කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් අනාම් 01 සිට 59 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව

ඔබගේ වටිනා අදහස්