14 සූරා ඉබ්‍රාහීම් ආයත් 1- 52 දක්වා. අල් කුර්ආනය

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා ඉබ්‍රාහිම් 1 සිට 52 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව

ඔබගේ වටිනා අදහස්