සූරා 16 අල් හිජ්ර් 1 සිට 99 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් හිජ්ර් 1 සිට 99 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව

ඔබගේ වටිනා අදහස්