සූරාත් අල් හජ් 22

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් හජ් 1 සිට 78 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව

ඔබගේ වටිනා අදහස්