නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මුුතු වදන් ආරක්ෂා කිරීම

කෙටි හැඳින්වීම

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මුුතු වදන් ආරක්ෂා කිරීම කෙතරම් වැදගත් දැයි කියන හදීසය මෙහි විස්තර කර ඇත.

ඔබගේ වටිනා අදහස්