සූරා තාහා 20

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් තාහා 1 සිට 135 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව

ඔබගේ වටිනා අදහස්