සූරා අල් අනාම් 60 සිට 165 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් අනාම් 60 සිට 165 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව

ඔබගේ වටිනා අදහස්