කෙටි හැඳින්වීම

සූරා ආලු ඉම්රාන් 92 සිට 175 වාක්යசයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව

ඔබගේ වටිනා අදහස්