සූරා අල් අන්ෆාල්-8 ආයත් 1-75 දක්වා. අල් කුර්ආනය

කෙටි හැඳින්වීම

08 සූරත් අල් අන්ෆාල් (යුද බිමෙහි අතහැර දමනු ලැබූ වස්තු)1. යුද්ධයෙන් අත්පත් කර ගත් භාණ්ඩ පිළිබඳ නීතිමය වදන.

ඔබගේ වටිනා අදහස්