30වන ජුzසු (සම්පූර්ණයි)සූරා 78 අන් නබඋ සිට සූරා 114 අන්-නාස් දක්වා

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා 78 අන් නබඋ සිට
සූරා 114 අන්-නාස් දක්වා

ඔබගේ වටිනා අදහස්