Astrologjia

Ligjërues : Ismail Bardhoshi

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Kjo është pjesë e komentimit të librit “Kitabut Tevhid” nga hoxhë Ismail Bardhoshi, i cili komenton kaptinën e posaçme e cila flet për astrologjinë. Komenti është i thukët dhe gjithëpërfshirës ku hoxha i nderuar sqaron qëndrimin islam rreth astrologjisë dhe rrezikun e keqkuptimeve dhe devijimeve, në këtë kaptinë, për besimin islam – Akiden.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes