සත්ව ඝතන හා මාංශ අනුභව

කෙටි හැඳින්වීම

මුස්ලිම්වරැන්ගේ ආහාර සදහා සත්ව ඝාතන කිරීම සහ අනිකුත් සංකෘතියන්හී විනෝදය සහ වෙළදාම සදහා සත්ව ඝාතන කිරිමේ වෙනස

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්