අල් කුර්ආන් 04 සූරා අන් නිසා (කාන්තාවෝ) වාක්යු 88 සිට 176 දක්වා

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අන් නිසා 88 සිට 176 දක්වා අවසාන වාක්යيයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව

ඔබගේ වටිනා අදහස්