07 සූරා අල්-ආඃරාෆ් (උස් ස්ථාන) ආයත් 1-206 දක්වා. අල් කුර්ආනය

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් ආරෆ් 1 සිට 206 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව

ඔබගේ වටිනා අදහස්