සූරා ආල ඉම්රාන් වාක්ය 92 සිට 175 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය-අල් කුර්ආන්

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා ආලු ඉම්රාන් 92 සිට 175 වාක්යசයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව

ඔබගේ වටිනා අදහස්