ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය - 2

ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය - 2

කෙටි හැඳින්වීම

නාස්තික වාදියෙකුට අල්ලාහ් ගැන පහදා දෙන්නේ කෙසෙද? එ මගින් ජනතා අතර සාමය පතුරන්නේ කෙසේද

ඔබගේ වටිනා අදහස්