සූරා අන්බියා 21

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අන්බියා 1 සිට 112 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව

ඔබගේ වටිනා අදහස්