අල් කුර්ආන් 5 සූරා අල් මාඉදා (ආහාර බන්දේසි) වාක්‍ය 82 සිට 120 දක්වා

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් මාඉදා 82 සිට 120 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව

ඔබගේ වටිනා අදහස්