සූරා මර්යම් 19

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් මර්යම් 1 සිට 98 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව

ඔබගේ වටිනා අදහස්