සූරා බකරා වාක්‍ය 204 සිට 252 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා බකරා වාක්‍ය 204 සිට 252 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

ඔබගේ වටිනා අදහස්