මුහම්මද් ඉබ්නු සාලිහ් අල්-උසෙයිමිය්යීන් - පොත්

විෂයාංක: 7

ඔබගේ වටිනා අදහස්