සූරා අත් තූර් - 52

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අත්තූර් අංක 52 වාකශ 1 – 49 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්