සූරා හූද් (11) ආයත් 1-123 දක්වා

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා හූද් 1 සිට 109 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව

ඔබගේ වටිනා අදහස්