පාපොච්චාරණය

කෙටි හැඳින්වීම

මරණාසන්න අවස්ථාවේදී පවා අල්ලාහ් මිනිසකුගේ පාප ක්‍රියා සඳහා සමාව දෙයි.

ඔබගේ වටිනා අදහස්