සූරා ආල ඉම්රාන් වාක්යය 1 සිට 91 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා ආල ඉම්රාන් වාක්යය 1 සිට 91 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

ඔබගේ වටිනා අදහස්