සූරා අර් රඅද් ආයත් 1- 43 දක්වා. අල් කුර්ආනය

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා රඅද් 1 සිට 43 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව

ඔබගේ වටිනා අදහස්