කෙටි හැඳින්වීම

සූරා සබා අංක 34 වාකශ 1 – 54දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්