Përshkrimi

Tema e këtij libri është si përgjigje ndaj dyshimeve rreth rrahjes (goditjes) se gruas, tematikë e cila shpesh hapet në shtetet perëndimore të cilat e akuzojnë Islamin se është nxitës i dhunës familjare, ndërsa realiteti është se Islami e denoncon atë që ata e thonë. Tematika e librit i rëzon të gjitha dyshimet dhe shpifjet e tyre me rradhitje logjike e cila përforcohet me argumente Kura’nore dhe hadithe Profetike të cilat e qartësojnë faktin se Islami është fe e vetme e cila në mënyrë decide dhe të qartë e ndalon rrahjen e gruas. Ndërsa sa i përket feve të tjera, veçanarisht fetë e perëndimit, ata kanë kanë mendim krejtësisht të ndryshëm në këtë çështje. Lusim Allahun e Madh dhe të Lartësuar që t’ua ndriçoj zemrat e tyre me Islam dhe që t’i hap sytë e verbër të tyre dhe që t’ua hap veshët e shurdhër të tyre, se me të vërtetë Ai ka mundësi për këtë gjë.

Mbresat