සූරා බකරා වාක්යة 253 සිට 286 දක්වා

ඔබගේ වටිනා අදහස්