සූරා යූනුස්(10) ආයත් 1-109 දක්වා. අල් කුර්ආනය

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා යූනුස් (ජෝනාස් නොහොත් යූනුස් නබි තුමා)
මක්කාවෙහි දී පහළ වූවකි. ආයාත් 109 කි

ඔබගේ වටිනා අදහස්