අල් කුර්ආන් සූරා බනු ඉස්රායිල්17-

ඔබගේ වටිනා අදහස්