කෙටි හැඳින්වීම


ජයග්‍රාහිකයින් සඳහා වූ ත්‍යාග

1. ප්‍රථම ත්‍යාගය මුදලින් සවුදි රියාල් 1500 ක්.
2. දෙවන ත්‍යාගය මුදලින් සවුදි රියාල් 1250 ක්.
3. තුන්වන ත්‍යාගය මුදලින් සවුදි රියාල් 1000 ක්
තවත් අගනා මුදල් තෑගි රැසක්
තුනෙන් ඉහල අනෙකුත් සෑම ස්ථානයන් සඳහා සියළු භාෂාවන් වල සහභාගී වූ තරඟ කරුවන්ගේ ප්‍රතිශතය බලා තීරණය කරනු ලැබේ.


https://goo.gl/DHEIfB

ඔබගේ වටිනා අදහස්