Kategoritë

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Një grua i lexon filxhanët dhe e ka vendosur adresën e saj në një revistë. Ju lutemi t’i drejtoheni asaj me një këshillë? ”

 • Astrologjia Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ismail Bardhoshi Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo është pjesë e komentimit të librit “Kitabut Tevhid” nga hoxhë Ismail Bardhoshi, i cili komenton kaptinën e posaçme e cila flet për astrologjinë. Komenti është i thukët dhe gjithëpërfshirës ku hoxha i nderuar sqaron qëndrimin islam rreth astrologjisë dhe rrezikun e keqkuptimeve dhe devijimeve, në këtë kaptinë, për besimin islam – Akiden.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Njohja e të drejtave të Allahut është garanci për çdo të drejtë tjetër të respektohet dhe të ruhet në mënyrën më të mirë prandaj: - Cilat janë obligimet e tona ndaj Zotit? - Cila është rruga për njohjen e këtyre të drejtave? - Sa është rreziku nëse këto të drejta shpërfillen? Këtyre dhe pyetjeve të tjera iu përgjigjet hoxhë Enis Rama në këtë ligjëratë.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Rrugëtimi në kërkim të adhurimit kërkon një konfirmim dhe marrëveshje e cila pasqyrohet në një fjalë të shkurtë e të njohur për të gjithë por, shumë domethënëse. Dhe vetëm me kuptimin e porosive të saj e kuptojmë se sa i rëndësishëm është konfirmimi për të rrugëtuar tutje në kërkim të adhurimit. E kjo është fjala e Shehadetit, për të cilën e ka veçuar hoxha i nderuar, Enis Rama, ligjëratën e tij.

 • video-shot

  MP4

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Shirku është mëkati më i madh me të cilin është bërë mëkat ndaj Allahut dhe nuk ka krim më të madh se sa adhurimi i dikujt tjetër pos Allahut i cili është i Vetëm dhe i Pashoq. Shirku është mëkati i vetëm që nëse njeriu nuk pendohet gjatë jetës së tij vdes si jobesimtar dhe nuk i falet në botën tjetër. Përkundër kësaj shirku është prezent në jetën tonë dhe ka forma të ndryshme në të cilat shfaqet. Për këtë në këtë film dokumentar, nga një grup hoxhallarësh të ndershëm, sqarohet rreziku i shirkut, dëmi i tij dhe se ai e kundërshton besimin islam në esencë.

 • PDF

  Besimi i Ehli Sunetit: Ky libërth përmban sqarimin e akides së Ehli Synetit dhe Xhematit në kaptinën e njësimit të Allahut, emrave të atributeve të Tij si dhe në kapitujt e besimi në Melekë, Libra, Pejgamberë, Botës Tjetër dhe Caktimit të Allahut për të mirë dhe të keqe.

Mbresat