වර්ග

අල්ලාහ්ගේ නාම හා ගුණාංග එකීය කරණය

විෂයාංක: 1

ඔබගේ වටිනා අදහස්