සූරත් අල් ෆුර්කාන් (හොඳ නරක වෙන්කරන මිනුම් දණ්ඩය

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා ෆුර්කා අංක 25 වාක්‍ය 1 – 77 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්