සූරා යූසුෆ් 1 සිට 111 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා යූසුෆ් 1 සිට 111 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව

ඔබගේ වටිනා අදහස්