සූරා බකරා වාක්‍ය 142 සිට 203 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

ඔබගේ වටිනා අදහස්