සූරා අන් නිසා 24 සිට 87 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අන් නිසා 24 සිට 87 දක්වා වාක්යசයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව

ඔබගේ වටිනා අදහස්