කෙටි හැඳින්වීම

හිජ්රි වර්ෂ1434 රමදාන් මාසයේ පවත්වනු ලැබූ දැනුම් මිනුම් තරඟයෙහි ජයග්රා හකයන්වන ඔබට රබ්වා කැඳවීමෙ කාර්යාිව ලයේ උණුසුම් සුභපැතුම්.

ඔබගේ වටිනා අදහස්