගේ ආරක්ෂාව ඇයගේ නිදහස හා ඇයගේ තැන්පත් භාවය

කතිකාචාර්ය :

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්